Thursday, April 17, 2008

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ - အရွင္ပညာသီဟ


လုပ္ငန္းတခုကို မလုပ္ေဆာင္မီ မိမိ၏လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် အကြက္ခ်၍ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္လွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းသည္ သက္သာ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး၍ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးသည္။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မျပဳဘဲ လုပ္ငန္းတခုကို လုပ္ေဆာင္ပါက ထိုလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မိမိတို႔ကဲ့သို႔ လူသာမန္မ်ား မဆိုထားဘိ သံုးေလာကထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရားသည္ပင္လွ်င္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရ၏။

တဘဝတည္း တထိုင္တည္းႏွင့္ ဘုရားအျဖစ္ကို ရသည္ မဟုတ္။

ဒီပကၤရာျမတ္ဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ပန္ခဲ့စဥ္မွ စ၍ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမ႓ာတသိန္း ကာလပတ္လံုး ပါရမီဆယ္ပါး၊ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါးတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဘုရားျဖစ္ရန္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို ၾကိဳတင္ျပင္မႈေကာင္းမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သဗၺညဳတေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိကာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေတြ႕ရွိ ရယူေတာ္မူႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ား၏ ေကာင္းစားခ်မ္းသာေရးအတြက္လည္း တရားေရေအးကို တိုက္ေကၽြးႏိုင္ၿပီး ခ်မ္းသာရာကို ရေစသည္။

ဤသည္မွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည့္စံုမႈ၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္မႈႏွစ္မ်ိဳး

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔ဘဝကို ရလာၿပီးေနာက္ လူသည္ ျပင္ဆင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရေတာ့၏။

ထိုျပင္ဆင္မႈႏွစ္မ်ိဳးမွာ ေနဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေသဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေနဖို႔ျပင္ဆင္ရာ၌ အသက္အ႐ြယ္ ငယ္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားကို မွီခို၍ ပညာကို စတင္ သင္ယူရ၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိ ဝါသနာအေလ်ာက္ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္တခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဆံုးခန္းတိုင္ ေလ့လာဆည္းပူးရ၏။ ပညာျပည့္စံုေသာအခါ မိမိဘဝကို ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ထိုပညာျဖင့္ ဝင္ေငြရေအာင္ ရွာရ၏။ ထို႔အျပင္ လူသည္ အေဖာ္ခင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ တေယာက္တည္းေန၍ ၿငီးေငြ႕ေသာအခါ ဘဝ၌ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ အေဖာ္မြန္ကို ရွာသည့္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရွာေဖြ ေ႐ြးခ်ယ္၏။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ျပဳရ၏။ အတည္တက် ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနႏိုင္ရန္ အိုးအိမ္ထူေထာင္ရ၏။ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ ၾကံေဆာင္ရ၏။ မိမိ၏မ်ိဳးႏြယ္ဆက္ မပ်က္သံုးေစရန္ မိမိရွာေဖြ စုေဆာင္းထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို အေမြစား အေမြခံအျဖစ္ ထားခဲ့ရန္ သားသမီးရရွိေရးကို မိမိအေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စီမံရ၏။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရင္းျဖင့္ပင္ ဘဝ၌ ေနထိုင္မႈသည္ တည္ၿငိမ္အေျခက်လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ၿပီးေျမာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား၏။

ေနဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ဘဝသက္တမ္းကို ျပန္စစ္ၾကည့္လွ်င္ သက္တမ္းထက္ဝက္ေက်ာ္သည့္အေနအထား၌ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိမည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ရရွိထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို သံုးေဆာင္ခံစား၍ သားသမီးတာဝန္ ဇနီးမယားတာဝန္ လင္ေယာက်္ားတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း အေတြးတခု ဝင္ေကာင္းဝင္လာႏိုင္၏။ ထိုအေတြးမွာ ေသဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ပင္ ျဖစ္၏။

ေသဖို႔ ျပင္ဆင္ရာ၌ မိမိအတြက္ႏွင့္ သူတပါးအတြက္ဟု ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ေသးသည္။

ဘာသာေရးေလးစား၍ ေနာက္ဘဝ ေနာက္သံသရာရွိေသးသည္ဟု ယူဆသူတို႔က ေနာက္ဘဝ၌ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ေစရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈစသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္၏။ တခ်ိဳ႕ကမူ မိမိေသၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအတြက္ စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္၏။ မိမိ႐ုပ္အေလာင္းကို မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂူသြင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ုံစသည္သို႔ လႉရန္ေသာ္လည္းေကာင္း စီမံထားတတ္ၾက၏။

သူတပါးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ မိမိ၏အေမြကို ခံယူထိုက္ေသာ သားသမီးမ်ား၊ အလွေမြးထားေသာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

မိမိ မေသခင္တြင္ သားသမီးတို႔အား မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိေသၿပီးေနာက္ မည္သို႔မည္ပံု ခြဲေဝယူရန္ ေသတမ္းစာ ေရးထားတတ္ၾက၏။

တခါတရံ မိမိေမြးထားေသာ တိရစၧာန္မ်ားကို သံေယာဇဥ္ႀကီးမားလွသျဖင့္ မိမိေသၿပီးေနာက္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၎တို႔အတြက္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ေသတမ္းစာ ေရး၍ ေပးထားခဲ့ၾက၏။

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ သံုးစြဲရန္ ေသတမ္းစာ ေရး၍ မိမိပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့ၾက၏။

ထို႔အျပင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးသည္မဟုတ္ဘဲ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါေဝဒနာဖိစီးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေသဆံုးလွ်င္ မိမိအသက္ ဆက္လက္၍ ရွင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဟု ယူဆသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးသူတို႔အား အေရးႀကီးေသာ စကားမ်ားကို မွာၾကားသြားတတ္သည္။ အမွာၾကားခံရသူမ်ားသည္ ေသဆံုးသူအား ေလးစားျမတ္ႏိုးေသာအားျဖင့္ ထိုေနာက္ဆံုးမွာၾကားခ်က္ကို တသက္ပတ္လံုး အေရးတယူ လိုက္နာ၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသည္။

ထိုသဘာဝအားေလ်ာ္စြာ ဘုရားရွင္သည္လည္း ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး(ေသခါနီး)အခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးေသာ မွာၾကားခ်က္တခုကို ျပဳခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ သတၱဝါအားလံုးအေပၚ အညီအမွ် သနားက႐ုဏာထားရွိသျဖင့္ လက္ေ႐ြးစင္ပုဂၢိဳလ္၊ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအဖြဲ႕တခုကိုသာ အေရးႀကီးေသာစကားကို မွာၾကားခဲ့သည္ မဟုတ္။ လူအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္စကားတခြန္းကို ေနာက္ဆံုးမွာၾကားခဲ့သည္။

ထိုစကားမွာ “ဝယဓမၼာ သခၤါရာ၊ အပၸမာေဒန ဘိကၡေဝ သမၸာေဒထ” ဟူေသာ အဆံုးအမ ျဖစ္သည္။

အပၸမာဒတရား (သတိထား)

ဘုရားရွင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ အပၸမာဒတရားကို ပြားမ်ားရန္ မွာၾကားခဲ့သနည္း။

ထိုအပၸမာဒတရား(မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း)သည္ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး၊ တမလြန္အက်ိဳးဟူေသာ အက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခါတပါးတြင္ ေကာသလမင္းႀကီးက ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ “အရွင္ဘုရား၊ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး တမလြန္အက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးကို သည္ပိုးႏိုင္ေသာ တခုတည္းေသာ တရားဆိုတာ ရွိပါသလား”ဟု ေမးေလွ်ာက္သည္။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က “ရွိပါေပ၏”ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကား၏။

“အဘယ္တရားပါလဲ ဘုရား”ဟု ထပ္မံ၍ ေမးေလွ်ာက္ေသာအခါ -

ဘုရားရွင္က “မင္းႀကီး၊ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး တမလြန္အက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို သည္ပိုးႏိုင္ေသာ တရားဆိုသည္မွာ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း(အပၸမာဒ)ပင္ ျဖစ္၏။

ဥပမာ-ကုန္းသတၱဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ်တို႔သည္ ဆင္၏ေျခရာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကုန္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး တမလြန္အက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို လႊမ္းျခံဳ၍ တည္၏။

ထိုအက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို သည္ပိုးႏိုင္၏။

အသက္ရွည္ျခင္း၊ အနာကင္းျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ လူႏွင့္နတ္တို႔၌ျဖစ္ေသာ စည္းစိမ္ကို ရျခင္း၊ အမ်ိဳးျမတ္ျခင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းစေသာ ခ်မ္းသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုလားေတာင့္တသူသည္ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို ျပဳအပ္၏။

ပညာရွိတို႔သည္ ေကာင္းမႈ၏တည္ရာအေၾကာင္းတို႔၌ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏။

မေမ့ေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိသည္ မ်က္ေမွာက္၌ျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္၌ျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးအားလံုးကို သိမ္းယူႏိုင္၏။

ထိုသို႔ အက်ိဳးႏွစ္ပါးကို ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူကို ပညာရွိဟု ဆိုအပ္၏” ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။

အပၸမာဒကို မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းဟု ဘာသာျပန္၏။

မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းဟူသည္ သတိရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

သတိရွိေနျခင္း၊ သတိထားေနျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ မေကာင္းက်ိဳးမႈမ်ား၊ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ခႏၶာကိုယ္၌ ထိခိုက္အနာတရ မျဖစ္ေအာင္၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ အသြားအလာ စသည္ကို သတိထား၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရ၏။

ခႏၶာကိုယ္ကို သတိထား၍ ေစာင့္ေရွာက္သည့္နည္းတူ စိတ္ကို ထိခိုက္အနာတရ မျဖစ္ေအာင္လည္း သတိထား၍ ေစာင့္ေရွာက္သင့္၏။

စိတ္ကို ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကား အဘယ္နည္း။

စည္းစိမ္ဥစၥာ ရျခင္း, မရျခင္း၊

အျခံအရံေပါမ်ားျခင္း, နည္းပါးျခင္း၊

နာမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္း, နာမည္မေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ အခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း, အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊

ခ်မ္းသာျခင္း, ဆင္းရဲျခင္း ဆိုသည့္ ေလာကဓံရွစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုရွစ္ပါးတြင္ အေကာင္းေလာကဓံႏွင့္ အဆိုးေလာကဓံဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ အေကာင္းေလာကဓံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေသာအခါ မာနတရားက စိတ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

လိုခ်င္တိုင္းမရေသာအခါ ေဒါသက စိတ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္ျပန္သည္။

ထိုအေကာင္းေလာကဓံမ်ားကို တပ္မက္မႈမ်ားေသာအခါ ေလာဘက စိတ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

လိုခ်င္တိုင္းမရျပန္ေသာအခါ ေဒါသက စိတ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္ျပန္သည္။

အဆိုးေလာကဓံႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေသာအခါ ဝမ္းနည္းမႈ ပူေဆြးမႈ ငိုေႂကြးမႈ စသည္တို႔က စိတ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းအဆိုး ေလာကဓံႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေသာအခါ စိတ္ကို အနာတရ မျဖစ္ေအာင္၊ စိတ္ကို မထိခိုက္ေအာင္ သတိထား၍ ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။

ထားရမည့္ သတိကား မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္အေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသမွ် သဘာဝအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၍ မေကာင္းေသာ အေတြးအၾကံ အျပဳအမူမ်ား ဝင္မလာေအာင္ တားဆီးေနျခင္းသာ ျဖစ္၏။

သတိထား၍ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဘုရား ရဟႏၲာတို႔၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ ေအးျမေန၏။

မည္သည့္ ေလာကဓံတရားကမွ အနာတရ မျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ့။

ဤသည္မွာ အပၸမာဒတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ က်င့္သံုးမႈ၏ အက်ိဳးတရားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအပၸမာဒလမ္းစဥ္ကို နည္းယူ၍ လိုက္နာက်င့္သံုး ပြားမ်ားႏိုင္ရန္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီးက တည္ေထာင္ထားေသာ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္ယူ၍ လာေရာက္ၾကပါရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား ဖိတ္ၾကားပါသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေနဖို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရင္း ေသဖို႔အတြက္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ စိတ္ရည္သန္၍ ပထမ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၏ တရားလကၤာကို လက္ေဆာင္ပါးရင္း ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားမ်ားကို ပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေတာ့သည္။

႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတို႔

ကိုယ္ကဤပံု ျဖစ္လိုတံုလည္း

တဖံုဆင္ကြဲ သူတနဲျဖင့္

ေဖာက္လြဲတတ္စြာ ဓမၼတာကို

ပညာစကၡဳ ေမွ်ာ္ေထာက္႐ႈ၍

ယခုပင္လွ်င္ မအိုခင္က၊ ၾကိဳတင္ေကာင္းမႈ၊ ၾကိဳးစားျပဳေလာ့။

ယခုပင္လွ်င္ မနာခင္က၊ ၾကိဳတင္ေကာင္းမႈ၊ ၾကိဳးစားျပဳေလာ့။

ယခုပင္လွ်င္ မေသခင္က၊ ၾကိဳတင္ေကာင္းမႈ၊ ၾကိဳးစားျပဳေလာ့။

ရတုခ်ိန္ေထာက္ ဤခါေရာက္မွ

ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခႏၶာ ေသပိမ့္ငွါဟု

သတၱဝါခပင္း ရွင္ေသမင္းႏွင့္

မိတ္သင္းဖြဲ႕လ်က္ ခ်ိန္းအခ်က္လွ်င္

တစက္ကမွ မရွိၾကဘူး

“အပၸမာေဒန ဘိကၡေဝ သမၸာေဒထ”

ဘုရာ့စကား လိုက္နာပြားသည္

တရားလက္မလြတ္ၾကေစႏွင့္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ...။အရွင္ပညာသီဟ


No comments: