Tuesday, January 26, 2010

စိတ္ကုိ ခြဲျခား ေဝဖန္ျခင္း (၁) - ေဝဒနာသဂၤဟ, ေဟတုသဂၤဟ


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ စေနေန႔၊ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ အပတ္စဥ္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ် ေလ့လာ သင္ယူၾက၏။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ ကိုယ္လက္ မၾကည္သာ ပင္ပန္းေနသျဖင့္ စိန္စည္ဆရာေတာ္က ႀကီးၾကပ္ ပို႔ခ်ေပးသြား၏။


အပတ္စဥ္ (၁၅) သင္တန္းတြင္ စိတ္ယွဥ္ ေစတသိက္ယွဥ္ အေၾကာင္း၊ မဟာဝိသုဒၶါ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “ဒဓုဘယ မိႆကနည္း”ကို သေဘာမွ် ေလ့လာၾကရၿပီး၊ စိတ္ ေစတသိက္တို႔အေၾကာင္း ေက်ညက္ေစရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ေလ့လာၾကရ၏။

စိတ္ယွဥ္ ေစတသိက္ယွဥ္အျဖစ္ ေစတသိက္ကေနၿပီး စိတ္ကို ရွာသည့္ သမၸေယာဂနည္း၊ စိတ္ကေန ေစတသိက္ကို ရွာသည့္ သဂၤဟနည္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္ ေစတသိက္ကေန ေစတသိက္ကို ရွာသည့္နည္းျဖစ္သည့္ မိႆကနည္းကို အလြယ္တကူ သိနားလည္ႏိုင္၏။

သမၸေယာဂနည္းႏွင့္ သဂၤဟနည္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းျဖစ္ရာ ပထမ - ေစတသိက္တစ္ခုႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္မ်ားကို သမၸေယာဂနည္းျဖင့္ ရွာၿပီး၊ ဒုတိယ - ထိုစိတ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္မ်ားကို သဂၤဟနည္းျဖင့္ ရွာေဖြရ၏။

ရရွိလာေသာ ေစတသိက္စုစုေပါင္းမွ မူတည္ေစတသိက္သည္ မိမိႏွင့္ မိမိ မယွဥ္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုမူတည္ေစတသိက္ကို ဖယ္က က်န္ေသာ ေစတသိက္မ်ားမွာ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္မ်ား ျဖစ္၏။

+++++

‘ဖႆ’ေစတသိက္သည္ စိတ္ ၈၉ ႏွင့္ ယွဥ္၏။ (သမၸေယာဂနည္း)
စိတ္ ၈၉ ၌ ေစတသိက္ ၅၂ ယွဥ္၏။ (သဂၤဟနည္း)
ထို႔ေၾကာင့္ ‘ဖႆ’သည္ မိမိၾကဥ္ ေစတသိက္ ၅၁ ႏွင့္ ယွဥ္၏။

ထိုနည္းတူ စိတ္အားလံုးႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ေစတသိက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ‘ေဝဒနာ’၊ ‘သညာ’၊ ‘ေစတနာ’၊ ‘ဧကဂၢတာ’၊ ‘ဇိဝိတိေျႏၵ’၊ ‘မနသိကာရ’ တို႔သည္လည္း ေစတသိက္ ၅၁ ႏွင့္ ယွဥ္၏။

‘ဝိတက္’ - ဖႆနည္းတူ။

‘ဝိစာရ’ - ဖႆနည္းတူ။

‘အဓိေမာကၡ’ - ေစတသိက္ ၅၀ (ဝိစိကိစၧာ၊ အဓိေမာကၡ ၾကဥ္)။

‘ဝီရိယ’ - ဖႆနည္းတူ။

‘ပီတိ’ - ေစတသိက္ ၄၆ (ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ၊ ဝိစိကိစၧာ၊ ပီတိ ၾကဥ္)။

‘ဆႏၵ’ - ေစတသိက္ ၅၀ (ဝိစိကိစၧာ၊ ဆႏၵ ၾကဥ္)။

‘ေမာဟ’ - ေစတသိက္ ၂၆ (အညသမာန္း ၁၃ + အကုသိုလ္ ၁၄ = ၂၇ မွ ေမာဟ ၾကဥ္)။

‘အဟိရိက’၊ ‘အေနာတၱပၸ’၊ ‘ဥဒၶစၥ’ - ေမာဟနည္းတူ။

‘ေလာဘ’ - ေစတသိက္ ၂၁ (၂၂ မွ ေလာဘ ၾကဥ္)။

‘ဒိ႒ိ’ - ေစတသိက္ ၂၀ (၂၁ မွ ဒိ႒ိ ၾကဥ္)။

‘မာန’ - ေစတသိက္ ၂၀ (၂၁ မွ မာန ၾကဥ္)။

‘ေဒါသ’ - ေစတသိက္ ၂၁ (၂၂ မွ ေဒါသ ၾကဥ္)။

‘ဣႆာ’ - ေစတသိက္ ၁၉ (၂၂ မွ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ၊ ဣႆာ ၾကဥ္)။

‘မစၧရိယ’ - ေစတသိက္ ၁၉ (၂၂ မွ ဣႆာ၊ ကုကၠဳစၥ၊ မစၧရိယ ၾကဥ္)။

‘ကုကၠဳစၥ’ - ေစတသိက္ ၁၉ (၂၂ မွ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ ၾကဥ္)။

‘ထိန’ - ေစတသိက္ ၂၅ (၂၆ မွ ထိန ၾကဥ္)။

‘မိဒၶ’ - ေစတသိက္ ၂၅ (၂၆ မွ မိဒၶ ၾကဥ္)။

‘ဝိစိကိစၧာ’ - ေစတသိက္ ၁၄ (၁၅ မွ ဝိစိကိစၧာ ၾကဥ္)။

‘သဒၶါ’ - ေစတသိက္ ၃၇ (၃၈ မွ သဒၶါ ၾကဥ္)။

‘သတိ’ … ‘စိတၱဳဇုကတာ’ စသည္ - သဒၶါနည္းတူ။

‘သမၼာဝါစာ’ - ေစတသိက္ ၃၅ (၃၈ မွ အပၸမညာ၊ သမၼာဝါစာ ၾကဥ္)။

‘သမၼာကမၼႏၲ’ - ေစတသိက္ ၃၅ (၃၈ မွ အပၸမညာ၊ သမၼာကမၼႏၲ ၾကဥ္)။

‘သမၼာအာဇီဝ’ - ေစတသိက္ ၃၅ (၃၈ မွ အပၸမညာ၊ သမၼာအာဇီဝ ၾကဥ္)။

‘က႐ုဏာ’ - ေစတသိက္ ၃၃ (၃၈ မွ ဝိရတီ၊ မုဒိတာ၊ က႐ုဏာ ၾကဥ္)။

‘မုဒိတာ’ - ေစတသိက္ ၃၃ (၃၈ မွ ဝိရတီ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ၾကဥ္)။

‘ပညိေျႏၵ’ - ေစတသိက္ ၃၇ (၃၈ မွ ပညိေျႏၵ ၾကဥ္)။


+++++


အပတ္စဥ္ (၁၆) သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္တြင္ ပကိဏ္းပိုင္းကို ေလ့လာ သင္ယူၾကရ၏။


ပကိဏ္းပိုင္း

စိတ္ကို ပဓာနထား၍ ေရာေႏွာ ၿပိဳးႁပြမ္း ျပျခင္း ျဖစ္၏။ စိတ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း ျဖစ္၏။

ပကိဏ္းပိုင္း၌ အခန္း ၆ ခန္း ရွိ၏။
သဂၤဟ = သိမ္းယူ/ေပါင္းယူျခင္း ဟု ေခၚ၏။

‘ေဝဒနာသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို ေဝဒနာျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)
‘ေဟတုသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို ဟိတ္ျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)
‘ကိစၥသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို ကိစၥျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)
‘ဒြါရသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို ဒြါရျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)
‘အာရမၼဏသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို အာရမၼဏျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)
‘ဝတၳဳသဂၤဟ’ (စိတ္တို႔ကို ဝတၳဳျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း)

ဤေျခာက္ပါးေသာ သဂၤဟတို႔က အလြယ္တကူ မွတ္မိေစရန္ စိန္စည္ဆရာေတာ္က လကၤာစီေပး၏။

(ေဆာင္)
‘ေဝ’ ‘ေဟ’ ‘ကိတ္’ ‘ဒြါ’၊ ‘အာ’ ‘ဝတ္’ ပါ၊ ေျခာက္ျဖာ သဂၤဟ။
ပကိဏ္းပိုင္းမွာ၊ ေရာေႏွာကာ၊ ေျခာက္ျဖာ ေဝဖန္ျပ။

‘ခံစားမႈ’တြင္၊ ‘ဟိတ္’ႏွင့္ယွဥ္၊ ‘လုပ္ခြင္’ ‘ေျခာက္ဒြါရ’။
‘အာ႐ုံ’ ‘ဝတၳဳ’၊ ေရာေႏွာမႈ၊ ေျခာက္ခု ေဝဖန္ျပ။


ေဝဒနာသဂၤဟ

ျမတ္စြာဘုရားက ေဝဒနာကို ပုဂၢိဳလ္အားေလ်ာ္စြာ၊ အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ ေဝဒနာ ၅ ပါး၊ ၃ ပါး၊ ၂ ပါး၊ ၁ ပါး စသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။
သၿဂႋဳဟ္က်မ္း၌ ၅ ပါးႏွင့္ ၃ ပါး ႏွစ္နည္းကို ျပ၏။


ေဝဒနာ ၅ မ်ိဳး

ေဝဒနာ ၅ မ်ိဳးကို ဣၿႏၵိယေဘဒနည္းအရ ခြဲ၏။

(၁) သုခေဝဒနာ
(၂) ဒုကၡေဝဒနာ
(၃) ေသာမနႆေဝဒနာ
(၄) ေဒါမနႆေဝဒနာ
(၅) ဥေပကၡာေဝဒနာ


ေဝဒနာ ၃ မ်ိဳး (အာရမၼဏာအႏုဘဝနနည္း)

(၁) သုခေဝဒနာ
(၂) ဒုကၡေဝဒနာ
(၃) ဥေပကၡာေဝဒနာ

ေဝဒနာ ၅ ပါးမွ သုခႏွင့္ ေသာမနႆ၊ ဒုကၡႏွင့္ ေဒါမနႆတို႔ကို တစ္ေပါင္းတည္း ျပဳ၍ ျပ၏။


ေဝဒနာ ၂ မ်ိဳး

တစ္ခါ တစ္ခါ ျမတ္စြာဘုရားက ေဝဒနာ ၂ မ်ိဳးဟု ေဟာေသာအခါ ဥေပကၡာ၏ ၿငိမ္းေအးမႈသေဘာကို ယူ၍ သုခႏွင့္ ဥေပကၡာကို သုခ၊ ဒုကၡကို ဒုကၡ၊ ‘သုခ’ ႏွင့္ ‘ဒုကၡ’ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။


ေဝဒနာ ၁ မ်ိဳး

အေၾကာင္းတရားတို႔၏ ျပဳျပင္ျခင္း ျပဳျပင္အပ္ျခင္း သခၤါရသေဘာကို ယူ၍ ဒုကၡေဝဒနာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေဟာေတာ္မူ၏။


စိတ္တို႔ကို ေဝဒနာျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျပျခင္း

သုခေဝဒနာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ = ၁ (သုခသဟဂတ ကာယဝိညာဥ္စိတ္)

ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ = ၁ (ဒုကၡသဟဂတ ကာယဝိညာဥ္စိတ္)

ေသာမနႆေဝဒနာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ = ၆၂

ေဒါမနႆေဝဒနာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ = ၂

ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္ = ၅၅


(ေဆာင္)
‘သု’ တစ္ ‘ဒု’ တစ္၊ ‘ေသာ’ ေျခာက္ႏွစ္(၆၂)၊ ‘ေဒါ’ ႏွစ္ ‘ဥ’ ငါးငါး(၅၅)။

တနည္း (ေဆာင္)

တစ္စီ ‘သု’ ‘ဒု’၊ ‘ေဒါ’ ႏွစ္ခု၊ ‘ေသာ’႐ႈ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္။
‘ဥေပကၡာ’မူ၊ ငါးငါးယူ၊ ေပါင္းမူ တစ္ႏွစ္တစ္။

တနည္း (ေဆာင္) (လယ္တီဆရာေတာ္)

‘ဥ’ပေၪၥးေစး(၅၅)၊ ‘ေသာ’ ဆေဒြး(၆၂)၊ ‘ေဒါ’ေဒြး ‘ဒု’ ‘သု’ ဧက္(တစ္)။


ေဝဒနာ ၃ မ်ိဳးနည္းျဖင့္ စိတ္တို႔ကို ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ေသာ္ သုခေဝဒနာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ ၆၃၊ ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ ၃၊ ဥေပကၡေဝဒနာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ ၅၅ ျဖစ္၏။

(ေဆာင္)
‘သု’ကား ေျခာက္သံုး(၆၃)၊ ‘ဒု’မွာ သံုး၊ မွတ္အုန္း ‘ဥ’ငါးငါး(၅၅)။


ေစတသိက္တို႔ကို ေဝဒနာျဖင့္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျခင္း

ေဝဒနာ တစ္ပါးႏွင့္သာ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ = ‘ေဒါသ’၊ ‘ဣႆာ’၊ ‘မစၧရိယ’၊ ‘ကုကၠဳစၥ’၊ ‘ဝိစိကိစၧာ’၊ ‘ပီတိ’

ေဝဒနာ ႏွစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ = ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ မာန၊ ေသာဘနေစတသိက္ ၂၅

ေဝဒနာ သံုးပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ = ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ အဓိေမာကၡ၊ ဝီရိယ၊ ဆႏၵ၊ ေမာဟ၊ အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸ၊ ဥဒၶစၥ၊ ထိန၊ မိဒၶ

ေဝဒနာ ငါးပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ = ေဝဒနာၾကဥ္ေသာ သဗၺစိတၱသာဓရဏ ၆ ပါး

မည္သည့္ ေဝဒနာႏွင့္မွ် မယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ = ေဝဒနာ


(ေဆာင္)

“ေဝဒနာ တစ္၊ ေျခာက္ပါး ျဖစ္၏
ႏွစ္မွာ ႏွစ္ရွစ္
(တနည္း - ႏွစ္မွာ ႒ဝီ) (အ႒ဝီသ=၂၈)
သံုးျဖစ္ ဆယ့္တစ္
(တနည္း - သံုးလီ ဆယ့္တစ္)
ငါးျဖစ္ ေျခာက္ခု
မ တစ္ခု
မွတ္႐ႈ ေသခ်ာမခက္တည္း။”


+++++


ေဟတုသဂၤဟ

ေဟတုကို ျမန္မာလို ဟိတ္ဟု ေခၚ၏။

“ေလာ, ေဒါ, ေမာ သံုး၊ အႏွင့္သံုး၊ ေခၚသံုး ဟိတ္ေျခာက္ပါး”ဟု လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လကၤာစီထား၏။

ေလာဘဟိတ္၊ ေဒါသဟိတ္၊ ေမာဟဟိတ္၊ အေလာဘဟိတ္၊ အေဒါသဟိတ္၊ အေမာဟဟိတ္တို႔ ျဖစ္၏။

“ေရေသာက္ျမစ္ႏွယ္၊ ေက်းဇူးႂကြယ္၊ ႀကီးက်ယ္ေၾကာင္းရင္းမ်ား”

ေရေသာက္ျမစ္ကဲ့သို႔ အတူတကြ ျဖစ္ေသာာ တရားတို႔အေပၚမွာ ေက်းဇူးမ်ားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ိဳးကို ဟိတ္ဟု ေခၚ၏။

အကုသိုလ္ေစတသိက္ထဲတြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ ပါဝင္ၿပီး၊ ေသာဘနေစတသိက္ထဲတြင္ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟတို႔ ပါ၏။

“စိတ္ႏွင့္ ေစယွဥ္၊ ေက်လည္လွ်င္၊ ဟိတ္ျမင္ မခက္ေသး” ဟု လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး လကၤာစီထားသည့္အတိုင္း စိတ္ယွဥ္ ေစတသိက္ယွဥ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားက အလြယ္တကူ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ႏိုင္၏။ အထူးသျဖင့္ သမၸေယာဂနည္း ေက်လွ်င္ မခက္ေပ။

ေလာဘႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၈ ပါး

ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး

ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၁၂ ပါး

အေလာဘႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၅၉ ပါး

အေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၅၉ ပါး

အေမာဟႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၄၇ ပါး ျဖစ္၏။


တစ္ဖန္ -

ဟိတ္ ၁-ပါးတည္းႏွင့္သာ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (ေမာဟမူ ေဒြး)

ဟိတ္ ၂-ပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၂၂ ပါး (ေလာဘမူ ၈ + ေဒါသမူ ၂ + ကာမာဝစရေသာဘန ၁၂ = ၂၂)

ဟိတ္ ၃-ပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၄၇ ပါး (ကာမာဝစရေသာဘန ၁၂ + မဟဂၢဳတ္ ၂၇ + ေလာကုတၱရာ ၈ = ၄၇)

ဟိတ္တစ္ခုႏွင့္မွ် မယွဥ္ေသာ စိတ္ = ၁၈ ပါး (အဟိတ္စိတ္ ၁၈)


(ေဆာင္)
သံုးပါးႏွင့္ ယွဥ္ ေလးဆယ့္ခြန္(၄၇)၊ ႏွစ္ယွဥ္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္(၂၂)
တစ္ပါးႏွင့္ယွဥ္ ႏွစ္ပါးပင္၊ မယွဥ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္(၁၈)။

တစ္ဖန္ -

ပါဠိလိုေျပာရင္ ဟိတ္ႏွင့္ မယွဥ္တဲ့စိတ္ကို အဟိတ္စိတ္၊

ဟိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ယွဥ္တဲ့စိတ္ကို ဧကဟိတ္စိတ္၊

ဟိတ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ယွဥ္တဲ့စိတ္ကို ဒြိဟိတ္စိတ္၊

ဟိတ္သံုးခုနဲ႔ ယွဥ္တဲ့စိတ္ကို တိဟိတ္စိတ္ ဟု သံုးႏႈန္း၏။


(ေဆာင္)
တစ္ပါး ‘ဧကဟိတ္’၊ ႏွစ္ ‘ဒြိဟိတ္’၊ ‘တိဟိတ္’ သံုးပါးဆို။
ဟိတ္မရွိက၊ ‘အဟိတ္’,ပ၊ ေခၚၾက တိရစၧာန္ကို။


ကိစၥသဂၤဟ

စိတ္တို႔ကို လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ကိစၥအားျဖင့္ ေဝဖန္ ခြဲျခားျခင္း ျဖစ္၏။
လုပ္ငန္းကို ပါဠိလို ကိစၥဟု ေခၚ၏။

လူတစ္ဦးတည္းက ေက်ာင္းသားကိစၥ၊ ႐ုံးကိစၥ၊ အိမ္မႈကိစၥ စသည္ လုပ္ငန္း ၂-ခု ၃-ခု ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ စိတ္မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ စိတ္ တစ္ခုတည္းက ၁-ကိစၥ ၂-ကိစၥ စသည္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိ၏။

က်မ္းဂန္၌ စိတ္၏ကိစၥ ၁၄ ပါး ျပထား၏။


ပဋိသေႏၶကိစၥ

ဆက္စပ္ျခင္းကို ပဋိသေႏၶဟု ေခၚ၏။ (ပဋိ=တစ္ဖန္၊ သႏၶိ=စပ္ျခင္း)
ဘဝတစ္ခု၏ ပထမဆံုးေသာ အခိုက္အတန္႔ကို ပဋိသေႏၶစိတ္ဟု ေခၚ၏။
ဘဝတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အဆက္မျပတ္ေအာင္ ပဋိသေႏၶက ဆက္စပ္ေပး၏။ ဘဝေဟာင္းႏွင့္ ဘဝသစ္ကို ဆက္စပ္ေပးေသာ ကိစၥ ျဖစ္၏။


ဘဝဂၤကိစၥ

ဘဝ + အဂၤ(အစိတ္အပိုင္း) = ဘဝဂၤ(ဘဝ၏ အစိတ္အပိုင္း)

ပဋိသေႏၶတည္ၿပီးေနာက္ ဘဝမျပတ္ေအာင္ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္အလားတူ (ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ထပ္တူ) အထပ္ထပ္ျဖစ္ေသာ ဘဝ၏အစိတ္အပိုင္း=ဘဝင္စိတ္ ျဖစ္၏။

ဘဝတစ္ခုမွာ ဘဝင္စိတ္မ်ား ကုေဋႏွင့္ ခ်ီၿပီး ျဖစ္၏။ အသိစိတ္မ်ား၏ အၾကား အၾကားမွာလည္း ဘဝင္စိတ္မ်ား ျဖစ္၏။
ဘဝကို တည္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးေနေသာ ကိစၥျဖစ္၏။


စုတိကိစၥ

ပဋိသေႏၶစိတ္သည္ ဘဝင္စိတ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုဘဝင္စိတ္သည္ပင္လွ်င္ ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးစိတ္လည္း ျဖစ္၏။

ဘဝကေန ေ႐ြ႕လ်ားသြားသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရွိ၏။ ဘဝမွ ေလ်ာက်သြားျခင္းကိစၥ၊ ေ႐ြ႕ေလ်ာသြားျခင္းကိစၥကို စုတိကိစၥဟု ေခၚ၏။

ေသသည့္စိတ္ကို စုတိစိတ္ဟု ေခၚ၏။ ျမန္မာစကားတြင္ စုေတဟုသံုး၏။

ဘဝတစ္ခုတြင္ ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ဘဝင္စိတ္၊ စုတိစိတ္တို႔သည္ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။
ကာလအားျဖင့္ ကြဲျပား၏။ ကိစၥအားျဖင့္ ကြဲျပား၏။
ကိစၥမတူျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တစ္ခုတည္းကို ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ဘဝင္စိတ္၊ စုတိစိတ္ ေခၚ၏။ ဤ သံုးခုကို တြဲ၍ ေျပာေလ့ရွိ၏။


အာဝဇၨနကိစၥ

အာဝဇၨနဆိုသည္မွာ ဆင္ျခင္ျခင္းအဓိပၸာယ္လည္း ရွိ၏။ ျပန္၍ တြန္းလွည့္ပစ္ျခင္း အဓိပၸာယ္မ်ိဳးလည္း ရွိ၏။

စိတ္အစဥ္တစ္ခုတြင္ ဘဝင္အစဥ္ရပ္ၿပီး အာဝဇၨန္း ေပၚ၏။ ဘဝင္ကို ရပ္တန္႔ေစတတ္သည့္ သေဘာ ျဖစ္၏။

ဘဝင္ကို တန္႔ေစၿပီး ထင္ရွား ထထႂကြႂကြရွိသည့္ စိတ္အစဥ္သို႔ လွည့္ေပးေသာကိစၥ ျဖစ္၏။


ဒႆနကိစၥ

ျမင္ျခင္းကိစၥ။


သဝနကိစၥ

ၾကားျခင္းကိစၥ။


ဃာနကိစၥ

နမ္း႐ႉျခင္းကိစၥ။


သာယနကိစၥ

အရသာသိ စားသိကိစၥ။


ဖုသနကိစၥ

ေတြ႕ထိျခင္းကိစၥ။


သမၸဋိစၧိဳန္းကိစၥ

လက္ခံျခင္းကိစၥ။

အာ႐ုံတစ္ခုကို အာဝဇၨန္းက အာ႐ုံဘက္သို႔ လွည့္သြားေစၿပီးေနာက္ ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္ စသည္ ျဖစ္၏။ ထိုေနာက္ လက္ခံေသာ သမၸဋိစၧိဳန္းကိစၥ ျဖစ္၏။


သႏၲီရဏကိစၥ

အာ႐ုံကို ေကာင္းသည့္အာ႐ုံ, ဆိုးသည့္အာ႐ုံ, အလိုရွိအပ္သည့္အာ႐ုံ, အလိုမရွိအပ္သည့္အာ႐ုံ စသည္ စံုစမ္းသည့္ ကိစၥျဖစ္၏။


ေဝါ႒ဗၺနကိစၥ

‘ေဝါ႒ဗၺန’ဆိုသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ‘ေဝါ႒ဗၺန’ကို ျမန္မာစကားျဖင့္ ‘ဝုေ႒ာ’ဟု ေခၚ၏။

ေကာင္း,မေကာင္း အာ႐ုံ၊ အလိုရွိအပ္, မရွိအပ္ အာ႐ုံအျဖစ္ စံုစမ္းၿပီးေနာက္ ဝုေ႒ာအခိုက္အတန္႔၌ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိစၥ ေဆာင္႐ြက္၏။


ဇဝနကိစၥ

‘ဇဝန’ကို ျမန္မာလို ‘ေဇာ’ဟု ေခၚ၏။ ဇဝန၏ မူလပုဒ္ အနက္မွာ ‘အရွိန္အဟုန္’ဟု အဓိပၸာယ္ရွိ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အရွိန္အဟုန္ရွိရွိႏွင့္ ျဖစ္ေသာ စိတ္မ်ိဳးကို ေဇာစိတ္ဟု ေခၚ၏။ တစ္ႀကိမ္တည္း ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ စိတ္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္း ျဖစ္၏။ တခ်ိဳ႕က အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္၍ ေဇာစိတ္ေခၚသည္ဟု လြဲမွားစြာ ေရးၾက၏။

မဂ္စိတ္သည္ ေဇာစိတ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ ကိေလသာတို႔ကို ပယ္သတ္ႏိုင္ေအာင္ သတၱိေကာင္း၏။

ထိုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္ျခင္းကို ဇဝနကိစၥဟု ေခၚ၏။

ဝိပါက္စိတ္မ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ မျဖစ္ၾကေပ။


+++++


ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ တရားပြဲအျဖစ္ အကိတၱိဇာတ္တရားေတာ္ ပထမပိုင္းကို စိန္စည္ဆရာေတာ္က “ဘာဆုေတာင္းမလဲတရားေတာ္”အမည္ျဖင့္ ေဟာၾကား၏။


တရားပြဲတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ ခံၾကရသူမ်ားအတြက္ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ လႉဒါန္းၾကရန္ႏွင့္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာတြင္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္ေတာ့မည့္ ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးအတြက္လည္း ဆယ္ေဒၚလာစုေပါင္း တစ္သိန္း၊ သို႔မဟုတ္ ရာေဒၚလာစုေပါင္း တစ္ေသာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ေဒၚလာစုေပါင္း တစ္ေထာင္၊ သို႔မဟုတ္ ေသာင္းေဒၚလာစုေပါင္း တစ္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာတစ္သိန္းစု ဆယ္စုျဖင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေပၚ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ထည့္သြင္း တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ဆႏၵျပဳသြား၏။

ယခင္အပတ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ စေနေန႔ သင္တန္းတြင္လည္း ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႏွင့္ အဘိဓမၼာသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေဟတီငလ်င္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွတဆင့္ စုေပါင္း လႉဒါန္းသြားခဲ့ၾက၏။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုိသိုလ္အဖို႔ဘာဂကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု … သာဓု … သာဓု။

No comments: