Monday, January 16, 2012

`ေသာဘဏေစတသိက္မ်ား´ႏွင့္ `ေျခတစ္လွမ္း ကုေဋတစ္သန္း´

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက္ စေနေန႔၊
ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕။

“တရားအားထုတ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ” ဟူေသာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္၏ ‘ေလာကခ်မ္းသာ ၅-မိနစ္တရား’ အစပ်ိဳးဝယ္ အဓိပၸာယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ပါသည္ဟု ယူႏိုင္၏။

ယခုအခါ စေနေန႔ ျပဳၿမဲျဖစ္ေသာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရားအားထုတ္ ႐ႈမွတ္ ပြားမ်ားရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္လည္း တစ္ရပ္၊

အေသမဦးခင္ တရား႐ႈမွတ္ရင္း ေသတတ္ေအာင္၊ အခ်ိန္မေ႐ြး ေနရာမေ႐ြး တရားႏွင့္ ေနတတ္ေအာင္ သတိေပးသည္လည္း တစ္ဖံု ႏွစ္မ်ိဳးစံု အဓိပၸာယ္ရေလ၏။

သမထဘာဝနာ (သမထကမၼ႒ာန္း)၊ ဝိပႆနာဘာဝနာ (ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္း) ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ သမထကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ရန္ သီးသန္႔ အခ်ိန္ ေနရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရွိ ျပဳလုပ္ရၿပီး၊ ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ရန္အတြက္မူ အခ်ိန္ ေနရာ သတ္မွတ္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ထင္ရွား ေပၚရာ အာ႐ုံဟူသမွ်ကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ သတိျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆို အခ်ိန္အခါ ေနရာမေ႐ြး ေသႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း တရားႏွင့္ ေနမွသာ တရားႏွင့္ ေသႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က အေလးတယူ မိန္႔ၾကားသြား၏။

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီထိ ျပဳလုပ္ေသာ ဓမၼပဒသင္တန္းဝယ္ ‘ဆရာေတာ္အရွင္စကၠိႏၵ’က အရွင္သာရိပုတၱရာေထရ္ေလာင္း ‘အရွင္ဥပတိႆ’အား “အရွင္အႆဇိေထရ္” ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ “ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘဝါ” ဂါထာကို ေဟာၾကား သင္ျပေပး၏။

“ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘဝါ
ေတသံ ေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ။
ေတသၪၥ ေယာ နိေရာေဓာ
ဧဝံ ဝါဒီ မဟာသမေဏာ။”

ေယ ဓမၼာ = အၾကင္ ဒုကၡသစၥာတရားတို႔သည္
ေဟတုပၸ ဘဝါ = တဏွာဟူေသာ သမုဒယသစၥာလွ်င္ အစအမြန္ ရွိကုန္၏။
ေတသံ = ထို ‘ဒုကၡ’ ‘သမုဒယ’ သစၥာႏွစ္ပါးတို႔၏
ေဟတံု = ခ်ဳပ္ရာခ်ဳပ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ‘မဂၢသစၥာ’ကိုလည္း
တထာဂေတာ = ျမတ္စြာဘုရားသည္
အာဟ = ေဟာေတာ္မူ၏
ေတသၪၥ = ထိုအလံုးစံုေသာ တရားတို႔၏
နိေရာေဓာ = ခ်ဳပ္ရာအမွန္ နိေရာဓတရားဟု ဆိုအပ္ေသာ ‘နိေရာဓသစၥာ’ကိုလည္း
အာဟ = ေဟာေတာ္မူ၏။
မဟာသမေဏာ = ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူျငား ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဧဝံ ဝါဒီ = ဤသို႔ အယူရွိေတာ္မူ၏။
(ဝါ)
ဧဝံ ဝါဒီ = ဤသို႔ ပိုင္းျခား ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိ၏။


မြန္းလြဲ ၄း၃၀ နာရီမွ ၅း၃၀ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ေသာ အဘိဓမၼာသင္တန္းဝယ္ ‘ဆရာေတာ္အရွင္ဝဏၰိတ’က စိတ္ျဖဴစင္ေစမႈ အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ ‘ေသာဘဏေစတသိက္မ်ား’အေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

“ေသာဘဏေစတသိက္ ၂၅-ပါး”

‘ေသာဘဏသာဓာရဏေစတသိက္ ၁၉-ပါး’

‘သဒၶါ’‘သတိ’၊ ‘ဟိရီ’‘ၾသတၱပ္’၊ ‘ဟိတ္ႏွစ္ရပ္’၊ ‘တၾတမဇၥ်တၱတာ’။

‘ပႆဒၶိ’‘လဟု’၊ ‘မုဒု’‘ကမၼဥ္’၊ ‘ပါဂုညင္’ႏွင့္၊ ထို႔ျပင္ ‘ဥဇုက’၊ ေျခာက္ဓမၼ၊ ‘ကာယ’‘စိတ္’ႏွင့္ေႏွာ။

‘ၿငိမ္း’‘ေပါ့’‘ႏူးညံ့’၊ ‘က်န္းခံ့’‘ေလ့လာ’၊ ‘ေျဖာင့္စင္း’စြာ၊ ေျခာက္ျဖာ ကိစၥေဟာ။

ေသာဘဏတြင္၊ အကုန္ယွဥ္၊ ဤလွ်င္ ‘ဆယ့္ကို္း’‘ေသာ’။

‘ဝိရတီေစတသိက္ ၃-ပါး’

‘ဝါစာ’‘ကမၼံ’၊ ‘အာဇီဝံ’၊ သံုးတန္ ဝိရတီ။
‘သမၼာဒါန’၊ ‘သမၸတၱ’၊ ‘ေဆဒ’ သံုး,သံုးလီ။

‘အပၸမညာေစတသိက္ ၂-ပါး’

‘က႐ု’‘မုဒု’၊ ဤႏွစ္ခု၊ ေခၚမႈ ‘ပမညာ’။

‘အေမာဟေစတသိက္ ၁-ပါး’

အသိ အလိမ္မာ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ဝိဇၨာ ‘အေမာဟ’။

(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ‘အရွင္ပညာေဇာတ’က သုတၱႏၲပိဋက၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ေသေရယ်ဝဂ္၊ ပုပၹထူပိယေတၳရအပါဒါန္ ကို ‘ျမင့္ျမတ္အာ႐ုံ စိတ္မွာထံုတရားေတာ္’ အမည္ျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

ပုပၹထူပိယေထရ္ေလာင္း စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ရေသ့သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ စ်ာန္အဘိညာဥ္တန္ခုိးျဖင့္ မသြားဘဲ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ ကုသိုလ္အာ႐ုံတို႔ျဖင့္ ထံုမႊမ္းေသာ၊ ေျခတစ္လွမ္းလွ်င္ ကုေဋတစ္သန္းမကတန္ေသာ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ သြားေလ၏။

လမ္းခရီးဝယ္ သက္႐ြယ္ႀကီးရင့္ မက်န္းမမာျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ပန္းေစတီျဖင့္ ၾကည္ညိဳ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ေသလြန္ကာ အပါယ္မလား, စၾကဝေတးမင္းဘဝ အႀကိမ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ဝယ္ အရွင္ပုပၹထူပိယေထရ္ျဖစ္ေလသည္။

+++++

ပုပၹထူပိယေတၳရအပါဒါန္

ဟိမဝႏၲာေတာင္၏ အနီးအရပ္၌ ‘ကုကၠဳရ’မည္ေသာ ေတာင္သည္ ရွိ၏။ ထိုေတာင္၏ အလယ္၌ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၌ တဖက္ကမ္းေရာက္ တတ္ေျမာက္ေသာ ပုဏၰားသည္ ေန၏။

ငါးေထာင္ေသာ တပည့္တို႔သည္ ငါ့ကို အခါခပ္သိမ္း ျခံရံကုန္၏။ ထိုတပည့္တို႔သည္ ေရွးဦးစြာ ထေလ့ရွိကုန္သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၌လည္း ရဲရင့္ကုန္၏။

ေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ အရွင္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို သိပါ၏ေလာ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ လကၡဏာေတာ္ငယ္တို႔သည္ ရွစ္ဆယ္ရွိကုန္၍ လကၡဏာေတာ္ႀကီးတို႔သည္ကား သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါး ရွိကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တလံမွ်ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္ ေတာက္ပေတာ္မူ၏။ (ဤသို႔) တပည့္တို႔ ေလွ်ာက္ၾကားေသာ စကားကို ၾကားရ၍ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၌ တဖက္ကမ္းေရာက္ တတ္ေျမာက္ေသာ ပုဏၰားသည္ -

ေနရာသခၤမ္းေက်ာင္းမွ ထြက္လတ္၍ တပည့္တို႔ကို ဘုရားရွိရာအရပ္ကို ေမးေလ၏။
အၾကင္အရပ္၍ ႀကီးေသာ လံု႔လရွိေတာ္မူေသာ လူတို႔၏ေရွ႕သြား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနေတာ္မူ၏။

ငါသည္ ထိုအရပ္ကို ရွိခိုးအံ့။ တုဘက္ကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးအံ့။ တက္ႂကြ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္အံ့။

တပည့္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့။ သြားၾကကုန္အံ့။ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ကုန္အံ့။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခုိး၍ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကို နာၾကကုန္အံ့။ (ဤသို႔ ေျပာၾကား၍) တရက္မွ် ထြက္ခဲ့ေလေသာ္ ဖ်ားနာျခင္းကို ရ၏။ ဖ်ားနာျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ စရပ္သို႔ ေနထိုင္ရန္ ကပ္ေရာက္ခဲ့၏။

အလံုးစံုေသာ တပည့္တို႔ကို တေပါင္းတည္း စည္းေဝးေစ၍ လြန္ကဲသည့္ ပညာရွိေသာ လူတို႔၏ေရွ႕သြား ျမတ္စြာဘုရားဂုဏ္ေတာ္သည္ အဘယ္သို႔သေဘာရွိသနည္းဟု ထိုတပည့္တို႔အား ျမတ္စြာဘုရားအေၾကာင္းအရာကို ေမး၏။

(ဤသို႔) ငါသည္ ေမးလတ္ေသာ္ ထိုတပည့္တို႔သည္ ဖူးျမင္ရသည့္အတိုင္း ျပန္ၾကားကုန္၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရား (အေၾကာင္းအရာကို) ငါ၏မ်က္ေမွာက္၌ ႐ိုေသစြာ ေျပာၾကားကုန္၏။

ငါသည္ ထိုတပည့္တို႔၏ စကားကို ၾကားရေသာေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ၏။ ပန္းတို႔ျဖင့္ ပုထိုးေစတီေတာ္ ျပဳလုပ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ငါသည္ ေသလြန္ခဲ့ရ၏။

ထိုတပည့္တို႔သည္ ငါ၏အေလာင္းကို မီးသၿဂႋဳဟ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ သြားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားကို လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ရွိခိုးကုန္၏။

ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပုထိုးေတာ္ကို ပန္းတို႔ျဖင့္ မြမ္းမံျပဳလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ငါသည္ ကမ႓ာတသိန္းပတ္လံုး အပါယ္ေလးပါးသို႔ မလားမေရာက္ရေပ။

ကမ႓ာေလးေသာင္းထက္၌ မ်ားျမတ္လွသည့္ ဗိုလ္ပါအင္အားရွိေသာ အမည္အားျဖင့္ ‘အဂၢိသမ’ဟု ထင္ရွားကုန္ေသာ စၾကဝေတးမင္းတို႔သည္ တဆယ့္ေျခာက္ႀကိမ္ ျဖစ္ဖူးကုန္၏။

ကမ႓ာႏွစ္ေသာင္းထက္၌ ေျမႀကီးအရွင္ျဖစ္ေသာ ‘ဃတာသန’ဟု တူေသာ အမည္ရွိကုန္ေသာ စၾကဝေတးမင္းတို႔သည္ သံုးဆယ့္ရွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ဖူးကုန္၏။

ေလးပါးေသာ ပဋိသမ႓ိဒါတို႔ကို၎၊ ရွစ္ပါးေသာ ဤဝိေမာကၡတို႔ကို၎၊ ေျခာက္ပါးေသာ အဘိညာဥ္တို႔ကို၎ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ပါကုန္ၿပီ။
ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အသွ်င္ပုပၹထူပိယမေထရ္သည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

(ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)

+++++

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾက၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

No comments: