Monday, January 30, 2012

နႏၵေတၳရ ဝတၳဳ - သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဗာဓိမ႑ိဳင္၌ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူ၍ ‘ပၪၥဝဂၢီ’ငါးေယာက္၊ ‘ယသ’အမႉးရွိေသာ ငါးက်ိပ္ငါးေယာက္ေသာ သူတို႔ကို “ဧဟိ ဘိကၡဳ” ပၪၨင္း ခံေတာ္မူ၍ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ပထမ ဝါကပ္ေတာ္မူသည္။

ဝါကၽြတ္လွ်င္ ရဟန္းတို႔ကို ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေစ၍ တစ္ပါးတည္းသာ ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ ႂကြေတာ္မူသည္။

ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ မေရာက္မီ ကပၸါသိကေတာအုပ္၌ ဘဒၵဝဂၢီမင္းသား သံုးက်ိပ္တို႔ကို “ဧဟိ ဘိကၡဳ” ပၪၨင္းျပဳေတာ္မူသည္။

ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ ေရာက္လွ်င္ ဥ႐ုေဝလ ကႆပ စေသာ တစ္ေထာင္ေသာ ရေသ့တို႔ကို “ဧဟိ ဘိကၡဳ” ပၪၨင္းျပဳေတာ္မူၿပီးမွ ရဟႏၲာတစ္ေထာင္ ျခံရံလ်က္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ႂကြေတာ္မူ၍ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေသာ ပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔ႏွင့္တကြ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေစ၍ ဥပတိႆ၊ ေကာလိတ စေသာ မ်ားစြာေသာ သူတို႔ကို “ဧဟိ ဘိကၡဳ” ပၪၨင္းခံေတာ္မူ၍ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ ဒုတိယဝါကပ္ေလသည္။

ဝါကၽြတ္ေတာ္မူလွ်င္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ပင့္အပ္သည္ ျဖစ္၍ ကာလုဒါယီမေထရ္ကို လမ္းၫႊန္ျပဳလ်က္ ႏွစ္ေသာင္းေသာ ရဟႏၲာတို႔ႏွင့္တကြ တေပါင္းလဆန္း တစ္ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ယူဇနာ ႂကြ၍ (တန္ခူးလကြယ္ေန႔) စိၾတအမာဝါသီ ေနရီရီ၌ ကပိလၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။

ေရာက္သည့္ေန႔ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေပါကၡရဝႆမိုးကို ႐ြာေစေသာ အတၳဳပၸတၱိ၌ ေဝႆႏၲရာ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၍ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ဆြမ္းခံဝင္ရာတြင္ “ဥတၱိေ႒နပၸမေဇၨယ်” စေသာ ဂါထာျဖင့္ ခမည္းေတာ္ကို ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေစ၍ နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ “ဓမၼၪၨေရ” စေသာ ဂါထာျဖင့္ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီကို ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ ခမည္းေတာ္ကို သကဒါဂါမိဖိုလ္၌ တည္ေစေတာ္မူ၍ ဆြမ္းစားၿပီးသာ အဆံုး၌ ရာဟုလာမယ္ေတာ္ ယေသာ္ဓရာ၏ ေက်းဇူးစကားကို အမွီျပဳ၍ စႏၵကိႏၷရီဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။

ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ အဘိသိက္မဂၤလာ, အိမ္တက္မဂၤလာ, ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳမည္ရွိေသာ ညီေတာ္မင္းနန္ကို သပိတ္ထမ္းခိုင္း၍ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ရဟန္းျပဳ၏။

ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ သားေတာ္ရာဟုလာကို ရွင္ျပဳေတာ္မူသည္။

တစ္ေန႔သ၌ ခမည္းေတာ္အား မဟာဓမၼပါလဇာတ္ကို ေဟာေတာ္မူ၍ အနာဂါမိဖိုလ္၌ တည္ေစေတာ္မူၿပီး ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ သာဝတၳိၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူ၍ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ ေနေတာ္မူသည္။

ထိုအခါ ကပိလဝတ္ျပည္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ျပတင္းက ျဖည္းညင္းေသာ အသံျဖင့္ “တုဝဋံ ေခါ အယ်ပုတၱ အာဂေစၧယ်ာသိ”ဟု ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီး မွာလိုက္ေသာ စကားေၾကာင့္ သာသနာေတာ္၌ ၿငီးေငြ႕ေသာ ညီေတာ္မင္းနန္ကို အထူးထူးေသာ အေၾကာင္းဥပါယ္တို႔ျဖင့္ ဆံုးမ၍ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူသည္။

တပါးေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ငါ့ရွင္ နႏၵ - သာသနာေတာ္၌ ၿငီးေငြ႕သေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ မၿငီးေငြ႕ဟု ဆို၏။ ယမန္ေန႔ကပင္ ၿငီးေငြ႕လွသည္ ေျပာ၍ ယခု မၿငီးေငြ႕ဟု ေျပာျပန္သည္တကားဟု ဘုရားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ဘုရားရွင္လည္း ခ်စ္သားတို႔ - ေရွးအခါက ဤရဟန္း၏ အတၱေဘာသည္ မေကာင္းသျဖင့္ မိုးအပ္ေသာ အိမ္ႏွင့္ တူ၏။ ယခုကား ေကာင္းမြန္စြာ မိုးအပ္ေသာ အိမ္ႏွင့္ တူ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ -

၁၃။ ယထာ အဂါရံ ဒုစၧႏၷံ၊ ဝု႒ီ သမတိ ဝိဇၥ်တိ။

ဧဝံ အဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ သမတိ ဝိဇၥ်တိ။

၁၄။ ယထာ အဂါရံ သုစၧႏၷံ၊ ဝု႒ီ န သမတိ ဝိဇၥ်တိ။

ဧဝံ သုဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ န သမတိ ဝိဇၥ်တိ။

ဤႏွစ္ဂါထာကို ေဟာေတာ္မူသည္။

ဒုစၧႏၷံ - က်ဲက်ဲေဟာင္းေလာင္း မေကာင္းသျဖင့္ မိုးအပ္ေသာ။

အဂါရံ - ဇရပ္ တန္ေဆာင္း အိမ္ ေက်ာင္း မ႑ပ္ကို။

ဝု႒ီ - မိုးေရ မိုးေပါက္သည္။

သမတိ ဝိဇၥ်တိယထာ - ထြင္းလွ်ိဳယိုက်ေလသကဲ့သို႔။

ဧဝံတထာ - ထို႔အတူ။

အဘာဝိတံ - သမထ ဝိပႆနာျဖင့္ မပြားေစအပ္ေသာ။

ဝါ - မထံုအပ္ေသာ။

စိတၱံ - စိတ္ကို။

ရာေဂါ - ရာဂျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ ကိေလသာသည္။

သမတိ ဝိဇၥ်တိ - ထိုးက်င့္ ႏွိပ္စက္ေလ၏။

သုစၧႏၷံ - ေကာင္းမြန္ေသခ်ာ လံုျခံဳစြာ မိုးအပ္ေသာ။

အဂါရံ - ဇရပ္ တန္ေဆာင္း အိမ္ ေက်ာင္း မ႑ပ္ကို။

ဝု႒ီ - မိုးေရ မိုးေပါက္သည္။

န သမတိဝိဇၥ်တိယထာ - မထြင္းမလွ်ိဳ မယိုက်သကဲ့သို႔။

ဧဝံတထာ - ထို႔အတူ။

သုဘာဝိတံ - သမထ ဝိပႆနာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ပြားေစအပ္ေသာ။

ဝါ - ေကာင္းစြာ ထံုအပ္ေသာ။

စိတၱံ - စိတ္ကို။

ရာေဂါ - ရာဂျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ ကိေလသာသည္။

န သမတိဝိဇၥ်တိ - မထိုး မက်င့္ႏိုင္။

ၿပီး၏။

No comments: