Monday, March 3, 2008

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္ အနက္


ေဟ- အို သူေတာ္ေကာင္းတို႔။

သံသာေရ-သံသရာ၌။

သံသရႏၲာနံ-က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏။

သဗၺဒုကၡဝိနာသေန-ဒုကၡခပ္သိမ္းတို႔ကို ေပ်ာက္ၿငိမ္းေစတတ္ကုန္ေသာ။

မာရေသနာ ပမဒၵေန-မာရ္စစ္သည္ အသင္းအပင္းတို႔ကုိ ႏွိမ္နင္းဖ်က္ဆီးတတ္ကုန္ေသာ။

ေဗာဇၥ်ေဂၤ-ေဗာဇၥ်င္မည္ကုန္ေသာ။

သတၱ-ခုနစ္ပါးကုန္ေသာ။

ေယ ဓေမၼ-အၾကင္တရားတို႔ကို။

ဗုဇၥ်ိတြာ-သိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္။

ဥတၱမာ-ျမတ္ကုန္ေသာ။

ဣေမ သတၱာ-ဤပုဂၢိဳလ္တို႔သည္။

တိဘဝါ-ဘဝသံုးပါးမွ။

မုတၱကာ-လြတ္ေျမာက္ရကုန္သည္ျဖစ္၍။

အဇာတႎ-ပဋိသေႏၶေနျခင္း မရွိေသာ။

အဇရံ-အိုျခင္း မရွိေသာ။

အဗ်ာဓႎ-နာျခင္း မရွိေသာ။

အမတံ-ေသျခင္း မရွိေသာ။

နိဗ႓ယံ-ေဘးမရွိေသာ။

နိဗၺာနံ-နိဗၺာန္သို႔။

ဂတာ-ေရာက္ၾကကုန္ၿပီ။

ဧဝ+မာဒိ+ဂုဏူ+ေပတံ-ဤသို႔ အစရွိေသာ အက်ိဳး ဂုဏ္အင္ အာနိသင္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ။

အေနက ဂုဏသဂၤဟံ-ဂုဏ္အေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းယူရာျဖစ္ေသာ။

ၾသသဓၪၥ-ေရာဂါေပ်ာက္ေရးဝယ္ ေဆးသဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ။

မႏၲၪၥ-အႏၲရာယ္ကင္းေရးဝယ္ မႏၲန္သဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ။

ဣမံ ေဗာဇၥ်ဂႍ-ဤေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို။

မယံ-ငါတို႔သည္။

ဘဏာမ-႐ြတ္ဆိုၾကကုန္စို႔။

သတိသခၤါေတာ-သတိဟုဆိုအပ္ေသာ။

ေဗာဇၥ်ေဂၤါစ-ေဗာဇၥ်င္လည္းေကာင္း။

ဓမၼာနံ ဝိစေယာစ-ဓမၼဝိစယေဗာဇၥ်င္လည္းေကာင္း။

တထာ-ထိုမွတပါး။

ဝီရိယံစ-ဝီရိယေဗာဇၥ်င္လည္းေကာင္း။

ပီတိ ပႆဒၶိ ေဗာဇၥ်ဂၤါစ-ပီတိေဗာဇၥ်င္, ပႆဒၶိေဗာဇၥ်င္တို႔လည္းေကာင္း။

တထာ-ထို႔ျပင္။

အပေရ-တပါးကုန္ေသာ။

သမာဓု+ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါစ-သမာဓိေဗာဇၥ်င္, ဥေပကၡာေဗာဇၥ်င္တို႔လည္းေကာင္း။

ဣတိ-ဤိသို႔။

သဗၺဒႆိနာ-တရားအလံုးစံုကို အကုန္သိေတာ္မူေသာ။

မုနိနာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္။

သမၼဒကၡာတာ-ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ။

သတၱ-ခုနစ္ပါးကုန္ေသာ။

ဧေတ-ထိုေဗာဇၥ်င္တရားတို႔သည္။

ဘာဝိတာ-ပြားမ်ားအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အေလ့အလာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ စ-သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွာလည္းေကာင္း။

နိဗၺာနာယ စ-နိဗၺာန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း။

ေဗာဓိယာ စ-မဂ္ဉာဏ္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း။

သံဝတၱႏၲိ-ျဖစ္ကုန္၏။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။

ေတ-သင့္အား။

သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း။

ေသာတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္။

ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဧကသၼႎ သမေယ-အခါတပါး၌။

နာေထာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္။

ေမာဂၢလႅာနၪၥ-ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ကိုလည္းေကာင္း။

ကႆပၪၥ-ကႆပမေထရ္ကိုလည္းေကာင္း။

ဂိလာေန-မက်န္းမမာသည္တို႔ကို။

ဒုကၡိေတ-ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္သည္တို႔ကို။

ဒိသြာ-ျမတ္ေတာ္မူ၍။

သတၱ ေဗာဇၥ်ေဂၤ-ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔ကို။

ေဒသယိ-ေဟာေတာ္မူၿပီ။

ေတ စ-ထိုမေထရ္ျမတ္တို႔သည္လည္း။

တံ-ထိုေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါး တရားေတာ္ကို။

အဘိနႏၵိတြာ-ႏွစ္သက္အားရ ခံယူၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။

တခၤေဏ-ထိုခဏ၌။

ေရာဂါ-ေရာဂါမွ။

မုစၥႎသု-ေပ်ာက္ကင္း လြတ္ေျမာက္ၾကရကုန္ၿပီ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။

ေတ-သင့္အား။

သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း။

ေသတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္။

ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဧကဒါ-အခါတပါး၌။

ဓမၼရာဇာပိ-တရားဘုရင္ ဘုရားရွင္သည္လည္း။

ေဂလေညန-ေရာဂါေဝဒနာသည္။

အဘိပီဠိေတာ-ျပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍။

စုႏၵေတၳေရန-စုႏၵမေထရ္ကို။

တံေယဝ-ထိုေဗာဇၥ်င္တရားေတာ္ကိုပင္။

သာဒရံ-႐ိုေသေလးစားစြာ။

ဘဏာေပတြာန-႐ြတ္ဆိုေစ၍။

သေမၼာဒိတြာန-ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္။

ဌာနေသာ-တခဏခ်င္း။

တမွာ အာဗာဓာ-ထိုေရာဂါမွ။

ဝု႒ာသိ-ထေျမာက္ ေပ်ာက္ကင္းေတာမူေလၿပီ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။

ေတ-သင့္အား။

သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း။

ေသတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္။

ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

မဂၢဟတာ-အရိယာမဂ္တရားတို႔သည္ ပယ္ရွားဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ေသာ။

ကိေလသာ-ကိေလသာတို႔သည္။

အႏုပၸတၱိဓမၼတံ-တဖန္ထပ္ကာ မျဖစ္ေပၚလာျခင္းသေဘာရွိသည္၏အျဖစ္သို႔။

ပတၱာ ဣဝ-ေရာက္ရကုန္သကဲ့သို႔။

တထာ-ထို႔အတူ။

တိဏၰႏၷမၸိ-သံုးပါးလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ။

မေဟသိနံ-သီလကၡႏၶ စသည္ေဖြရွာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ႏွစ္ပါးေသာ ေထရ္အရွင္တို႔၏။

ပဟီနာ-ေဗာဇၥ်င္တရားျဖင့္ ပယ္ရွားအပ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္ေသာ။

ေတ အာဗာဓာ စ-ထိုေရာဂါတို႔သည္လည္း။

အႏုပၸတၱိဓမၼတံ-တဖန္ထပ္ကာ မျဖစ္လာျခင္း သေဘာရွိသည္၏အျဖစ္သို႔။

ပတၱာ-ေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။

ေတ-သင့္အား။

သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း။

ေသာတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္။

ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။


+ + + + + + + + +


ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်င္၊ ကႆပေဗာဇၥ်င္၊ စုႏၵေဗာဇၥ်င္၊ ဂိလာနေဗာဇၥ်င္တို႔၏အနက္

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ။

သတၱ-ခုနစ္ပါးကုန္ေသာ။

ဣေမ ေဗာဇၥ်ဂၤါ-ဤေဗာဇၥ်င္တရားတို႔ကို။

ဘာဝိတာ-ပြားမ်ားအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီ ကတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱႏၲိ-ျဖစ္ကုန္၏။

သတၱ-ခုနစ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္။

ကတေမ-အဘယ္တို႔နည္း။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

သတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-သတိသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

ဝီရိယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-ဝီရိယသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

ပီတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

သမာဓိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡာေတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ။

ဥပကၡာသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ-ဥပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ကို။

ဘာဝိေတာ-ပြားမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကေတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱတိ-ျဖစ္၏။

ေမာဂၢလႅာန-ေမာဂၢလႅာန္။

ေခါ-စင္စစ္။

မယာ-ငါသည္။

သမၼဒကၡတာ-ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ။

သတၱ-ခုနစ္ပါးကုန္ေသာ။

ဣေမ ေဗာဇၥ်ဂၤါ-ဤေဗာဇၥ်င္တရားတို႔ကို။

ဘာဝိတာ-ပြားမ်ားအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

ဗဟုလီကတာ-ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္။

အဘိညာယ-ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ။

သေမၺာဓာယ-ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွာ။

နိဗၺာနာယ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ။

သံဝတၱႏၲိ-ျဖစ္ကုန္၏။


မွတ္ခ်က္။ ။ ကႆပေဗာဇၥ်င္၊ စုႏၵေဗာဇၥ်င္ႏွင့္ ဂိလာနေဗာဇၥ်င္တို႔၏အနက္မ်ားအတြက္ ‘ေမာဂၢလႅာန’ပုဒ္ေနရာ၌ ကႆပ’၊ ‘ဘေႏၲ’၊ ‘ဂိလာန’ပုဒ္တို႔ကို ထည့္သြင္း၍ ‘ကႆပ’ကို ‘အရွင္မဟာကႆပ’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ဘေႏၲ’ကို ‘ျမတ္စြာဘုရား’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ဂိလာန’ကို ‘မက်န္းမမာသူ’ဟူ၍လည္းေကာင္း အနက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: