Tuesday, February 23, 2010

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ဗုဒၶ ဝႏၵနာ (၁)


ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီး၍ ပဌမဝါကို ဣသိပတနမိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ေနေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပဝါရဏာျပဳၿပီးလွ်င္ ဥ႐ုေဝလေတာအုပ္သို႔ ႂကြ၍ ထိုဥ႐ုေဝလေတာအုပ္၌ သံုးလပတ္လံုး သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေတာ္မူလ်က္ ရေသ့ညီေနာင္ ရွင္တေထာင္တို႔ကို အရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ ေခ်ခၽြတ္ဆံုးမေတာ္မူ၍ ထိုရေသ့ျဖစ္ေဟာင္း ရဟႏၲာ ရဟန္းေပါင္း တေထာင္ျခံရံလ်က္ ျပာသိုလျပည့္ေန႔၌ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

ထိုရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ႏွစ္လပတ္လံုး သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေတာ္မူကာ တရားေဟာ ေခ်ခၽြတ္သျဖင့္ အဂၤတိုင္းသား မဂဓတိုင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသား တေသာင္းေက်ာ္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရရွိၾကေလသည္။

ဤမွ်ျဖင့္ ဗာရာဏသီမွ ထြက္ႂကြေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ငါးလတို႔ ရွိခဲ့ေလၿပီ။
ေဟမႏၲ ေဆာင္းဥတု လြန္ေျမာက္၍ ဝသႏၲ ေႏြဥတုအေျပာင္း တေပါင္းလျပည့္ေန႔သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။
ထိုတေပါင္းလျပည့္ေန႔ကား ကာဠဳဒါယီမေထရ္ ေရာက္၍ ခုနစ္ရက္ ရွစ္ရက္ လြန္ေျမာက္ေသာေန႔ ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအခါ ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၌ “ေဟမႏၲေဆာင္းဥတုကား လြန္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ဝသႏၲေႏြဦးေပါက္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ကို မိမိတို႔လယ္ယာမွ ထုတ္ႏုတ္ သိမ္းဆည္းၿပီးၾကၿပီ ျဖစ္၍ ခရီးသြားမ်ား လြယ္ကူစြာ သြားႏိုင္ၾကရန္ ခရီးဦးတည့္ရာ အရပ္တို႔မွ ခရီးလမ္းကို ဖြင့္၍ ေပးၾကေလၿပီ။ မဟာပထဝီ ဤေျမႀကီးသည္လည္း စိုေျပ စိမ္းလန္းေသာ ျမက္တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည့္ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာအုပ္အေပါင္းတို႔လည္း ႐ြက္ေဟာင္းကို စြန္႔ပစ္၍ အ႐ြက္သစ္ လဲလွယ္ကာ တင့္တယ္စြာ သီးၾက ပြင့္ၾကေလၿပီ။ မပူလြန္း မေအးလြန္း လမ္းတိုင္း လမ္းတိုင္း သြား၍ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရား ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအား ခ်ီးေျမႇာက္ႂကြေရာက္ရန္ အခ်ိန္တန္ခဲ့ေလၿပီ”ဟု ၾကံစည္ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံေမွာက္သို႔ သြားေရာက္၍ ဤေဖာ္ျပလတၱံ႕ေသာ ဂါထာေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ကပိလဝတ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူရန္ ခ်ီးမြမ္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

+++++

(၁)

အဂၤါရိေနာ ဒါနိ ဒုမာ ဘဒေႏၲ၊
ဖေလသိေနာ ဆဒနံ ဝိပၸဟာယ။
ေတ အစၥိမေႏၲာဝ ပဘာသယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဒါနိ - ဣဒါနိ = ေဆာင္းကို လြန္ေျမာက္ ေႏြဦးေပါက္သို႔ ေရာက္လတ္တံုလာ ယခုအခါ၌။
ဒုမာ = တေခတ္ကူးေျပာင္း သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
ဆဒနံ = ရွည္ၾကာျမင့္ေညာင္း အ႐ြက္ေဟာင္းကို။
ဝိပၸဟာယ = စြန္႔ပယ္ေသာေထြ ေႂကြက်ကုန္၍။
ဖေလသိေနာ = အသစ္ျဖစ္ေသာ အသီးကို ရွာမွီးၾကကုန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၍။
အဂၤါရိေနာ = မီးက်ီးအေသြး နီေတြးေသာ ႐ြက္ႏု အပြင့္အဖူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္၏။
ေတ = ထိုသစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
အစၥိမေႏၲာဝ = ဥတုလံႈ႕ေဆာင္ အေရာင္ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္။
ပဘာသယႏၲိ = ေျပာင္တဝင္းဝင္း ထြန္းလင္း ေတာက္ပၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂)

ဒုမာ ဝိစိတၱာ သုဝိရာဇမာနာ၊
ရတၱကၤုေရေဟဝ စ ပလႅေဝဟိ။
ရတႏုဇၨလမ႑ပသႏၷိဘာသာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဒုမာ = သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
ရတၱကၤုေရေဟဝ စ = သႏၲာအေသြး နီေတြးေသာ အၫြန္႔တို႔ျဖင့္၎။
ပလႅေဝဟိ စ = ျမစိမ္းေရာင္ဥ အ႐ြက္ႏုတို႔ျဖင့္၎။
ဝိစိတၱာ = အံ့ၾသစဖြယ္ ဆန္းၾကယ္လွေပကုန္၏။
သုဝိရာဇမာနာ = ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ လြန္စြာ တင့္တယ္ေပကုန္၏။
ရတႏုဇၨမ႑ပသႏၷိဘာသာ = ရတနာေရာင္ ေျပာင္ေျပာင္ထိန္လွ်ပ္ ပ႑ပ္ႏွင့္လည္း တူၾကေပကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃)

သုပုပၹိတဂၢါ ကုသုေမဟိ ဘူသိတာ၊
မႏုညဘူတာ သုစိသာဓုဂႏၶာ။
႐ုကၡာ ဝိေရာစႏၲိ ဥေဘာသု ပေႆသု၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဥေဘာသု ပေႆသု = ဝဲယာစံုယွက္ လမ္းခရီးႏွစ္ဖက္တို႔၌။
႐ုကၡာ = ဥတုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပါက္ကုန္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္။
သုပုပၹိတဂၢါ = ေကာင္းစြာပြင့္ေသာ အဖ်ားရွိကုန္သည္ျဖစ္၍။
ကုသုေမဟိ = ကားကားစြင့္စြင့္ ပြင့္ေသာ ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္။
ဘူသိတာ = တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
မႏုညဘူတာ = ပင္တိုင္းတင့္တယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
သုစိသာဓုဂႏၶာ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း သင္းတႀကိဳင္ႀကိဳင္ ရန႔ံေကာင္းလိႈင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
ဝိေရာစႏၲိ = ႐ႈတိုင္းအံ့ဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄)

ဖေလဟိေနေကဟိ သမိဒၶိဘူတာ၊
ဝိစိတၱ႐ုကၡာ ဥဘေတာဝကာေသ။
ခုဒၵံ ပိပါသမၸိ ဝိေနာဒယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဥဘေတာဝကာေသ = လမ္းခရီးဝဲယာ ႏွစ္ျဖာေသာအရပ္၌။
ဝိစိတၱ႐ုကၡာ = ဆန္းၾကယ္ဘိေတာင္း သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
အေနေကဟိ = အမ်ိဳးအစား မ်ားလွစြာကုန္ေသာ။
ဖေလဟိ = အသီးတို႔ႏွင့္။
သမိဒၶိဘူတာ = ျပည့္စံုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။
ခုဒၵံ = ခရီးသြားသူ ရွင္လူခပင္း ဆာေလာင္ျခင္းကို၎။
ပိပါသမၸိ = ခရီးသြားသူ ရွင္လူခပင္း ေရသိပ္ျခင္းကို၎။
ဝိေနာဒယႏၲိ = ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကုိယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၅)

ဝိစိတၱမာလာ သုစိပလႅေဝဟိ၊
သုသဇၨိတာ ေမာရကလာပသႏၷိဘာ။
႐ုကၡာ ဝိေရာစႏၲိ ဥေဘာသု ပေႆသု၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဥေဘာသု ပေႆသု = ဝဲယာစံုယွက္ လမ္းခရီးႏွစ္ဖက္တို႔၌။
႐ုကၡာ = ဥတုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပါက္ကုန္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္။
ဝိစိတၱမာလာ = အဆန္းတၾကယ္ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ေသာ ပန္းႏြယ္ပန္းၫြန္႔ ရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
သုစိပလႅေဝဟိ = ညစ္ေၾကးမတြယ္ စင္ၾကယ္ေသာ ႐ြက္ၫြန္႔တို႔ျဖင့္။
သုသဇၨိတာ = ေကာင္းစြာစီရင္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
ေမာရကလာပသႏၷိဘာ = ဥေဒါင္းၿမီးစည္း ပံုမွီးစံယူ တူကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
ဝိေရာစႏၲိ = ႐ႈတိုင္းအံ့ဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၆)

ဝိေရာစမာနာ ဖလပလႅေဝဟိ၊
သုသဇၨိတာ ဝါသနိဝါသဘူတာ။
ေတာေသႏၲိ အဒၶါနကိလႏၲသေတၱ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
(႐ုကၡာ = ဥတုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပါက္ၾကကုန္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္။)
ဝိေရာစမာနာ = ႐ႈတိုင္းအံ့ဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
ဖလပလႅေဝဟိ = သီးကင္း႐ြက္ႏု အစုစုတို႔ျဖင့္။
သုသဇၨိတာ = ေကာင္းစြာစီရင္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
အဒၶါနကိလႏၲသေတၱ = ခရီးပန္းသူ ရွင္ရွင္လူတို႔ကို။
ဝါသနိဝါသဘူတာ = ေက်ာင္း အိမ္အလား နားေနတည္းခိုရာ ျဖစ္ၾကကုန္၍၎။
ေတာေသႏၲိ = ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေစကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၇)

သုဖုလႅိတဂၢါ ဝနဂုမၺနိႆိတာ၊
လတာ အေနကာ သုဝိရာဇမာနာ။
ေတာေသႏၲိ သေတၱ မဏိမ႑ပါဝ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
အေနကာ = အမ်ိဳးအစား မ်ားလွစြာကုန္ေသာ။
လတာ = ႏြယ္ပင္တို႔သည္။
ဝနဂုမၺနိႆိတာ = ေတာခ်ဳံတို႔ဝယ္ မွီတြယ္႐ုံႏြယ္ၾကကုန္လ်က္။
သုဖုလႅိတဂၢါ = ကားကားစြင့္စြင့္ ပြင့္ေသာ အၫြန္႔အဖ်ား ရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။
သုဝိရာဇမာနာ = ၾကည့္႐ႈခ်င္ဖြယ္ လြန္စြာ တင့္တယ္ၾကကုန္လ်က္။
သေတၱ = ခရီးသြားသူ ရွင္ရွင္လူတို႔ကို။
မဏိမ႑ပါဝ = ေရာင္စံုျခယ္သတ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ႑ပ္ကဲ့သို႔။
ေတာေသႏၲိ = ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေစကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၈)

လတာ အေနကာ ဒုမနိႆိတာဝ၊
ပိေယဟိ သဒၶႎ သဟိတာ ဝဓူဝ။
ပေလာဘယႏၲီ ဟိ သုဂႏၶဂႏၶာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ပိေယဟိ = ေမတၱာသက္ဝင္ ခ်စ္လင္တို႔ႏွင့္။
သဒၶႎ = အတူတကြ။
သဟိတာ = ကိုယ္ခ်င္းယွဥ္လ်က္ တြဲဖက္ေနကုန္ေသာ။
ဝဓူဝ = အမ်ိဳးေကာင္းသမီး ေခၽြးမတို႔ကဲ့သို႔။
အေနကာ = အမ်ိဳးအစား မ်ားလွစြာကုန္ေသာ။
လတာ = ႏြယ္ပင္တို႔သည္။
ဒုမနိႆိတာဝ = ခ်စ္လင္သဖြယ္ သစ္ပင္၌ မွီတြယ္ၾကကုန္လ်က္သာလွ်င္။
သုဂႏၶဂႏၶာ = ေကာင္းေသာရန႔ံတို႔ျဖင့္ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လိႈင္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
သေတၱ = ခရီးသြားသူ ရွင္ရွင္လူတို႔ကို။
ပေလာဘယႏၲိ = ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းသည့္ႏွယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၉)

ဝိစိတၱနီလာဒိမႏုညဝဏၰာ၊
ဒိဇာ သမႏၲာ အဘိကူဇမာနာ။
ေတာေသႏၲိ မၪၨဳႆရတာရတီဟိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
သမႏၲာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ ရွစ္မ်က္ႏွာမွ။
ဒိဇာ = ႏွစ္ႀကိမ္ေပါက္ဖြား ငွက္အမ်ားတို႔သည္။
ဝိစိတၱနီလာဒိမႏုညဝဏၰာ = ဆန္းၾကယ္႐ႊန္းစို အညိဳစေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္းရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။
အဘိကူဇမာနာ = ႏွစ္သက္႐ႊင္ျမဴး ရင့္က်ဴးတြန္ျမည္ၾကကုန္လ်က္။
မၪၨဳႆရတာရတီဟိ = ျမဴးကြန္႔က်ဴးညံ သာယာေသာအသံႏွင့္ ေမာင္ႏွံယွက္တြဲ ေပ်ာ္ပြဲဆင္ၾကျခင္းတို႔ျဖင့္။
ပထိေက = ခရီးသြားသူ ရွင္ရွင္လူတို႔ကို။
ေတာေသႏၲိ = ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေစကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၀)

မိဂါ စ နာနာ သုဝိရာဇမာနာ၊
ဥတၱဳဂၤကဏၰာ စ မႏုညေနတၱာ။
ဒိသာ သမႏၲာ မဘိဓာဝယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
နာနာ = အမ်ိဳးဇာတ္အား အထူးထူး အျပားျပားကုန္ေသာ။
မိဂါစ = သားအေပါင္းတို႔သည္လည္း။
သုဝိရာဇမာနာ စ = ျမဴးကြန္႔စံပယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
ဥတၱဳဂၤကဏၰာ စ = ကိုယ့္အေဖာ္ႏွင့္ ေပ်ာ္သျဖင့္လွ်င္ စြင့္စြင့္စိုက္ေဆာင္ ေထာင္ေသာနား႐ြက္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
မႏုညေနတၱာ စ = ႏွစ္သက္စဖြယ္ ျပဴးက်ယ္ေသာ မ်က္စိရွိကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
သမႏၲာဒိသာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔သို႔။
အဘိဓာဝယႏၲိ = ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား ကစားျမဴးတူးၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

++++++
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “မဟာဗုဒၶဝင္” မွ

1 comment:

Dr. Tint Swe said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။