Friday, February 19, 2010

ဒြါရဝိမုတ္စိတ္တို႔၏ အာ႐ုံ


ေသခါနီးအခ်ိန္က်ေတာ့ ႐ုပ္ကလည္း အားနည္းလာၿပီ၊ ဟဒယဝတၳဳတို႔ ဘာတို႔က အားနည္းလာၿပီ။
အဲဒီလို အားနည္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဇာက ၇-ႀကိမ္ထိေအာင္ မသြားႏိုင္ဘူးတဲ့။ ၅-ႀကိမ္ပဲ ေစာတယ္။
႐ိုး႐ိုးအခါကေတာ့ ၇-ႀကိမ္ ေစာမယ္။

မရဏာသႏၷေဇာအခါမွာေတာ့ ၅-ႀကိမ္၊ ျမန္မာစကား အေလာသံုးဆယ္ဆိုတာ ဒီ ၅-ႀကိမ္ထဲက အလယ္သံုးေဇာကို အေလာသံုးဆယ္လို႔ ျပန္ေျပာတယ္ဆိုတာပဲ။

ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မယ္။ ႐ိုး႐ိုး ၇-ႀကိမ္ မေစာႏိုင္ဘဲ ၅-ႀကိမ္မွာ အလယ္ ၃-ေဇာဆိုေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္တယ္ေပါ့။

ေဇာၿပီးရင္ စုတိ၊ တစ္ခါတေလ ေဇာၿပီး ဘဝင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ တဒါ႐ုံျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ၿပီး စုတိ။ စုတိၿပီးရင္ေတာ့ ပဋိသေႏၶပဲ။ ပဋိသေႏၶၿပီးရင္ ဘဝင္ ၁၅-ႀကိမ္, ၁၆-ႀကိမ္၊ ၿပီးေတာ့ မေနာဒြါရာဝဇၨန္း၊ ေနာက္ ေဇာ ၇-ႀကိမ္။ ဒါက တန္းျဖစ္မွာပဲ။ ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုမွ တားလို႔ မရဘူး။

ဘဝသစ္မွာ ဒီေဇာ ၇-ႀကိမ္ကို ဘဝနိကႏၲိေဇာလို႔ ေခၚတယ္။
ဘဝကို တြယ္တာလိုက္တဲ့ ေဇာ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ လူေတြဟာ သတၱဝါေတြဟာ ဘဝကို မလႊတ္ႏိုင္တာ။
စျဖစ္ကတည္းကိုက ဘဝတစ္ခုမွာ စျဖစ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ဒီေဇာဟာ (နိကႏၲိေလာဘေပါ့) ေလာဘေဇာနဲ႔ ဘဝကို အရင္းတည္လာၾကတာ။
လူေတြဟာ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ဘဝကို တြယ္တာတာ။

(အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ)

+++++

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ သင္ယူခဲ့ရေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အပတ္ ၂၀ ေျမာက္ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မွာ အထူး စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ အာရမၼဏသဂၤဟပိုင္း အဆက္ ဒြါရမွ လြတ္ေသာ အာ႐ုံမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္၏။

ဒြါရဝိမုတ္စိတ္မွာ ၆-ဒြါရမွ လြတ္ေသာ ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂ ပါး၊ ကာမာဝစရဝိပါက္စိတ္ ၈ ပါး၊ မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္စိတ္ ၉ ပါး၊ ေပါင္း ၁၉ ပါးေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္၏။

ဤ ၁၉ ပါးေသာ စိတ္တို႔သည္ ကိစၥသဂၤဟအားျဖင့္ ပဋိသေႏၶကိစၥ, ဘဝင္ကိစၥ, စုတိကိစၥ တပ္ေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္၏။

“ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိ ကိစၥတပ္ေသာ ဒြါရဝိမုတ္စိတ္ ၁၉ ပါးသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားမဲ့ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘဝေဟာင္းက ဆဒြါရိက မရဏာသႏၷေဇာသည္ ယူေပးအပ္ေသာ
ပစၥဳပၸန္, အတိတ္, ပညတ္ျဖစ္ေသာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဟု သမုတ္အပ္ေသာ အာ႐ုံ ၆ ပါးကို
ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အာ႐ုံျပဳၾကသည္။”

ဆဒြါရိက မရဏာသႏၷေဇာ = ၆ ဒြါရမွာ ျဖစ္ေသာ မရဏာသႏၷေဇာ

ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္တို႔မွာ အနာဂတ္ မရွိ။
ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္သာ ရွိ၏။ တစ္ခါတရံ ပညတ္ (ပညတ္=ကာလသံုးပါးမွ လြတ္ေသာ ကာလဝိမုတ္) ရွိ၏။

အထက္ပါစာပိုဒ္ (ဒြါရဝိမုတ္စိတ္တို႔ ျပဳေသာ အာ႐ုံ)၏ ဆိုလိုရင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ မရဏာသႏၷဝီထိကို နားလည္ရန္ လိုအပ္၏။

ဘဝတစ္ခု၏ အစ ပဋိသေႏၶတည္ၿပီးေနာက္ ဘဝင္မ်ားစြာ, ႐ိုး႐ိုးဝီထိမ်ားစြာ ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုး ေသခါနီးတြင္ မရဏာသႏၷဝီထိ ျဖစ္၏။

မရဏာသႏၷဝီထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ နားလည္လြယ္႐ုံမွ်ေသာ ဝီထိ(စိတ္အစဥ္အတန္း)ျဖင့္ ေလ့လာၾကရ၏။

ဘဝင္
အတီတဘဝင္ (လြန္သြားေသာ ဘဝင္)
ဘဝဂၤစလန (လႈပ္ေသာ ဘဝင္)
ဘဝဂၤုပေစၧဒ (ျပတ္ေသာ ဘဝင္)
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း
စကၡဳဝိညာဏ္
သမၸဋိစၧိဳင္္း
သႏၲီရဏ
ဝုေ႒ာ
ေဇာ (၁)
ေဇာ (၂)
ေဇာ (၃)
ေဇာ (၄)
ေဇာ (၅)
စုတိ
ပဋိသေႏၶ
ဘဝင္ (၁)
ဘဝင္ (၂)
ဘဝင္ (၃)
ဘဝင္ (၄)
ဘဝင္ (၅)
ဘဝင္ (၆)
ဘဝင္ (၇)
ဘဝင္ (၈)
ဘဝင္ (၉)
ဘဝင္ (၁၀)
ဘဝင္ (၁၁)
ဘဝင္ (၁၂)
ဘဝင္ (၁၃)
ဘဝင္ (၁၄)
ဘဝင္ (၁၅)
ဘဝင္ (၁၆) (တစ္ခါတရံ ၁၅ ႀကိမ္သာ ျဖစ္၏၊)
မေနာဒြါရာဝဇၨန္း
ေဇာ (၁)
ေဇာ (၂)
ေဇာ (၃)
ေဇာ (၄)
ေဇာ (၅)
ေဇာ (၆)
ေဇာ (၇)
ဘဝင္

+++++

“မရဏာသႏၷဝီထိဆိုတာ ေသတဲ့အခါမွာ ျဖစ္တဲ့ စိတ္အစဥ္ေပါ့ေလ။

ေနာက္ဆံုး ေသၿပီဆိုရင္ … ပထမဆံုး ဘဝင္ေတြျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အာ႐ုံတစ္ခုခုက ဒြါရမွာ လာၿပီး ထိခိုက္လိုက္တဲ့အခါ နဂိုက အရွိန္နဲ႔ လာေနတဲ့ ဘဝင္က တစ္ခ်က္ လြန္သြားတယ္တဲ့။

ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုေတာ့ တအားေျပးလာတဲ့ လူဟာ ရပ္ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ မရပ္ႏိုင္ဘဲ ေရွ႕လြန္သြားတာမ်ိဳးနဲ႔ တူတယ္။
လြန္သြားၿပီးေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ဘဝင္လႈပ္သြားၿပီး၊ တတိယခဏက်မွ ဘဝင္ျပတ္သြားတယ္။

အဲဒီေတာ့ အတီတဘဝင္ဆိုတာလည္း ဘဝင္ပဲ၊ ဘဝဂၤစလနဆိုတာလည္း ဘဝင္ပဲ၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒဆိုတာလည္း ဘဝင္ပဲ။ အဲဒီလို ဘဝင္စိတ္ ၃-ခုေပါ့၊ လြန္သြားတာက တစ္ခု, လႈပ္ခါသြားတာက တစ္ခု, ျပတ္သြားတာက တစ္ခုေပါ့။ ဒါ … သူ႔တစ္ခဏ တစ္ခဏ သြားတာေပါ့။

အဲဒီေနာက္ ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ ျဖစ္တယ္။
ေနာက္ ႐ူပါ႐ုံကို ျမင္တဲ့ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္တယ္။
သမၸဋိစၧိဳင္း လက္ခံတယ္။
သႏၲီရဏ စံုစမ္းတယ္။
ဝုေ႒ာ ဆံုးျဖတ္တယ္။
ၿပီးေတာ့ ေဇာက်တယ္။
စုတိ ျဖစ္တယ္။ စုတိဆိုတာ ေသတာ။

အဲဒီလို သြားတဲ့အခါ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ ကံ (အတိတ္က ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ)၊
ဒါမွမဟုတ္ ကမၼနိမိတ္ (ကံျပဳစဥ္ အျခံအရံ၊ ဥပမာ - ဒါနကုသိုလ္ျပဳစဥ္ လႉဖြယ္ပစၥည္း၊ အလႉခံပုဂၢိဳလ္ စသည္)၊
သို႔မဟုတ္ ဂတိနိမိတ္ (ေရွ႕ျဖစ္မည့္ ဘဝ၏ အမွတ္အသား၊ ဥပမာ - နတ္သမီး, နတ္ဗိမာန္ စသည္) သံုးခုအနက္ တစ္ပါးပါး ထင္ၿပီး၊ အာ႐ုံျပဳၿပီး စုတိစိတ္ က်သြားတာေနာ္။

ေကာင္းၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ကံဆိုတာ ပစၥဳပၸန္လား, အတိတ္လား, အနာဂတ္လား?
အတိတ္ေနာ္။ မ်က္လံုးနဲ႔ ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး။ နားနဲ႔ ၾကားတာ မဟုတ္ဘူး။
စိတ္ထဲမွာ ေပၚတာ၊ မေနာဒြါရမွာ။
အာ႐ုံအားျဖင့္ ဓမၼာ႐ုံ။

ကမၼနိမိတ္က်ေတာ့ အတိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၂-မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
အတိတ္တုန္းက ျပဳခဲ့တဲ့ ကံရဲ႕ အျခံအရံေတြ အခု ျပန္ေပၚႏိုင္တယ္။
အခု ေလာေလာဆယ္ ျပဳတာေတြလည္း ရွိႏိုင္တယ္။
ဒြါရာအားျဖင့္ ၆ ဒြါရအနက္ တစ္ခုခုမွာ လာထင္ႏိုင္တယ္။
ဒြါရ ၆ ပါးမွာ ထင္ႏိုင္လို႔ အာ႐ုံအမ်ိဳးအစား ၆ ပါး ရွိမယ္။

သားရဟႏၲာ အရွင္ေသာဏမေထရ္ရဲ႕ ဖခင္ မုဆိုးႀကီး၊ အသက္ႀကီးေတာ့ ရဟန္းဝတ္ေပး၊ ေသခါနီး ငရဲနိမိတ္ထင္လာလို႔ အရွင္ေသာဏက ဘုရားေစတီမွာ ဖခင္ဦးဇင္းႀကီးကို ပန္းေတြ လႉခိုင္း ကုသိုလ္ျပဳခိုင္းလို႔ နတ္ျပည္နိမိတ္ထင္ စုတိစိတ္က်ၿပီး နတ္ျပည္မွာ သြားျဖစ္၊ အရွင္ေသာဏက နတ္ျပည္ထိ လိုက္သြားၿပီး တရားဆက္ေဟာတာေၾကာင့္ ေသာတာပန္လား ဘာလဲမသိဘူး ျဖစ္သြားတယ္။

ခု ဥပမာေပးထားတဲ့ မရဏာသႏၷဝီထိက ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံလုိ႔ ျပထားတာေၾကာင့္ ‘ကံ’ဟာ အာ႐ုံ မဟုတ္ဘူး။ ကံက အတိတ္။
ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံဆိုတာေၾကာင့္ ကမၼနိမိတ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဂတိနိမိတ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဒီမွာ ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံဟာ ဘယ္အခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚသလဲ?
အတီတဘဝင္နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚၿပီး စိတ္အစဥ္ကို လာထိခိုက္တယ္။
ဘဝင္ တစ္ခ်က္ လြန္သြားတယ္။
ဘဝင္ လႈပ္သြားတယ္။
ဘဝင္ ျပတ္သြားတယ္။

ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံဟာ အတီတဘဝင္နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ အတီတဘဝင္, ဘဝဂၤစလန, ဘဝဂၤုပေစၧဒ ဒီဘဝင္ ၃-ခုက ပစၥဳပၸန္အာ႐ုံကို အာ႐ုံမျပဳဘူး။ ဟို ေနာက္တုန္းက ယူလာခဲ့တဲ့ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ (ဒီဘဝရဲ႕ ပဋိသေႏၶနဲ႔ တူတာကိုသာ)ပဲ အာ႐ုံျပဳတယ္။

ခု ေသခါနီး ေတြ႕လာတဲ့ ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံကို ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းက စၿပီးေတာ့ စိတ္ေတြက အာ႐ုံျပဳလိမ့္မယ္။
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း, စကၡဳဝိညာဏ္, သမၸဋိစၧိဳင္းနဲ႔ သြားတယ္။

ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံဟာ စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္ ၾကာရွည္တာေၾကာင့္ အတီတဘဝင္ကေန စၿပီး ေရတြက္လိုက္ရင္ ၁၄ မွာ စုတိ၊ ၁၅ မွာ ပဋိသေႏၶ (ေနာင္)၊ ၁၆ - ဘဝင္၊ ၁၇ - ဘဝင္မွာ သူခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘဝသစ္မွာ ျဖစ္တဲ့ ပဋိသေႏၶ၊ ပထမဘဝင္၊ ဒုတိယဘဝင္ဟာ ဒီပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ံုကို အာ႐ုံျပဳတယ္။

အဲဒီ႐ူပါ႐ုံဟာ ဒုတိယဘဝင္မွာ ခ်ဳပ္သြားေတာ့ နံပါတ္ ၃ ဘဝင္က စၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ဘဝမွာ ဘဝင္ဟူသမွ်ဟာ အဲဒီ အတိတ္႐ူပါ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳလိမ့္မယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒြါရဝိမုတ္စိတ္ ၁၉ ပါးဟာ ဒီဘက္ဘဝသစ္မွာ ပဋိသေႏၶရယ္၊ သူ႔ေနာက္က ကပ္လိုက္လာတဲ့ ဘဝင္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ဘဝလံုးမွာ ျဖစ္မယ့္ ဘဝင္စိတ္ေတြရယ္၊ တစ္ခါ ဘဝဆံုးတဲ့အခါ ျဖစ္မယ့္ စုတိရယ္ ကိစၥတပ္ၿပီး၊
ဘာမွ ၾကားမွာ အျခားမရွိ ကပ္လ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘဝေဟာင္းက မရဏာသႏၷေဇာယူတဲ့ အာ႐ုံကို ယူတယ္။

အဲဒီလို ယူတဲ့အခါမွာ ပစၥဳပၸန္လည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
အတိတ္ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
႐ူပါဝစရဘံုမွာ ျဖစ္တဲ့အခါေတာ့ ပညတ္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။

အဲဒီ အာ႐ုံကို ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္လို႔ ေခၚတယ္။

ဘဝတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကာလအားျဖင့္ဆိုရင္ ဘာမွ မျခားဘူး။ စိတ္ခဏအေနနဲ႔ ဆက္တိုက္ပဲ။
ဌာနအားျဖင့္ဆိုရင္ … ဆိုပါေတာ့ နတ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး ျခားသြားႏိုင္တယ္။

မိလိႏၵပဥႇာမွာ ရွင္နာဂသိန္က မိလိႏၵမင္းႀကီးကို နီးတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေဝးတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို စဥ္းစားခိုင္းတဲ့ ဥပမာနဲ႔ ရွင္းျပတယ္။

အဲဒီေတာ့ …
ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိ ကိစၥတပ္တဲ့ ဒြါရဝိမုတ္စိတ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ုံဟာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ သံုးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါး ျဖစ္တယ္။

အာ႐ုံအမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ၆-ပါး ျဖစ္တယ္။

ကံက ဓမၼာ႐ုံ၊ ကမၼနိမိတ္က အာ႐ုံ ၆-ပါး၊ ဂတိနိမိတ္က ႐ူပါ႐ုံ၊ အားလံုးေပါင္းေျပာလိုက္ေတာ့ အာ႐ုံ ၆-ပါး။

ဒီ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဟာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အတိတ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ကာလဝိမုတ္ေခၚတဲ့ ပညတ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အနာဂတ္ဆိုတာေတာ့ မရွိဘူး။

ဘဝသစ္ ပဋိသေႏၶစိတ္ဟာ “အျခားမဲ့ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘဝေဟာင္းက ဆဒြါရိက မရဏာသႏၷေဇာသည္ ယူေပးအပ္ေသာ” အာ႐ုံကို ယူတာေၾကာင့္ တစ္ဘဝနဲ႔ တစ္ဘဝမွာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဟာ မတူဘူး။

တစ္ဘဝတည္းမွာေတာ့ ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိဟာ အာ႐ုံတူတယ္။

ေသခါနီးေဇာ = မရဏာသႏၷေဇာက အကုသိုလ္ကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္တယ္၊ ကုသိုလ္ကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္တယ္။ နာမည္အားျဖင့္ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳတယ္လို႔ ေျပာရတယ္။

အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္။
မ်က္စိလည္သြားတတ္တယ္။

မ်က္စိလည္သြားရင္ တစ္သံသရာလံုးမွာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဟာ တစ္ခုတည္းလို႔ ထင္သြားလိမ့္မယ္။
ဒီဘဝမွာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ ယူတာကိုပဲ ေနာက္ဘဝကလည္း ယူ၊ ေနာက္ဘဝကလည္း ယူ၊ ေနာက္ဘဝကလည္း ယူတယ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

ေနာက္ မရဏာသႏၷဝီထိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခု သတိထားဖို႔က အဂၤလိပ္လို ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာ စုတိက ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေရးေလ့ရွိၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ေခ်ာ္ေနတာ။

ပဋိသေႏၶစိတ္ဟာ ဝိပါက္စိတ္၊ ကံရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ စိတ္၊ ေဇာအခိုက္ ျဖစ္တဲ့ ကုသိုလ္ကံ ဒါမွမဟုတ္ အကုသိုလ္ကံက ျဖစ္ေစတာ။ စုတိက ျဖစ္ေစတာ မဟုတ္ဘူး။

ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစတာက ဘဝေဟာင္းက ကံက ျဖစ္ေစတာ။ ေဇာနဲ႔အတူတကြျဖစ္တဲ့ ကံေတြ ရွိလိမ့္မယ္၊ ဟိုးေနာက္ေနာက္တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ကံေတြ ရွိခဲ့မယ္၊ အခုေပၚလာၿပီး အဲဒီကံက ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစတာ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီအာရမၼဏသဂၤဟအေနနဲ႔ နားလည္ဖို႔ကေတာ့ အဲဒီ ဒြါရဝိမုတ္စိတ္လို႔ ေခၚတဲ့ ပဋိသေႏၶစိတ္, ဘဝင္စိတ္, စုတိစိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိ ကိစၥတပ္တဲ့ စိတ္ ၁၉ ပါး။

ဒီ ၁၉ ပါးဟာ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ ၃-ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးကို အာ႐ုံျပဳတယ္။

အဲဒီ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဆိုတာ အာ႐ုံအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အာ႐ုံ ၆-ပါးပဲ။
႐ူပါ႐ုံျဖစ္ႏိုင္တယ္.. သဒၵါ႐ုံျဖစ္ႏိုင္တယ္ … စသည္ျဖင့္ေပါ့။

အဲဒီ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ဟာ ပစၥဳပၸန္, အတိတ္, ပညတ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အျခားမဲ့ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘဝေဟာင္းက ဆဒြါရိက မရဏာသႏၷေဇာ ယူေပးတတ္တဲ့ အာ႐ုံကို ယူတယ္။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေရးေရး နားလည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္ေနာ္။”

+++++

အဘိဓမၼာသင္တန္းၿပီးေသာအခါ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား တရားနာပရိတ္သတ္နည္းသည့္အျပင္ တရားေဟာၾကားမည့္ စိန္စည္ဆရာေတာ္မွာ အေအးမိေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္အားလည္း ယခုတစ္ပတ္တြင္ အနားေပးၿပီး ေရွ႕အပတ္မွာသာ ႏွစ္ဆတိုး၍ ေဟာၾကားရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကရေလသည္။

No comments: