Friday, February 22, 2008

ဓာရဏပရိတၱ


၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ

နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ

နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ

နတၳိ ဝိပႆနာယ ဟာနိ

နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ

နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ

ဣေမဟိ ဒြါဒႆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နတၳိ ဒဝါ

နတၳိ ရဝါ

နတၳိ အပၹဳဋံ

နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ

နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ

နတၳိ အပၸဋိသခၤါႏုေပကၡာ

ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၃။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ

နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီဒုစၥရိတံ

နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ

နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ

သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ

သံသာရဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ

ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

ဓာေရဟိ ဝါေစဟိ ပရိပုစၧာဟိ

တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်

ဥဒေက န လေဂၢယ်

အဂၢိ န ဋေဟယ်

နာနာဘယဝိေကာ

န ဧကာဟာရေကာ

န ဒြိဟာရေကာ

န တိဟာရေကာ

န စတုဟာရေကာ

န ဥမၼတၱကံ

န မူဠႇကံ

မႏုေသဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

၄။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတမံ

ဇာေလာ မဟာဇာေလာ

ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ

ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ

သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ

ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ

ဝေတၱ အဝေတၱ

ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ

ေနာေမ အေနာေမ

ေသေဝ အေသေဝ

ကာေယ အကာေယ

ဓာရေဏ အဓာရေဏ

ဣလႅိ မိလႅိ

တိလႅိ မိလႅိ

ေယာ႐ုေကၡ မဟာေယာ႐ုေကၡ

ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ

ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ

မႏၲိလာ ေရာဂိလာ

ခရလာ ဒုဗၻိလာ

ဧေတန သစၥဝေဇၨန

ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဓာရဏပရိတၱံ နိ႒ိတံ။

+ + + + + + + + + + +

ဓာရဏပရိတ္ နိႆယ

၁။ ဗုဒၶါနံ-ဘုရားရွင္တို႔၏၊ ဇီဝိတႆ-အသက္ေတာ္၏၊ အႏၲရာေယာ-အႏၲရာယ္ကို၊ ေကနစိ-တစံုတေယာက္ေသာသူသည္၊ ကာတံု-ျပဳျခင္းငွာ၊ န သကၠာ ယထာ-မတတ္ေကာင္းသကဲ့သို႔၊ တထာ-ထို႔အတူ၊ ေမ-ငါ၏၊ အႏၲရာေယာ-အႏၲရာယ္ကို၊ ေကနစိ-တစံုတေယာက္ေသာသူသည္၊ ကာတံု-ျပဳျခင္းငွာ၊ န သကၠာ-မတတ္ေကာင္းသည္၊ ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၂။ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ အတီတံေသ-အတိတ္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၁)

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ အနာဂတံေသ-အနာဂတ္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၂)

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ပစၥဳပၸႏၷံေသ-ပစၥဳပၸန္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၃)

တီဟိ-သံုးပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ကာယကမၼံ-ကာယကံလည္းေကာင္း၊ (၁)

ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ဝစီကမၼံ-ဝစီကံလည္းေကာင္း၊ (၂)

ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ မေနာကမၼံ-မေနာကံလည္းေကာင္း၊ (၃)

ဆဟိ-ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊

ဆႏၵႆ-ဆႏၵေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၁)

ဓမၼေဒသနာယ-တရားေဟာျခင္း၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၂)

ဝီရိယႆ-ဝီရိယေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၃)

ဝိပႆနာယ-ဝိပႆနာဉာဏ္ေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၄)

သမာဓိႆ-သမာဓိေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၅)

ဝိမုတၱိယာ-အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၆)

ဒြါဒသဟိ-တဆယ့္ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊

ဒဝါ-ရယ္ျမဴးျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၁)

ရဝါ-အခၽြတ္အေခ်ာ္ ေျပာဆိုျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၂)

အပၹဳဋံ-ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မေတြ႕ထိအပ္ေသာ တရားသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၃)

ေဝဂါယိတတၱံ-ဉာဏ္ျဖင့္ မဆင္ျခင္ဘဲ အေဆာတလ်င္ ျပဳမိသည္၏ အျဖစ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၄)

အဗ်ာဝဋမေနာ-ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ ႏွလံုးေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၅)

အပၸဋိသခၤါႏုေပကၡာ-အဆင္ျခင္ကင္း၍ ဥေပကၡာ႐ႈျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၆)

အ႒ာရသဟိ-တဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏။

သတၱႏၷံ-ခုနစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ-ဝိပႆီ, သိခီ, ေဝႆဘူ စေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား၊ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏။

၃။ တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ကာယဒုစၥရိတံ-ကုိယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ဝစီဒုစၥရိတံ-ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ မေနာဒုစၥရိတံ-စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အတီတံေသ-အတိတ္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အနာဂတံေသ-အနာဂတ္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ပစၥဳပၸႏၷံေသ-ပစၥဳပၸန္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ကာယကမၼံ-ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ဝစီကမၼံ-ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ မေနာကမၼံ-စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဣမံ ဓာရဏံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊ အမိတံ-မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ အသမံ-တုဖက္လည္း မရွိ။

သဗၺသတၱာနံ-သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔၏၊ တာဏံ-မွီခိုပုန္းေအာင္းရာ ျဖစ္၏။ ေလဏံ-လည္းေလ်ာင္းရာ ျဖစ္၏။

အာနႏၵ-အာနႏၵာ၊ သံသာရဘယဘီတာနံ-သံသရာေဘးကို ေၾကာက္ကုန္ေသာ သူတို႔၏၊ အဂၢံ-အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ေသာ၊ မဟာေတဇံ-ႀကီးေသာ တန္ခိုးေတေဇာ္ ရွိေသာ၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ ဓာေရဟိ-ေဆာင္ထားေလာ့။ ဝါေစဟိ-မွတ္သား သင္ေပး ပို႔ခ်ေလာ့။ ပရိပုစၧာဟိ-စိစစ္ေမးျမန္းေလာ့။

တႆ-ထိုဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ေဆာင္ထား မွတ္သား သင္ေပး ပို႔ခ် စစ္ေမးေသာသူ၏၊ ကာေယ-ကုိယ္၌၊ ဝိသံ-အဆိပ္သည္၊ န ကေမယ်-မက်ေရာက္ရာ။

ဥဒေက-ေရ၌၊ န လေဂၢယ်-မၿငိတြယ္ မနစ္မြန္းရာ။

အဂၢိ-မီးသည္၊ န ဋေဟယ်-မေလာင္ရာ။

နာနာဘယဝိေကာ-အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာေသာ ေဘးရန္တို႔ မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

န ဧကဟာရေကာ-တစံုတေယာက္ေသာသူမွ် တရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န ဒြိဟာရေကာ-ႏွစ္ရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န တိဟာရေကာ-သံုးရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န စတုဟာရေကာ-ေလးရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န ဥမၼတၱကံ-႐ူးသြပ္ျပန္႔လြင့္ေသာ အနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

န မူဠႇကံ-ေတြေဝမိုက္မဲေသာ အနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

မႏုေႆဟိ-လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႏုေႆဟိ-လူမဟုတ္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ န ဟႎသကာ-မၫွဥ္းဆဲ မဖ်က္ဆီး မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

၄။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ-ထိုဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊ ယထာ ကတမံ-အဘယ္နည္းဟူမူကား၊

ဇာေလာ-ကမၻာတသိန္းေလာင္ေသာအခါ ထြက္ေသာ ေနခုနစ္စင္း၏ အရွိန္အေစာ္ႏွင့္တူေသာ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္တည္းဟူေသာ ဂုဏ္ရွိထေသာ၊

မဟာဇာေလာ-နတ္, သိၾကား, နဂါး, ဂဠဳန္, ဂုမၻန္, ဘီလူး, ရကိၡဳသ္ အစရွိသည္တို႔ကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ သံကြန္ရက္ႏွင့္တူေသာ ဘုန္းတန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္တည္းဟူေသာ ဂုဏ္လည္း ရွိထေသာ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊

ဇာလိေတၱ-ေရ, မီး, မင္း, ခိုးသူ, မခ်စ္မႏွစ္လိုေသာသူဟု ဆိုအပ္ေသာ ရန္သူအႏၲရာယ္အေပါင္းကိုလည္း ဖယ္ရွားတားျမစ္ႏိုင္ရာ၏။

မဟာဇာလိေတၱ-ေရာဂႏၲရကပ္, သတၳႏၲရကပ္, ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ကပ္သံုးပါးတို႔ မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

ပုေဂၢ-အမိဝမ္းတြင္း၌ ပဋိသေႏၶေနေသာ္လည္း အ,ျခင္း ဆြံ႕ျခင္း နားပင္းျခင္း ႐ူးသြပ္ျပန္႔လြင့္ျခင္း အနာမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ေစႏိုင္ရာ၏။

မဟာပုေဂၢ-သစ္ပင္ ေတာင္ ကမ္း ေခ်ာက္တို႔မွ က်ျငားေသာ္လည္း မေသႏိုင္ရာ။

သမၸေတၱ-မရေသးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရတနာ ဥစၥာအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ရေစႏိုင္ရာ၏။

မဟာသမၸေတၱ-ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရတနာ ဥစၥအေပါင္းတို႔သည္လည္း ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ပြား မ်ားႏိုင္ရာ၏။

ဘူတဂၤမွိ-ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္၊ တမဂၤလံ-အမိုက္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ရာ၏။

အာနႏၵ-ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ေခါ ပန-စင္စစ္ အကယ္ မလြဲသျဖင့္၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ-ခုနစ္ဆယ့္ ခုနစ္ကုေဋကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ဘာသိတံ-ေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။

ဝေတၱ-ေကာင္းေသာအက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ရာ၏။

အဝေတၱ-မေကာင္းေသာအက်ိဳးႏွင့္ မယွဥ္ရာ။

ဂႏၶေဝ-ေကာင္းေသာ တရားအရသာ အနံ႔မ်ိဳးကို ေဆာင္ရာ၏။

အဂႏၶေဝ-မေကာင္းေသာ တရားအရသာ အန႔ံမ်ိဳးကို မေဆာင္ရာ။

ေနာေမ-ေကာင္းေသာ ႏွလံုးကို ေဆာင္ရာ၏။

အေနာေမ-မေကာင္းေသာ ႏွလံုးကို မေဆာင္ရာ။

ေသေဝ-သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ ယွဥ္တြဲ မွီဝဲရာ၏။

အေသေဝ-သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တြဲ မမွီဝဲရာ။

ကာေယ-ေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို ျဖစ္ေစရာ၏။

အကာေယ-မေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို မျဖစ္ေစရာ။

ဓာရေဏ-ေကာင္းေသာ အမႈ ကုသိုလ္ကို ျပဳေဆာင္ရာ၏။

အဓာရေဏ-မေကာင္းေသာ အမႈ အကုသိုလ္ကို မျပဳေဆာင္ရာ။

ဣလႅိ-ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ရာ၏။

မိလႅိ-မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို မျမင္မက္ရာ။

တိလႅိ-ေကာင္းေသာ တိတ္နိမိတ္ကို ျမင္ရာ၏။

မိလႅိ-မေကာင္းေသာ တိတ္နိမိတ္ကို မျမင္ရာ။

ေယာ႐ုေကၡ-ေသၿပီးေသာ သစ္ပင္တို႔ကို ရွင္ေစရာ၏။

မဟာေယာ႐ုေကၡ-ရွင္ၿပီးေသာ သစ္ပင္တို႔ကိုလည္း အကိုင္းအခက္ အ႐ြက္အလက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရာ၏။

ဘူတဂၤမွိ-ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္၊ တမဂၤလံ-အမိုက္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ရာ၏။

အာနႏၵ-ခ်စ္သားအာနႏၵာ၊ ေခါ ပန-စင္စစ္အကယ္ မလြဲသျဖင့္၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ-ကိုးဆယ့္ကိုးကုေဋကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ဘာသိတံ-ေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။

ဒိ႒ိလာ-မေကာင္းသျဖင့္ ၾကံေသာသူတို႔၏ အၾကံအစည္ကိုလည္း သိျမင္ႏိုင္ရာ၏။

ဒ႑ိလာ-ဓား, လွံ, လက္နက္, ေလး, ျမား, မီးေပါက္, အေျမာက္ အစရွိေသာ ေဘးတို႔သည္လည္း မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

မႏၲိလာ-မႏၲရား, ဂါထာ, အင္းအိုင္တို႔သည္လည္း ထက္ျမက္ႏိုင္ရာ၏။

ေရာဂိလာ-ေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရာ၏။

ခရလာ-ၾကမ္းတမ္းခက္မာေသာ အနာေရာဂါမ်ိဳးသို႔လည္း မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

ဒုဗၻိလာ-ၾကိဳး, ထိတ္, သံေျခက်ဥ္း, ကပ္ဘိ, တြင္းေလွာင္, ဝင္းတံခါး, လည္ေထာက္ကိုလည္း လြတ္ေစႏိုင္ရာ၏။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသို႔ မွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း၊ ေမ-ငါ့အား၊ ေသာတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္၊ ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဓာရဏပရိတ္ နိႆယ ၿပီး၏။

(မက်န္းမာသူ မိတ္ေဆြတဦးအတြက္ ဓာရဏပရိတ္ႏွင့္ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္တို႔ကို ရွာေဖြရာ အလြယ္တကူ မေတြ႕သျဖင့္ ေနာင္လိုအပ္က လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။)

3 comments:

Anonymous said...

ယခုကဲ့သို႔ မွ်ေ၀ျခင္းငွာ အက်ိဳးၾကီးလွပါေပသည္။

Anonymous said...

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ
အလွဴဒါန ဟူသမွ်တို႔တြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏ ။

ေမာင္ကံေကာင္း ပ်ံခ်ီ said...

အရမ္းနဲ႔ကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။