Friday, January 2, 2009

“ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ သစၥာ လကၤာက်မ္း” - လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး


နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ


အဘိယာစက ႏွင့္ ဥေယ်ာဇနကထာ


ပုထုဇၨေနာတိ ဧတၳ -
ဒုေဝ ပုထုဇၨနာ ဝုတၱာ
ဗုေဒၶနာ ဒိစၥဗႏၶဳနာ။
အေႏၶာ ပုထုဇၨေနာ ဧေကာ
ကလ်ာေဏေကာ ပုထုဇၨေနာ။

တတၳ ယႆ ခႏၶာ, ဓာတု, အာယတနာဒီသု ဥဂၢဟ, ပရိပုစၧာ, သဝန, ဓာရဏ,
ပစၥေဝကၡဏာနိ နတၳိ၊ အယံ အႏၶပုထုဇၨေနာ။
ယႆ တာနိ အတၳိ၊ ေသာ ကလ်ာဏပုထုဇၨေနာ။

(ဒီဃနိကာယ္ သုတ္သီလကၡန္ အ႒ကထာ၊ ျဗဟၼဇာလသုတ္အဖြင့္၊ ပဋိသမ႓ိဒါမဂ္ အ႒ကထာ၊ သခၤါ႐ုေပကၡာ ဉာဏနိေဒၵသအဖြင့္၊ ဇိနာလကၤာရဋီကာ)

အနက္ကား -
ပုထုဇၨေနာတိ ဧတၳ-ပုထုဇၨေနာဟူေသာ ဤပုဒ္၌
အေႏၶာ-အဝိဇၨာအားျဖင့္ ဉာဏ္အျမင္ကန္းေသာ
ပုထုဇၨေနာ-ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္
ဧေကာ-တစ္ေယာက္
ကလ်ာေဏာ-သုတမယဉာဏ္ရွိသျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ
ပုထုဇၨေနာ-ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္
ဧေကာ-တစ္ေယာက္
ဣတိ-ဤသို႔
အာဒိစၥဗႏၶဳနာ-ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ
ဗုေဒၶန-ျမတ္စြာဘုရားသည္
ပုထုဇၨေနာ-ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို
ဒုေဝ-ႏွစ္ေယာက္တို႔ဟူ၍
ဝုတၱာ-ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။

ဟိ ဝိတၳာေရမိ-ခ်ဲ႕၍ ဆိုဦးအ့ံ။
တတၳ-ထိုႏွစ္ေယာက္ေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္
ယႆ-အၾကင္ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အား
ခႏၶာ ဓာတု အာယတနဒီသု-ခႏၶာ ဓာတ္ အာယတန သစၥာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သတိပ႒ာန္ စသည္တို႔၌
ဥဂၢဟ ပရိပုစၧာ သဝန ဓာရဏ ပစၥေဝကၡဏာနိ-သင္ျခင္း ေမးျမန္းျခင္း နာျခင္း မွတ္ေဆာင္ျခင္း ဆင္ျခင္ျခင္းတို႔သည္
နတၳိ နသႏၲိ-မရွိကုန္
အယံ-ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္
အႏၶပုထုဇၨေနာ-အဝိဇၨာအားျဖင့္ ဉာဏ္အျမင္ကန္းေသာ အႏၶပုထုဇဥ္ မည္၏။

ယႆ-အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား
တာနိ-ထုိခႏၶာ ဓာတု အာယတန သစၥာ စသည္တို႔၌ သင္ျခင္း ေမးျမန္းျခင္း နာျခင္း မွတ္ေဆာင္ျခင္း ဆင္ျခင္ျခင္းတို႔သည္
အတၳိ သႏၲိ-ရွိကုန္၏
ေသာ-ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္
ကလ်ာဏပုထုဇၨေနာ-ေကာင္းေသာ ပဋိပတ္ အက်င့္ရွိေသာ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ မည္၏။

ဤသို႔ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ လာရွိသည္ႏွင့္အညီ ဒါယကာ ဒါယိကာမအေပါင္းတို႔သည္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရန္ ခႏၶာ ဓာတ္ အာယတန သစၥာမ်ားကို ႏႈတ္ဖ်ား႐ြ႐ြ က်က္မွတ္ရေအာင္ လကၤာေရးသား သနားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ မႏၲေလးျမိဳ႕ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳအသင္းႀကီး ဥကၠဌ ၿပီစီဒင္, ျမန္မာသမားေတာ္တို႔ေဆးတိုက္ပိုင္ရွင္, မဟာမုနိဘုရား ဘ႑ာေတာ္ထိန္းလူႀကီး, အမႈထမ္းေကာင္း ေ႐ႊတံဆိပ္ရ ပင္စင္အၿငိမ္းစား ပညာအုပ္ ဦးေက်ာ္ရန္က ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္သည့္အတိုင္း ၁၂၇၃-ခုႏွစ္ တေပါင္းလအတြင္း မႏၲေလးျမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ ေ႐ႊတစ္ေခ်ာင္းအနီးရွိ ဥယ်ာဥ္စံေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္အခါ ေရးသား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူအပ္ေသာ ဤ ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ သစၥာ လကၤာက်မ္းကို ၾကိဳးပမ္းတကုတ္ အားထုတ္သင္ၾကား က်င့္ၾကံၾကေစကုန္သတည္း။


႐ူပကၡႏၶာ

(၁)႐ူပကၡႏၶာ၊ ေဝဒနာႏွင့္၊ သညာ, သခၤါရ၊ ဝိညာဏဟု၊ အစုငါးတန္၊ ငါးရပ္ခန္တည္း။
ေဖာက္ျပန္ေထြျပား၊ ျဖစ္တတ္ျငား၍၊ စကားပံုေသ၊ ႐ုပ္ေခၚေပ၏။
ေျမဓာတ္, ေရဓာတ္၊ မီး,ေလဓာတ္ဟု၊ ေလးရပ္ဘုတ္ႀကီး၊ ပြားစီးအနက္၊
စက္, ေသာ, ဃာ, ဇီ၊ ကာ ငါးလီမူ၊ အၾကည္႐ူပ၊ ပသာဒတည္း။
႐ူပ, သဒၵ, ဂႏၶ, ရသာ၊ ေဖာ႒ဗၺာဟု၊ ငါးျဖာအာ႐ုံ၊
ႏွစ္စံုဘာဝ၊ ဟဒယႏွင့္၊ ဇီဝ, ၾသဇာ၊ ဆယ့္ရွစ္မွာမူ၊
ေလးျဖာေဟတု၊ ေၾကာင္းစတုေၾကာင့္၊ ျဖစ္မႈေပါေလာ၊ သေဘာသီးသီး၊ ကိုယ္စီၿပီး၍၊ ႐ုပ္ႀကီး႐ူပ၊ နိပၹႏၷတည့္။

ထိုမွတပါး၊ ကလာပ္ျခားမွ်၊ အာကာသႏွင့္၊
ကာယ, ဝစီ၊ ႏွစ္လီ ကိုယ္ႏႈတ္၊ လႈပ္မႈ ရွားမႈ၊ ႏွစ္ခု ဝိညတ္၊
႐ူပႆ, လဟု၊ မုဒု, ကမၼည၊ ဝိကာရေခၚ၊ ႐ုပ္ ၃-ေဖာ္ကား၊ ေပါ့ပါးႏူးည့ံ၊ ၾကမ္းခံ့မူရာ၊
တျဖာထိုမွ၊ ဥပစယ၊ အစပြားတိုး၊ အ႐ိုးျပည့္မွီ၊ တည္စဥ္ သႏၲတိ၊ ရင့္ဘိ ဇရာ၊ ပ်က္မွာ အနိစၥ၊ ဤေလးဝမူ၊ လကၡဏ႐ုပ္၊ ေခၚသမုတ္၏။

႐ုပ္ေပါင္း ဆယ္တန္၊ အနိပၹန္တည့္၊ နိပၹန္ဆယ့္ရွစ္၊ ေပါင္းတံုလစ္က၊
ရွစ္ခုစြန္းကယ္၊ ႐ုပ္ႏွစ္ဆယ္သည္၊ အက်ယ္ .. ႐ူပကၡႏၶာတည္း။နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါး


လြန္စြာ ပြားစီးတတ္ေသာေၾကာင့္ မဟာဘုတ္ ေခၚသည္။
ေျမဓာတ္၊ ေရဓာတ္၊ မီးဓာတ္၊ ေလဓာတ္ - မဟာဘုတ္ ေလးပါး။
စကၡဳ၊ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယ၊ ပသာဒ႐ုပ္ ငါးပါး။
႐ူပါ႐ုံ၊ သဒၵါ႐ုံ၊ ဂႏၶာ႐ုံ၊ ရသာ႐ုံ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၊ အာ႐ုံ ေဂါစရ႐ုပ္ငါးပါး။
(ဤငါးပါးတြင္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံဆိုသည္ကား ေျမဓာတ္၊ မီးဓာတ္၊ ေလဓာတ္ ဤမဟာဘုတ္ သံုးပါးကိုပင္ ဆိုသည္။)
ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္၊ ပုမ႓ာဝ႐ုပ္၊ ဘာဝ႐ုပ္ ၂-ပါး။
ဟဒယ ဝတၳဳ႐ုပ္ တစ္ပါး။
ဇီဝိတ႐ုပ္ တစ္ပါး။
ၾသဇာဟူေသာ အာဟာရ႐ုပ္ တစ္ပါး။
ေပါင္း နိပၹႏၷ႐ုပ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး။


အနိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၀-ပါး


အာကာသဓာတ္ တစ္ပါး။
ကာယဝိညတ္႐ုပ္၊ ဝစီဝိညတ္႐ုပ္၊ ဝိညတ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါး။
႐ူပႆလဟုတာ႐ုပ္၊ ႐ူပႆမုဒုတာ႐ုပ္၊ ႐ူပႆ ကမၼညတာ႐ုပ္ ဝိကာရ႐ုပ္ သံုးပါး။
ဥပစယ႐ုပ္၊ သႏၲတိ႐ုပ္၊ ဇရတာ႐ုပ္၊ အနိစၥတာ႐ုပ္၊ လကၡဏ႐ုပ္ ေလးပါး။
ေပါင္း အနိပၹႏၷ႐ုပ္ ဆယ္ပါး။

(နိပၹႏၷ႐ုပ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ ႐ူပကၡႏၶာအက်ယ္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး ျဖစ္၏။)


(၂)စက္, ေသာ, ဃာ, ဇီ၊ ကာ အၾကည္ႏွင့္၊ ႏွစ္လီ ဘာဝ၊ ဟဒယ က၊ ဇီဝ အာယု၊ ႐ုပ္ ၉-ခုမွာ၊ ကမၼဇာ တည့္။
ႏွစ္ျဖာ ဝိညတ္၊ စိတ္ျဖစ္ မွတ္ေလာ။
သဒၵ တခု၊ စိတ္ ဥတုျဖစ္။
တလစ္ ဝိကာ၊ ႐ုပ္သံုးျဖာမူ၊ ၾသဇာ ဥတု၊ စိတ္ျဖင့္ ႐ႈေလာ့။
ေလးခု ဘူတ၊ ဝဏၰ, ဂႏၶ၊ ရသ, ၾသဇာ၊ အာကာသဓာတ္၊ ၉-ရပ္ ႐ုပ္ေပါင္း၊ အေၾကာင္းေလးပါး၊ ျဖစ္တတ္ျငား၏။
ေလးပါး လကၡဏ၊ အလြတ္က်ရွင့္။
မဟာဘူတ၊ ဝဏၰ, ဂႏၶ၊ ရသ, ၾသဇာ၊ ႐ုပ္ရွစ္ျဖာကား၊ မကြာမကြဲ၊ အၿမဲတူကြ၊ ျဖစ္ပ်က္မွ်သည္၊ အ႒ကလာပ္၊ ေခၚပညတ္၏။
ကလာပ္႐ုပ္ခဲ၊ ရွစ္ခုထဲတြင္၊ ဇီဝ ယွဥ္က၊ ဇီဝိတနဝ၊ ေခၚဆိုရ၏။
နဝ ထိုမွာ၊ စက္, ေသာ, ဃာႏွင့္၊ ဇီ, ကာ, ပၪၥ၊ ဘာဝ ၂-ခု၊ ဝတၳဳ ဟဒယ၊ ေလာင္းျပန္ကလွ်င္၊ ဒသ ကလာပ္၊ ရွစ္ရပ္ ပြားတိုး၊ ကလာပ္ ကိုးမွာ၊ ကမၼဇာတည္း။
ရွစ္ျဖာ မူလ၊ အ႒ကတြင္၊ သဒၵ တရပ္၊ ဝိညတ္ ႏွစ္ျဖာ၊ ဝိကာရသံုး၊ ဖြဲ႕စည္း႐ုံးက၊ စိတၱဇ ကလာပ္၊ ရွစ္စည္းမွတ္ေလာ။
ကလာပ္ မူလ၊ အ႒ကႏွင့္၊ သဒၵနဝ၊ ဝိကာရေတး၊ ကလာပ္ေလးမူ၊ ဥတုယူေလာ။
မူလ အ႒၊ ဝိကာရပြား၊ ႏွစ္စည္းအားမွာ၊ အာဟာရဇ၊ ကလာပတည္း၊ ေပါင္းထ ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးစည္း ကယ္သည္၊ အက်ယ္ .. ႐ုပ္စု႐ုပ္ခဲတည္း။


မဟာဘုတ္ေလးပါး၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ၊ ဤ႐ုပ္ ရွစ္ခုအေပါင္းသည္ မကြာမကြဲ အစဥ္ၿမဲေသာ ႐ုပ္ခဲရွစ္စု ျဖစ္၍ အ႒ကလာပ္ မည္၏။
အေၾကာင္းေလးပါးႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ မူလကလာပ္ရင္းတည္း။

ကမၼဇကလာပ္ ၉-စည္းကား ၎မူလ အ႒ကလာပ္တြင္ ဇီဝိတ႐ုပ္ကို ထည့္၍ ဇီဝိတနဝကလာပ္တစ္စည္း ရ၏။
၎ နဝကလာပ္တြင္ စကၡဳ၊ ေသာတ စသည္တို႔ကို တစ္ခုစီ ထည့္၍ စကၡဳဒသကကလာပ္၊ ေသာတဒသကကလာပ္၊ ဃာနဒသကကလာပ္၊ ဇိဝွါဒသကကလာပ္၊ ကာယဒသကကလာပ္၊ ဣတၳိဘာဝဒသကကလာပ္၊ ပုမ႓ာဝဒသကကလာပ္၊ ဟဒယဝတၳဳဒသကကလာပ္ ဟူ၍ ဒသက ရွစ္စည္း ရ၏။
ေပါင္း ကမၼဇကလာပ္ ကိုးစည္း ျဖစ္၏။

စိတၱဇကလာပ္ရွစ္စည္းကား - မူလ ေလးစည္း၊ အပြား ေလးစည္း။
မူလေလးစည္းကား - အ႒ကလာပ္ တစ္စည္း၊ ၎တြင္ သဒၵထည့္၍ သဒၵနဝကကလာပ္ တစ္စည္း၊ ကာယဝိညတ္ထည့္၍ ကာယဝိညတ္နဝကကလာပ္ တစ္စည္း၊ သဒၵႏွင့္ ဝစီဝိညတ္ ထည့္၍ သဒၵဝစီဝိညတ္ဒသကကလာပ္ တစ္စည္း။
အပြားေလးစည္းကား - မူလေလးစည္းတြင္ ဝိကာရ႐ုပ္ ၃-ခုစီ ေလာင္း၍ ဧကာဒသကလကာပ္ တစ္စည္း၊ ဒြါဒသကကလာပ္ ႏွစ္စည္း၊ ေတရသကလလာပ္ တစ္စည္း။ ေပါင္း အပြားေလးစည္း။

ဥတုဇကလာပ္ေလးစည္းကား - မူလ ႏွစ္စည္း၊ အပြား ႏွစ္စည္း။
မူလႏွစ္စည္းကား - အ႒ကလာပ္ တစ္စည္း၊ သဒၵနဝကကလာပ္ တစ္စည္း။
အပြားႏွစ္စည္းကား - မူလႏွစ္စည္းတြင္ ဝိကာရ႐ုပ္ ၃-ခုစီ ေလာင္း၍ ဧကဒသကကလာပ္ တစ္စည္း၊ ဒြါဒသကကလာပ္ တစ္စည္း။

အာဟာရဇကလာပ္ ႏွစ္စည္းကား - မူလအ႒ကလာပ္ တစ္စည္း၊ ဧကာဒသကဝိကာရ အပြား တစ္စည္း။

ကလာပ္ေပါင္း ၂၃-စည္း။
သတၱဝါတို႔၏ ကိုယ္သႏၲာန္မွာ ထိုကလာပ္ ၂၃-စည္းလံုးကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရထိုက္၏။
အသက္မရွိၾကေသာ အဝိညာဏကဝတၳဳတို႔မွာ ဥတုဇ အ႒ကလာပ္ တစ္စည္း၊ ဥတုဇသဒၵနဝကကလာပ္ တစ္စည္း၊ ဤဥတုဇမူလ ႏွစ္စည္းကိုသာ ရထိုက္၏။

႐ူပကၡခႏၶာအက်ယ္ ၿပီး၏။


ေဝဒနာကၡႏၶာ ႏွင့္ သညာကၡႏၶာ

(၃)ခံစား,စံစား၊ စကားႏွစ္ေထြ၊ တရားေနမွာ၊ ေဝဒနာဓာတ္၊ ခႏၶာမွတ္ေလာ။
သံုးရပ္ ေဝခြဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ သုခခ်မ္းသာ၊ ဥေပကၡာဟု၊ လ်စ္လ်ဴ ခံစား၊ မထင္ရွားတည္း။

ငါးပါးအလို၊ တပံုဆိုေသာ္၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၊ လ်စ္လ်ဴခြဲေလာ။

တနဲ ထို႔ျပင္၊ အျမင္,အၾကား၊ အနံအားႏွင့္၊ စားလ်က္,ေတြ႕ထိ၊ ၾကံသိ ၆-ျဖာ၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၊ လ်စ္လ်ဴခြဲျခား၊ ဆယ့္ရွစ္ပါးတည္း။

သံုးပါးကာလ၊ ပြားထတံုေသး၊ ငါးဆယ့္ေလးတည္း။

တေရးသႏၲာန္၊ ႏွစ္ပြားျပန္က၊ တစ္ရာ့ရွစ္ပင္၊ အက်ယ္ျမင္ေလာ။

ထို႔ျပင္ သညာ၊ ခႏၶာမွာကား၊ လိမၼာတတ္သိ၊ ေခၚၾကဘိရွင့္။
လူ၏ေဘာင္မွာ၊ လူတကာနဲ၊ လိမၼာၿမဲမူ၊ မွတ္စြဲျဖာျဖာ၊ ဤသညာပင္၊ နတ္မွာနတ္ေလ်ာက္၊ လိမၼာေျမာက္၏။
ေအာက္အပါယ္ကား၊ ကၽြဲ,ႏြား,ျမင္း,ဆင္၊ ျမင္ျမင္သမွ်၊ အနႏၲလည္း၊ ဘာဝဘာဝ၊ သိတတ္ၾက၏။
ေလာကအလံုး၊ ေျမႇာ္မဆံုးလွ်င္၊ အသံုးတြင္စြာ၊ အလိမၼာဟု၊ အခ်ာအခ်ဳပ္၊ ေခၚသမုတ္၏။
မုဆိုးတံငါ၊ သူ႔အရာ၌၊ လိမၼာကၽြမ္းက်င္၊ သညာပင္တည္း၊ သို႔စဥ္နည္းျပ၊ သိကုန္ၾကေလာ။

႐ူပသညာ၊ စသည္ျဖာသား၊ သညာအျပား၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္၊ ေျခာက္ပါးလာရွိ၊ ပြားျပန္ဘိမူ၊ ေျမသိ,ေရသိ၊ ေန,လသိက၊ စသည္သြယ္သြယ္၊ မဆံုးဖြယ္သည္၊ အက်ယ္ .. သညာကၡႏၶာတည္း။ခံစားမႈ၊ စံစားမႈသည္ ေဝဒနကၡႏၶာ မည္၏။
ထိုေဝဒနကၡႏၶာသည္ သုခေဝဒနာ၊ ဒုကၡေဝဒနာ၊ ဥေပကၡာေဝဒနာ ဟူ၍ ၃-ပါး ရွိ၏။
ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဟူ၍ ဣၿႏၵိယေဘဒအားျဖင့္ ငါးပါး ရွိ၏။

မ်က္စိအေတြ႕၌ ခံစားျခင္း၊ နားအေတြ႕၌ ခံစားျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕၌ ခံစားျခင္း၊ လွ်ာအေတြ႕၌ ခံစားျခင္း၊ ကိုယ္အေတြ႕၌ ခံစားျခင္း၊ စိတ္မေနာအေတြ႕၌ ခံစားျခင္း ဟူ၍ ဒြါရဖႆအျပားအားျဖင့္ ၆-ပါး ရွိ၏။

ထို ၆-ပါးတို႔တြင္ စကၡဳအေတြ႕၌ ခံစားျခင္းမွာ အျမင္ခ်မ္းသာျခင္း၊ အျမင္ မခ်မ္းသာျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဟူ၍ ၃-ပါး ျပားျပန္၏။
ထိုနည္းအတူ နားအေတြ႕၌ခံစားျခင္း စသည္တို႔မွာလည္း ၃-ပါး ၃-ပါးစီ ျပားျပန္ရကား ေဝဒနကၡႏၶာအျပား တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး ျဖစ္၏။

ေရွး၌လည္း ခံစားခဲ့လွၿပီ၊ ေနာက္၌လည္း ခံစားလတၱံ႕၊ ယခုလည္း ခံစားတုန္း ခံစားဆဲ ဟူေသာ ကာလ ၃-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ပြားေသာ္ ေဝဒနကၡႏၶာ အျပား ၅၄ ျဖစ္၏။

သူခံစားမႈ ၅၄-ပါး၊ ငါခံစားမႈ ၅၄-ပါး ဟူ၍ ပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္ ၂-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ပြားေသာ္ ေဝဒနကၡႏၶာအျပား ၁၀၈-ပါး ျဖစ္၏။

ေဝဒနကၡႏၶာ အက်ယ္ ၿပီး၏။


သညာဆိုသည္ကား ေလာက၌ တတ္သိလိမၼာျခင္း၊ သိၾကားလိမၼာျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္းကို ဆိုသတည္း။

ထိုကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္းဟူေသာ အလိမၼာမ်ိဳးသည္ ကုသိုလ္အရာ အကုသိုလ္အရာ ႏွစ္ပါး၌ပင္ ဆို၏။
မုဆိုးအလုပ္မ်ိဳးမွာ မုဆိုးသည္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာ၏။
တံငါအလုပ္မ်ိဳးမွာ တံငါသည္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာ၏။
လူသတ္မႈမွာ သူသတ္ေယာက္်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာ၏။
ေၾကာင္အမႈမွာ ေၾကာင္၊ က်ားအမႈမွာ က်ား၊ က်ီးအမႈမွာ က်ီးသည္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာ၏ စသည္ျဖင့္ သညာကၡႏၶာနယ္ ႀကီးက်ယ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သတၱဝါ၏ အေရးအရာတြင္ သညာကၡႏၶာ အလိမၼာသည္ အခ်ာအခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေနပံုကိုလည္းေကာင္း အကုန္ေျမႇာ္ျမင္ၾကေလ။

႐ူပသညာ၊ သဒၵသညာ၊ ဂႏၶသညာ၊ ရသသညာ၊ ေဖာ႒ဗၺသညာ၊ ဓမၼသညာ ဟူ၍ အာ႐ုံအားျဖင့္ ၆-ပါး ျပား၏။

သညာကၡႏၶာ အက်ယ္ ၿပီး၏။


သခၤါရကၡႏၶာ

(၄)ကာယ,ဝစီ၊ မေနာၿပီသည္၊ သံုးလီကမၼ၊ သခၤါရမူ၊ ဓမၼထင္ရွား၊ ငါးဆယ္ျပား၏။

ေတြ႕ျငား ဖႆ၊ ေဆာ္ထ ေစတနာ၊ ဧကဂၢါမူ၊ တည္ၾကည္ဟူ၏။
သက္မူ ဇီဝိ၊ မနသိကား၊ ႏွလံုးထားတည့္၊ ငါးပါးဓမၼ၊ စိတ္တိုင္း ရ၏။

တကၠ ၾကံျခင္း၊ ဖြဲ႕ရစ္ျခင္းမွာ၊ ဝိစာရ မွတ္၊ ဆံုးျဖတ္ ဓိေမာကၡ၊ ဝီရိယႏွင့္၊ ဆႏၵ,ပီတိ၊ ထင္ရွားဘိ၏။

မသိမလင္း၊ မထိုးထြင္းခ်က္၊ ေမာဟနက္တည့္၊ ႐ွက္,ေၾကာက္မရွိ၊ အဟိရိက၊ ေနာတၱပၸမည္၊
မတည္ၾကည္က၊ ဥဒၶစၥမႈ၊ ဤေလးခုကား၊ အကုသိုလ္တြင္၊ စိတ္တိုင္းယွဥ္၏။
လိုခ်င္ေလာဘ၊ မာနေထာင္လႊား၊ ျမင္မွား ဒိ႒ိ၊ ၾကမ္းဘိ ေဒါသ၊ မေစၧရ ဝန္တို၊ မနာလို ဣႆာ၊ တျဖာ ကုကၠဳစၥ၊ ေနာင္တ ပူပင္၊ မ႐ႊင္မၾကည္၊ ထိုင္းမိႈင္းသည္မွာ၊ ႏွစ္မည္ ထိ,မိဒ္၊ စိတ္ထဲဒိြဟ၊ ႏွစ္ခြ ေနဘိ၊ ဝိစိကိစၧာ။

သဒၶါၾကည္ေလ့၊ မေမ့သတိ၊ ႐ွက္,ေၾကာက္ဘိမွာ၊ ဟိရီၾသတၱပ္၊ မကပ္မၿငိ၊ မၾကမ္းဘိႏွင့္၊ အသိတရား၊ ဟိတ္သံုးပါးဟူ၊ လ်စ္လ်ဴေနလတ္၊ တၾတမဇၥ်တၱတာ၊ ႏွစ္ျဖာ ပႆဒၶိ၊ ၿငိမ္းဘိ ကုိယ္,စိတ္၊ ေပါ့ရိပ္ လဟု၊ မုဒု ႏူးည့ံ၊ ၾကမ္းခံ့ ကမၼဥ္၊ ကၽြမ္းက်င္ ပါဂုဥ္၊ ေျဖာင့္တံု ဥဇု။

ႏႈတ္ဒု, ကာဒု၊ ၾကဥ္မႈသံုးျဖာ၊ ဝါစာ,ကမၼႏၲ၊ အာဇီဝႏွင့္။

သတၱအမ်ား၊ သနားသမႈ၊ ဝမ္းေျမာက္မႈဟု၊ က႐ု,မုဒိ၊ ငါးဆယ္ ရွိ၏။
သုစရိတ၊ ဒုစၥရိတ၊ ဒါန, သီလ, ဘာဝနာ၊ စသည္ျဖာသား၊ ေဝါဟာသြယ္သြယ္၊ မဆံုးဘြယ္သည္၊ အက်ယ္ .. သခၤါရကၡႏၶာတည္း။


သခၤါရကၡႏၶာသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ကိုယ္အမႈ၊ ႏႈတ္အမႈ၊ စိတ္အမႈတို႔ကို ျပဳျပင္ျခင္းေပတည္း။
တရားကိုယ္သ႐ုပ္အက်ယ္အားျဖင့္ ၅၀-ရွိ၏။

ဖႆ၊ ေစတနာ၊ ဧကဂၢတာ၊ ဇီဝိတ၊ မနသိကာရ ဟူ၍ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ ငါးပါး။

ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ အဓိေမာကၡ၊ ဝီရိယ၊ ပီတိ၊ ဆႏၵ ဟူ၍ ပကိဏ္း ၆-ပါး။

ေမာဟ၊ အဟိရက၊ အေနာတၱပၸ၊ ဥဒၶစၥ၊ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ မာန၊ ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ၊ ထိန၊ မိဒၶ၊ ဝိစိကိစၧာ ဟူ၍ အကုသိုလ္ေစတသိက္ ၁၄-ပါး။

သဒၶါ၊ သတိ၊ ဟိရီ၊ ၾသတၱပၸ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ၊ တၾတမဇၥ်တၱတာ၊ ကာယပႆဒၶိ၊ စိတၱပႆဒၶိ၊ ကာယလဟုတာ၊ စိတၱလဟုတာ၊ ကာယမုဒုတာ၊ စိတၱမုဒုတာ၊ ကာယကမၼညတာ၊ စိတၱကမၼညတာ၊ ကာယပါဂုညတာ၊ စိတၱပါဂုညတာ၊ ကာယုဇုကတာ၊ စိတၱဳဇုကတာ ဟူ၍ ေသာဘဏေစတသိက္ ၂၀။

သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼအာဇီဝ ဟူ၍ ဝိရတိေစတသိက္ သံုးပါး။

က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ဟူ၍ အပၸမညာ ေစတသိက္ ႏွစ္ပါး။

ဤကား တရားကိုယ္အျပား ၅၀-တည္း။

သုစ႐ိုက္ ဆယ္ပါး၊ ဒုစ႐ိုက္ ဆယ္ပါး၊ ဒါန သီလ ဘာဝနာ စေသာ ပုညကိရိယာဝတၳဳ ဆယ္ပါး၊ ပါရမီ ဆယ္ပါး စသည္တို႔သည္လည္း သခၤါရကၡႏၶာတို႔ေပတည္း။

သခၤါရကၡႏၶာ အက်ယ္ ၿပီး၏။


ဝိညာဏကၡႏၶာ

(၅)အာ႐ုံယူဘိ၊ အသိသေဘာ၊ စိတ္မေနာကို၊ ဝိညာဏ္ဆို၏။

ထိုဝိညာဏ္ကား၊ ျမင္,ၾကား,နံ,လ်က္၊ ထိ,သိ ခ်က္ဟု၊ ၆-ခုအက်ဥ္း၊
အက်ယ္ခင္းက၊ ကာမ,႐ူပ၊ အ႐ူပႏွင့္၊ ေလာကဥတၱရာ၊ စိတ္ေလးျဖာတည္း။

ကာမေခၚေရး၊ ငါးဆယ့္ေလးခု၊ ေသာ,ဥယွဥ္ ဒြိက္၊ ဒိ႒ိယွဥ္ မယွဥ္၊ သင္ရွိ မရွိ၊ ဒြိစတုရွစ္၊ ေလာမူျဖစ္၏။
ႏွစ္ ေဒါ မူလ၊ ပဋိဃယွဥ္၊ သင္ရွိ မရွိ၊ ေမာမူဒြိမွာ၊ ဝိစိ,ဥဒၶစ္၊ ဥယွဥ္လစ္သည္၊ ဆယ့္ႏွစ္ အကုသိုလ္။

ထိုျပင္ အဟိတ္၊ စိတ္ ဆယ့္ရွစ္ခု၊ စကၡဳ ေသာတ၊ ဃာန ဇိဝွါ၊ ကာယဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧီ၊ ႏွစ္ခုစီတည့္၊ သႏၲီရဏ၊ သံုးခုရ၏၊ ေပါင္းတစ္ဆယ့္ငါး၊ ဝိပါက္ျငားရွင့္၊ ငါးပါးဒြါရာ၊ မေနာဒြါဟု၊ အာဝဇၨန္းဒြိ၊ ဟသိတုပၸါဒ္၊ သံုးရပ္ကိရိယာ၊ ဆယ့္ရွစ္ျဖာတည့္။

ကာမာဝစရ၊ ကုသလစု၊ ေသာ,ဥႏွစ္တန္၊ ဉာဏ္ယွဥ္ မယွဥ္၊ သင္ရွိ မရွိ၊ ရွစ္ပါး သိေလာ၊ ဝိပါက္မဟာ၊ ကိရိယာလည္း၊ ထိုနည္းရွစ္စီ၊ သံုးလီေပါင္းေထြး၊ ၂၄-တည္း။
ေရွးတစ္ဆယ့္ႏွစ္၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွင့္၊ ေပါင္းလစ္တံုက၊ အက်ယ္ရသည္၊ ကာမ ငါးဆယ့္ေလးလွ်င္တည္း။(၆)စ်ာန္စိတ္ ႐ူပ၊ ဆယ့္ငါးမွ်တည့္၊ ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳစ်ာန္၊ ပၪၥမစ်ာန္၊ ငါးတန္အျပား၊ စ်ာန္ငါးပါးႏွင့္၊ ယွဥ္ျငား အလို၊ ကုသိုလ္စိတ္ငါး၊ ဝိပါက္ငါးႏွင့္၊ ငါးပါးကိရိယာ၊ ဆယ့္ငါးျဖာကား၊ ျဗဟၼာ႐ူပ၊ စ်ာန္စိတ္ရတည္း။

အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၊ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၊ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၊ ေလးတန္အျပား၊ စ်ာန္ေလးပါးႏွင့္၊ ယွဥ္ျငားအလို၊ ကုသိုလ္စိတ္ေလး၊ ဝိပါက္ေလးႏွင့္၊ ေလးပါးကိရိယာ၊ ဆယ့္ႏွစ္ျဖာကား၊ ျဗဟၼာအ႐ူပ၊ စ်ာန္စိတ္ရတည္း။

ေသာတာပတၱိမဂၢ၊ သကဒါဂါမိမဂၢ၊ အနာဂါမိမဂၢ၊ အရဟတၱမဂၢ၊ အ႒ဂႋက၊ မဂၢအျပား၊ မဂ္ေလးပါးႏွင့္၊ ယွဥ္ျငားအလို၊ ကုသိုလ္စိတ္ေလး၊ ဖိုလ္စိတ္ေလးဟု၊ ရွစ္ခုေလာကုတ္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၏။

ေလာကုတ္အက်ယ္၊ ေလးဆယ္အရ၊ သ႐ုပ္ျပမႈ၊ ပထမစ်ာန္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ တစ္ပါး၊ ဒုတိယစ်ာန္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ တစ္ပါး၊ တတိယစ်ာန္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ တစ္ပါး၊ စတုတၳစ်ာန္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ တစ္ပါး၊ ပၪၥမစ်ာန္ ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္ တစ္ပါး ဟူ၍ ေသာတာပတၱိ မဂ္စိတ္အျပား ငါးပါး၊ ဤနည္းအားျဖင့္၊ ရွစ္ပါးအကုန္၊ စ်ာန္ပြားတံုက၊ ေလးဆယ္ရ၏၊ တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္၊ တစ္ပါးကယ္သည္၊ အက်ယ္ .. ဝိညာဏကၡႏၶာတည္း။


ဤလကၤာ ၂-ပိုဒ္တြင္ ပထမလကၤာ၌ ‘ျမင္’ဆိုသည္ကား စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္တည္း။
‘ၾကား’-ေသာတဝိညာဏ္စိတ္၊ ‘နံ’-ဃာနဝိညာဏ္စိတ္၊ ‘လ်က္’-ဇိဝွါဝိညာဏ္စိတ္၊ ‘ထိ’-ကာယဝိညာဏ္စိတ္၊ ‘သိ’-ဆိုသည္ကား မေနာဝိညာဏ္စိတ္။

အက်ယ္နည္း၌ ‘ေသာ, ဥယွဥ္ ဒြိက္’ ဆိုသည္ကား - ေသာမနႆေဝဒနာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္တစ္ပါး၊ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္တစ္ပါး ဟူ၍ ေဘာဘမူစိတ္ ၂-ပါး ျဖစ္၏။
‘ဒိ႒ိယွဥ္ မယွဥ္’ ဆိုသည္ကား - ထိုႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးသည္ ဒိ႒ိႏွင့္ယွဥ္သည္ တစ္ပါး၊ ဒိ႒ိႏွင့္ မယွဥ္သည္ တစ္ပါး ဟူ၍ ေလာဘမူစိတ္ ေလးပါး ျဖစ္၏။
‘သင္ရွိ မရွိ’ ဆိုသည္ကား - ထိုေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးသည္ သခၤါရရွိသည္ တစ္ပါး၊ သခၤါရမရွိသည္ တစ္ပါး ဟူ၍ ေလာဘမူစိတ္ ရွစ္ပါး ျဖစ္၏။
သခၤါရဆိုသည္ကား တိုက္တြန္းမႈကို ဆိုသတည္း။

ေဒါသမူစိတ္ ၂-ပါးကား - ေဒါမနႆေဝဒနာ၊ ေဒါသ ပဋိဃတို႔ႏွင့္ အၿမဲယွဥ္၍ သခၤါရရွိသည္ တစ္ပါး၊ သခၤါရမရွိသည္ တစ္ပါး။

ေမာဟမူစိတ္ ၂-ပါးကား - ဥေပကၡာေဝဒနာ အၿမဲရွိ၍ ဝိစိကိစၧာႏွင့္ယွဥ္သည္ တစ္ပါး၊ ဥဒၶစၥႏွင့္ယွဥ္သည္ တစ္ပါး၊

ေပါင္း အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါး ျဖစ္၏။

အဟိတ္စိတ္ ၁၈-ပါး၌ ‘စကၡဳ၊ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယဝိညာဏ္’ ဆိုသည္ကား - စကၡဳဝိညာဏ္တစ္ပါး၊ ေသာတဝိညာဏ္တစ္ပါး၊ ဃာနဝိညာဏ္တစ္ပါး၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္တစ္ပါး၊ ကာယဝိညာဏ္တစ္ပါး၊

‘သမၸဋိစၧီ’ ဆိုသည္ကား - သမၸဋိစၧိဳင္းကို ဆိုသည္။

‘ႏွစ္ခုစီ’ ဆိုသည္ကား - အကုသလဝိပါက္ စကၡဳဝိညာဏ္တစ္ပါး၊ ကုသလဝိပါက္ စကၡဳဝိညာဏ္တစ္ပါး စသည္ျဖင့္ ၂-ခုစီ ယူေလ။

‘သႏၲီရဏ သံုးခု’ ဆိုသည္ကား - အကုသလဝိပါက္ ဥေပကၡာသႏၲီရဏစိတ္ တစ္ပါး၊ ကုသလဝိပါက္ ဥေပကၡာသႏၲီရဏစိတ္ တစ္ပါး၊ ကုသလဝိပါက္ ေသာမနႆ သႏၲီရဏစိတ္ တစ္ပါး၊ အဟိတ္ဝိပါက္စိတ္ ၁၅-ပါး။

‘၅-ပါးဒြါရာ၊ မေနာဒြါဟု၊ အာဝဇၨန္း ဒြိ’ ဆိုသည္ကား - ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ တစ္ပါး၊ မေနာဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ တစ္ပါး ဆိုလိုသည္။

‘ဟသိတုပၸါဒ္စိတ္’သည္ ဘုရား ရဟႏၲာမ်ား ျပံဳးစိတ္တည္း။
အဟိတ္ႀကိယာစိတ္ ၃-ပါး။

[ေပါင္း အဟိတ္စိတ္ ၁၈-ပါး။]

ကာမာဝစရကုသိုလ္စိတ္ ရွစ္ပါးကား - ေသာမနႆႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကုသိုလ္စိတ္ တစ္ပါး၊ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကုသိုလ္စိတ္ တစ္ပါး၊ ထို ၂-ပါးသည္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ မယွဥ္အားျဖင့္ ၂-ပါး ၂-ပါးစီ ျပားျပန္၏။
ထို ၄-ပါးသည္ သခၤါရ ရွိ, မရွိအားျဖင့္ ၂-ပါး ၂-ပါးစီ ျပားျပန္၏။
ကာမကုသိုလ္စိတ္ ရွစ္ပါး ျဖစ္၏။
မဟာကုသိုလ္စိတ္ ရွစ္ပါးလည္း ေခၚ၏။

[မဟာဝိပါက္စိတ္ ရွစ္ပါး၊ မဟာႀကိယာစိတ္ ရွစ္ပါး၊ ထိုနည္းတူ]

ကာမေသာဘဏစိတ္ ၂၄-ပါး ျဖစ္၏။

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါး၊ အဟိတ္စိတ္ ၁၈-ပါး၊ ကာမေသာဘဏစိတ္ ၂၄-ပါး၊ ေပါင္း ကာမစိတ္ ၅၄-ပါး ျဖစ္၏။

႐ူပဝစရစ်ာန္စိတ္ ၁၅-ပါး၊ အ႐ူပါဝစရစ်ာန္စိတ္ ၁၂-ပါး၊ ေလာကုတၱရာအက်ဥ္း မဂ္စိတ္ ၄-ပါး၊ ဖိုလ္စိတ္ ၄-ပါး၊ ေလာကုတၱရာအက်ယ္မဂ္စိတ္ ၂၀၊ ဖုိလ္စိတ္ ၂၀၊ စိတ္ဝိညာဏ္အျပား ၁၂၁-ပါး။

ဝိညာဏကၡႏၶာ အက်ယ္ ၿပီး၏။


ခႏၶာငါးပါး

(၇)သဗၺစိတၱသာဓာရဏ၊ သဗၺာကုသလစိတၱသာဓာရဏ၊ သဗၺေသာဘဏစိတၱသာဓာရဏ၊ ဆက္ဆံ ယွဥ္ဘက္၊ အနက္ သာဓာရဏ၊ ထိုသံုးဝတြင္ -
ေမာဟစသည္၊ ေစ ေလးမည္မွာ၊ သဗၺာ ကုသလ၊ အမည္ရ၏။
အေမာဟၾကဥ္၊ ဆယ့္ကိုးလွ်င္မူ၊ မွတ္ယူသဗၺ၊ ေသာဘဏတည္း။
သဗၺစိတၱ၊ ပကိဏ္းဆကို၊ အညသမာန္း၊ ေခၚ႐ိုးတမ္းတည္း။
သမာန္းအည၊ ေတရသႏွင့္၊ အကုသလ၊ ဓမၼဆယ့္ေလး၊ ေပါင္းေထြးတံုျပန္၊ ႏွစ္ဆယ့္ခြန္ကား၊ ဝိညာဏ္ ဆယ့္ႏွစ္၊ အကုညစ္၌၊ ျဖစ္ပ်က္တူကြ၊ ယွဥ္ၾကကုန္၏။

ဆႏၵၾကဥ္လစ္၊ အဥ္ ဆယ့္ႏွစ္မူ၊ ဆယ့္ရွစ္အဟိတ္၊ ဝိညာဏ္စိတ္မွာ၊ ျဖစ္သည္သာတည္း။
တျဖာအည၊ ေတရသႏွင့္၊ ေသာဘဏအျပား၊ ႏွစ္ဆယ့္ငါးကား၊ ႂကြင္းျငား ကာမ၊ ေသာဘဏႏွင့္၊ ႐ူပ႐ူပါ၊ ေလာကုတ္မွာလွ်င္၊ အကုန္ယွဥ္၏။

ထိုတြင္ေထြလာ၊ ယထာရဟ၊ သဂၤဟမွာ၊ က်မ္း၌လာၿပီး၊
ပါယ္႐ြာေလးရပ္၊ လူနတ္ခုနစ္၊ ဆယ္တစ္ဌာန၊ ဘံုကာမႏွင့္၊ ႐ူပျဗဟၼာ၊ ဆယ့္ငါး႐ြာ၌၊ ခႏၶာငါးဝ၊ အစံုရ၏။

အ႐ူပျဗဟၼာ၊ ေလးဘံုမွာမူ၊ ခႏၶာေလးအင္၊
အသညသတ္၊ ဘံုတစ္ရပ္မွာ၊ ႐ုပ္ခႏၶာေပ။

ေျမ,ေရ,ေတာ,ေတာင္၊ ဘံုေဆာင္ျပာသာဒ္၊ စရပ္ ေက်ာင္းအိမ္၊ ႀကိဳးႀကိမ္သစ္ဝါး၊ ဝတ္စားတန္ဆာ၊ ရတနာေ႐ႊေငြ၊ ေသၿပီးအေလာင္း၊ သက္မဲ့ေပါင္းမွာ၊ ႐ုပ္ခႏၶာတည္း။

ပမာ ေရျမႇဳပ္၊ ႐ုပ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္၊ ေရပြက္ ေဝဒနာ၊ သညာ တံလွ်ပ္၊ တရပ္ သခၤါရ၊ ငွက္ေပ်ာက်၏၊ ဓမၼဝိညာဥ္၊ မ်က္လွည့္ယွဥ္သည္၊ ငါးအင္ .. ႏွစ္မဲ့ခႏၶာတည္း။


သာဓာရဧသဒၵါသည္ အတူတကြ ျဖစ္ဖက္ ပ်က္ဖက္ ယွဥ္ဖက္ တြဲဖက္ ဆက္ဆံၾကျခင္း အနက္ကို ေဟာသည္။
[သဗၺစိတၱသာဓာရဏတစ္ပါး၊ သဗၺာကုသလစိတၱသာဓာရဏတစ္ပါး၊ သဗၺေသာဘဏစိတၱသာဓာရဏတစ္ပါး ဟူ၍ သာဓာရဏအျပား သံုးပါး ရွိ၏။]

ဖႆ၊ ေစတနာ၊ ဧကဂၢတာ၊ ဇီဝိတ၊ မနသိကာရ ဟူေသာ သခၤါရကၡႏၶာတရား ငါးပါး၊
ေဝဒနာ တစ္ပါး၊ သညာ တစ္ပါး၊ ဤေစတသိက္တရား ၇-ပါးသည္ စိတ္အလံုးစံုတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ မည္၏။
[စိတ္အက်ဥ္း ၈၉-ခု၊ အက်ယ္ ၁၂၁-ခုတို႔တြင္ ဘယ္စိတ္မွာမဆို ထို ၇-ပါး အၿမဲ ပါရွိ၏။]

ထိခိုက္႐ွနရွိ၍ ေျခဖဝါးအျပင္၌ က်င္နာျခင္းျဖစ္ရာ ဌာနမွာ ကာယဝိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ ထိုေစတသိက္ ၇-ပါး ပါရွိ၏။
ခႏၶာေလးပါး ရ၏။ က်င္နာရာဌာနရွိ ႐ူပကၡႏၶာႏွင့္ ေပါင္းသည္ရွိေသာ္ က်င္နာဆဲအခါ၌ ေျခဖဝါးအျပင္မွာ ခႏၶာငါးပါး ရွိေန၏။
က်င္နာျခင္း ေပ်ာက္ကင္းေသာအခါ၌ နာမ္ခႏၶာ ၄-ပါး ခ်ဳပ္ဆံုး၏။ ႐ူပကၡႏၶာသာ က်န္၏။

မ်က္လံုးအိမ္တြင္းမွာ ျမင္မႈ ျဖစ္ေပၚဆဲအခါ၌လည္း မ်က္လံုးမွာ ခႏၶာငါးပါး ရွိေန၏။
နားတြင္း ႏွာေခါင္းတြင္း လွ်ာအျပင္တို႔၌လည္း ထို႔အတူတည္း။

ေမာဟ၊ အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸ၊ ဥဒၶစၥ၊ ဤေလးပါးသည္ အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ခုလံုးမွာ အၿမဲပါေသာေၾကာင့္ သဗၺာကုသလ စိတၱသာဓာရဏ မည္၏။

အေမာဟကို ၾကဥ္၍ သဒၶါအစ စိတၱဳဇုကတာ အဆံုးရွိေသာ ေစတသိက္ ၁၉-ပါးတို႔သည္ ကာမေသာဘဏစိတ္ ၂၄-ပါး၊ ႐ူပစိတ္ ၁၅-ပါး၊ အ႐ူပစိတ္ ၁၂-ပါး၊ ေလာကုတၱရာစိတ္ အက်ဥ္းရွစ္ပါး၊ အက်ယ္ ေလးဆယ္တို႔ႏွင့္ အကုန္ယွဥ္ေသာေၾကာင့္ သဗၺေသာဘဏစိတၱသာဓာရဏ မည္ကုန္၏။

သဗၺစိတၱသာဓာရဏ ေစတသိက္ ၇-ပါးႏွင့္ ပကိဏ္းေစတသိက္ ၆-ပါး၊ ဤ ၁၃-ပါးကို အညသမာန္းေစတသိက္ ေခၚ၏။
ထို အညသမာန္းေစတသိက္ ၁၃-ပါး၊ အကုသိုလ္ ေစတသိက္ ၁၄-ပါး၊ ဤ ၂၇-ပါးတို႔သည္ အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါးတို႔၌ ထိုက္သည္အားေလ်ာ္စြာ ယွဥ္ၾကကုန္၏။

ဆႏၵၾကဥ္ေသာ အညသမာန္း ၁၂-ပါးတုိ႔သည္ အဟိတ္စိတ္ ၁၈-ပါးတို႔၌ ထိုက္သည္အားေလ်ာ္စြာ ယွဥ္ၾကကုန္၏။

အညသမာန္း ၁၃-ပါး၊ ေသာဘဏေစတသိက္ ၂၅-ပါး၊ ဤ ၃၈-ပါးတို႔သည္ အလံုးစံုေသာ ေသာဘဏစိတ္ အက်ဥ္း ၅၉-ပါး၊ အက်ယ္ ၉၁-ပါးတို႔၌ ထိုက္သည္အားေလ်ာ္စြာ ယွဥ္ၾကကုန္၏။

‘ထိုတြင္ ေထြလာ၊ ယထာရဟ၊ သဂၤဟ’ ဆိုသည္ကား - အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါးတို႔၌ ေစတသိက္ ၂၇-ပါးရသည္ဆိုေသာ္လည္း ထို ၂၇-ပါးတို႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစတသိက္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အကုသိုလ္စိတ္၌ ယွဥ္ၾကကုန္၏။

ဝိစိကိစၧာေစတသိက္သည္ ဝိစိကိစၧာသမၸယုတ္စိတ္ တစ္ခု၌သာ ယွဥ္၏။

ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ၊ ဤေလးခုတို႔သည္ ေဒါသမူစိတ္ ၂-ခုတို႔၌သာ ယွဥ္ကုန္၏။

ဒိ႒ိေစတသိက္သည္ ေလာဘမူ ဒိ႒ိသမၸယုတ္စိတ္ ၄-ခု၌သာ ယွဥ္၏။

မာနေစတသိက္သည္ ေလာဘမူ ဒိ႒ိဝိပၸယုတ္စိတ္ ၄-ခု၌သာ ယွဥ္၏။

ထိန မိဒၶ ေစတသိက္ ၂-ပါးသည္ သသခၤါရိကစိတ္ ငါးခု၌သာ ယွဥ္၏။

ေလာဘေစတသိက္သည္ ေလာဘမူစိတ္ ၈-ခု၌သာ ယွဥ္၏။

ဆႏၵၾကဥ္ေသာ အညသမာန္း ၁၂-ခုသည္ အဟိတ္စိတ္ ၁၈-ခုတို႔၌ ယွဥ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ထို ၁၂-ခုတို႔တြင္ ပီတိေစတသိက္သည္ ေသာမနႆသႏၲီရဏစိတ္၊ ဟသိတုပၸါဒ္စိတ္တို႔၌သာ ယွဥ္၏။

ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ အဓိေမာကၡတို႔သည္ ေဒြပၪၥဝိညာဏ္ ၁၀-တို႔၌ မယွဥ္ကုန္။ ႂကြင္းေသာ အဟိတ္စိတ္ ၈-ခုတို႔၌သာ ယွဥ္ကုန္၏။

အညသမာန္း ၁၃-ခု၊ ေသာဘဏေစတသိက္ ၂၅-ခု၊ ဤ ၃၈-ခုတို႔သည္ ေသာဘဏစိတ္ အက်ဥ္း ၅၉-ခု၊ အက်ယ္ ၉၁-ခုတို႔၌ ယွဥ္သည္ဆိုျငားေသာ္လည္း ထို ၃၈-ခုတို႔တြင္ ဝိတက္သည္ ကာမေသာဘဏစိတ္ႏွင့္ ပထမစ်ာန္စိတ္တို႔၌သာ ရ၏။

ဝိစာရသည္ ကာမေသာဘဏစိတ္ႏွင့္ ပထမစ်ာန္စိတ္၊ ဒုတိယစ်ာန္စိတ္တို႔၌သာ ရ၏။

ပီတိသည္ ကာမေသာမနႆစိတ္ႏွင့္ ပထမစ်ာန္စိတ္၊ ဒုတိယစ်ာန္စိတ္၊ တတိယစ်ာန္စိတ္တို႔၌သာ ရ၏။

အေမာဟေစတသိက္သည္ ကာမေသာဘဏဉာဏသမၸယုတ္စိတ္ ၁၂-ခုႏွင့္ ႐ူပ, အ႐ူပ, ေလာကုတၱရာစိတ္တို႔၌သာ ရ၏။

ဝိရတီသံုးခုသည္ မဟာကုသိုလ္စိတ္ ၈-ခုႏွင့္ ေလာကုတၱရာစိတ္တို႔၌သာ ရ၏။

အပၸမညာ ၂-ခုသည္ မဟာကုသိုလ္ မဟာႀကိယာတို႔ႏွင့္ ႐ူပါဝစရ ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳစ်ာန္စိတ္ တို႔၌သာ ရ၏။

ဤသို႔ အစရွိသည္ျဖင့္ ေထြေထြလာလာ ယထာရဟ ေဝဖန္ရန္ သမၸေယာဂနည္း၊ သဂၤဟနည္း အမ်ားရွိသည္ကို အဘိဓမၼာက်မ္းဂန္မ်ားမွာ လာရွိတိုင္း မွတ္ယူၾကေလ ဆိုလိုသည္။

၃၁-ဘံုတြင္ အသညသတ္ဘံုမွာ ႐ူပကၡႏၶာ တစ္ပါးသာ ရ၏။

အ႐ူပေလးဘံုတို႔မွာ ႐ူပကၡႏၶာကို မရ၊ နာမကၡႏၶာ ၄-ပါးကိုသာ ရ၏။

ႂကြင္းေသာ ၂၆-ဘံုတို႔မွာ ခႏၶာငါးပါးလံုးကို ရ၏။
သက္မဲ့ဝတၳဳမ်ိဳးတို႔မွာ ဥတုဇ႐ုပ္ ခႏၶာတစ္ပါးသာ ရ၏။

ခႏၶာငါးပါးတို႔တြင္ -
႐ူပကၡႏၶာသည္ ေရျမႇဳပ္ႏွင့္ တူ၏။
ေဝဒနကၡႏၶာသည္ ေရပြက္ႏွင့္ တူ၏။
သညာကၡႏၶာသည္ တံလွ်ပ္ႏွင့္ တူ၏။ [လင္းလွ်ပ္လည္း ေခၚ၏။]
သခၤါရကၡႏၶာသည္ ငွက္ေပ်ာတံုးႏွင့္ တူ၏။
ဝိညာဏကၡႏၶာသည္ မ်က္လွည့္ႏွင့္ တူ၏။

ခႏၶာငါးပါး အခဏ္း ၿပီး၏။


အာယတနခဏ္း

(၈)ေထြေထြလာလာ၊ မ်ားတကာတို႔၊ တည္ရာစုရာ၊ သက္ေရာက္ရာကို၊ အာယတန၊ ေခၚဆိုၾက၏။

ဌာန, ကရဏ၊ စသည္အနက္၊ အမ်ားထြက္၏။

စကၡဳ, ေသာတ, ဃာန, ဇိဝွါ၊ ကာယ, မေနာ၊ သေဘာတရား၊ ဤ ၆-ပါးမူ၊ ကိုယ္တြင္းဟူဘိ၊ အဇၥ်တၱိက၊ အမည္ ရ၏။

႐ူပ, သဒၵါ၊ ဂႏၶာ, ရသ၊ ေဖာ႒ဗၺႏွင့္၊ ဓမၼဟူသည္၊ ဤ ၆-မည္ကား၊ ဗာဟီရာယတန၊ အမည္ ရ၏။

မနမွာမူ၊ ၆-ျဖာဝိညာဥ္၊ ဓမၼတြင္မူ၊ အစဥ္ပါလစ္၊ ေရွ႕ဆယ့္တစ္မွ၊ က်န္သမွ်တည္း။

အာဒိတၱသုတ္၊ ေဖာ္ျပထုတ္မူ -
“စကၡဳ ဘိကၡေဝ အာဒိတၱံ၊ ေကန အာဒိတၱံ၊ ရာဂဂၢိနာ အာဒိတၱံ၊ ေဒါသဂၢိနာ အာဒိတၱံ၊ ေမာဟဂၢိနာ အာဒိတၱံ၊ ဇာတိယာ ဇရာယ မရေဏန ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆု-ပါယာေသဟိ အာဒိတၱႏၲိ ဝဒါမိ၊
ေသာတံ အာဒိတၱံ၊ ဃာနံ အာဒိတၱံ၊ ဇိဝွါ အာဒိတၱာ၊ ကာေယာ အာဒိေတၱာ၊ မေနာ အာဒိေတၱာ၊ ႐ူပါ အာဒိတၱာ၊ သဒၵါ အာဒိတၱာ၊ ဂႏၶာ အာဒိတၱာ၊ ရသာ အာဒိတၱာ၊ ေဖာ႒ဗၺာ အာဒိတၱာ၊ ဓမၼာ အာဒိတၱာ၊ ေကန အာဒိတၱာ၊ ရာဂဂၢိနာ အာဒိတၱာ၊ ေဒါသဂၢိနာ အာဒိတၱာ၊ ေမာဟဂၢိနာ အာဒိတၱာ၊ ဇာတိယာ ဇရာယ မရေဏန ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာေသဟိ အာဒိတၱာတိ ဝဒါမိ”

ပါဠိေတာ္လွစ္၊ မီးဆယ့္တစ္ကို၊ ဆယ့္ႏွစ္ အာယတန၊ ေျမႇာက္ပြားကမူ၊ တစ္ရာ့သံုးဆယ္၊ ႏွစ္ပါးကယ္သား၊ အက်ယ္ မီးေပါင္း၊ ပြားတံုေရွာင္းသည္၊ ေထာင္းေထာင္း .. ေတာက္ေလာင္မစဲတည္း။


‘အာယတန’ ဆိုသည္ကား လူအမ်ားတို႔ သက္ေရာက္ရာ ေလွဆိပ္ႀကီး၊ သေဘၤာဆိပ္ႀကီး၊ ေစ်း႐ုံႀကီး၊ ဇာတ္႐ုံႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ကုိယ္ခႏၶာမွာ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အာ႐ုံတရား၊ အာ႐ုံဟူေသာတရားတို႔၏ တည္ရာ စုေဝးရာ သက္ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဆိုသည္။
ထိုအာယတနသဒၵါသည္ တည္ရာဌာနအနက္၊ အေၾကာင္း ကာရဏအနက္ စသည္ျဖင့္ မ်ားေသာအနက္ ရွိ၏။

စကၡာယတန၊ ေသာတာယတန၊ ဃာနာယတန၊ ဇိဝွါယတန၊ ကာယာယတန၊ မနာယတန ဟူ၍ အဇၥ်တၱိကာယတန ၆-ပါး၊ သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌သာ ရေကာင္းေသာေၾကာင့္ အဇၥ်တၱိက ေခၚသည္။

႐ူပါယတန၊ သဒၵါယတန၊ ဂႏၶာယတန၊ ရသာယတန၊ ေဖာ႒ဗၺာယတန၊ ဓမၼယတန ဟူ၍ ဗာဟိရာယတန ၆-ပါး၊ အဇၥ်တၱိကာယတနတို႔မွ အပျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗာဟိရ ေခၚသည္။

စကၡဳပသာဒ႐ုပ္ စသည္သည္ စကၡာယတန စသည္ မည္၏။ ႐ူပကၡႏၶာအက်ယ္မွာ လာရွိခဲ့ၿပီ။

ဝိညာဏကၡႏၶာႀကီးကို မနာယတန ဆိုသည္။

ေဝဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာစုႏွင့္ အာေပါဓာတ္တစ္ခု၊ ဘာဝ႐ုပ္ ၂-ခု၊ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ တစ္ခု၊ ဇီဝိတ႐ုပ္ တစ္ခု၊ အာဟာရ႐ုပ္ တစ္ခု၊ အာကာသဓာတ္ တစ္ခု၊ ဝိညတ္႐ုပ္ ၂-ခု၊ ဝိကာရ႐ုပ္ ၃-ခု၊ လကၡဏ႐ုပ္ ၄-ခု ဟူေသာ သုခုမ႐ုပ္ ၁၆-ခု၊ အသခၤတ မဟာနိဗၺာန္ႀကီး၊ ဤတရားစုကို ဓမၼာယတန ဆိုသည္။

ရာဂမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ ဇာတိမီး၊ ဇရာမီး၊ မရဏမီး၊ ေသာကမီး၊ ပရိေဒဝမီး၊ ဒုကၡမီး၊ ေဒါမနႆမီး၊ ဥပါယာသမီး၊ ဤကား မီး ၁၁-ပါးတည္း။
ေလာကီအာယတန ၁၂-ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါး တစ္ပါးမွာ မီး ၁၁-ပါး ၁၁-ပါးစီ ေတာက္ေလာင္လ်က္ ရွိ၏။
တစ္ပါး တစ္ပါးမွ မီး ၁၁-ပါးစီ ထြက္ႏိုင္၏။
အာဒိတၱသုတ္ ပါဠိေတာ္ႀကီးအတိုင္း မွတ္ေလ။

အာယတနခဏ္း ၿပီး၏။


ဓာတ္ခဏ္း

(၉)သတၱဝါအလို၊ ပုဂၢိဳလ္အၾကိဳက္၊ မလိုက္မစား၊ မငဲ့ျငားဘဲ၊ ေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ၊ သူ႔ျခင္းရာႏွင့္၊ သူ႔သဘာဝ၊ သူ႔ကိစၥကို၊ ေဆာင္ၾကသမႈ၊ အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဓာတ္ဟုသညာ၊ အစဥ္လာ၏။

မနာယတန၊ တစ္ခုမွ်ကို၊ သတၱဝိညာဏဓာတ္၊ ေဝဖန္လတ္က၊ ဓာတ္၏အခ်က္၊ ဆယ့္ရွစ္ထြက္၏။

စကၡဳဝိညာဏ္ဓာတ္၊ ေသာတဝိညာဏ္ဓာတ္၊ ဃာနဝိညာဏ္ဓာတ္၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္ဓာတ္၊ ကာယဝိညာဏ္ဓာတ္၊ မေနာဓာတ္၊ မေနာဝိညာဏ္ဓာတ္၊ ခုနစ္ရပ္တြင္၊ ပၪၥဝဇၨန္း၊ သမၸဋိစ္ေဒြး၊ ေပါင္းေရးသံုးရပ္၊ မေနာဓာတ္တည့္၊ ႂကြင္းလတ္သေဘာ၊ မေနာဝိညာဏ္၊ ခုနစ္ဆယ္ေျခာက္၊ ရတံုေျမာက္၏။

အေလ်ာက္ဘာဝ၊ ျပင္ဓာတ္က်၍၊ သတၱဇီဝ၊ အတၱမဟုတ္၊ ႐ုပ္ဓာတ္နာမ္ဓာတ္၊ ေပါင္းစပ္ပူးတြဲ၊ အခဲအစု၊ ဝတၳဳႀကီးငယ္၊ အထယ္အလိပ္၊ နိမိတ္သႏၲာန္၊ ဟန္္ပန္လံုးစံု၊ ကင္းဆိတ္တံု၍ -

“စကၡဳၪၥ ပဋိစၥ ႐ူေပစ ဥပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ေသာတၪၥ ပဋိစၥ သေဒၵစ ဥပၸဇၨတိ ေသာတဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ဃာနၪၥ ပဋိစၥ ဂေႏၶစ ဥပၸဇၨတိ ဃာနဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ဇိဝွၪၥ ပဋိစၥ ရေသစ ဥပၸဇၨတိ ဇိဝွါဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ကာယၪၥ ပဋိစၥ ေဖာ႒ေဗၺစ ဥပၸဇၨတိ ကာယဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

မနၪၥ ပဋိစၥ ဓေမၼစ ဥပၸဇၨတိ မေနာဝိညာဏံ၊
တိဏၰံ သဂၤတိ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမ႓ဝႏၲိ၊
ဧဝ ေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။”
ပါဠိအထြက္၊ ဓာတ္ေဆာင္ခ်က္ကို၊ နက္နက္နယ္နယ္၊ သိရန္ျခယ္သည္၊ အက်ယ္ .. ဓာတုကထာတည္း။


အာယတန ၁၂-ပါးတို႔တြင္ မနာယတနတစ္ပါးကို ဓာတ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ေသာ္ ဝိညာဏဓာတ္ ၇-ပါး ပြားသည္ျဖစ္၍ ဓာတ္ ၁၈-ပါး ျဖစ္၏။

စကၡဳဓာတ္၊ ေသာတဓာတ္၊ ဃာနဓာတ္၊ ဇိဝွါဓာတ္၊ ကာယဓာတ္၊ ႐ူပဓာတ္၊ သဒၵဓာတ္၊ ဂႏၶဓာတ္၊ ရသဓာတ္၊ ေဖာ႒ဗၺဓာတ္၊ စကၡဳဝိညာဏဓာတ္၊ ေသာတဝိညာဏဓာတ္၊ ဃာနဝိညာဏဓာတ္၊ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတ္၊ ကာယဝိညာဏဓာတ္၊ မေနာဓာတ္၊ မေနာဝိညာဏဓာတ္၊ ဓမၼဓာတ္တည္း။

ထို ၁၈-ပါးတို႔တြင္ -
မေနာဓာတ္ဆိုသည္ကား - ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ႏွင့္ သမၸဋိစၧိဳင္းေဒြး၊ ဤ ၃-ပါးကို ေခၚသတည္း။ ႂကြင္းေသာ မေနာဝိညာဏ္စိတ္ ၇၆-ပါးကို မေနာဝိညာဏဓာတ္ ဆိုသည္။

ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ သတၱဝါမဟုတ္ အတၱမဟုတ္ ဇီဝမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ၏ အလိုသို႔လည္း မလိုက္၊ အသီးသီး သူ႔အျခင္းအရာႏွင့္ သူ႔သဘာဝ သူ႔ကိစၥကိုသာ ႐ြက္ေဆာင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဓာတ္မည္၏။

ေျမဓာတ္သည္ ခက္မာေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ တပါးေသာ ႐ုပ္ဓာတ္တို႔၏ တည္ရာ မွီရာကိစၥကိုသာ ႐ြက္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္မည္၏။

ေရဓာတ္သည္ ဖြဲ႕စည္းေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ တပါးေသာ ႐ုပ္ဓာတ္တို႔၏ ေပါင္းစုေထြးခဲျခင္း ကိစၥကိုသာ ႐ြက္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္မည္၏။

ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ျပဆိုဖြယ္ က်ယ္ဝန္း၏။
“စကၡဳၪၥ ပဋိစၥ ႐ူေပစ ဥပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏံ” အစရွိသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာ ပါဠိေတာ္၏အထြက္ အနက္သေဘာလည္း ဓာတ္တို႔၏ ေဆာင္မႈပင္တည္း။

ဓာတ္ခဏ္း ၿပီး၏။


သစၥာခဏ္း

(၁၀)အဓြန္႔ရွည္စြာ၊ ဘယ္မွ်ၾကာလည္း၊ တခါတဖန္၊ မေဖာက္ျပန္ဘဲ၊ အစဥ္အၿမဲကို၊ သစၥာဆို၏။

ထိုသစၥာကား၊ ေလးေထြျပား၏၊ ေလးပါးသ႐ုပ္၊ အမွန္ထုတ္ေသာ္ - ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ။

ခႏၶာငါးလီ၊ ဘံုေလာကီကို၊ ဒုကၡဆိုေလာ။
ထိုဒုကၡေပါင္း၊ ပြားေၾကာင္းအမႈ၊ ေလာဘစုမွာ၊ သမုဒယ အမည္ရ၏။
ေလာဘခပင္း၊ အႂကြင္းမရွိ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဘိသည့္၊ သႏၲိသေဘာ၊ အစဥ္ေခ်ာကို၊ နိေရာဓဟူ။
ရွစ္ဆူသီးသီး၊ မဂၢင္ႀကီးကို၊ မဂၢဆို၏။

ထိုမဂၢင္မွာ-
၁။ သမၼာဒိ႒ိ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အျမင္ကိုသာ ျမင္ျခင္း တစ္ပါး၊
၂။ သမၼာသကၤေပၸါ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အၾကံကိုသာ ၾကံျခင္း တစ္ပါး၊
၃။ သမၼဝါစာ - ေကာင္းျမတ္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း တစ္ပါး၊
၄။ သမၼာကမၼႏၲ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ျခင္း တစ္ပါး၊
၅။ သမၼာအာဇီေဝါ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္သာ အသက္ေမြးျခင္း တစ္ပါး၊
၆။ သမၼာဝါယာေမာ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုပ္ကိုသာ အားထုတ္ျခင္း တစ္ပါး၊
၇။ သမၼာသတိ - ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း တစ္ပါး၊
၈။ သမၼာသမာဓိ - ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ုံတို႔၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း တစ္ပါး၊
ဤရွစ္ပါးတြင္၊ ေဖာက္ျပားမရွိ၊ ေျဖာင့္မွန္ဘိမွ၊ အရိယသစၥာ၊ ေခၚထိုက္စြာ၏။

သစၥာအနက္၊ ၄-ခ်က္စီတည့္၊ ဆယ့္ေျခာက္ရွိ၏။
၁။ ပီဠနေ႒ာ - အက်ဥ္းအၾကပ္ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ ဒုကၡသေဘာ၊
၂။ သခၤတေ႒ာ - အၿမဲမျပတ္ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ဒုကၡသေဘာ၊
၃။ သႏၲာပေ႒ာ - ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေရး၊ လြန္႐ႈပ္ေထြး၍၊ ေအးခြင့္မရ၊ ပူပန္ရေသာ ဒုကၡသေဘာ၊
၄။ ဝိပရိဏာမေ႒ာ - နိစၥျမင့္ရွည္၊ အတည္မၿမဲ၊ ေဖာက္လဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဒုကၡသေဘာ၊

၁။ အာယူဟနေ႒ာ - ဒုကၡဝတၳဳ ဒုကၡမႈတို႔ကိုသာ အၿမဲစုေဆာင္းတတ္ေသာ သမုဒယသေဘာ၊
၂။ နိဒါနေ႒ာ - ဒုကၡလက္စ မျပတ္ရေအာင္ အၿမဲေဆာင္ႏွင္းတတ္ေသာ သမုဒယသေဘာ၊
၃။ သံေယာဂေ႒ာ - ဒုကၡစက္မွ မထြက္ရေအာင္ အၿမဲဖြဲ႕ေႏွာင္တတ္ေသာ သမုဒယသေဘာ၊
၄။ ပလိေဗာဓေ႒ာ - ဒုကၡစက္မွ မထြက္ရေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္တတ္ေသာ သမုဒယသေဘာ၊

၁။ နိႆရဏေ႒ာ - ဒုကၡစက္မွ ထြက္ေျမာက္ ကၽြတ္လြတ္ျခင္းဟူေသာ နိေရာဓသေဘာ၊
၂။ ပဝိေဝကေ႒ာ - ေတဘုမၼက ဒုကၡအသင္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ဆိတ္ကင္းျခင္းဟူေသာ နိေရာဓသေဘာ၊
၃။ အသခၤတေ႒ာ - သခၤါရဒုကၡခပင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းဟူေသာ နိေရာဓသေဘာ၊
၄။ အမတေ႒ာ - အဖန္ဖန္ ေသေၾကပ်က္ဆံုးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းဟူေသာ နိေရာဓသေဘာ၊

၁။ နိယ်ာနေ႒ာ - ဒုကၡဘက္မွ ဆန္တက္ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းဟူေသာ မဂၢသေဘာ၊
၂။ ေဟတုေ႒ာ - ေလာကုတၱရာ ဂုဏ္က်က္သေရအေပါင္းတို႔ ေကာင္းစြာ တည္ရာ၏အျဖစ္ဟူေသာ မဂၢသေဘာ၊
၃။ ဒႆနေ႒ာ - သစၥာေလးအင္ နိဗၺာန္ခြင္ကို အျမင္ေပါက္ေရာက္ျခင္းဟူေသာ မဂၢသေဘာ၊
၄။ အာဓိပေတယ်ေ႒ာ - တဏွာ၏ ကၽြန္အျဖစ္မွ စင္စစ္လြတ္ၿပီး ႀကီးျမတ္ျခင္းဟူေသာ မဂၢသေဘာ၊

သစၥာေလးခ်က္၊ အနက္သေဘာ၊ ေဟာရန္သြယ္သြယ္၊ မဆံုးဖြယ္သည္၊ အက်ယ္ .. သစၥကထာတည္း။


‘သစၥာ’ ဆိုသည္ကား - ဘဝကမ႓ာ အသေခၤ်ၾကာေသာ္လည္း တခါတရံမွ် မေဖာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ သေဘာကို ဆိုသည္။

ခႏၶာငါးပါးသည္ ပီဠန႒, သခၤတ႒, သႏၲာပ႒, ဝိပရိဏာမ႒ ဟူေသာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈအခ်က္ အနက္ေလးပါးတို႔ႏွင့္ အၿမဲယွဥ္သည္ျဖစ္၍ အနမတဂၢ သံသရာတြင္ ဘယ္အခါမွာမွ ဒုကၡဟူေသာ ပညတ္အခ်က္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ၿမဲေလေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာ မည္၏။

တဏွာသည္ အာယူဟန႒, နိဒါန႒, သံေယာဂ႒, ပလိေဗာဓ႒ ဟူေသာ ဒုကၡပြားမ်ားေၾကာင္းအခ်က္ အနက္ေလးပါးတို႔ႏွင့္ အၿမဲျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အနမတဂၢ သံသရာတြင္ ဘယ္အခါမွာမွ ဒုကၡသမုဒယဟူေသာ ပညတ္အခ်က္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ၿမဲေလေသာေၾကာင့္ သမုဒယသစၥာ မည္၏။

နိဗၺာန္သည္ နိႆရဏ႒, ပဝိေဝက႒, အသခၤတ႒, အမတ႒ ဟူေသာ ဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းရန္အခ်က္ အနက္ေလးပါးတို႔ႏွင့္ အၿမဲျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အနမတဂၢ သံသရာတြင္ ဘယ္အခါမွာမွ ဒုကၡနိေရာဓဟူေသာ ပညတ္အခ်က္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ၿမဲေလေသာေၾကာင့္ နိေရာဓသစၥာ မည္၏။

မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ နိယ်ာန႒, ေဟတြ႒, ဒႆန႒, အာဓိပေတယ်႒ ဟူေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္အခ်က္ အနက္ေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေလျခင္းေၾကာင့္ အနမတဂၢ သံသရာတြင္ ဘယ္အခါမွာမွ မဂၢဟူေသာ ပညတ္အခ်က္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ၿမဲေလေသာေၾကာင့္ မဂၢသစၥာ မည္၏။

လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာမ်ားသည္ အစဥ္ၿမဲသည္ မဟုတ္။
ပ်က္စီးျခင္းအဆံုးရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဖာက္လဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္တတ္ေသာ ခ်မ္းသာမ်ိဳး ျဖစ္ေခ်၍ သုခသစၥာ မဟုတ္၊ ဒုကၡသစၥာသာ ျဖစ္၏။
ထိုခ်မ္းသာမ်ားကို ေပးတတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံစုသည္လည္း ဒုကၡသစၥာကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံမ်ိဳးျဖစ္ေခ်၍ ဒုကၡသစၥာမ်ိဳးသာ ျဖစ္၏။

ပီဠန အစရွိေသာ သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္တို႔၏ အက်ယ္ကို သိလိုမူကား ငါတို႔စီရင္ေသာ “သစၥတၳဒီပနီ”မွာ ယူၾကေလ။

သစၥာအက်ယ္ ၿပီး၏။

ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ သစၥာ လကၤာက်မ္း ဤတြင္ ၿပီးၿပီ။

No comments: