Thursday, March 18, 2010

စိတ္အစဥ္အတန္း (၂)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ အဘိဓမၼာသင္တန္းျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား (၂၃)ပတ္ေျမာက္ သင္ခန္းစာကို ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ ဝီထိပိုင္းမွ အတိပရိတၱာ႐ုံဝီထိ၊ ကာမေဇာဝါရဝီထိ၊ စ်ာနဝီထိမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။

+++++

၄။ အတိပရိတၱာ႐ုံ (အလြန္အားနည္းေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ)

အလြန္အားနည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ (ျမင္လိုက္သလိုလို ၾကားလိုက္သလိုလိုမွ်သာ ျဖစ္၍) ဘဝင္လႈပ္႐ုံပဲ လႈပ္ၿပီး ဘဝင္ျပန္က်သြားေသာေၾကာင့္ ေမာဃဝါရ (အလကားဝါရ)ဟု ေခၚ၏။

‘ပထမ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၀)
ဘဝဂၤစလန (၂)
ဘဝင္ (၅)


‘ဒုတိယ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၁)
ဘဝဂၤစလန (၂)
ဘဝင္ (၄)


‘တတိယ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၂)
ဘဝဂၤစလန (၂)
ဘဝင္ (၃)


‘စတုတၳ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၃)
ဘဝဂၤစလန (၂)
ဘဝင္ (၂)


‘ပၪၥမ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၄)
ဘဝဂၤစလန (၂)
ဘဝင္ (၁)


‘ဆ႒မ အတိပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ (၁၅)
ဘဝဂၤစလန (၂)

+++++

စကၡဳဒြါရအတြက္ ဝီထိေပါင္းမွာ -

အတိမဟႏၲာ႐ုံ(တဒါရမၼဏဝါရ) (၁)ဝီထိ
မဟႏၲာ႐ုံ(ဇဝနဝါရ) (၂)ဝီထိ
ပရိတၱာ႐ုံ(ေဝါ႒ဗၺနဝါရ) (၆)ဝီထိ
အတိပရိတၱာ႐ုံ(ေမာဃဝါရ) (၆)ဝီထိ - စုစုေပါင္း (၁၅)ဝီထိ ရ၏။

ဤနည္းတူ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိဝွါဒြါရ၊ ကာယဒြါရတို႔၌လည္း တစ္ဒြါရစီ၌ (၁၅)ဝီထိစီ ရေသာေၾကာင့္ ၅-ဒြါရ(ပၪၥဒြါရ)မွာ ၁၅x၅ = ၇၅ ဝီထိ ရွိ၏။


+++++


ဝီထိသ႐ုပ္ခြဲ

“ပၪၥသတၱရိ၊ ဝီထိပၪၥဒြါ
ခ်ရာစိတ္စု၊ စတုပညာ ကာမသာခ်ည္း။

အာ႐ုံမွာမူ၊ ဘဝင္ဟူသမွ်
သံုးဝအတိတ္၊ ကံနိမိတ္တည္း။

ႂကြင္းစိတ္(အာ)႐ုံငါး
မွီကားသူပင္၊ သူ႔ဝိညာဥ္သာ
ႂကြင္းလွ်င္စိတ္စု၊ ေရွးေရွးဥသည့္
ဝတၳဳဟဒယ၊ စြဲမီွၾကသည္
ဒြိဟလြတ္ကင္း ရွင္းေလတည္း။”

(မဟာဝိသုဒၶါ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)


ပၪၥသတၱရိ = ၇၅
ဝီထိပၪၥဒြါ = ပၪၥဒြါရဝီထ
ခ်ရာစိတ္စု = ပါဝင္ႏိုင္ေသာ စိတ္စု
စတုပညာ ကာမသာခ်ည္း = ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးခ်ည္းသာ
သံုးဝအတိတ္ ကံနိမိတ္ = ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ သံုးမ်ိဳး
ႂကြင္းစိတ္(အာ)႐ုံငါး = ‘ဘဝင္စိတ္’မွ ႂကြင္းေသာ (ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းမွ တဒါ႐ုံထိ) စိတ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာ႐ုံငါးပါးကို အာ႐ုံျပဳ၏။ (စကၡဳဒြါရဝီထိျဖစ္လွ်င္ ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံ၊ ေသာတဒြါရဝီထိျဖစ္လွ်င္ ပစၥဳပၸန္သဒၵါ႐ုံ စသည္)

မွီကားသူပင္၊ သူ႔ဝိညာဥ္သာ = သူ႔ဝိညာဏ္က သူ႔ဝတၳဳကို မွီ၏။ (စကၡဳဝိညာဏ္သည္ စကၡဳဝတၳဳ၊ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ေသာတဝတၳဳ စသည္)
ႂကြင္းလွ်င္ စိတ္စု = ပၪၥဝိညာဏ္မွ ႂကြင္းေသာ စိတ္မ်ား
ေရွးေရွးဥသည့္၊ ဝတၳဳဟဒယ = ေရွးေရွးေသာ စိတ္ႏွင့္အတူ ဥပါဒ္ေသာ ဟဒယဝတၳဳ (အတူတူျဖစ္ေသာ ဟဒယဝတၳဳကို မမွီ၊ သူ၏ ေရွ႕က စိတ္ႏွင့္အတူ ဥပါဒ္ၿပီး သူျဖစ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္၏ ဌီခဏသို႔ ေရာက္ေနေသာ ဟဒယဝတၳဳကို မွီ)

(႐ုပ္၏အသက္မွာ စိတၱကၡဏ ၁၇ ခ်က္ရွိသျဖင့္ သူ႕ေရွ႕က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဟဒယဝတၳဳမွာ သူျဖစ္ေနတုန္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ထိုဟဒယဝတၳဳကို မွီျခင္း ျဖစ္သည္။)


+++++


က်မ္းဂန္လာ ‘သရက္ပင္ေအာက္ အိပ္ေနသူ’ ဝီထိဥပမာ

အ႒သာလိနီက်မ္းတြင္လာေသာ အသံုးမ်ားသည့္ သရက္ပင္ေအာက္ အိပ္ေနသူ ဝီထိဥပမာကို ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္က လကၤာေရးစပ္ထားခဲ့၏။

“မွတ္ေလာ့မ်က္ျမင္၊ ကြက္ကြက္ထင္စိမ့္
သရက္ပင္ေအာက္၊ လူတစ္ေယာက္၏
ေရွ႕ေနာက္ေခါင္းၿမီး၊ ျခံဳ၍ ၿပီးေသာ္
အိပ္ေပ်ာ္ေလျငား၊ ေႂကြသံအားေၾကာင့္
ႏိုးၾကားသျဖင့္၊ ေခါင္းျခံဳဖြင့္၍
ၾကည့္လစ္ျမင္ရာ၊ ယူကာႏွိပ္စမ္း
႐ႉကာနမ္းလ်က္၊ မွည့္မွန္းသိေသာ္
႐ႊင္ေပ်ာ္သံုးစား၊ ရသာပြား၍
မ်ိဳျငားေလၿပီး၊ ေရွးနည္းအိပ္ပင္
ပမာဆင္ေလာ့။

ဘဝင္သည္ကား၊ အိပ္ေသာလားသို႔
နီးပါးေႂကြပံု၊ အာ႐ုံထိခိုက္
ႏိုးလိုက္သည့္ဟန္၊ အာဝဇၨန္တည္း
ဖြင့္လွန္ၾကည့္မႈ၊ စကၡဳဝိညာဏ္
ယူငင္တစ္ခန္း၊ ပဋိစၧန္းနဲ႔
ႏွိပ္စမ္းသႏၲီ၊ ရဏမည္၏
မွတ္ၿပီဝုေ႒ာ
သံုးစားေသာအား၊ ေဇာအလားရွင့္
မ်ိဳျငားေလပံု၊ တဒါ႐ုံမွတ္
ေနာက္ထပ္အိပ္ျပန္၊ ဘဝင္ဟန္တူ
ျပင္ရန္ျပဳသူ၊ မရွိမူလည္း
မတူေရွ႕ေနာင္၊ ကိစၥေဆာင္လ်က္
ျဖစ္တိုင္းပ်က္၍
ဆက္ဆက္စဥ္သာ၊ မျမင္ပါလည္း
ထင္စြာသေဘာ၊ စဥ္ကာေႏွာသည္
အေဟာ နိယာမေပတကား။


ေရွ႕ေနာက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူ၊ ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းက ဆင္ျခင္, စကၡဳဝိညာဏ္က ျမင္, သမၸဋိစၧိဳင္းက လက္ခံ, သႏၲီရဏက စံုစမ္း စသည္ျဖင့္ စီကာစဥ္ကာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ ဘယ္သူကမွ အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစေနျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ နိယာမ ၅-ပါးလာ စိတၱနိယာမသေဘာတရားအရ သူ႔သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္း ျဖစ္၏။


+++++


ပၪၥဒြါရဝီထိမ်ားကို ခြဲျခမ္းၾကည့္ေသာ္ -

ဝီထိစိတ္အမ်ိဳးအားျဖင့္ - ၇ မ်ိဳး [ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳ/ေသာတ/ဃာန/ဇိဝွါ/ကာယ ဝိညာဏ္(အာဝဇၨန္းဝိညာဏ္)၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ၊ တဒါ႐ုံ]

စိတ္အေရအတြက္အားျဖင့္ - ၁၄ ခု [ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁ + အာဝဇၨန္းဝိညာဏ္ ၁ + သမၸဋိစၧိဳင္း ၁ + သႏၲီရဏ ၁ + ဝုေ႒ာ ၁ + ေဇာ ၇ + တဒါ႐ုံ ၂] ျဖစ္၏။

ပၪၥဒြါရဝီထိမ်ားတြင္ ပါႏိုင္ေသာ၊ ရႏိုင္ေသာ စိတ္မ်ားမွာ ကာမာဝစရစိတ္ ၅၄ ခုထဲက စိတ္မ်ားသာ ရႏိုင္၏။

ပၪၥဒြါရဝီထိမ်ားမွာ ပရမတ္သေဘာကို ျမင္႐ုံ ၾကား႐ုံ စသည္သာ ရွိၿပီး ပညတ္ထိေအာင္ မေရာက္ေသးေပ။

သူ႔ေနာက္ကလိုက္ေသာ မေနာဒြါရဝီထိမ်ား ျဖစ္ၿပီးမွ ပညတ္သေဘာသို႔ ေရာက္၏။


+++++


မေနာဒြါရဝီထိ

ပၪၥဒြါရဝီထိမ်ား၏ အာ႐ုံမွာ ပစၥဳပၸန္ ပၪၥာ႐ုံျဖစ္ၿပီး၊ မေနာဒြါရ၏ အာ႐ုံမွာ ပစၥဳပၸန္တင္မက ‘အတိတ္’ ‘အနာဂတ္’လည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ‘စိတ္’, ‘ေစတသိက္’, ‘႐ုပ္’, ‘အတိတ္တရား’, ‘အနာဂတ္တရား’, ‘ပညတ္’, ‘နိဗၺာန္’ အားလံုး ထင္ႏိုင္၏။

မေနာဒြါရဝီထိကို “ကာမေဇာဝါရ”ႏွင့္ “အပၸနာေဇာဝါရ” ႏွစ္မ်ိဳး ထပ္ခြဲႏိုင္၏။


ကာမေဇာဝါရဝီထိ

ကာမေဇာမ်ား ပါဝင္ေသာ ဝီထိ ျဖစ္၏။

ကာမေဇာဝါရတြင္ -

ထင္ရွားေသာ အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ “ဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ” ႏွင့္
မထင္မရွား အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ “အဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ” ဟူ၍ ထပ္ၿပီး ခြဲျခား၏။


ဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ

အတိတ္အာ႐ုံ, အနာဂတ္အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္သျဖင့္ ႐ုပ္သက္ ၁၇-ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။
ဘဝင္ တစ္ခ်က္လြန္ ႏွစ္ခ်က္လြန္ စသည္ မေျပာႏိုင္ေတာ့၍ အတီတဘဝင္ ခ်စရာ မလို။
သို႔ေသာ္ ဘဝင္လႈပ္ရန္ လို၏။

ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ေဇာ ၇-ႀကိမ္ ---> တဒါ႐ုံ ၂-ႀကိမ္ ---> ဘဝင္ .....


အဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ

အာ႐ုံ မထင္မရွားေသာေၾကာင့္ တဒါ႐ုံ မက်ေတာ့။

ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ေဇာ ၇-ႀကိမ္ ---> ဘဝင္ .....


+++++


“စိတ္,ေစတသိက္၊ ႐ုပ္ တိတ္ နာဂတ္
ပညတ္ နိဗၺာန္၊ ထင္လာမွန္လွ်င္
ဘဝင္တီတ၊ ခ်ဖြယ္ မဟုတ္။

ပစၥဳပ္႐ုပ္သာ၊ ထင္ေသာခါဝယ္
ေလ်ာ္စြာႏိႈင္းညႇိ၊ ခ်ခြင့္ရွိသည္
ုယုတၱိ ယုတၱာ စမ္းေလေလာ့။”


မေနာဒြါရမွာ အာ႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္လာႏိုင္ရာ ပစၥဳပၸန္အာ႐ုံထင္လွ်င္မူ ‘အတီတဘဝင္’ ခ်ႏိုင္၏။

စိတ္၊ ေစတသိက္၊ အတိတ္အာ႐ုံ ႐ုပ္၊ အနာဂတ္အာ႐ုံ ႐ုပ္၊ ပညတ္၊ နိဗၺာန္ တို႔ကို အာ႐ုံျပဳလွ်င္မူ ‘အတီတဘဝင္’ ခ်ရန္ မလို။


+++++


အပၸနာေဇာဝါရဝီထိ

မဟဂၢဳတ္ႏွင့္ ေလာကုတၱရာေဇာမ်ား အဓိကပါေသာ ဝီထိ ျဖစ္၏။

(အပၸနာေဇာ ၂၆ = ႐ူပါဝစရကုသိုလ္ ၅ + ႐ူပါဝစရႀကိယာ ၅ + အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္ ၄ + အ႐ူပါဝစရႀကိယာ ၄ + ေလာကုတၱရာ ၈)

အပၸနာေဇာဝါရဝီထိကိုလည္း ‘စ်ာနဝီထိ’ႏွင့္ ‘မဂၢဝီထိ’ ဟူ၍ အၾကမ္းဖ်င္း ၂ မ်ိဳး ခြဲျခား၏။


စ်ာနဝီထိ

စ်ာနဝီထိတြင္ စ်ာန္ကို ပထမ စ,ရေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ (စ)ႏွင့္ ေနာင္ စ်ာန္ဝင္စားေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ (ဝင္စား) ဟူ၍ ၂-မ်ိဳး ထပ္ရွိ၏။

စ်ာန္ ပထမဆံုးရရွိစဥ္ ျဖစ္ေသာ ဝီထိကို ပါဠိလို ‘အာဒိကမၼိက စ်ာနဝီထိ’ဟု ေခၚ၏။

(စ်ာန္ရေအာင္ အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္သည္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ ျဖစ္၏။ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ႐ႈမွသာ စ်ာန္ရႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စ်ာန္ေဇာ၏ ေရွ႕က ျဖစ္မည့္ ကာမာဝစရေဇာသည္ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ဉာဏသမၸယုတ္ ကာမကုသိုလ္ေဇာ၊ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးမွ စ်ာန္ရေအာင္ အားထုတ္သူအတြက္ ဉာဏသမၸယုတ္ ကာမႀကိယာေဇာ ျဖစ္၏။)

စ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ဉာဏ္ထက္ၾကသူခ်ည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဉာဏ္အနည္းငယ္ ႏု႔ံ(ညံ့)ေသာပုဂၢိဳလ္ (မႏၵပုဂၢိဳလ္)၊ ဉာဏ္ပိုထက္သူ (တိကၡပုဂၢိဳလ္)ဟူ၍ ရွိျပန္ရာ ဝီထိတစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္၏။


မႏၵပုဂၢိဳလ္ စ်ာနဝီထိ (စ)

ဘဝဂၤစလန, ဘဝဂၤုပေစၧဒ, မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ၿပီးေနာက္ ကာမာဝစရေဇာ ၄ ႀကိမ္ (ပရိကံ၊ ဥပစာ၊ အႏုလံု၊ ေဂါၾတဘူ) ေစာကာ, စ်ာန္ျဖစ္ၿပီး ဘဝင္ ျပန္က်သြား၏။

ပရိကံ = အေျခခံ ျပဳျပင္ စီရင္ေသာ စိတ္
ဥပစာ = (အပၸနာစ်ာန္၏) မနီးမေဝး၌ ျဖစ္ေသာ စိတ္
အႏုလံု = ေအာက္ ပရိကံ, အထက္ အပၸနာေဇာတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာျဖစ္ေသာ စိတ္
ေဂါၾတဘူ = ကာမအႏြယ္ကို လႊမ္းမိုးေသာ၊ မဟဂၢဳအႏြယ္ထဲသို႔ ေရာက္ေစေသာ စိတ္


ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ပရိကံ ---> ဥပစာ ---> အႏုလံု ---> ေဂါၾတဘူ ---> စ်ာန္ ---> ဘဝင္


တိကၡပုဂၢိဳလ္ စ်ာနဝီထိ (စ)

တိကၡပုဂၢိဳလ္မွာ ပရိကံ မပါေတာ့ဘဲ ကာမာဝစရေဇာ သံုးႀကိမ္သာ ေစာေတာ့၏။

ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ဥပစာ ---> အႏုလံု ---> ေဂါၾတဘူ ---> စ်ာန္ ---> ဘဝင္


ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စ်ာန္ရၿပီးေနာက္ ေနာင္ စ်ာန္ျပန္ဝင္စားေသာအခါ စ်ာန္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနပါက စ်ာန္စိတ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္၏။


မႏၵပုဂၢိဳလ္ စ်ာနဝီထိ (ဝင္စား)

ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ပရိကံ ---> ဥပစာ ---> အႏုလံု ---> ေဂါၾတဘူ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ .....


တိကၡပုဂၢိဳလ္ စ်ာနဝီထိ (ဝင္စား)

ဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ဥပစာ ---> အႏုလံု ---> ေဂါၾတဘူ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ ---> စ်ာန္ .....


+++++


စ်ာနဝီထိမွာ ကာမာဝစရေဇာ ၄-ႀကိမ္ (အမည္အားျဖင့္ ပရိကံ၊ ဥပစာ၊ အႏုလံု၊ ေဂါၾတဘူ/ေဇာအေနျဖင့္ တစ္ခုတည္းက ထပ္ကာ ထပ္ကာ ျဖစ္ျခင္း) ေစာရာ -

ပုထုဇဥ္, ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဉာဏသမၸယုတ္ ကာမာဝစရကုသိုလ္ေဇာ ၄ ခုအနက္ တစ္ခုခု၊ ရဟႏၲာျဖစ္ပါက ဉာဏသမၸယုတ္ ကာမာဝစရႀကိယာေဇာ ၄ ခုအနက္ တစ္ခုခု ျဖစ္၏။

ကာမာဝစရေဇာ ၄-ႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး၊ စ်ာန္ေဇာတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ရာ - ႐ူပါဝစရ ပထမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္, ပၪၥမစ်ာန္၊ အ႐ူပါဝစရ ပထမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္ တို႔အနက္ တစ္ခုခု ျဖစ္၏။

စ်ာနဝီထိ၏ အာ႐ုံမွာ ကသိုဏ္းပညတ္ (အသုဘ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ) စသည္ ျဖစ္၏။

ဘဝင္မွာ ကာမသတၱဝါျဖစ္က ကာမဘဝင္၊ ႐ူပါဝစရသတၱဝါျဖစ္က ႐ူပါဝစရဘဝင္၊ အ႐ူပါဝစရသတၱဝါျဖစ္က အ႐ူပါဝစရဘဝင္ စသည္ ျဖစ္၏။

မွီရာဝတၳဳမွာ ေရွးေရွးစိတ္ႏွင့္အတူ ဥပါဒ္ေသာ ဟဒယဝတၳဳ ျဖစ္၏။


+++++


ကာမေဇာေနာင္ အပၸနာေဇာ

စ်ာနဝီထိတြင္ ကာမေဇာေနာက္က စ်ာန္ေဇာ လိုက္၏။

ေရွ႕ ကာမာဝစရေဇာမ်ားမွာ ကာမာဝစရကုသိုလ္ ဉာဏသမၸယုတ္ ေသာမနႆ ၂ ခု, ဥေပကၡာ ၂ ခု၊ ကာမာဝစရႀကိယာ ဉာဏသမၸယုတ္ ေသာမနႆ ၂ ခု, ဥေပကၡာ ၂ ခု တို႔မွ တစ္ခုခု ျဖစ္၏။

ေရွ႕ ကာမာဝစရေဇာ (ပရိကံ, ဥပစာ, အႏုလံု, ေဂါၾတဘူ) သည္ “ေသာမနႆ”ျဖစ္က ေနာင္မွာ ေသာမနႆ အပၸနာေဇာ လိုက္၏။

ကာမာဝစရေဇာ “ဥေပကၡာသဟဂုတ္” ျဖစ္က ေနာင္ ဥပေကၡာသဟဂုတ္ အပၸနာေဇာ ေစာ၏။

တစ္ခါ -
ေရွ႕ ကာမာဝစရေဇာသည္ ကာမာဝစရ‘ကုသိုလ္’ “ဉာဏသမၸယုတ္”ေဇာျဖစ္က ေနာင္ အပၸနာ ကုသိုလ္ေဇာ (႐ူပါဝစရကုသိုလ္, အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္, မဂ္)ႏွင့္ ေအာက္ဖိုလ္ ၃-ခု (ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္) ေစာ၏။

ေရွ႕ ကာမာဝစရေဇာသည္ ကာမာဝစရ‘ႀကိယာ’ “ဉာဏသမၸယုတ္ေဇာ”ျဖစ္က ေနာင္ အပၸနာ ႀကိယာေဇာ (႐ူပါဝစရႀကိယာ၊ အ႐ူပါဝစရႀကိယာ) လိုက္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ -

မဟာကုသိုလ္ ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဉာဏသမၸယုတ္ေဇာ ၂-ခု ေနာင္ ----› အပၸနာေဇာ ၃၂ (မဟဂၢဳတ္ ကုသိုလ္ ေသာမနႆ ၄ + ေလာကုတၱရာ မဂ္ ေသာမနႆ ၁၆ + ေလာကုတၱရာ ေအာက္ဖိုလ္ ေသာမနႆ ၁၂)

မဟာကုသိုလ္ ဥေပကၡာ ဉာဏသမၸယုတ္ေဇာ ၂-ခု ေနာင္ ----› အပၸနာေဇာ ၁၂ (မဟဂၢဳတ္ ကုသိုလ္ ဥေပကၡာ ၅ + ေလာကုတၱရာ မဂ္ ဥေပကၡာ ၄ + ေလာကုတၱရာ ေအာက္ဖိုလ္ ဥေပကၡာ ၃)

မဟာႀကိယာ ေသာမနႆ ဉာဏသမၸယုတ္ေဇာ ၂-ခု ေနာင္ ----› အပၸနာေဇာ ၈ (မဟဂၢဳတ္ ႀကိယာ ေသာမနႆ ၄ + ေလာကုတၱရာ အရဟတၱဖိုလ္ ေသာမနႆ ၄)

မဟာႀကိယာ ဥေပကၡာ ဉာဏသမၸယုတ္ေဇာ ၂-ခု ေနာင္ ----› အပၸနာေဇာ ၆ (မဟဂၢဳတ္ ႀကိယာ ဥေပကၡာ ၅ + ေလာကုတၱရာ အရဟတၱဖိုလ္ ဥေပကၡာ ၁) ခု ေစာႏိုင္၏။


+++++

No comments: