Monday, May 21, 2012

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔

၂၀၁၂ ေမလ ၅-ရက္ စေနေန႔

၁၃၇၄ ကဆုန္လျပည့္ေန႔

,သိ,ၾက,လတ္ ေတြး,,အပ္၊ ေန႔ျမတ္ ခုနစ္ေထြ။

သန္,ဖြား,ေတာ,ပြင့္စက္,စု,သင့္၊ ရွင္ပင့္ သာကီေဆြ။

+++++

-ၾကာသပေတးေန႔တြင္၊ သန္-ပဋိသေႏၶေနေတာ္မူပါသည္။

သိ-ေသာၾကာေန႔တြင္၊ ဖြား-ဖြားျမင္ေတာ္မူပါသည္။

ၾက-တနလၤာေန႔တြင္၊ ေတာ-ေတာထြက္ေတာ္မူပါသည္။

လတ္-ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္၊ ပြင့္-ဘုရားပြင့္ေတာ္မူပါသည္။

ေတြး-စေနေန႔တြင္၊ စက္-ဓမၼစၾကာတရားေဟာေတာ္မူပါသည္။

-အဂၤါေန႔တြင္၊ စု-စုတိပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပါသည္။

အပ္-တနဂၤေႏြေန႔တြင္၊ သင့္-ေတေဇာဓာတ္(မီးသင့္)ေလာင္ေတာ္မူပါသည္။

+++++

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ခုနစ္ေန႔ ဗုဒၶ၀င္ဘုရားရွိခိုး

ၾကာသပေတးေန႔ ပဋိသေႏၶယူ

၁။ သံုးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾက၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာ႐ုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ ရတုနဂို၊ ႐ႊန္း႐ႊန္းစိုသည္၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ ႂကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းဖို႔ ကိန္းပါကို။

ေသာၾကာေန႔ ဖြားျမင္

၂။ သေႏၶယူခါ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စံုစီ၊ လုမၺိနီ၌၊ မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ၿမိဳ႕ လမ္းပါကို။

တနလၤာေန႔ ေတာထြက္

၃။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္႐ြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေ႐ႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ့္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ႐ြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုး၀ယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေ႐ႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ၊ သံေ၀ပိုက၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုၿမိဳင္ပင္ရိပ္ ခမ္းမွာကို။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားျဖစ္

၄။ ေတာရပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တဖံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဘြထက္၊ ေ႐ႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာ္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငမ္းပါကို။

စေနေန႔ ဓမၼစၾကာေဟာ

၅။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေ႐ႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါး၀ဂၢီ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔၀ယ္၊ ေႂကြ႕ေႂကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္ ႐ြမ္းတယ္ကို။

အဂၤါေန႔ ပရိနိဗၺာန္စံ

၆။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္႐ြမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုတိုက္၊ တေသာင္းတိုက္၀ယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္လူျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပို႔ၿပီးခါ၊ ၀ါ ေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည့္ႂကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္၀ယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏိႈင္းမယုတ္၊ ကုသိႏၷာ႐ုံ၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊ ၀ွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။

တနဂၤေႏြေန႔ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္

၇။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ႐ႈမအီသား၊ သိဂႌေ႐ႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ၾကံဳ၍၊ ဂဠဴန္ေန႔၀ယ္၊ ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဉာဏ္စက္၊ ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ႂကြင္းတယ္ကို။

ဆုေတာင္း

ထိုခုနစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာ႐ုံယူလ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကုိ၊ သံုးပါးမြန္စြာ၊ ၀ႏၵနာႏွင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း ႂကြယ္ေစေသာ၀္။

+++++

ဗုဒၶ၀င္အခါေတာ္ေန႔ ကဗ်ာမ်ား - မာဂဓီ (သာစည္)

ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔

သုေမဓာေလာင္း၊ ကပ္ေဟာင္းလြန္ေလ

ဒီပင္ထံပါး၊ တံတားအေန

ေ႐ႊဗ်ာဒိတ္ပန္း၊ ဆင္ျမန္းဆြတ္ေခၽြ

ကဆုန္လ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

သေႏၶယူေသာေန႔

နတ္ျဗဟၼာေပါင္း၊ ခြင့္ေတာင္းၾကေလ

ေလာင္းေတာ္နတ္မင္း၊ သက္ဆင္းစုေတ

မယ္ေတာ္၀မ္းတိုက္၊ ကိန္းပိုက္သေႏၶ

၀ါဆိုလ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

ဖြားျမင္ေသာေန႔

သုေဒၶါဒန၊ ေလာကက်က္သေရ

မာယာမယ္ဖြား၊ ထြတ္ဖ်ားမေဟ

ေအာင္သံၾကဴးလို႔၊ မီး႐ႉးျမင္ေစ

ကဆုန္လ ပုဏၰဒိ္၀ေသ။

ေတာထြက္ေသာေန႔

နိမိတ္ေလးဆင့္၊ ေဘးျဖင့္ထင္ေလ

ယေသာ္ခင္ေလး၊ ရင္ေသြးရေ၀

မငဲ့ကြက္လို႔၊ ေတာထြက္တံုေခ်

၀ါဆိုလ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔

ေဗာဓိေညာင္နန္း၊ ေအာင္ပန္းေညာင္ေရ

သစၥာဖြင့္ပြဲ၊ ဆင့္ကဲသေရ

ဂုဏ္ကိုးပါးႏွင့္၊ ဘုရားျဖစ္ေခ်

ကဆုန္လ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႔

မိဂဒါေတာ၊ သာေမာၿမိဳင္ေခ်

ပၪၥ၀ဂ္အား၊ ျမတ္ဖ်ားစိေႏၲ

ဓမၼစက္သုတ္၊ ႁမြက္ထုတ္လွစ္ေခၽြ

၀ါဆိုလ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

တန္ခိုးျပာဋိဟာျပေသာေန႔

ေျပာင္လွ်ံထိန္ညီး၊ ေရမီးေထြေထြ

အံ့ဖြယ္ဖန္ဆင္း၊ ဘက္ကင္းသေရ

အမ်ိဳးမ်ိဳးပ၊ တန္ခိုးသေခ်ၤ

၀ါဆိုလ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာေန႔

ဗိုလ္လူအေပါင္း၊ သိန္းေသာင္းကုေဋ

ေခ်ခၽြတ္ၿပီး၍၊ မဂ္ထီးလႈံေစ

မလႅာနယ္တြင္း၊ အင္ၾကင္းရေ၀

ခႏၶာၿငိမ္း ဇာတ္သိမ္းနိဗၺဴေျမ။

ကဆုန္လ ပုဏၰဒိ၀ေသ။

+++++

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ စေနေန႔၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ၿမဲ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျပင္ ဗုဒၶပူဇာအျဖစ္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဗုဒၶ၀င္ခုနစ္ေန႔ဘုရားရွိခုိး၊ ဥဒါန္းဂါထာေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဆို ၾကည္ညိဳ ပူေဇာ္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေလာကခ်မ္းသာ ငါးမိနစ္တရားအျဖစ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က `ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ´အေၾကာင္း အက်ဥ္း ရွင္းလင္း ေဟာၾကား၏။

ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ

..... အထူးထူး အျပားျပားေသာ နည္းတို႔ျဖင့္ နာမ္႐ုပ္၏အေၾကာင္းကို သိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ ၃-ပါးေသာ အဓြန္႔ကာလတို႔၌ ယံုမွားကို လြန္ေျမာက္၍ တည္ေသာဉာဏ္ကို ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ (ယံုမွားကို လြန္ေျမာက္လ်က္ စင္ၾကယ္ေသာဉာဏ္)ဟူ၍ သိအပ္၏။

ဓမၼ႒ိတိဉာဏ္ (နာမ္႐ုပ္တို႔၏ တည္ေၾကာင္းတရားကို သိေသာဉာဏ္)ဟူေသာ အမည္သည္လည္းေကာင္း၊ ယထာဘူတဉာဏ္ (ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိေသာဉာဏ္)ဟူေသာ အမည္သည္လည္းေကာင္း၊ သမၼာဒႆန (မေဖာက္မျပန္ မွန္စြာျမင္ေသာဉာဏ္)ဟူေသာ အမည္သည္လည္းေကာင္း ဤ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ၏ အမည္ခ်ည္းသာလွ်င္တည္း။

(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိသုဒၶိမဂ္ ျမန္မာျပန္ စတုတၳတြဲ မွ)

+++++

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ ဗုဒၶပူဇာအျဖစ္ ႐ြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရန္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

+++++

မြန္းလြဲ ၄ နာရီခြဲတြင္ အရွင္၀ဏၰိတက အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ၀ီထိပိုင္း ပို႔ခ် သင္ၾကားေပး၏။

+++++

ညေန ၆ နာရီတြင္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ ဗုဒၶပူဇာအျဖစ္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဗုဒၶ၀င္ ခုနစ္ေန႔ ဘုရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းလကၤာမ်ား၊ ဥဒါန္းဂါထာမ်ားကို စုေပါင္း ႐ြတ္ဆို ပူေဇာ္ၾက၏။

+++++

ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵကပင္ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ ``ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔´´တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေလသည္။

``ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔´´

`ဗ်ာဒိတ္´ `ဖြားျမင္´ `ေဗာဓိပင္´ `စံ၀င္နိဗၺာန္နန္း´

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ပန္း၊ ဆင္ျမန္းကဆုန္

မယ္မာယာ၀မ္း၊ ႂကြလွမ္းကဆုန္

ေ႐ႊေညာင္ေဗာဓိ၊ ေပါက္သည့္ကဆုန္

ျမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ၾက ဤကဆုန္။

နိဗၺာန္နန္း စံျမန္း ဤကဆုန္။

+++++

သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းသံုးပါး

(၁) သိရန္မွန္က၊ မက်န္ရေအာင္၊ လံုး၀စံုလင္၊ အကုန္ျမင္ သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။

(၂) သိသည့္တရား၊ မ်ားအျပား၌၊ ေဟာထားစဖြယ္၊ နည္းသြယ္သြယ္ကို၊ ျခယ္လွယ္စံုလင္၊ အကုန္ျမင္ သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။

(၃) ကၽြတ္ထိုက္ၾကေပ၊ မ်ားေ၀ေန၏၊ ဣေျႏၵစ႐ိုက္၊ သူ႕အႀကိဳက္ကို၊ ႏိႈက္ခၽြတ္စံုလင္၊ အကုန္ျမင္ သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။

ဉာဏ္ေတာ္စြမ္းပကား၊ ဤသံုးပါးေၾကာင့္၊ အမ်ားေ၀ေန၊ ကၽြတ္လြတ္ေစဖို႔၊ မေနမနား၊ သက္ေတာ္အားျဖင့္၊ ႀကီးမားေလဘိ၊ ရွစ္ဆယ္ျပည့္၍၊ ပရိနိဗၺာန္၊ စံသည့္တိုင္ေအာင္၊ သယ္ယူေဆာင္ ဘုန္းေခါင္ ငါတို႔ဘုရားတည္း။

+++++

သဗၺဥ္ဉာဏ္ေတာ္ စြမ္းသံုးေဖာ္

ဇာနိတဗၺံ ပဇာနာတိ

ေဒသိတဗၺမၸိ အာသယံ၊

ေဒသေကာ ေယန ဉာေဏန

ေဒေသတု တႆ ေတဇသာ။

ေဒသေကာ - နည္းမွန္လမ္းက်၊ ေဟာၫႊန္ျပသည့္၊ ေဒသကထြတ္တင္၊ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္။

ေယန ဉာေဏန - အေပါင္းဂုဏ္အင္၊ ေၾကာင္းစံုလင္မွ၊ အၾကင္ျဖစ္ေပၚ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္။

ဇာနိတဗၺ - သိဖြယ္အမ်ား၊ ေဉ ယ်တရားကို။

ပဇာနာတိ - ဆံုးစကုန္စင္၊ သိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေဒသိတဗၺမၸိ - ေဟာျပစဖြယ္၊ သြယ္သြယ္မ်ားဖ်င္၊ တရားဆင္နည္းကိုလည္း။

ပဇာနာတိ - ဆံုးစကုန္စင္၊ သိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။

အာသယံ - သိန္းသန္းကုေဋ၊ မ်ားေ၀ေန၏၊ ေထြေထြဆႏၵ၊ အဇၥ်ာသယကိုလည္း။

ပဇာနာတိ - ဆံုးစကုန္စင္၊ သိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။

တႆ - ပါရမီအေပါင္း၊ ဆင့္ဆင့္ေလာင္းသည့္၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပၚ၊ ထိုသဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္၏။

ေတဇသာ - အစြမ္းသံုးေဖာ္၊ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္။

ေဒေသတု - ထိုထိုကိစၥ၊ မမွားရေအာင္၊ နိစၥပံုေသ၊ ၫႊန္ျပေတာ္မူပါေစသတည္း။

(၁) သိစရာေတြ အကုန္လံုးသိတဲ့ အစြမ္း။

(၂) တရားအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေဟာပံုေဟာနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္ႏိုင္တဲ့ စီစဥ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္း။

(၃) သတၱ၀ါေတြရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္အလိုဆႏၵ အဇၥ်ာသယကို သိႏိုင္တဲ့ အစြမ္း။

ဤကား သဗၺညုတဉာဏ္ေတာ္၏ အစြမ္းသံုးေဖာ္တည္း။

(မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ဂါထာေပါင္းခ်ဳပ္ မွ)

++++

တရားပြဲၿပီးေသာ္ တေန႔တာ ကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေ၀ၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

No comments: