Wednesday, April 20, 2011

မီး

.... မီးဆယ့္တစ္တန္ ၿငိမ္းရာမွန္သည့္ နိဗၺာန္ေ႐ႊျပည္ တိုင္ေစေသာ္ .. ဟု ဆုေပး ဆုယူ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီး ျဖစ္၏။

မီးဆယ့္တန္ကား အဘယ္နည္းဟု ဆိုက အလြယ္တကူ မွတ္သား ေျပာျပႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက -

ရာဂ,ေဒါသ၊ ေမာဟတျဖာ
ျဖစ္ အုိ ေသေရး၊ ပူေဆြး ငိုကာ
ကိုယ္ စိတ္ဒုကၡ၊ ပူရျပင္းစြာ
ကုိယ္တြင္းမီး ထိန္ၿငီးဆယ့္တစ္ျဖာ” ဟူ၍ လကၤာဖြဲ႕ဆိုထား၏။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း လကၤာဖြဲ႕ဆိုထား၏။

မီး ၁၁-ပါး

သူသူငါငါ ျဖစ္ေလရာဝယ္
ဦးစြာႀကိဳဆီး ဇာတိမီးက
အၿပီးပံုေသ ေလာင္ၿမိဳက္ေလ၏။

မေသြတသီး ဇရာမီးလည္း
အၿပီးေနာက္မွာ ကပ္လ်က္ပါ၏။

မကြာေစရ မရဏဟု
တစ္ဘဝဖ်က္ဆီး ေလာင္သည့္မီးလည္း
ၿငီးၿငီးေျပာင္ေျပာင္ အၿမဲေလာင္၏။

ေလာင္ပံုေလာင္အား မထင္ရွားလည္း
ႏုထြားပ်ိဳမ်စ္ အ႐ြယ္ျဖစ္ေသာ္
အခ်စ္ရာဂ မီးေတြထ၍
ေဒါသထန္ျပင္း
ေမာဟညႇင္း၏။

မကင္းႏိုင္ေအာင္ ထို႔ေနာက္ေနာင္လည္း
ေတာက္ေလာင္ဖိစီး ေသာကမီးေၾကာင့္
ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ အေထြေထြႏွင့္
ပရိေဒဝ ငိုေႂကြးရ၍
ဒုကၡလည္းထပ္ ေဒါမနသ္ႏွင့္
ဆက္စပ္မကြာ
ဥပါယာသ လြန္ျပင္းျပလ်က္
သက္မွ်မ႐ႉ တက္ေအာင္ပူသည္
ဆူဆူဆယ့္တစ္ မီးေတာက္တည္း။

+++++

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က အာဒိတၱပရိယာယသုတၱန္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။အာဒိတၱပရိယာယသုတ္အေၾကာင္းကို ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “လူငယ္သင္ ခ်မ္းေျမ့အေျခပ်ိဳးဗုဒၶဘာသာ”စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထား၏။

အာဒိတၱပရိယာယသုတ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမဝါတြင္ မိဂဒါဝုန္၌ ဝါဆိုၿပီးေနာက္ ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။ ဥ႐ုေဝလေတာ၌ သံုးလပတ္လံုး သီတင္းသံုးေတာ္မူလ်က္ ဥ႐ုေဝလကႆပ၊ နဒီကႆပ၊ ဂယာကႆပ ဟူေသာ ရေသ့ညီေနာင္ သံုးေယာက္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တပည့္တစ္ေထာင္တို႔ကို တန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ၍ အယူမွန္ကို ရေစေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရေသ့တို႔ကို ေနရၪၨရာျမစ္ တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ဂယာ႐ြာအနီးမွ ဂယာသီသ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္ ထိုေက်ာက္ဖ်ာႀကီးေပၚ၌ အာဒိတၱပရိယာယသုတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ ရေသ့အားလံုး အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္အထိ တရားသိၾက၍ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾက၏။


Photo - Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gayasisa)


အာဒိတၱပရိယာယသုတ္၏ အခ်ဳပ္သေဘာ

ဒြါရေျခာက္ဖံု

မ်က္စိသည္ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမွန္အတိုင္း မသိျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊ အိုရျခင္း၊ ေသရျခင္း၊ စိုးရိမ္ ပူေဆြးရျခင္း၊ ငိုေႂကြးရျခင္း၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ျပင္းစြာ ပူပန္ရျခင္းတည္းဟူေသာ တစ္ဆယ့္တစ္သီး မီးတို႔ျဖင့္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေန၏။
ထို႔အတူပင္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႔သည္လည္း တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနၾက၏။

အာ႐ုံေျခာက္တန္

အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ ထိေတြ႕စရာႏွင့္ ၾကံေတြးစရာသေဘာတို႔သည္လည္း လုိခ်င္တပ္မက္ စိတ္ပ်က္စိတ္ဆိုး စေသာ မီးတစ္ဆယ့္တစ္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ တထိန္ထိန္ တညီးညီး အေလာင္ႀကီး ေလာင္ေနၾက၏။

ဝိညာဏ္ေျခာက္ဝ

ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ အရသာသိစိတ္၊ ထိေတြ႕စိတ္၊ ၾကံေတြးစိတ္တို႔သည္လည္း လိုခ်င္တပ္မက္ စိတ္ပ်က္စိတ္ဆိုးစေသာ မီးတစ္ဆယ့္တစ္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ တညီးညီး တထိန္ထိန္ တရွိန္ရွိန္ ေတာက္ေလာင္ေနၾက၏။

ဖႆေျခာက္ျဖာ

ျမင္ေတြ႕၊ ၾကားေတြ႕၊ နံေတြ႕၊ အရသာေတြ႕၊ ထိေတြ႕၊ ၾကံေတြးေတြ႕တို႔သည္လည္း လိုခ်င္တပ္မက္ စိတ္ပ်က္စိတ္ဆိုးစေသာ မီးတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔၏ အမ်ိဳအဝါးကို ခံေနၾကရ၏။

ေဝဒနာေျခာက္ပါး

ျမင္ခံစား၊ ၾကားခံစား၊ နံခံစား၊ အရသာခံစား၊ ထိေတြ႕ခံစား၊ ၾကံေတြးခံစားမႈတို႔သည္လည္း လိုခ်င္တပ္မက္ စိတ္ပ်က္စိတ္ဆိုးစေသာ မီးတစ္ဆယ့္တစ္ျဖာတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာရာ မရေအာင္ အေလာင္ႀကီး ေလာင္ေနၾက၏။

ဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚပံု

ဤသို႔လွ်င္ “ဒြါရေျခာက္ဖံု၊ အာ႐ုံေျခာင္တန္၊ ဝိညာဏ္ေျခာက္ဝ၊ ဖႆေျခာက္ျဖာ၊ ေဝဒနာေျခာက္ပါး ဤတရားတို႔သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသစေသာ မီးတို႔ျဖင့္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနၾကသည္”ဟု ႐ႈျမင္တတ္ေသာသူအား ထိုမ်က္စိစေသာ တရားတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ေသာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏။

ၿငီးေငြ႕လွ်င္ တပ္မက္ျခင္းကင္းလ်က္ အရိယမဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏။

တပ္မက္ျခင္းကင္းလ်က္ အရိယမဂ္ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ ကိေလသာ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေလေတာ့၏။

ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္လွ်င္ “လြတ္ေျမာက္ၿပီး”ဟု ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏။

“ဘဝသစ္ျဖစ္မႈ ကုန္ၿပီ၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းၿပီ”ဟုလည္း ဆင္ျခင္လ်က္ သိ၏။

ဤကား အာဒိတၱပရိယာယသုတ္၏ အခ်ဳပ္သေဘာတည္း။

မီး ၁၁ ပါး

၁။ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း = ရာဂမီး
၂။ စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္ျခင္း = ေဒါသမီး
၃။ အမွန္အတိုင္း မသိျခင္း = ေမာဟမီး
၄။ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း = ဇာတိမီး
၅။ အိုရျခင္း = ဇရာမီး
၆။ ေသရျခင္း = မရဏမီး
၇။ စိုးရိမ္ ပူေဆြးရျခင္း = ေသာကမီး
၈။ ငိုေႂကြးရျခင္း = ပရိေဒဝမီး
၉။ ကိုယ္ဆင္းရဲရျခင္း = ဒုကၡမီး
၁၀။ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္း = ေဒါမနႆမီး
၁၁။ ျပင္းစြာ ပူပန္ရျခင္း = ဥပါယာသမီး

+++++

ညေန ၅ နာရီတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲကို က်င္းပရာ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက “သံေဝဂဝတၳဳ ၈-ပါး”အေၾကာင္း ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္၏ “သံေဝဂဝတၳဳ ၈-ပါး လကၤာ”

အမိဝမ္းေခါင္း ဆယ္လေညာင္းမွ်
ေအာင္းခဲ့ရေခ် တည္သေႏၶႏွင့္
လူ႔ျပည္လူ႔႐ြာ ေရာက္ျပန္ပါလည္း
အိုနာေသေရး ဒုကၡေဘးေၾကာင့္
စိတ္ေအးကိုယ္ခိုင္ မေနႏိုင္ခဲ့။

ဆိုင္ဆိုင္ဒုကၡ ခံၿပီးမွလည္း
မ်ားလွပါယ္႐ြာ ေရာက္ၾကရွာ၏။

အတီတာေရွး ဤဝဋ္ေဘးႏွင့္
ေနာင္ေရးနာဂါတ္ ဒုကၡထပ္လိမ့္
မျပတ္ခုခါ ျဖစ္တုန္းမွာလည္း
အစာရွာရ ထိုဒုကၡေၾကာင့္
ေန႔ညမဟူ ကိုယ္စိတ္ပူ၍
သူသူငါငါ မသက္သာသည္
ရွစ္ျဖာသံေဝ ရေၾကာင္းတည္း။

+++++

သံေဝဂဝတၳဳရွစ္ပါးကို လြယ္ကူစြာ အဓိပၸာယ္နားလည္ ေရတြက္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဆရာေတာ္အရွင္စကၠိႏၵကလည္း လကၤာမ်ား ခ်ေပးသြား၏။

၁။ က်ဥ္းေျမာင္းၾကပ္တည္း၊ မိဝမ္းထဲ၊ ေနခဲ့ရတာ ဆင္းရဲသည္။
၂။ ဇာတိခႏၶာ၊ ရရွိလာ၊ အိုခဲ့ရတာ မ်ားလွၿပီ။
၃။ ဇာတိခႏၶာ၊ ရရွိလာ၊ နာခဲ့ရတာ မ်ားလွၿပီ။
၄။ ဇာတိခႏၶာ၊ ရရွိလာ၊ ေသခဲ့ရတာ မ်ားလွၿပီ။
၅။ ဒုကၡမ်ားစြာ၊ ခံၿပီးကာ၊ ပါယ္႐ြာက်တာ မ်ားလွၿပီ။
၆။ ေရွးေရွးကလည္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၊ မစဲေတြ႕ခဲ့ၿပီ။
၇။ ေနာက္ေနာင္ခါလည္း၊ ထို႔တူပဲ၊ မလြဲေတြ႕အုန္းမည္။
၈။ အစာရွာရ၊ ထိုဒုကၡ၊ ေန႔ညပူရသည္။
သံေဝဂမ်ား၊ ဤရွစ္ပါး၊ ဘုရားေဟာမိန္႔သည္။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

No comments: