Thursday, February 14, 2008

ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္


ဆရာႏွင့္တပည့္၊ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ လူႀကီးႏွင့္လူငယ္၊ ဝယ္သူႏွင့္အေရာင္းသမား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း စသည့္ တဦးႏွင့္တဦး ကူးလူးဆက္ဆံေနရသည့္ လူ႔ဘဝတြင္ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းသည္ မ်ားစြာ အေရးပါသည္။

ယံုၾကည္မႈသည္ ေလးစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေလးစားမႈသည္ လိုက္နာမႈ က်င့္သံုးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံ၍ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း စသည္တို႔ကို ေလးစား လိုက္နာ က်င့္သံုးေသာအခါ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ တိုးတက္မႈ စေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ အသီးအပြင့္တို႔ကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရယူ ခံစားႏိုင္ၾကေပသည္။

ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ တဦးအေပၚတဦး သံသယျဖစ္ေနလွ်င္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ကာ ဆုတ္ယုတ္မႈ ပ်က္စီးမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ စသည့္ လူမႈေရးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈသည္ မ်ားစြာ တန္ဘိုးရွိသည္။

သဒၶါႏွင့္ ပညာ

ယံုၾကည္သည္ဆိုရာ၌ အမွားကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အမွန္ကို ယံုၾကည္မႈဟု ႏွစ္မ်ိဳး ရွိျပန္သည္။

အမွားယံုၾကည္မႈကို ပါဠိလို ‘မိစၧာဝိေမာကၡ’ဟု ေခၚ၍ အမွန္ယံုၾကည္မႈကို ‘သဒၶါ’ဟု ေခၚသည္။

‘သဒၶါ’ႏွင့္ ‘မိစၧာဝိေမာကၡ’တို႔ ကြဲျပားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ရန္မွာ ‘ပညာ’သည္ အေရးပါလွသည္။

ပညာဟူသည္-

(၁) အရာဝတၳဳ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပုဂၢိဳလ္တဦး၏ ေျပာျပခ်က္တို႔သည္ ဟုတ္,မဟုတ္၊ မွန္,မမွန္၊ အဓိပၸါယ္ ရွိ,မရွိတို႔ကို အေၾကာင္းယုတၱိ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ,မရွိတို႔ျဖင့္ စိစစ္ေဝဖန္ ကိုယ္ပိုင္ၾကံဆသိႏိုင္သည့္ ‘စိႏၲာမယပညာ’၊

(၂) ဟုတ္,မဟုတ္၊ မွန္,မမွန္ကို ေဝဖန္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပက်မ္းဂန္လာ ဗဟုသုတအျဖာျဖာႏွင့္ သူတပါးတို႔အား ေမးျမန္းၾကားနာ၍ ဆည္းပူးရယူရသည့္ အသိဉာဏ္ ‘သုတာမယပညာ’၊

(၃) တရားအလုပ္ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမွန္တရားကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိမႈ ‘ဘာဝနာမယပညာ’ ဟု သံုးမ်ိဳး ရွိသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထိုသံုးမ်ိဳးတို႔တြင္ စိႏၲာမယပညာႏွင့္ သုတာမယပညာတို႔ရွိလွ်င္ပင္ အရာဝတၳဳ အေၾကာင္းအရာတခုကုိ ဟုတ္,မဟုတ္ မွန္,မမွန္ ေဝဖန္စစ္ေၾကာ၍ အလိမ္အညာ ခံရမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ထက္လြန္၍ ဘာဝနာမယပညာရွိထားပါမူကား မည္သည့္အမွားကိုမွ အမွန္ဟု ယူဆယံုၾကည္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကေလးနဲ႔ ယံုၾကည္ပါ

အနည္းဆံုး ပညာအဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိပါလွ်င္ အရာရာတြင္ ဟုတ္,မဟုတ္ မွန္,မမွန္ကို ေဝဖန္စစ္ေၾကာႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ အမ်ားႏွင့္ေရာ၍ အမွားေတာတြင္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။

အမ်ားက ဒါေကာင္းတယ္၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဒီလိုတဲ့ေဟ့ဟု ေျပာသံၾကားသည္ႏွင့္ ဝိုင္း၍ လိုက္ၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆင္ျခင္ဉာဏ္ နည္းပါးမႈကို အျမတ္ထုတ္ရန္၊ လူတို႔၏ အပူအ႐ႈပ္ကို အျမတ္ထုတ္ရန္ အတုအေယာင္အမ်ိိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ တေန႔တျခား တိုး၍ တိုး၍ ေပၚလာေတာ့၏။

အ႐ိုးဆံုး ေဟာၾကားထားေသာ ဘုရားအဆံုးအမကိုပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု အဆန္းထြင္ၾကေတာ့၏။

ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကလည္း မက်င့္သံုးခဲ့၊ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားခဲ့ေသာ စာေပက်မ္းဂန္တို႔တြင္လည္း မပါဝင္ေသာ အေဆာင္အျဖစ္ ဓာတ္လံုးဓာတ္ျပာေပးျခင္း၊ အေဆာင္ဓာတ္လံုးျဖင့္ လက္စြပ္ နာရီ မ်က္မွန္တို႔ကို တို႔ထိ၍ ဓာတ္ကူးေစျခင္း၊ လက္ဝါးျဖန္႔၍ ဘာနတ္ေစာင့္သည္ ညာနတ္ေစာင့္သည္ဟု ေျပာၾကားျခင္း၊ ပရိတ္အိုး ပရိတ္ေရဆူေဝသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း စသည့္ အဆန္းမ်ားထြင္ကာ သာသနာျပဳၾကေလေတာ့သည္။

အထူးအဆန္းကိုမွ သေဘာက်တတ္ေသာ လူတို႔မွာ ထိုအဆန္းထြင္သူတို႔ကို အယံုၾကည္ႀကီး ယံုၾကည္ကာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားအျဖစ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကေတာ့သည္။

နာယူမွတ္သား က်င့္ၾကံပြားမ်ားရေသာ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားျပသမႈ မျပဳဘဲ က်မ္းေဒသနာ၏ အမည္ကိုသာ ယူ၍ ‘ပ႒ာန္းဆက္’ဟူေသာ စကားျဖင့္ လက္ယပ္၍ ေခၚလိုက္ေသာအခါ ဗဟုသုတမႂကြယ္ဝသူတို႔မွာ ယက္ကန္ယက္ကန္ႏွင့္ ပါသြားရသည္မ်ိဳးလည္း ရွိျပန္၏။

စာေရးသူ အဂၤလန္တြင္ ေနခဲ့စဥ္ တေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြားရာမွ ျပန္လာသည့္ ဆရာဝန္အမ်ိဳးသမီးတဦးက အားရပါးရ ေလွ်ာက္ၾကားသည္မွာ -

“အရွင္ဘုရား၊ ျမန္မာျပည္မွာ ရဟႏၲာလို႔ ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ဆရာေတာ္တပါး ေပၚေနတယ္ ဘုရား၊ အရမ္းနာမည္ႀကီးတာပဲ”

“ဘယ္လိုနာမည္ႀကီးတာလဲ၊ ေျပာျပစမ္းပါဦး”ဟု ေမးမိရာ၊

“အရွင္ဘုရား၊ အဲဒီဆရာေတာ္က သက္သတ္လြတ္စားၿပီး သူ႔ခႏၶာကိုယ္ကလဲ အရမ္းေမႊးသတဲ့၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒီဆရာေတာ္ရဲ႕ လက္ဖဝါး ေျခဖဝါးေတြမွာလဲ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြ ေပၚသတဲ့”ဟု ေလွ်ာက္ၾကားသည္။

“လက္ဖဝါး ေျခဖဝါးမွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေပၚတယ္၊ ဟုတ္ရဲ႕လား”ဟု အံ့ၾသစြာ ေမးမိသည္။

“ဟုတ္တယ္ဘုရာ့၊ အဲဒီလို နာမည္ႀကီးၿပီး လူေတြ သြားဖူးေနတာ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးပဲ”

“လက္ဖဝါးမွာ ဘုရားေပၚတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး၊ ေျခဖဝါးမွာ ဘုရား႐ုပ္ေပၚတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ဘုရားဟာ အဲဒီဆရာေတာ္ေအာက္ အေတာ္နိမ့္က်ေနၿပီ၊ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ကေတာင္ အဲဒီလို ေျခဖဝါး လက္ဖဝါးမွာ ဘုရားဆင္းတုေပၚတဲ့ ရဟႏၲာဆိုတာ ရွိခဲ့တယ္လို႔ မၾကားဖူးဘူးေနာ္၊ ၾကည့္လဲလုပ္ၾကပါဦး၊ ယံုၾကပါဦး”ဟု ျပန္ေျပာကာမွ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ အဂၤလန္၌လည္း အေနၾကာ၍ ဆရာဝန္လည္းျဖစ္သူ ထိုအမ်ိဳးသမီးက-

“အင္း ဟုတ္သားပဲ၊ မျဖစ္ႏိုင္တာႀကီးေနာ္၊ ဒါေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ အရမ္းယံုၿပီး အရမ္းသြားကိုးကြယ္ေနၾကတာပဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ရယ္ မသိဘူး”ဟု ညည္းတြားသည္။

“ဘာျဖစ္ရမလဲ၊ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ အရမ္းယံုၾကလို႔ေပါ့”ဟု ျပန္ေျပာရသည္။

သူရႆတီ လူတိုင္း ကူညီသလား

အေမရိကန္ေရာက္ျပန္ေတာ့ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ား ‘သာသနာျပဳ’ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ျပဳလုပ္သြားၾကပံုကိုလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရျပန္သည္။

“အဲဒီဆရာေတာ္က လူေတြ႕တိုင္း လက္ျဖန္႔ခိုင္းၿပီး ‘သာသနာေစာင့္ေဒဝီ၊ မယ္ေတာ္သူရႆတီ’ေစာင့္တယ္လို႔ခ်ည္း ေျပာတယ္ဘုရာ့၊ အဲဒီနတ္သမီးက တကယ္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေစာင့္ၿပီး သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္သလား၊ သူက လူတိုင္းကိုေကာ ေစာင့္ေရွာက္သလား၊ အဲဒီဆရာေတာ္ေျပာတာ ယံုရမွာ ခပ္ခက္ခက္ပဲ ဘုရား”ဟု တကာမေလးတဦးက ေမးေလွ်ာက္ရာ၊

“ေအး သူရႆတီနတ္သမီးက ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေစာင့္တယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာထားတဲ့ စာေပေတြမွာေတာ့ မပါဘူး၊ အဲဒီနတ္သမီးကို ကုိးကြယ္တာေတာ့ အိႏၵိယမွာ ရွိတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ငါ အိႏၵိယေရာက္တုန္း အဲဒီနတ္သမီးကို ေရထဲေမွ်ာတဲ့ပြဲနဲ႔ေတာ့ ၾကံဳခဲ့ဖူးတယ္၊ တို႔ဗမာေတြ ယူဆယံုၾကည္သလို အဲဒီ နတ္သမီးက အခၽြန္အတက္ အေမာက္ေတာင္ပံေတြပါတဲ့ ဟသၤာဆိုတဲ့ ငွက္ေပၚမွာ တက္ထိုင္ၿပီး စာအုပ္ထုပ္ကို ကိုင္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ နတ္သမီးလို႔ ထင္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္တုရဲ႕ ေျခရင္းမွာ ဘဲငန္း႐ုပ္တုတေကာင္ အတူရွိေနတာေတာ့ ေတြ႕ခဲ့တယ္၊ ျမစ္ကိုေစာင့္တဲ့ နတ္သမီးလို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အဲဒီနတ္သမီး႐ုပ္တုကို ညပိုင္းမွာ ရပ္ကြက္ထဲ အပူေဇာ္ခံထားၿပီး ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ အတီးအမႈတ္ေတြနဲ႔ ျမစ္ထဲကို သြားေမွ်ာလိုက္တာပါပဲ၊ တို႔ဗမာေတြလို အိမ္ဦးခန္းမွာ ေနရာေပးထားဟန္ မတူပါဘူး၊ ‘ျမစ္ေစာင့္နတ္’ကို ‘ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္နတ္’လို႔ ယံုဖို႔ကိုေတာ့ ကုိယ့္အသိဉာဏ္နဲ႔ကိုယ္ ခ်င့္ခ်ိန္ေပေတာ့”ဟု ေျပာျပရပါသည္။

အမွန္ေျပာျပရန္ ဝန္ေလးၾက

အသိဉာဏ္ရွိသူတို႔က ထိုထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေျပာအဆို အမူအက်င့္တို႔ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ယံုၾကည္ရန္ အရိပ္အႁမြက္ ေျပာျပလို၏။

အလြန္ရင္းႏွီးသူဆိုက ေျပာျပတတ္၏။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ ထိုသို႔ေျပာသည္ကိုပင္ ထိုသူတို႔ကို ၾကည္ၫိုေနသူတို႔က ေျပာဆိုသတိေပးသူကို မသိနားမလည္သူအျဖစ္ အျပစ္တင္တတ္သလို ထိုအဆန္းထြင္သူတို႔ကလည္း မနာလို ဝန္တိုသူအျဖစ္ သမုတ္တတ္ေသး၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အား အမ်ားက ဝိုင္း၍ အထင္ႀကီးေနခ်ိန္တြင္ ‘ဟဲ့ ၾကည့္လဲ လုပ္ၾကေနာ္’ဟု ေျပာဖို႔ရာ အေတာ္ ဝန္ေလးၾက၏။

ထိုအဆန္းထြင္သူတို႔ကို ကယ္တင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ အားကိုးၾကကာ ထိုသူတို႔ ေျပာသမွ် ခိုင္းသမွ်ကို လုပ္သူတို႔မွာ ထိုသူတို႔၏သားေကာင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရ၏။

ထိုအထူးအဆန္းထြင္သူတို႔မွာ တကယ့္ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းသင့္၍ သိရေသာအခါတြင္မူ စိတ္မေကာင္းျခင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ရေတာ့၏။

သို႔ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ဆန္းတို႔ကို ၾကည္ၫို ဆည္းကပ္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ခံစားရေသာ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ ဆံုး႐ႈံးမႈတို႔ကိုမူ အျခားသူတို႔အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾက၏။ တဖက္သားကို အားနာ၍ေလာ၊ မိမိတို႔ အညာခံရသည္ကို လူသိမည္ ရွက္ေသာေၾကာင့္ေလာဟု မေျပာတတ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုထိုအဆန္းထြင္သူတို႔အေနျဖင့္ အျခားအျခားေသာ နားမလည္သူတို႔အား လမ္းမွားသို႔ ပို႔ရန္ အခြင့္အလမ္း အၿမဲတမ္း ရေနေတာ့၏။

အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေစရန္ ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ အားကိုးပါမွ ထပ္၍ ကံဆိုး အလိမ္အညာႏွင့္တိုးေသာအခါ ခံရသူတို႔မွာ ‘သူ႔အျပစ္နဲ႔သူ ရွိပါေစ၊ ေအာ္ ငါ့ကံကိုက ဆိုးတာကိုး’ဟု ကံကို ယိုးမယ္ဖြဲ႕ေလေတာ့သည္။

အစကတည္းက ကံတရားကို ယံုခဲ့ပါမူ မယံုၾကည္သင့္ မယံုၾကည္ထိုက္သူကို ယံုၾကည္မိမည္ မဟုတ္၊ မျပဳလုပ္သင့္ မျပဳလုပ္ထိုက္သည္ကို ျပဳလုပ္မိမည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစံုတရာ ထိခိုက္စရာ စိတ္မေကာင္းစရာလည္း ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါေပ။

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဥပမာ

ယံုၾကည္ထုိုက္ ယံုၾကည္သင့္သည္ကို ယံုၾကည္ျခင္း(သဒၶါ)ဆိုသည္မွာ -

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုယံုၾကည္မႈကို -

(က) မ်ိဳးေစ့ႏွင့္တူ၏။

(ခ) လက္ႏွင့္တူ၏။

(ဂ) အရင္းအႏွီးႏွင့္တူ၏ ဟု ဥပမာသံုးခု ေပးထား၏။

(က) မ်ိဳးေစ့ႏွင့္တူေသာ ယံုၾကည္မႈ

ရင့္က်က္ေအာင္ျမင္ေသာ မ်ိဳးေစ့တေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးေသာအခါ ထိုမ်ိဳးေစ့အေနျဖင့္ အလုပ္ကိစၥႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သည္။

၎တို႔မွာ -

(၁) ေအာက္ဘက္တြင္ အျမစ္ထြက္၍

(၂) အထက္ဘက္တြင္ အၫြန္႔တက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စားေသာက္သံုးေဆာင္၍ ရေကာင္းေသာ အသီးအပြင့္ အခက္အလက္ကို ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ မ်ိဳးေစ့ကိုျဖစ္ေစ၊ စားေသာက္ သံုးစြဲ၍ မရေသာ အပင္ကိုျဖစ္ေစသည့္ ေပါင္းျမက္မ်ိဳးေစ့ပင္ျဖစ္ေစ ထိုကိစၥႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ မ်ိဳးေစ့၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ထြက္ေပၚသည့္ အျမစ္သည္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္တူ၍ အထက္ဘက္တြင္ ထြက္ေပၚသည့္ အၫြန္႔ အခက္အလက္သည္ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးတရားႏွင့္ တူသည္။

ဗုဒၶဘာသာတြင္မူ သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးတရားတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈသည္ ဘာသာတရားက ဆံုးမ သင္ျပထားေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ အက်င့္သီလ (ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ၊ ရဟန္းသီလ)တို႔ကို ႐ုိေသစြာ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုသီလတို႔သည္ သစ္ပင္၏အျမစ္ႏွင့္ တူသည္။

သဒၶါတရားကို အေျခခံ၍ သံသရာ၏အျပစ္၊ သံသရာ၌ က်င္လည္ရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ယံုၾကည္ေသာအခါ ထိုဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အားထုတ္မႈ တခုခုကို ျပဳလုပ္ရသည္။

ထိုအလုပ္သည္ ဘာဝနာဆိုသည့္ တရား႐ႈမွတ္မႈ တရားအားထုတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုဘာဝနာအလုပ္သည္ မ်ိဳးေစ့၏ အထက္ဘက္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ပင္စည္႐ိုးတံႏွင့္ တူသည္။

ပင္စည္႐ိုးတံမွတဆင့္တက္၍ အ႐ြက္ အခက္အလက္ အဖူးအပြင့္ အသီးမ်ား ပြားစီးထြက္ေပၚလာေသာအခါ သက္ရွိသတၱဝါတို႔ စားသံုး ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ထိုအတူပင္ ဘာဝနာအလုပ္ကို အားထုတ္ေသာအခါ မိမိစိတ္၌ ျဖစ္ေပၚဆဲ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာန စေသာ စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းေဝးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားမွ စ၍ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းလြတ္ေစသည့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျဖစ္ေစကာ နိဗၺာန္ဟူေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ရရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။

သဒၶါတရားနည္းတူပင္ မိစၧာဝိေမာကၡဟု ဆိုအပ္ေသာ အမွားကို ယံုၾကည္မႈသည္လည္း အမွားကို ယံုၾကည္သည္အေလ်ာက္ အေျခခံအက်င့္ႏွင့္ အက်ိဳးေပးမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ စားသံုးပင္ႏွင့္ ေပါင္းျမက္တို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အက်ိဳးျပဳခ်က္ ကြာျခားလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ပင္ သဒၶါႏွင့္ မိစၧာဝိေမာကၡတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အက်ိဳးေပးခ်က္သည္လည္း ကြာျခားမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

(ခ) လက္ႏွင့္တူေသာ ယံုၾကည္မႈ

အရာဝတၳဳတခုခုကို ယူငင္ရာ သံုးေဆာင္ရာ ျပဳလုပ္ရာ၌ လက္သည္ မ်ားစြာ အသံုးက်၏။

လက္မရွိပါက ပစၥည္းတခုကို ေတြ႕ပင္ေတြ႕ျငားေသာ္လည္း ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မယူငင္ႏိုင္ေခ်။

သဒၶါတရားႏွင့္ မိစၧာဝိေမာကၡတို႔သည္ လက္ႏွင့္တူသည္။ သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာဝတၳဳကို ေကာက္ယူသည့္ လက္သည္ သဒၶါတရားႏွင့္တူ၍ တန္ဖိုးမရွိေသာ အရာဝတၳဳကို ေကာက္ယူသည့္ လက္သည္ မိစၧာဝိေမာကၡႏွင့္ တူ၏။

ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးတရားကိုသာ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိသူသည္ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကား သင္ျပထားေသာ အ႐ိုးဆံုး တန္ဖိုးအရွိဆံုး အဆံုးအမျဖစ္သည့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အက်င့္တို႔ကိုသာ ရယူ လက္ခံ က်င့္သံုးသည္။ ထိုသို႔ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမွားအယြင္း တစံုတရာ မေတြ႕ရဘဲ ေလာကထဲတြင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ က်င္လည္ရ၊ ဘဝသံသရာမွာလည္း ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ရသည့္ အက်ိဳးတရားကို ရရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။

အမွားယံုၾကည္မႈ (မိစၧာဝိေမာကၡ) ရွိသူမွာမူ အက်င့္မွန္မွ ေသြဖီ၍ ေထြလီကာလီ ၾကံစည္ရွာေဖြကာ ထိုထိုအက်င့္မွားတို႔ကို လက္ခံက်င့္သံုးမိသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း၍ ခရီးလမ္းကို မွန္းတိုင္းမေပါက္ ဒုကၡေရာက္ရေပသည္။

(ဂ) အရင္းအႏွီးႏွင့္တူေသာ ယံုၾကည္မႈ

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ ဉာဏ္ပညာ၊ အမွီသဟဲေကာင္းတို႔ ရွိပါမွ ေလာကတြင္ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြရ လြယ္ကူသည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ခံစား သံုးေဆာင္ႏိုင္သည္။ သဒၶါတရားသည္ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ အလားတူ၏။

သဒၶါတရားကို အေျခခံ၊ သူေတာ္ေကာင္းတည္းဟူေသာ အမွီသဟဲ၏ အကူအညီကို ရယူ၍ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ (သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ)တို႔ကို က်င့္သံုးေသာအခါ လြတ္ေျမာက္မႈတည္းဟူေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ရရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ မိစၧာဝိေမာကၡတည္းဟူေသာ အမွားယံုၾကည္မႈကို အေျခခံ၍ မမွန္သည္ကို အမွန္ဟု ခံယူကာ က်င့္သံုးပါက မသမာေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္၍ ေအာင္ျမင္သူကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာသုခကို အျပည့္အဝ ရႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

အရာရာတြင္ အေရးပါသည့္ တရား

ယံုၾကည္မႈသည္ ေလာကေရးတြင္ျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာေရးတြင္ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈ တိုးတက္မႈ ရရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဘုရားရွင္ေဟာၾကားသည့္ တရားဦး (ဓမၼစၾကာ)ကို ၾကားနာရ၍ မၾကာမီပင္ ရဟန္းငါးဦးတို႔ ကိေလသာကင္းစင္သည့္ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္ကို ၾကားသိေသာ ေဗာဓိမင္းသားက အံ့ၾသစြာ ဘုရားရွင္ကို -

“အရွင္ဘုရား၊ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္သည္ အရွင္ဘုရားကဲ့သို႔ေသာ သင္ၾကားျပသ ဆိုဆံုးမမည့္သူကို ရရွိခဲ့ေသာ္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာ ကာလအတြင္း၌ တရားထူးရကာ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ပါသနည္း” ဟု ေမးေလွ်ာက္သည္။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က -

“မင္းသား၊ သင့္အား ငါ ေမးမည္၊ တစံုတေယာက္သည္ ေဗာဓိမင္းသားသည္ ဆင္စီးအတတ္၊ ခၽြန္းကိုင္အတတ္၌ တတ္သိလိမၼာ၏။ ထိုမင္းသားအထံ၌ ငါသည္ ဆင္စီးအတတ္ ခၽြန္းကိုင္အတတ္ကို သင္ယူေပအံ့ဟု ေရာက္လာ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ -

(၁) ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကို ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ယံုၾကည္မႈ(သဒၶါ) မရွိသူ၊

(၂) ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကို မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အနာေရာဂါ ထူေျပာသူ၊

(၃) ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကို မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဟန္ေဆာင္တတ္သူ မာယာမ်ားသူ၊

(၄) ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကုိ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လံု႔လဝီရိယ ညံ့ဖ်င္း ပ်င္းရိသူ၊

(၅) ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကို မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပညာနည္းပါးသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုသူကို သင္သည္ ဆင္စီးအတတ္ ခၽြန္းကိုင္အတတ္ကို တတ္သိလိမၼာေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ပါမည္ေလာ”

“အရွင္ဘုရား၊ အထက္ပါအခ်က္ ငါးခ်က္တို႔တြင္ တခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ညိစြန္းေနပါက ထိုသူ႔ကို တပည့္ေတာ္သည္ ဆင္စီးအတတ္ ခၽြန္းကိုင္အတတ္ကို တတ္သိလိမၼာေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်က္ငါးခ်က္စလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ပါက ေျပာစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ”ဟု ေဗာဓိမင္းသားက ျပန္ေလွ်ာက္သည္။

“မင္းသား၊ ေရာက္သင့္ေသာ အရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ရသင့္ေသာ ပညာကို ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ အနာကင္းျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ လံု႔လဝီရိယရွိျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ ထိုသူသည္ သင္၏အထံ၌ ဆင္စီး ခၽြန္းကိုင္အတတ္ကို တတ္သိလိမၼာေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ပါမည္ေလာ”

“မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား”

“ထို႔အတူပင္ မင္းသား၊ တရား႐ႈမွတ္ ပြားမ်ားသူ၌ တရားရရွိရန္ တရားႏွင့္ျပည့္စံုရန္အတြက္ အေၾကာင္းငါးပါး ရွိသည္။

ထိုငါးပါးတို႔မွာ-

(၁) အၾကင္သူသည္ ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ယံုၾကည္မႈ=သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္၏။ (ဘုရားရွင္၏ အရဟံ အစရွိေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ သဗၺၫုတဉာဏ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း)

(၂) အနာကင္းသူ၊ ဆင္းရဲကင္းသူ ျဖစ္၏။ (မေအးလြန္း မပူလြန္းဘဲ အလယ္အလတ္ ျဖစ္၍ တရားအားထုတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အညီအၫြတ္ က်က္ေစတတ္ေသာ ပါစကဝမ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း)

(၃) ဟန္ေဆာင္လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းသူ ျဖစ္၏။ (ဘုရားရွင္ထံ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတူေနသူ ပညာရွိတို႔အထံ၌ေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္အတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ျပဳမူေနထိုင္ ေျပာဆိုျခင္း)

(၄) အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရွားရန္၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစရန္ အားထုတ္မႈ ရွိ၏။ တရားအလုပ္ကို မဆုတ္မနစ္ ၿမဲျမံစြာ အားထုတ္၏။

(၅) ဉာဏ္ထက္ျမက္သူ ျဖစ္၏။ (႐ုပ္နာမ္တို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ကို သိစြမ္းႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း) တို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ငါးခ်က္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္း သင္ၾကားျပသ ဆိုဆံုးမမည့္သူႏွင့္လည္း ေတြ႕ၾကံဳမည္ဆိုပါက ထိုသူသည္ ညခ်မ္းအခါ၌ ဆိုဆံုးမလွ်င္ နံနက္အခါ၌ တရားထူး (မဂ္ဖိုလ္)ကို ရႏိုင္ျခင္း၊ နံနက္အခါ၌ ဆိုဆံုးမလွ်င္ ညခ်မ္းအခါ၌ တရားထူး (မဂ္ဖိုလ္)ကို ရႏိုင္ျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးထူးကို မုခ်မေသြ ရေပလိမ့္မည္” ဟု မိန္႔ၾကား၏။

အထက္ပါ ေဟာၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ေသာအခါ သဒၶါတရားသည္ အရာရာတြင္ မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္းကို အကဲခတ္ႏိုင္သည္။

ခိုင္ၿမဲေစပါ မိမိသဒၶါ

အစစ္အမွန္ကို ယံုၾကည္ရာတြင္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈအေပၚ မူတည္၍ သဒၶါတရားသည္ အမ်ိဳးအစား ေလးပါး ကြဲျပားေသးသည္။

၎တို႔မွာ -

(၁) အာဂမသဒၶါ = ဘုရားဆုပန္သည္မွ စ၍ မပ်က္မစီးလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ သဗၺညဳဘုရားအေလာင္းတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး၊

(၂) အဓိဂမသဒၶါ = မဂ္ဉာဏ္ကို ရသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ မပ်က္မစီး ရအပ္ေသာေၾကာင့္ အရိယာသာဝကတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး၊

(၃) ၾသကပၸနသဒၶါ = ဘုရား တရား သံဃာဟု ေျပာဆိုအပ္ေသာ္ တစံုတေယာက္ကမွ် တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္၌ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ကုိ ဉာဏ္ျဖင့္ သင္ဝင္၍ ဆင္ျခင္ ၾကံစည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မ်က္ေမွာက္ျပဳရသည့္အလား မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ၊

(၄) ပသာဒသဒၶါ = ရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညိဳျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ျခင္း ဟု ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မိမိတို႔မွာ အနည္းဆံုး ဘုရား တရား သံဃာတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ျခင္း ‘ပသာဒသဒၶါ’တရား ရွိၿပီးသား ျဖစ္ၾကပါ၏။

သို႔ေသာ္ ထိုသဒၶါတရားသည္ အေျခမခိုင္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္)ေၾကာင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ပ်က္ျပားႏိုင္သည္။ အျခားဘာသာဝင္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပသာဒသဒၶါတရားမွ်သာ ရွိသူသည္ ဗုဒၶဘာသာအက်င့္ဟု ထင္ရသည့္ အျခားအျခားေသာ အဆြယ္အပြား အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း ဟုတ္ႏိုးႏိုးျဖင့္ လက္ခံ က်င့္သံုးမိႏိုင္ေသးသည္။

ထိုသို႔ မျဖစ္ရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေအာင္ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳရပါမည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔တြင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ ပသာဒသဒၶါတရားကို အေျခခံ၍ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ (ၾသကပၸနသဒၶါ)၊ ၿမဲျမံေသာယံုၾကည္မႈ (အဓိဂမသဒၶါ) ရွိလာေစရန္ ဝိပႆနာတရားကို ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကရပါမည္။

ဝိပႆနာတရား ႐ႈမွတ္ ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရရွိကာ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္မစီးေတာ့ေသာ အရိယာသာဝကတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရပါေတာ့သည္။


အရွင္ပညာသီဟ

1 comment:

Anonymous said...

very great post!

သာဓု သာဓု သာဓု