Monday, January 31, 2011

တန္ခိုးထက္ျမက္သည့္ တရားေတာ္ ဂါထာေတာ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား - အရွင္ဣႏၵက

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေရာက္လာေသာအခါ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ တိုက္တြန္း ၾသဝါဒ ႁမြက္ၾကားခဲ့၏။

ဦးဟန္ၾကဴ၊ ေဒါက္တာဦးလွေဖ၊ ေဒါက္တာဦးေအာင္သိန္း၊ ဦးေဌး၊ ဦးေအးၾကဴ ဦးေဆာင္ေသာ လူႀကီးမ်ားက အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္၊ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ ပထမ ဝါဆိုပြဲသို႔ ႂကြေရာက္လာခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႏၵကမွာ အသင္း၏ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုတိုင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ သာသနာအက်ိဳး သည္ပိုး ထမ္းေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အသင္း၏ သက္တမ္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္မည္ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္၏ တိတ္ေခြျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို အမွတ္တရ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


တန္ခိုးထက္ျမက္သည့္ တရားေတာ္ ဂါထာေတာ္မ်ား (၁၈-မတ္-၁၉၈၅)
Download for CD quality (128kbps)

Tuesday, January 25, 2011

သစၥာေလးပါးႏွင့္ ဘယ္အရိပ္ခိုမလဲ ... အို ေယာဂီ

သစၥာေလးပါး

အဲဒီကေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား .. ဘာကို ေဟာျပန္သလဲလို႔ဆိုေတာ့ -

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ၊
ဇာတိပိ ဒုကၡာ၊
ဇရာပိ ဒုကၡာ၊
ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ၊
မရဏမၸိ ဒုကၡံ၊
အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ယမၸိစၧံ န လဘတိ တမၸိ ဒုကၡံ၊
သံခိေတၱန ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡာ”
လို႔ တစ္ခ်က္ ေဟာခဲ့တယ္။

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ၊
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗ႓ဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတတၾတာဘိနႏၵိနီ၊
ေသယ်ထိဒံ -
ကာမတဏွာ၊
ဘဝတဏွာ၊
ဝိဘဝတဏွာ”
လို႔ သမုဒယသစၥာ ဒီဟာတစ္ခ်က္ ေဟာခဲ့တယ္။

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ၊
ေယာ တႆာ ေယဝ တဏွာယ အေသသဝိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ”
လို႔ နိေရာဓသစၥာအတြက္ တစ္ခ်က္ ေဟာခဲ့တယ္။

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ၊
အေယ ေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤေပၸါ၊
သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼေႏၲာ၊ သမၼာအာဇီေဝါ၊
သမၼာဝါယာေမာ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ”
လို႔ မဂၢသစၥာအတြက္ တစ္ခ်က္ ေဟာတယ္။

သစၥာေလးပါးတရားသာ က်င့္စရာ

ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ အခု တရားနာတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ယခုပါဠိကေနာက္ တိုးၿပီးေတာ့ မသြားၾကနဲ႔ေတာ့။
ဒီပါဠိေတာ္ ေလးခုထဲတြင္ပဲ လွည့္ၿပီးေတာ့ ထားၾကေတာ့။ စိတ္ကိုေပါ့ေလ။
ဘာျပဳလို႔လဲ?
သုတၱန္တစ္ခုကို ၾကားတယ္ နာတယ္။
အဲဒီသုတၱန္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ရန္အတြက္ သုတၱန္ထဲက အလုပ္ ဘယ္လိုထြက္ရမလဲ?
အလုပ္ကို ဘယ္လို ရွာယူရမလဲလို႔ ၾကည့္ေလ။

ေဟာဒီ ပါဠိေလးခုရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ တရားနာပရိသတ္ေတြအဖို႔ အလုပ္တစ္ခုမွ မရွိဖူးေနာ္။

ဘာနဲ႔တူသလဲလို႔ဆိုေတာ့ အဲဒီက ေနာက္မွာ -
ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု ... အစရွိသည္ျဖင့္ လာတာက ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ငါဘုရားမွာ ေရွးအေလာင္းေတာ္ ျဖစ္စဥ္ကာလက မၾကားဖူး မျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ တရားေတြေပၚမွာ ဒုကၡသစၥာ၌ ဒုကၡပဲလို႔ သိတဲ့ သစၥဉာဏ္၊ ပရိေညယ်တရားပဲလို႔ သိတဲ့ ကိစၥဉာဏ္၊ ငါ့မွာ ပိုင္းျခား၍ သိၿပီးၿပီဟု သိတဲ့ ကတဉာဏ္ဆိုတဲ့ ဒုကၡသစၥာအေပၚ၌ ဉာဏ္သံုးပါး၊ သမုဒယသစၥာေပၚ၌ ဉာဏ္သံုးပါး၊ နိေရာဓ, မဂၢသစၥာေပၚ၌ ဉာဏ္သံုးပါးစီ ျဖစ္တာကို ဘုရားေဟာတာ။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သႏၲာန္ သစၥာေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါး တစ္ပါး၌ သစၥဉာဏ္၊ ကိစၥဉာဏ္၊ ကတဉာဏ္ဆိုတဲ့ ဉာဏ္သံုးပါးစီ ျဖစ္တာကို ေဟာၿပီးေတာ့ -
ယာဝကီဝၪၥ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ... အစရွိေသာ ပါဠိျဖင့္ သစၥာေလးပါးမွာ တစ္ပါး တစ္ပါး၌ သံုးခ်က္စီ သံုးခ်က္စီ အျပန္ရွိတဲ့ ဒြါဒသာကာရ = တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး အျခင္းအရာရွိတဲ့ သစၥဉာဏ္၊ ကိစၥဉာဏ္၊ ကတဉာဏ္ဆိုတဲ့ ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္အျမင္ေတြ မပိုင္ေသးသမွ်ျဖင့္ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားပဲလို႔ ငါဘုရား ဝန္မခံေသးဘူး။

အဲဒီ ဉာဏ္အျမင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး ပစၥေဝကၡဏာဆင္ျခင္လို႔ ပိုင္ႏိုင္ၿပီဆိုတဲ့ ကာလက်မွ သမၼာသမၺဳဒၶ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ ဘုရားဝန္ခံတယ္။
ဒါပဲ ... အဲဒါ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕အေၾကာင္း ေျပာတာ။

အခုနတုန္းက စာေလးပိုဒ္က ဘာကို ေျပာတာလဲလို႔ဆိုေတာ့ -
မဇၥ်ိမပဋိပဒါဆိုတာ ဘယ္သူ႕ေခၚတုန္း။
မဇၥ်ိမပဋိပဒါဆိုတာ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို ေခၚတယ္။

ဒါျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ... တပည့္ေတာ္တို႔ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ မဂၢင္ရွစ္ပါး လမ္းစဥ္လိုက္ခ်င္လို႔ရွိရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ တခ်ိန္တည္း၌ အလုပ္ရွစ္မ်ိဳး လုပ္ေနရမွာလား ျမတ္စြာဘုရားလို႔ ေမးစရာ ရွိတယ္။

သမၼာဒိ႒ိပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကိုင္ၾကေလ

မဟုတ္ဘူး တဲ့။
အလုပ္တစ္ခုကို သင္ခ်စ္သားတို႔ လုပ္ျခင္းျဖင့္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ မဂၢင္ရွစ္ပါး သင္ခ်စ္သားတို႔ ျပည့္စံုေစမယ္။

ဘယ္လို လုပ္ရမွာတုန္း ... ျမတ္စြာဘုရား။

အဲဒီ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲ၌ သမၼာဒိ႒ိျဖစ္ေအာင္ သင္ခ်စ္သားတို႔ ပြားမ်ားႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္လို႔ရွိရင္ သမၼာဒိ႒ိနဲ႔ တြဲလာတဲ့ သမၼာသကၤပၸက ဘယ္ေတာ့မွ မိစၧာသကၤပၸ ျဖစ္လို႔ မရဘူး။

သမၼာဒိ႒ိနဲ႔ ယွဥ္ဘက္ တြဲစပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဝါစာက သမၼာဝါစာပဲ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။

သမၼာကမၼႏၲလည္း မိစၧာကမၼႏၲ မျဖစ္ဘူး။ သမၼာကမၼႏၲ။

သမၼာဒိ႒ိရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွာ မိစၧာအာဇီဝ ျဖစ္၍ မရဘူး။ သမၼာအာဇီဝပဲ လာမယ္။

မိစၧာဝါယာမ၊ မိစၧာသတိ၊ မိစၧာသမာဓိဆိုတဲ့ မိစၧာမဂၢင္ေတြ ျဖစ္၍ မရဘူး။
သမၼာဒိ႒ိတစ္ခု သင္ခ်စ္သားတို႔ ပိုင္လို႔ ႏိုင္လို႔ရွိၿပီဆိုရင္ သမၼာဝါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိတို႔လည္းပဲ သင္ခ်စ္သားတို႔ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

စိတ္အာ႐ုံ မျပားနဲ႔ သင္ခ်စ္သားတို႔။ မမ်ားခ်င္နဲ႔။
အလုပ္ကိစၥေတြ ေထြျပား မ်ားမေနခ်င္နဲ႔။
ငါးၾကင္းေခါင္းကိုင္တဲ့နည္းလို သမၼာဒိ႒ိပိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ခ်စ္သားတို႔ ကိုင္ၾကေလ။

သင္ခ်စ္သားတို႔ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ဆိုတဲ့ ပထမမဂၢင္ျဖစ္လို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့ မဂၢင္ခုနစ္ပါး၊ ဒီေနာက္က ေရလိုက္လာသလို အကုန္လံုး စံုလ်က္ ျပဳန္လ်က္ မေခၚဘဲနဲ႔ လိုက္ပါလာပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင္ခ်စ္သားတို႔သည္ -

ဒုေကၡ ဉာဏံ၊ ဒုကၡသမုဒေယ ဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာေဓ ဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိယာ ပဋိပဒါယ ဉာဏံ၊ အယံ ဝုစၥတိ သမၼာဒိ႒ိ ဆိုတဲ့ သစၥဉာဏ္၊
သစၥာေလးပါးကို ဆင္ျခင္ စဥ္းစားတဲ့ ဒုကၡဉာဏ္၊ သမုဒယဉာဏ္၊ နိေရာဓဉာဏ္၊ မဂၢဉာဏ္ ေပၚေအာင္ သင္ခ်စ္သားတို႔ အားထုတ္ေလ။

ဒုကၡဉာဏ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ျခင္း

ဒုကၡဉာဏ္ေပၚေအာင္ တပည့္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို အားထုတ္ရမတုန္းဆိုေတာ့ ဒုကၡဉာဏ္ဆိုတာ ေဟာတာကို ေခၚတယ္လို႔ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ကိုင္ျပေသာအေနနဲ႔ -

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ၊
ဇာတိပိ ဒုကၡာ၊
ဇရာပိ ဒုကၡာ၊
ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ၊
မရဏမၸိ ဒုကၡံ၊
အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ယမၸိစၧံ န လဘတိ တမၸိ ဒုကၡံ၊
သံခိေတၱန ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၲာ ဒုကၡာ”


ဒုကၡဆိုတာ အဲဒီရွစ္ပါးကို ေခၚတာပဲ ခ်စ္သားတို႔။
အဲဒီရွစ္ပါးကို ဒုကၡပဲလို႔ သင္ခ်စ္သားတို႔က သိေလ။
ဒုကၡကို ဒုကၡပဲလို႔ သိရမွာ ဘာအဆန္းလဲဘုရားဆိုေတာ့ ...
ဒုကၡကိုပင္ ခ်စ္သားတို႔က အနမတဂၢ အစမထင္ သံသရာတစ္ခြင္ႀကီးပတ္လံုး သုခလို႔ သိခဲ့လို႔ သင္ခ်စ္သားတို႔ ဘဝသံသရာ ဒီေလာက္ႀကီး လည္ေနရတာ။

ဇာတိကို သင္ခ်စ္သားတို႔က သုခလို႔ ထင္ပါတယ္။
ဒုကၡလုိ႔ မထင္ခဲ့ဘူး။
စင္စစ္ကား ဇာတိကား ဒုကၡပဲ။

ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္းဟာ ဘယ္ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္းမွ ခ်မ္းသာတာ မဟုတ္ဘူး။
အခုေတာ့ ဆုေတာင္းတာကိုက နတ္ဘဝပဋိသေႏၶ တည္ေနရပါလို၏၊ ျဗဟၼာျပည္ ပဋိသေႏၶ တည္ေနရပါလို၏၊ ဥပပတ္ပဋိသေႏၶ တည္ေနရပါလို၏လို႔ ပဋိသေႏၶကို မွားၿပီးေတာ့ သင္ခ်စ္သားတို႔က ခ်မ္းသာသုခ ထင္ေနတာတဲ့။
ဒုကၡကို ဒုကၡမထင္လို႔တဲ့။
ဒုကၡမွန္း သင္ခ်စ္သားတို႔ သိေအာင္ ဒုကၡပဲလို႔ ဆင္ျခင္ၾက သိျမင္ၾက ႐ႈၾက စိတ္ထဲမွာ ျမင္ေအာင္ စဥ္းစားၾက။
အသိဉာဏ္ေပၚေအာင္ သင္ခ်စ္သားတို႔ ၾကည့္ၾက။

အိုရတဲ့ ဇရာကိုလဲ ဒုကၡအေနနဲ႔ သင္ခ်စ္သားတို႔ ၾကည့္ၾက။
အိုတာ ဘယ္သူမွ သုခလို႔ မမွတ္ပါဘူး ..ဆို။
အိုတာ၏အရသာကို သုခအေနနဲ႔ သံုးစြဲၾကေသးတယ္ေနာ္။ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေသးတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ အိုတာကိုလည္း ဒုကၡအေနနဲ႔ မွတ္။

ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ၊ မရဏမၸိ ဒုကၡံ။
ဓမၼစကၠပၸဝတၱနသုတၱန္မွ (ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏ) ဒီေလးဌာနကိုေတာ့ ေခါင္းရင္းမွာ စာအုပ္ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ရင္ထဲ ဝမ္းထဲ ဗိုက္ထဲမွာပဲ ဒီအနက္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေလးခ်က္ကိုေတာ့ ပါဠိကိုလည္း မျပတ္ မျပတ္ ႐ြတ္။
အနက္ကိုလည္း မျပတ္ မျပတ္ ႐ြတ္ၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္။

‘ဘိကၡေဝ’ ျဖဳတ္ၾကစို႔။ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္တဲ့အခါကာလက်ေတာ့ -

“ဣဒံ ေခါ ပန ဒုကၡံ အရိယသစၥံ = ဤဆိုလတံ့ေသာ တရားအစုသည္ကား ဒုကၡအရိယသစၥာ မွန္လွေပ၏။
ဇာတိရယ္၊
ဇရာရယ္၊
ဗ်ာဓိရယ္၊
မရဏရယ္၊
အပၸိေယဟိ သမၸေယာဂ၊
ပိေယဟိ ဝိပၸေယာဂ၊
ဣစၧာ အလာဘ၊
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးသည္ ဒုကၡသစၥာပဲလို႔ အဲဒီလို ဆင္ျခင္ျခင္းဟာျဖင့္ ဒုကၡဉာဏ္ပဲ။

ဒုေကၡဉာဏံ ဆိုတဲ့ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ကေရာ။
ဒုေကၡဉာဏံ ဆိုတဲ့ သမၼာဒိ႒ိျဖစ္ဖို႔ရန္ ျမတ္စြာဘုရားက ဤပါဠိကို ေဟာတာ။
ဒါျဖင့္ရင္ ႏွလံုးသြင္းတဲ့အေနနဲ႔ ဘယ္လို သြင္းရမတုန္း။

ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊ အိုရျခင္း၊ နာရျခင္း၊ ေသရျခင္း၊
ဇာတိ, ဇရာ, ဗ်ာဓိ, မရဏ အဲဒီေလးခုကား ဒီဘဝမွာျဖင့္ အရင္းအျမစ္ ဒုကၡပဲ။

“ပဋိသေႏၶ
အို, နာ, ေသဟု
ေလးေထြရင္းျမစ္
ဒုကၡျဖစ္၏။”


မေရွာင္ႏိုင္ မလႊဲႏိုင္တဲ့ ဒုကၡႀကီးပဲေနာ္။ ဟုိေနာက္ဒုကၡကေတာ့။

“မခ်စ္ယွဥ္တြဲ
ခ်စ္သူကြဲႏွင့္
လိုလည္းမရ။”


အဲဒီအရာကေတာ့ ‘လိုခ်င္တာကို မရတာက ဒုကၡ’ဆိုတာ မလိုခ်င္ေအာင္ ေနရင္ ဒီဒုကၡက ေတာ္ေသးတယ္။ မျဖစ္ဘူး။

မခ်စ္ယွဥ္တြဲ - မခ်စ္တဲ့သတၱဝါ သခၤါရတို႔နဲ႔ ယွဥ္တြဲရတဲ့ ဒုကၡကို ကိုယ္က လြတ္ေအာင္ ေရွာင္လို႔ရွိရင္ ရေသးတယ္။

ခ်စ္သူကြဲႏွင့္ - အစတည္းက ခ်စ္သူနဲ႔ မေနရင္ ခ်စ္သူနဲ႔ ကြဲျခင္းဆိုတဲ့ ဒုကၡ မျဖစ္ဘူး။

“ပဋိသေႏၶ
အို, နာ, ေသဟု
ေလးေထြရင္းျမစ္
ဒုကၡျဖစ္၏။
မခ်စ္ယွဥ္တြဲ
ခ်စ္သူကြဲႏွင့္
လိုလည္းမရ
အက်ဥ္းျပေသာ္
ပၪၥဥပါဒါ ငါးခႏၶာ
သစၥာဒုကၡ မွန္ေမာလွ။”


အဲဒီလို စိတ္ထဲမွာ အာ႐ုံျပဳၿပီးေတာ့ စဥ္းစားရင္ စဥ္းစားတဲ့ ဆင္ျခင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ဒုေကၡဉာဏံအရ ဒုကၡဉာဏ္ေခၚတဲ့ သမၼာဒိ႒ိ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သမုဒယသစၥာဉာဏ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ျခင္း

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ၊
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗ႓ဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ၊ တၾတတၾတာဘိနႏၵိနီ။
ေသယ်ထိဒံ -
ကာမတဏွာ၊
ဘဝတဏွာ၊
ဝိဘဝတဏွာ။”


အာ႐ုံငါးပါး တြယ္ကပ္ တပ္မက္တဲ့ ကာမတဏွာ၊
သႆတဒိ႒ိနဲ႔ တြဲျဖစ္တဲ့ ဘဝတဏွာ၊
ဥေစၧဒဒိ႒ိနဲ႔ တြဲျဖစ္တဲ့ ဝိဘဝတဏွာလို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးပါး။

အက်ယ္အားျဖင့္ တဏွာအစစ္ တစ္ရာ့ရွစ္ျပားတဲ့ ေနာက္တဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေလာဘကား ဒုကၡသမုဒယ။
ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း မေကာင္းတဲ့ တဏွာေလာဘ သမုဒယသစၥာလို႔ အဲဒီလို အာ႐ုံျပဳတဲ့ -

“ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း
မေကာင္းတဏွာ
ေလာဘမွာ
သစၥာသမုဒယ မွန္ေမာလွ။”


နိေရာဓသစၥာဉာဏ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ျခင္း

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ၊
ေယာ တႆာေယဝ တဏွာယ အေသသဝိရာဂနိေရာေဓာ၊


တဏွာ၏ အႂကြင္းအက်န္ မရွိရာ ခ်ဳပ္ရာ သဘာဝဟာျဖင့္ ဒုကၡနိေရာဓ=ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာပဲလို႔ ေဟာထားတယ္။
တဏွာ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပတယ္။

“တဏွာခ်ဳပ္ရာ
နိဗၺာန္မွာ
သစၥနိေရာဓ မွန္ေမာလွ။”


အဲဒီလို စဥ္းစားဆင္ျခင္လို႔ ရွိရင္ျဖင့္ နိေရာေဓဉာဏံဆိုတဲ့ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေနတာပဲေနာ္။
ဟိုဘက္ သြားလိုက္အုန္း။

မဂၢသစၥာဉာဏ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ျခင္း

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ၊
အေယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼသကၤေပၸါ၊
သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼေႏၲာ၊ သမၼာအာဇီေဝါ၊
သမၼာဝါယာေမာ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ။”


“နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း
ေကာင္းေသာအသိ
ေကာင္းဘိ အၾကံ
ေကာင္းသံ ဆိုေျပာ
ေကာင္းေသာ အျပဳ
ေကာင္းမႈ သက္ေမြး
ေကာင္းေရး လံု႔လ
ေကာင္းထ သတိ
ေကာင္းဘိ တည္စြာ
ဤရွစ္ျဖာ
သစၥမဂၢ မွန္ေမာလွ။”


ေကာင္းေသာ အာ႐ုံကို ၾကံစည္ျခင္း၊ သစၥာေလးခ်က္ကို ၾကံစည္ျခင္းေပါ့ေနာ္။
ေကာင္းေသာအၾကံ = သမၼာသကၤပၸ၊
ေကာင္းသံဆိုေျပာ = သမၼာဝါစာ၊
ေကာင္းေသာအျပဳ = သမၼာကမၼႏၲ၊
ေကာင္းမႈသက္ေမြး = သမၼာအာဇီဝ၊
ေကာင္းမႈလံု႔လ = သမၼာဝါယာမ၊
ေကာင္းထသတိ = သမၼာသတိ၊
ေကာင္းဘိတည္စြာ = သမၼာသမာဓိ၊
ဤရွစ္ျဖာ သစၥာမဂၢ မွန္ေမာလွ။

အဲဒီ ရွစ္ခုကို မဂၢသစၥာလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီးေတာ့၊ ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ပြားမ်ားေနလို႔ရွိရင္ျဖင့္ ဒုေကၡဉာဏံ၊ ဒုကၡသမုဒေယဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာေဓဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိယာပဋိပဒါယဉာဏံ ဆိုတဲ့ သစၥဉာဏ္ေလးခ်က္တို႔တြင္ စတုတၳဉာဏ္ ျဖစ္တာပဲ။
သမၼာဒိ႒ိျဖစ္တာပဲေနာ္။

ဆင္ျခင္ဖြယ္ တရားအႏွစ္

ဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးအလိုေတာ့ တရားနာပရိသတ္ေတြသည္ ေရွ႕ကို မလွမ္းၾကပါနဲ႔ေတာ့။
အခု အဲဒီေလးဌာနကေနၿပီးသကာလ ပါဠိလိုတသြယ္၊ ျမန္မာလိုတသြယ္၊ လကၤာလိုတသြယ္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ပဲ တရားပြဲ သိမ္းၾကပါစို႔လို႔ ဒီလိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္။

(၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ “ဓမၼစၾကာတရားေတာ္” မွ)

+++

ဒုကၡသစၥာ

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ၊
ဇာတိပိ ဒုကၡာ၊
ဇရာပိ ဒုကၡာ၊
ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ၊
မရဏမၸိ ဒုကၡံ၊
အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊
ယမၸိစၧံ န လဘတိ တမၸိ ဒုကၡံ၊
သံခိေတၱန ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၲာ ဒုကၡာ”


ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲအမွန္ ျဖစ္ေပသည္။
ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
အိုျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
နာျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
ေသျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္တဲ့ အာ႐ုံဝတၳဳမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အပ္တဲ့ အာ႐ုံဝတၳဳမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာရျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
အလိုရွိတာကို မရျခင္း, မရႏိုင္တာကို လိုခ်င္ျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲပင္၊
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ငါ, ငါ့ဥစၥာဟု ထင္မွတ္ စြဲလမ္းႏိုင္တဲ့ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။

“ပဋိသေႏၶ
အို, နာ, ေသဟု
ေလးေထြရင္းျမစ္
ဒုကၡျဖစ္၏။
မခ်စ္ယွဥ္တြဲ
ခ်စ္သူကြဲႏွင့္
လိုလည္းမရ
အက်ဥ္းျပေသာ္
ပၪၥဥပါဒါ ငါးခႏၶာ
သစၥာဒုကၡ မွန္ေမာလွ။”


သမုဒယသစၥာ

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ၊
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗ႓ဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ၊ တၾတတၾတာဘိနႏၵိနီ။
ေသယ်ထိဒံ -
ကာမတဏွာ၊
ဘဝတဏွာ၊
ဝိဘဝတဏွာ။”


ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း အမွန္ ျဖစ္ေပသည္။
အၾကင္ တဏွာသည္ တဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္၏။
ႏွစ္သက္ တပ္စြဲျခင္း သေဘာရွိ၏။
ထိုထို ရရာအာ႐ုံ ရရာဘဝတို႔၌ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕လ်က္ ရွိ၏။
ထိုတဏွာမွာ သ႐ုပ္အားျဖင့္ -
ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ၊
ဘဝ၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ၊
သူ႔အလိုလို ဘဝျပတ္ျခင္း၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ ဟူ၍ ၃-ပါး အျပား ရွိ၏။

“ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း
မေကာင္းတဏွာ
ေလာဘမွာ
သစၥာသမုဒယ မွန္ေမာလွ။”


နိေရာဓသစၥာ

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ၊
ေယာ တႆာ ေယဝ တဏွာယ အေသသဝိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ”


ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအမွန္ ျဖစ္ေပသည္။
၎မွာ ယင္း တဏွာ ၃-ပါး၏ အႂကြင္းမဲ့ ပ်က္ျပယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း၊ ယင္းတဏွာကို စြန္႔ျခင္း၊ လြတ္ထြက္ စြန္႔ျခင္း၊ ယင္းတဏွာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ယင္းတဏွာျဖင့္ မၿငိတြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

“တဏွာခ်ဳပ္ရာ
နိဗၺာန္မွာ
သစၥနိေရာဓ မွန္ေမာလွ။”


မဂၢသစၥာ

“ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ၊
အေယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼသကၤေပၸါ၊
သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼေႏၲာ၊ သမၼာအာဇီေဝါ၊
သမၼာဝါယာေမာ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ။”


ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အက်င့္ လမ္းမွန္အစစ္ ျဖစ္ေပသည္။
၎မွာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိတဲ့ ဤအရိယာမဂ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အဂၤါရွစ္ပါးမွာ -
(၁) မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း၊
(၂) မွန္စြာ ၾကံျခင္း၊
(၃) မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊
(၄) မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၅) မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း၊
(၆) မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း၊
(၇) မွန္စြာ အမွတ္ရျခင္း၊
(၈) မွန္စြာ စူးစိုက္ တည္ၾကည္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

“နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း
ေကာင္းေသာအသိ
ေကာင္းဘိ အၾကံ
ေကာင္းသံ ဆိုေျပာ
ေကာင္းေသာ အျပဳ
ေကာင္းမႈ သက္ေမြး
ေကာင္းေရး လံု႔လ
ေကာင္းထ သတိ
ေကာင္းဘိ တည္စြာ
ဤရွစ္ျဖာ
သစၥမဂၢ မွန္ေမာလွ။”


+++

စာကိုး
မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “ဓမၼစၾကာတရားေတာ္” (အသံလႊင့္)
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “ေဟာစဥ္တရားေတာ္မ်ား (ဒသမတြဲ)”
(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ျမန္မာျပန္ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ လကၤာ)

+++++

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းႏွင့္ တရားပြဲကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္၏။

ေရွးဦးစြာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ၌ အရွင္ဝိမလက ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။
ညေန ၅ နာရီတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲကို အရွင္နႏၵဝံသက “ဘယ္အရိပ္ခိုမလဲ ... အို ေယာဂီ”တရားေတာ္ကို လကၤာအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
လကၤာမ်ား

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းေသာအခါ
သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ ပါ။
သူယုတ္မာႏွင့္ ေနေသာ္လည္း
ယုတ္မွာ မုခ်ပဲ။

+++

မိမိကို ကယ္၊ သူ႔ကို ကယ္၊ အကယ္ ႏွစ္မ်ိဳးေပ။
သူက ကိုယ့္ကယ္၊ ဘဝဝယ္၊ လြတ္နယ္ မရွိေပ။

+++

ႂကြက္ေလးမ်ိဳး

မေဖာက္မေအာင္း၊ မေဖာက္ေအာင္း
ေဖာက္ေအာင္း,မေအာင္း၊ ႂကြက္ေလးမ်ိဳး။

မိုးႏွင့္သရက္၊ အိုးႏွင့္ႂကြက္သို႔
ထိုနဲ(နည္း)မလြဲ၊ လူခပဲလည္း၊ ေလးမ်ိဳးရွိ၏။

+++

ဒါနတရား၊ ႀကိဳးစားေနသူ
ကုသိုလ္ပုည၊ နိစၥမဟူ
ဓမၼတြင္းေခါင္း၊ ခုိေအာင္းေနသူ
အပယ္ေဘး ကင္းေဝးၾကမည့္သူ။

+++

ေနမင္းအေရာင္၊ အလင္းေဆာင္၊ အေမွာင္ၿဖိဳခြင္းသည္။
လမင္းတန္ေဆာင္၊ အလင္းေရာင္၊ အေမွာင္ၿဖိဳခြင္းသည္။
မီး၏အေရာင္/မီး၏တန္ေဆာင္၊ အလင္းေရာင္၊ အေမွာင္ၿဖိဳခြင္းသည္။
ေန႔မွာသာလင္း၊ ညမလင္း၊ ေနမင္း သူစြမ္းေဆာင္။
ညမွာသာလင္း၊ ေန႔မလင္း၊ လမင္း သူစြမ္းေဆာင္။
ထြန္းရာ၌သာ၊ လင္းႏိုင္ခါ၊ မီးမွာ သူစြမ္းေဆာင္။

+++

ကိုယ္တိုင္ျပဳထား၊ ကံတရား၊ သိျငား မူလစင္။
ဝိပႆနာ၊ ျမတ္ပညာ၊ မွတ္ပါ အလယ္စင္။
မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္၊ အသိဉာဏ္၊ မွတ္ရန္ တတိယဆင့္။
အသိသံုးျဖာ၊ တိုးပြားလာ၊ လူမွာ ဂုဏ္ရည္ျမင့္။

+++

လမ္းႏွစ္သြယ္

ကာမ,ဓမၼ၊ ႏွစ္ဝႏွစ္လီ
ကာမလိုက္စား၊ မိုက္မွားေပမည္
ဓမၼလမ္းမွ၊ ေအးခ်မ္းေပမည္
အဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္ လူတို႔ျပည္။

တိုက္တြန္းခ်က္

မသိတုန္းက၊ ခ်ိန္ျဖဳန္းရက္ၾကာ
သိလ်က္ပယ္မႈ၊ ဘယ္သူ႕တြက္တာ
ကိုယ့္အေရးမို႔၊ ကိုယ္ေတြးခါခါ
ျမတ္တရား ပြားမ်ားၾကစမ္းပါ။

+++

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ၅-မိနစ္ခန္႔ တရား႐ႈမွတ္ၾကၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အဝဝတို႔ကို အမ်ားသတြာတို႔အား အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Friday, January 21, 2011

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီး(အသံလႊင့္) - မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္အား ရွိခိုးပါ၏။

(၁၃၁၉-ခုႏွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ညတြင္ ေဟာေတာ္မူသည္။)

နိဒါန္း

ဒီကေန႔ဟာ (ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီးကို စတင္ၿပီး ေဟာခဲ့တဲ့ ေန႔က စ၍ ေရတြက္လွ်င္ ၂၅၄၆-ႏွစ္ေျမာက္) ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
(ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၇၂ ခု၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ ခု၊ ယခုအခါ၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၉၉-ႏွစ္က ျဖစ္၏။)

ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီးကို ေဟာၾကားမယ္။

ဒီတရားေတာ္ႀကီးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၄၆-ႏွစ္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စတင္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒီတရားေတာ္ႀကီးကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ “ဓမၼစကၠပဝတၱန”လို႔ ေခၚပါတယ္။
“တရားစက္ဘီးကို စတင္ၿပီး လည္ေစတဲ့ တရားေတာ္”လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

စတင္ လည္ေစပံုကို ထင္ရွား သိၿပီး၊ ၾကည္ညိဳရေအာင္ ေရွးဦးစြာ ဒီတရားေတာ္ရဲ႕ နိဒါန္း အေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ဟာ ကမ႓ာေပါင္း ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ တစ္သိန္း ကာလပတ္လံုး ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရန္အတြက္ ပါရမီေတြကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ပါရမီျဖည့္လို႔ ျပည့္စံုတဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးဘဝမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅၈၁-ႏွစ္က ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္ ခမည္းေတာ္ဘုရင္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးႏွင့္ မယ္ေတာ္ မာယာေဒဝီတို႔ရဲ႕ သားေတာ္ “သိဒၶတၳ”မည္တဲ့ မင္းသား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုစဥ္ကာလက ကပိလဝတ္ ေခၚတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တည္ေနရာ ေဒသကေတာ့ ယခုေခတ္အခါမွာ အိႏၵိယျပည္၏ ေျမာက္ဘက္ နယ္စပ္ နီေပါျပည္နယ္ထဲမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳ မင္းသားကေလး ၁၆-ႏွစ္ အ႐ြယ္ေရာက္ေသာအခါမွာ မယ္ေတာ္ ခမည္းေတာ္မ်ားက ယေသာ္ဓရာ ေခၚတဲ့ မင္းသမီးကေလးႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီး အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေစခဲ့ပါတယ္။

အသက္ေတာ္ ၂၉-ႏွစ္ အ႐ြယ္သို႔ ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဆိုတဲ့ နိမိတ္ႀကီး ေလးပါးကို ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတြက္ အိုတတ္၊ နာတတ္၊ ေသတတ္တဲ့ ေလာကႀကီးကို အ႐ြံႀကီး ႐ြံမုန္း စက္ဆုပ္ၿပီး အလြန္ပင္ သံေဝဂတရား ရေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူ႔ေဘာင္မွ ထြက္ခြာၿပီး ရဟန္းျပဳကာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကင္းတဲ့ နိဗၺာန္တရားကို ရွာမွီးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဥ႐ုေဝလေတာအရပ္မွာ “ဒုကၠရစရိယာ” ေခၚတဲ့ အက်င့္မ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးေနခဲ့ပါတယ္။

ဒုကၠရစရိယာအက်င့္

က်င့္သံုးပံုကေတာ့ ထြက္သက္ ဝင္သက္မ်ားကို လံုးဝ မထြက္ရ မဝင္ရေအာင္ ေအာင့္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့လည္း က်င့္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ဒီလိုက်င့္တဲ့အတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးထူးကိုမွ် မရခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ပင္ပန္း ဆင္းရဲ႐ုံမွ်သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အစာကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေတာ့ ၿခိဳးျခံစြာ က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ပဲျပဳတ္ရည္ လက္တစ္ဆြမ္းမွ်ကိုသာ သံုးေဆာင္ၿပီးေတာ့လည္း ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို အစာကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး က်င့္တဲ့အတြက္လည္း ဘာအက်ိဳးထူးကိုမွ် မရခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ပင္ပန္း ဆင္းရဲ႐ုံမွ်သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္ က်င့္ရတဲ့ အက်င့္မ်ိဳးေတြကေတာ့ ထိုစဥ္ကာလက အိႏၵိယႏိုင္ငံတဝွန္းလံုးမွာ အက်င့္ေကာင္းအေနနဲ႔ ေခတ္စားေနတဲ့ “အတၱကိလမထာႏုေယာဂ” အက်င့္ေတြပါပဲ။
ယခုလည္း ဒီအက်င့္မ်ိဳးေတြဟာ အခ်ိဳ႕ဘာသာဝင္ေတြထဲမွာ ေခတ္စားေနတုန္းပါပဲ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္မွာ ဒီလို ၆-ႏွစ္တိုင္တိုင္ က်င့္လို႔ ဘာမွ် အက်ိဳးထူး မေပၚတဲ့အခါမွာ ဒုကၠစရိယာအက်င့္ေတြကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါတယ္။
အာနာပါနစ်ာန္ကို ပြားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကာယဗလအင္အား ျပည့္ေစရန္ အစာအာဟာရကို ျပန္လည္ သံုးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုစဥ္အခါက ပၪၥဝဂၢီ ေခၚတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ငါးဦးဟာ ဘုရားအေလာင္း ဘုရားျဖစ္တဲ့အခါ တရားဦးနာရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ဘုရားအေလာင္းထံမွာ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ ျပဳစုေနၾကပါတယ္။

ဘုရားအေလာင္း အစာအာဟာရ ျပန္လည္ သံုးေဆာင္တာကို ျမင္ရေတာ့ “ပဓာန”အလုပ္က ထြက္တယ္၊ ဘုရား မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ အထင္မွားၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဘုရားအေလာင္းအေပၚမွာ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘဲ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပၪၥဝဂၢီငါးဦးဟာ ဘုရားအေလာင္းကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါဝုန္ေတာမွာ သြားေရာက္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ဗုဒၶဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူျခင္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္လည္း အစာအာဟာရ သံုးေဆာင္လို႔ ကာယဗလ အားရွိတဲ့အခါမွာ “အာနာပါနစ်ာန္”မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ ယခု ဗုဒၶဂယာ ေခၚတဲ့ ေနရာတြင္ “ေဗာဓိေညာင္ပင္ႀကီး”ေအာက္မွာ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနေတာ္မူကာ အေၾကာင္းအက်ိဳး အဆက္ဆက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားမ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ဝိပႆနာ႐ႈသျဖင့္ သစၥာေလးပါး တရားအလံုးစံုကို အကုန္သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဗုဒၶဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ ဝိမုတၱိသုခ ေခၚတဲ့ ဖလသမာပတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေတာ္မူကာ ၇-ပါးေသာ ဌာနတို႔၌ ၇-ရက္စီ အားလံုးေပါင္း ၄၉-ရက္ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

တရားဦးေဟာရန္ ႂကြခ်ီေတာ္မူျခင္း

ဒီလို ေနေတာ္မူၿပီးတဲ့အခါမွာ တရားဦးေဟာရန္အတြက္ ပၪၥဝဂၢီတို႔၏ေနရာ မိဂဒါဝုန္ေတာသို႔ ႂကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဗုဒၶဂယာမွ မိဂဒါဝုန္ေတာအထိ ၁၈-ယူဇနာ ေဝးကြာတယ္လို႔ အ႒ကထာမ်ားမွာ ျပဆိုထားပါတယ္။ ယခုေခတ္ ရထားလမ္းမိုင္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၁၄၂-မိုင္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ပၪၥဝဂၢီတို႔၏ေနရာသို႔ ေရာက္တဲ့အခါ အသင့္ခင္းထားတဲ့ ေနရာမွာ ထိုင္ေနေတာ္မူပါတယ္။
ဒီလို ထိုင္ေနတဲ့အခါမွာ ပၪၥဝဂၢီတို႔က ဘုရားျဖစ္လာမွန္း မသိၾကေသးတဲ့အတြက္ “ငါ့ရွင္ ေဂါတမ၊ ငါ့ရွင္ ေဂါတမ”လို႔ ေရွးကလိုပင္ ေျပာေနက်အတိုင္း မ႐ိုမေသ သူငယ္ခ်င္းေျပာ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

တရားနာရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက မိမိဟာ ဘုရားအစစ္ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ဒဲ့ဒိုးပဲ မိန္႔ၾကားေတာ္မူရပါတယ္။

မိန္႔ၾကားပံုကေတာ့ - ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔၊ ေရွးဘုရားတို႔ႏွင့္ အလားတူျဖစ္တဲ့ ငါဘုရားကို ငါ့ရွင္ဟူ၍ မေခၚၾကနဲ႔။ ေဂါတမဟူ၍လည္း အမည္ထုတ္ၿပီး မေခၚၾကနဲ႔။ ရဟန္းတို႔ - ငါသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္တဲ့၊ တရားအလံုးစံုကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ မွန္ကန္စြာ သိတဲ့ ေရွးဘုရားတို႔ႏွင့္ အလားတူျဖစ္တဲ့ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္လာၿပီ။ နားစိုက္ၾကေလာ့ ... “ေသျခင္းကင္းတဲ့ အၿမိဳက္နိဗၺာန္”ကို ငါသိလာၿပီ။ သင္တို႔အား ငါ သြန္သင္ ၫႊန္ျပေပးမည္။ တရားေတာ္ကို ငါေဟာမည္။ သြန္သင္ၫႊန္ျပတဲ့အတိုင္း လိုက္နာ၍ က်င့္သံုးၾကမယ္ဆိုလွ်င္ သင္တို႔ဟာ ရဟန္းျပဳျခင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ အက်ိဳးလည္းျဖစ္၊ အက်င့္ျမတ္ရဲ႕ အဆံုးပန္းတိုင္လည္းျဖစ္တဲ့ အျမင့္ဆံုးတရားကို ယခုဘဝ မၾကာခင္အတြင္းမွာပဲ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ မ်က္ေမွာက္ေတြ႕ၿပီး ေနၾကရပါလိမ့္မယ္လို႔ ဒီလို ရဲရဲႀကီး ဝန္ခံခ်က္ေပးၿပီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဒီလို ျမတ္စြာဘုရားက တည့္တည့္ႀကီး ေျပာျပေပမယ္လို႔ ပၪၥဝဂၢီငါးဦးတို႔က မရိပ္မိၾကေသးဘူး။
ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ဒီလို ျပန္လွန္ၿပီး ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုၾကျပန္တယ္။

“ငါ့ရွင္ေဂါတမ - သင္ဟာ ဟိုတုန္းက အစာကို ျဖတ္ၿပီး ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္ေနတာေတာင္မွ ပကတိလူသာမန္တရားထက္ သာလြန္ ထူးျမတ္တဲ့ အရိယာဉာဏ္အျမင္ တရားထူးကို မရခဲ့ဘူး မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ယခုလို ပဓာနလုပ္ငန္းက ထြက္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့အခါမွာ အရိယာအျမင္ တရားထူးကို ဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါ့မလဲ”လို႔ ဒီလို ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုၾကျပန္တယ္။

ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက မိမိဟာ ဘုရားအစစ္ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းကို သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထပ္မံၿပီး မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။
ပၪၥဝဂၢီတို႔ကလည္း သံုးႀကိမ္စလံုးပဲ ကန္႔ကြက္ေနၾကျပန္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ “ပၪၥဝဂၢီတို႔ စဥ္းစားၾကေလာ့။ ေရွးအခါက ငါဒီလိုေျပားဖူးတာကို သင္တို႔ ၾကားဖူးပါသလား”လို႔ ေမးေတာ္မူလိုက္တယ္။
ဒီေတာ့မွ ပၪၥဝဂၢီတို႔က သတိရသြားၾကတယ္။

“ဟို ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္ေနတုန္းကေတာ့ ဘုရားမျဖစ္ေသးလို႔ ဘာမွ် မေျပာခဲ့ေပဘူး။ ယခုေျပာတာကေတာ့ တကယ့္ကို ဘုရားျဖစ္လာလို႔ ေျပာတာ ဟုတ္ေပလိမ့္မယ္”လို႔ သေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ “ဟိုတုန္းက ဒီလို မေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း” ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ၾကားမယ့္ တရားကို နာၾကားရန္လည္း ႐ို႐ိုေသေသ နားစိုက္ေနၾကပါတယ္။

ထိုအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားက ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီးကို ဒီလို စတင္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

၁ - အယုတ္တရား ႏွစ္ပါး

ရဟန္းတို႔ - ရွင္ရဟန္းျဖစ္တဲ့ သူဟာ ဤအဖို႔ႏွစ္ပါး လမ္းမွားႏွစ္သြယ္ကို မမွီဝဲအပ္ဘူး။

ဘယ္ဟာႏွစ္ပါးကိုလည္း ဆိုလွ်င္ ဝတၳဳအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကိေလသာ ကာမခ်မ္းသာကို ခံစားေနတာလည္း ပဌမလမ္းမွား အဖို႔တစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။

ဒီ ကာမခ်မ္းသာကို သာယာခံစားမႈဟာ ယုတ္ညံ့ပါသည္။
႐ြာသူ႐ြာသားတို႔ရဲ႕ အေလ့အလာ ျဖစ္ပါသည္။
အရိယာသူျမတ္တို႔ရဲ႕ အက်င့္မဟုတ္ပါ။
ေသျခင္းကင္းရန္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြား အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာတို႔ႏွင့္လည္း ဘာမွ် မသက္ဆိုင္ပါ။

ထို႔ျပင္ သပၸါယျဖစ္တဲ့ အစားအစာ, အဝတ္အ႐ုံ, ဥတု, ဣရိယာပုတ္မ်ားကိုေတာင္မွ မမွီဝဲေတာ့ဘဲ ကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္ အားထုတ္တဲ့ အက်င့္ကလည္း ဒုတိယလမ္းမွား အဖို႔တစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။

ဒီကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္ က်င့္မႈဟာလည္း ပင္ပန္းဆင္းရဲ႐ုံမွ်သာ ရွိပါသည္။
အရိယာသူျမတ္တို႔၏ အက်င့္ေကာင္းကား မဟုတ္ပါ။
အက်ိဳးစီးပြား အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာတို႔ႏွင့္လည္း ဘာမွ် မသက္ဆိုင္ပါ။

၂ - မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္လမ္း အက်င့္တရား

ရဟန္းတို႔ - ငါဘုရားသည္ အဲဒီ အဖို႔ႏွစ္ပါး လမ္းမွားႏွစ္သြယ္ကို မခ်ဥ္းမကပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးလွ်င္ အလယ္လမ္းအက်င့္ကို သိျမင္လာၿပီး၊ ငါသိလာတဲ့ ဒီအလယ္လမ္း အက်င့္ဟာ ပညာမ်က္စိကိုလည္း ပြင့္လင္းေစပါသည္။
အသိဉာဏ္ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။
ကိေလသာၿငိမ္းဖို႔ အထူးသိဖို႔ ထိုးထြင္းသိဖို႔ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔လည္း ျဖစ္ပါေပသည္။

ရဟန္းတို႔ - ငါသိလာၿပီဆိုတဲ့ ထိုအလယ္လမ္းအက်င့္က ဘယ္ဟာလဲဆိုလွ်င္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိတဲ့ ဤအရိယာမဂ္လမ္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အဂၤါရွစ္ပါးဟူသည္မွာ -
(၁) သမၼာဒိ႒ိ - မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း၊
(၂) သမၼာသကၤပၸ - မွန္စြာ ၾကံျခင္း၊
(၃) သမၼာဝါစာ - မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊
(၄) သမၼာကမၼႏၲ - မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၅) သမၼာအာဇီဝ - မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း၊
(၆) သမၼာဝါယာမ - မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း၊
(၇) သမၼာသတိ - မွန္စြာ အမွတ္ရျခင္း၊
(၈) သမၼာသမာဓိ - မွန္စြာ စူးစိုက္ တည္ၾကည္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဤရွစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ရဟန္းတို႔ - ငါဘုရားသိလာတဲ့ “ဤမဂၢင္ရွစ္ရပ္ အလယ္လမ္း အက်င့္ျမတ္”သည္ ပညာမ်က္စိကိုလည္း ပြင့္လင္းေစပါသည္။
အသိဉာဏ္ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။
ကိေလသာၿငိမ္းဖို႔ အထူးသိဖို႔ ထိုးထြင္းသိဖို႔ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔လည္း ျဖစ္ပါေပသည္။

အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

ေဟာ ... ဒီေနရာမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္ကို အနည္းငယ္ ဖြင့္ၿပီး ေျပာရလိမ့္မယ္။

ျမတ္စြာဘုရားဟာ အေလာင္းေတာ္ဘဝက အသက္ေတာ္ ၂၉-ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ကာမသုခလႅိကလမ္းကို လိုက္ခဲ့တယ္။
ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေနတဲ့အခါမွာ အတၱကိလမထလမ္းကို လိုက္ခဲ့တယ္။
ေနာက္ကာလမွာ ထိုလမ္းမွားႏွစ္ခုလံုးကို ပယ္စြန္႔ၿပီး မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ေခၚတဲ့ အလယ္လမ္းမွန္အတိုင္း က်င့္ၿပီး သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့တယ္။

ဒါကို ရည္ၿပီးေတာ့ “ဧေတ ေခါ ဘိကၡေဝ ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ” = “ငါဘုရားသည္ အဲဒီအဖို႔ႏွစ္ပါး လမ္းမွားႏွစ္သြယ္ကို မခ်ဥ္းမကပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကည္ၿပီးလွ်င္ အလယ္လမ္း အက်င့္ကို သိျမင္လာၿပီ ရဟန္းတို႔”ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား သိလာတဲ့ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္လမ္းအက်င့္ဆိုတာဟာ မဂၢင္ရွစ္ပါးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲက “သမၼာဒိ႒ိ” တစ္ခုကို ေျပာလိုက္လွ်င္ သူရဲ႕ေနာက္ပါ အျခံအရံျဖစ္တဲ့ အဂၤါ ၇-ပါးကိုလည္း ေျပာၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သမၼာဒိ႒ိ တစ္ခုကိုပဲ အနည္းငယ္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေျပာျပမယ္။

အ႒ကထာမ်ားမွာ သမၼာဒိ႒ိ ၆-မ်ိဳး ေဝဘန္ျပထားပါတယ္။
(၁) ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ
(၂) စ်ာနသမၼာဒိ႒ိ
(၃) ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ
(၄) မဂၢသမၼာဒိ႒ိ
(၅) ဖလသမၼာဒိ႒ိ
(၆) ပစၥေဝကၡဏာသမၼာဒိ႒ိ ဆိုတဲ့ ဒီေျခာက္ပါးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ဖလသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ပစၥေဝကၡဏာသမၼာဒိ႒ိဆိုတာေတြကေတာ့ အရိယာမဂ္ရဲ႕ အက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီမဇၥ်ိမပဋိပဒါ အက်င့္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာဖို႔ မလိုပါဘူး။
က်န္တဲ့ ၄-ပါးကိုသာ ေျပာဖို႔ လိုပါတယ္။

အဲဒီ ၄-ပါးထဲမွာ “ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ”ဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳထားတဲ့ ေကာင္းမႈကံ၊ မေကာင္းမႈကံ အားေလ်ာ္စြာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကို ခံစားရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ သိျမင္တာကိုပဲ ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီ ကံ, ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ သိျမင္တဲ့ သမၼာဒိ႒ိဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒီသမၼာဒိ႒ိအယူရွိပါမွ ဒါန သီလ စေသာ ေကာင္းမႈေတြ ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။
ဘာဝနာကို အားထုတ္ၿပီး မဂ္ဖိုလ္ကိုလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္းၿပီး ဒါန သီလစေသာ ကုသိုလ္ကို ျပဳတိုင္း ျပဳတိုင္း ဒီ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိဟာ သမၼာသကၤပၸစေသာ သူ႕အျခံအရံ မဂၢင္မ်ားႏွင့္တကြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။
ဒီမဂၢင္တရားမ်ားရဲ႕ အစြမ္းေၾကာင့္ အဲဒီ ဒါန သီလကုသိုလ္မ်ားက ယခုဘဝလို မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္တဲ့ ဘဝေကာင္းကို ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီ “ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိကိုလည္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရား”လို႔ မွတ္ယူရပါတယ္။

႐ူပစ်ာန္ အ႐ူပစ်ာန္မ်ားမွာ ပါတဲ့ ဉာဏ္ပညာကို စ်ာနသမၼာဒိ႒ိလို႔ ေခၚပါတယ္။
ဒီစ်ာနသမၼာဒိ႒ိဟာလည္း ဝိပႆနာရဲ႕ အေျခခံျဖစ္လွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ စ်ာနသမၼာဒိ႒ိဟာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရဖို႔ အေျခခံတရားမ်ား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီသမၼာဒိ႒ိႏွစ္ပါးကို “မူလမဂၢင္”လို႔ မွတ္ရပါတယ္။

ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိဆိုတာကေတာ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ပါပဲ။
ဒီဝိပႆနာက ျပည့္စံုတဲ့အခါမွာ မဂၢသမၼာဒိ႒ိ ေခၚတဲ့ အရိယာမဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိကို ပုဗၺဘာဂမဂၢင္လို႔လည္း ေခၚရပါတယ္။
အရိယာမဂ္ရဲ႕ ေရွ႕သြားမဂၢင္မို႔ ေရွ႕ပိုင္းမဂၢင္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ဝိပႆနာဆိုတာ ဒြါရ ၆-ပါးမွာ ထင္ေပၚလာသမွ် ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ႐ႈမွတ္ၿပီးေတာ့ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱသေဘာကို အမွန္အတိုင္း သိတဲ့ ဉာဏ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာဉာဏ္နဲ႔ ဒီလို သေဘာမွန္ကို သိေနလွ်င္ သာယာဖြယ္ အာ႐ုံႏွင့္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း သာယာမႈ ရာဂ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းေနပါတယ္။
ဒီလို သာယာမႈ ၿငိမ္းေနတဲ့အတြက္ သံုးေဆာင္သင့္တဲ့ ဆြမ္း သကၤန္း စသည္တို႔ကို သံုးေဆာင္ေသာ္လည္း ကာမခ်မ္းသာကို သာယာ ခံစားတဲ့ ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂလည္း မျဖစ္ဘူး။
လံုးလံုး မသံုးေဆာင္ဘဲ ေနတာ မဟုတ္လို႔ ကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္ က်င့္တဲ့ အတၱကိလမထာႏုေယာဂလည္း မျဖစ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္မပင္ပန္းရေအာင္ သံုးေဆာင္သင့္တဲ့ ဆြမ္း သကၤန္း စသည္ကိုလည္း သံုးေဆာင္ရမယ္။
သံုးေဆာင္တဲ့အခါမွာလည္း ကိေလသာ မျဖစ္ရေအာင္ ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိနဲ႔ ႐ႈ႐ႈၿပီး သံုးေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီအက်င့္လမ္းဟာ အတၱကိလမထလမ္းလို တင္းလြန္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကာမသုခလႅိကလမ္းလို ေလ်ာ့လြန္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။
ဒီလုိ မေလ်ာ့လြန္း မတင္းလြန္း အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။
ဒီ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ နည္းလမ္းအရ ဒြါရ ၆-ပါးမွာ ေပၚလာသမွ် အာ႐ုံေတြကို ႐ႈ႐ႈေနလွ်င္ ႐ႈတိုင္း ႐ႈတိုင္း သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ဟာ သူ႕အျခံအရံ မဂၢင္မ်ားႏွင့္တကြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။
ဒီလို ျဖစ္ပြားလို႔ ဝိပႆနာမဂၢင္က ျပည့္စံုတဲ့အခါမွာ အရိယာမဂၢင္မ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေသျခင္းကင္းတဲ့ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ေတြ႕ကာ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမဇၥိမပဋိပဒါ အက်င့္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္လာခဲ့တဲ့ သစၥာေလးပါးကို ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

၃- ဒုကၡသစၥာ

ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲအမွန္ ျဖစ္ေပသည္။

ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
အိုျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
နာျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
ေသျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္တဲ့ အာ႐ုံဝတၳဳမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အပ္တဲ့ အာ႐ုံဝတၳဳမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာရျခင္းလည္း ဆင္းရဲပင္၊
အလိုရွိတာကို မရျခင္း, မရႏိုင္တာကို လိုခ်င္ျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲပင္၊
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ငါ, ငါ့ဥစၥာဟု ထင္မွတ္ စြဲလမ္းႏိုင္တဲ့ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။

၄ - သမုဒယသစၥာ

ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း အမွန္ ျဖစ္ေပသည္။

အၾကင္ တဏွာသည္ တဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္၏။
ႏွစ္သက္ တပ္စြဲျခင္း သေဘာရွိ၏။
ထိုထို ရရာအာ႐ုံ ရရာဘဝတို႔၌ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕လ်က္ ရွိ၏။
ထိုတဏွာမွာ သ႐ုပ္အားျဖင့္ -
ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ၊
ဘဝ၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ၊
သူ႔အလိုလို ဘဝျပတ္ျခင္း၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ ဟူ၍ ၃-ပါး အျပား ရွိ၏။

ဤတဏွာသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း အမွန္ ျဖစ္ေပသည္။

၅ - နိေရာဓသစၥာ

ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအမွန္ ျဖစ္ေပသည္။

၎မွာ ယင္း တဏွာ ၃-ပါး၏ အႂကြင္းမဲ့ ပ်က္ျပယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း၊ ယင္းတဏွာကို စြန္႔ျခင္း၊ လြတ္ထြက္ စြန္႔ျခင္း၊ ယင္းတဏွာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ယင္းတဏွာျဖင့္ မၿငိတြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၆ - မဂၢသစၥာ

ရဟန္းတို႔ - ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အက်င့္ လမ္းမွန္အစစ္ ျဖစ္ေပသည္။

၎မွာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိတဲ့ ဤအရိယာမဂ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အဂၤါရွစ္ပါးမွာ -
(၁) မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း၊
(၂) မွန္စြာ ၾကံျခင္း၊
(၃) မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊
(၄) မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၅) မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း၊
(၆) မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း၊
(၇) မွန္စြာ အမွတ္ရျခင္း၊
(၈) မွန္စြာ စူးစိုက္ တည္ၾကည္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

ယခု ေျပာျပခဲ့တဲ့ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္လာတဲ့ သစၥာေလးပါးကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီလို သိရာမွာ သစၥာေလးပါးရဲ႕ သေဘာသဘာဝ အသီးသီးကို သိတဲ့ သစၥဉာဏ္က ၄-ပါး၊ ျပဳသင့္တဲ့ကိစၥ ၄-ပါးကို သိတဲ့ ကိစၥဉာဏ္က ၄-ပါး၊ ကိစၥ ၄-ပါးလံုး ၿပီးစီးေၾကာင္းကို ျပန္လွည့္ ဆင္ျခင္တဲ့ ကတဉာဏ္က ၄-ပါးအားျဖင့္ ဉာဏ္ ၁၂-ပါး ပါဝင္ေနပါတယ္။

အဲဒီဉာဏ္ ၁၂-ပါး ျဖစ္ပံုကို ဒီလို ဆက္လက္ၿပီး ေဟာသြားျပန္ပါတယ္။

၇ - ဒုကၡသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္

“ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္္းရဲမွန္ ျဖစ္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၈ - ဒုကၡသစၥာ၌ ကိစၥဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲမွန္တရားကို ပိုင္းျခား၍ သိသင့္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၉ - ဒုကၡသစၥာ၌ ကတဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲမွန္တရားကို ပိုင္းျခား၍ သိၿပီးၿပီ”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၀ - သမုဒယသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္

“ဤအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း တရားမွန္ ျဖစ္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၁ - သမုဒယသစၥာ၌ ကိစၥဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း တရားမွန္ကို ပယ္သင့္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၂ - သမုဒယသစၥာ၌ ကတဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း တရားမွန္ကို ပယ္ၿပီးၿပီ”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၃ - နိေရာဓသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္

“ဤသည္ကား အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရားမွန္ ျဖစ္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၄ - နိေရာဓသစၥာ၌ ကိစၥဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရားမွန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၅ - နိေရာဓသစၥာ၌ ကတဉာဏ္

“ထိုအရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရားမွန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးၿပီ”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၆ - မဂၢသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္

“ဤသည္ကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ အက်င့္လမ္းမွန္ ျဖစ္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၇ - မဂၢသစၥာ၌ ကိစၥဉာဏ္

“ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ အက်င့္လမ္းမွန္ကို မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ပြားေစသင့္သည္”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၈ - မဂၢသစၥာ၌ ကတဉာဏ္

“ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတဲ့ အရိယာတို႔ သိအပ္တဲ့ အက်င့္လမ္းမွန္ကို မိမိသႏၲာန္၌ ပြားေစၿပီးၿပီ”ဟု ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူးေသးတဲ့ တရားမ်ားအေပၚမွာ -

ပညာမ်က္စိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
အျပားအားျဖင့္ သိတဲ့ ပညာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ထင္ရွားစြာ သိတဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊
ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပၿပီ ရဟန္းတို႔။

၁၉ - ေရွးက ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ပံု

ရဟန္းတို႔ - ဤအရိယသစၥာ ၄-ပါး၌ ယခု ေျပာခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း အျပန္ ၃-ပါး၊ အျခင္းအရာ ၁၂-ပါး ရွိတဲ့ ယထာဘူတဉာဏ္အျမင္ ငါ့မွာ ေကာင္းေကာင္း မစင္ၾကယ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး “အလြန္အကဲမရွိ အျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္=ဘုရားဉာဏ္ကို ငါရၿပီ၊ ငါဘုရားျဖစ္ၿပီ”ဟု ဝန္မခံခဲ့ေသးပါ ရဟန္းတို႔။

၂၀ - ယခုမွ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပံု

ရဟန္းတို႔ - ငါ့မွာ ဤအရိယသစၥာ ၄-ပါး၌ ယခုေျပာခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း အျပန္ ၃-ပါး၊ အျခင္းအရာ ၁၂-ပါး ရွိတဲ့ ယထာဘူတဉာဏ္အျမင္ ေကာင္းစြာ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ၿပီးတဲ့အခါက်မွသာလွ်င္ နတ္ႏွင့္တကြ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြ ျဗဟၼာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ေလာကႀကီးထဲ၌ ရဟန္း၊ ပုဏၰားႏွင့္တကြ နတ္လူတို႔ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သတၱဝါမ်ားထဲ၌ အလြန္အကဲမရွိ အျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ သမၼာသေမၺာဓိ=ဘုရားဉာဏ္ကို ငါရၿပီ၊ ငါဘုရားျဖစ္ၿပီဟု ဝန္ခံခဲ့ပါသည္ ရဟန္းတို႔။

အႏုသေႏၶစကား

ဒီလို ဝန္ခံရာမွာလည္း ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ အတိအက် မွန္ကန္စြာ သိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီလို မိန္႔ၾကားေတာ္မူျပန္ပါတယ္။

၂၁ - ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ျဖင့္ သိပံု

“ငါ၏ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈဟာ တဒဂၤလြတ္ျခင္း, ဝိကၡမ႓နလြတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သမုေစၧဒလြတ္ျခင္း, ပဋိပႆဒၶိလြတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ဘယ္ေသာအခါမွ် မပ်က္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
ယခု လက္ရွိဘဝဟာ အဆံုးစြန္ေသာဘဝ ျဖစ္ေပသည္။
ယခုအခါ တဖန္ျဖစ္ေပၚမည့္ ဘဝသစ္ ငါ့မွာ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္စြာ သိျမင္တဲ့ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္အျမင္လည္း ငါ့မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ ရဟန္းတုိ႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ဓမၼစၾကာတရားေဒသနာေတာ္ႀကီးကို အၿပီးသတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္ျဖစ္ပံု (အက်ိဳးျပစကား)

ထိုစဥ္အခါက ဒီဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီးကို ၾကားနာရတဲ့အတြက္ ျဗဟၼာ ၁၈-ကုေဋႏွင့္ အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာ နတ္မ်ား မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကို ရသြားၾကပါတယ္။

လူသားျဖစ္တဲ့ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းငါးဦးထဲက အရွင္ေကာ႑ညမွာ “ျဖစ္ေပၚတဲ့ တရားဟူသမွ်ဟာ ခ်ဳပ္ဆံုးျခင္း သေဘာရွိတာခ်ည္းပဲ”လို႔ သိျမင္တဲ့ တရားမ်က္စိ ေခၚ “ေသာတာပတၱိဉာဏ္” ျဖစ္ေပၚၿပီး “ေသာတာပန္” ျဖစ္သြားပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးပံု

ဒီလို အရွင္ေကာ႑ညမွာ တရားမ်က္စိပြင့္ၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္သြားတာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက “အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ၊ အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ” = “ေကာ႑ည သိသြားေပၿပီ အခ်င္းတို႔၊ ေကာ႑ည သိသြားေပၿပီ အခ်င္းတို႔”ဟု ပီတိ ေသာမနႆအစြမ္းျဖင့္ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္ ရပံု

ထိုအခါမွ အရွင္ေကာ႑ညက ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေလွ်ာက္ေတာင္းပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက “ဧဟိ ဘိကၡဳ သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ၊ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာ ဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာထ” = “လာေလာ့ ရဟန္း၊ တရားေတာ္မွာ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ေဟာထားတဲ့ သြာကၡာတ တရားေတာ္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဆင္းရဲကုန္ဆံုးျခင္းကို ျပဳႏိုင္ေအာင္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္လွည့္ပါေလာ့”ဟု ေခၚေတာ္မူကာ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ကဲ ... တရားေတာ္ကို အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္။
ဒီဓမၼစၾကာတရားေဒသနာေတာ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မဂၢင္ရွစ္တန္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အက်င့္လမ္းမွန္ကို မွန္ကန္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾက၍ အရိယသစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကို အလ်င္အျမန္ သိျမင္ၾကပါေစသတည္း။

Monday, January 17, 2011

တရားဦး

ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔
စၾကာေ႐ႊဘြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍
ငါးပါးဝဂၢီ၊ စံုအညီႏွင့္
မဟီတေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ
ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား
ဝါဆိုလေျပ့(ျပည့္)၊ စေနေန႔ဝယ္
ေႂကြ႕ေႂကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို
မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္
တရားနတ္စည္ ႐ြမ္းတယ္ကို။

(မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔၌ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။)

(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ခုနစ္ေန႔ဗုဒၶဝင္ဘုရားရွိခိုးမွ)

+++++

ဓမၼစၾကာေဒသနာသည္ ဘုရားရွင္အနႏၲတို႔၏ တရားဦး ျဖစ္၏။
အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္း၏ သည္းေျခ ျဖစ္၏။
ဓမၼကၡႏၶာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၏ မိခင္ပမာ မာတိကာ ျဖစ္၏။
ေလးဆယ့္ငါးဝါပတ္လံုး ေဟာသမွ်သည္ သစၥာေလးပါးမွ လြတ္သည္ မရွိ။
နတ္ျဗဟၼာတို႔ ေရွးဦးစြာ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ ခံစားရေသာ ကနဦးတရား ျဖစ္၏။
႐ြတ္ဖတ္သံၾကားတိုင္း နတ္တို႔နား၌ မ႐ိုး။ ဝမ္းေျမာက္စြာ ျမတ္ႏိုးကုန္၏။
တနဂၤေႏြစေသာ အခါခုနစ္ေန႔တို႔တြင္မူ စေနေန႔ကို ေျမတုန္ေအာင္ ထင္ရွားေစ၏။ စေနေန႔ကို ႐ိုေသစြာ အေလးျပဳသူတို႔အား ေကာင္းက်ိဳးတိုးေစေသာ ဓမၼစၾကာသည္ အလြန္ ရခဲ၏။
ဘုရားရွင္တစ္ဆူပြင့္မွ တစ္ႀကိမ္သာ ေပၚလာ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤဓမၼစၾကာကို အဘယ္သို႔ေသာသူ မ႐ြတ္ဖတ္ခ်င္ဘဲ ရွိအံ့နည္း။
ေန႔စဥ္ ႐ြတ္ဖတ္ခ်င္မည္သာတည္း။

(ေညာင္ေလးပင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏မဟာဓမၼစၾကာအရသာမွ)

+++++

... ဘုန္းႀကီးတို႔ မင္းကြန္းမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူသြားတဲ့ ခ်မ္းသာႀကီးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူဖူးတယ္။

“လူဆိုတာကြယ္ .. တဲ့၊ က်န္းမာခ်င္လို႔ရွိရင္တဲ့ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ေသြးေဆး႐ႉေပးရတယ္တဲ့။
ႏွစ္ရက္တစ္ပတ္ သံုးရက္တစ္ပတ္ ေဆးဝါႀကီးမ်ား ေသာက္ေပးရတယ္။
ခုနစ္ရက္တစ္ပတ္ေလာက္ ငန္းေဆးမ်ားလည္း ေသာက္ေပးရတယ္ တဲ့။
အဲဒါလိုပဲတဲ့ ‘တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတည္းဟူေသာ အနာေရာဂါ’ ကင္းခ်င္လို႔ရွိရင္တဲ့ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ေသြးေဆြးနဲ႔တူေသာ ဓမၼစၾကာကို ႐ြတ္ရတယ္ နာရတယ္” တဲ့။

(အသံသြင္း) ႀကိဳးထဲ သြင္းထားၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ ... နာလည္း နာၾကေပါ့။(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ဓမၼစၾကာမွ)

++++++

“ဓမၼစၾကာ”ဟု ေခၚေသာ တရားဦးေဒသနာမွာ အေရးႀကီးလွသည္။
တရားရွင္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေလာကႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆႏွင့္ သတြာအားလံုးတို႔ အာသာျပင္းျပင္းျဖင့္ ေတာင့္တေနၾကေသာ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ကို ရေအာင္ လုပ္ကိုင္ က်င့္ၾကံနည္းကို ဤေဒသနာတြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။
ေလာက၌ အစိုးရသစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းသစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၎အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္၏ ဝါဒလမ္းစဥ္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိျမင္ အကဲခတ္ႏုိင္ရန္ ေၾကညာရသလိုပင္ “ကမ႓ာေလာက၌ ဗုဒၶဘာသာေခၚေသာ ဘာသာစစ္ ဘာသာမွန္ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာၿပီ”ဟု ေၾကညာဖို႔ရန္ ဤတရားဦးကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ ဝါဒကို နားလည္လိုေသာသူတို႔သည္ ဤတရားဦးကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာရေပမည္။

(အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ ၏တရားဦးမွ)

+++++

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱ ျပန္လည္ ႂကြေရာက္သြားရာ ယခုအပတ္ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္း၌ အရွင္စကၠိႏၵက ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားဦးျဖစ္ေသာ “ဓမၼစၾကာ”ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။+++++

စေနေန႔ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲကိုလည္း အရွင္စကၠိႏၵကပင္ ညေန ၄ နာရီခြဲ၌ ေဟာၾကားရာ ‘ကိေလသာပယ္နည္း ၅-မ်ိဳး’အေၾကာင္းကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
ကိေလသာ ၃-မ်ိဳး

‘လြန္က်ဴး’,‘ဆူပြက္’၊ ‘မ်ိဳးမပ်က္’၊ သံုးခ်က္ ကိေလသာ။

‘သီလ’,‘သမာ၊ ဓိ’ ‘ပညာ’၊ သတ္ရာ သံုးသိကၡာ။

အနာႏွင့္ေဆး၊ သင့္ေအာင္ေပး၊ ေပ်ာက္ေရး မခက္ပါ။

(၁) ဝီတိကၠမကိေလသာ

ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မ်ား ျဖစ္၏။ ဤဝီတိကၠမကိေလသာမ်ား မေပၚေစရန္ သီလသိကၡာျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရ၏။

(၂) ပရိယု႒ာနကိေလသာ

ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာအဆင့္ မေရာက္ဘဲ စိတ္ႏွလံုးတြင္ ထႂကြေသာင္းက်န္း ေပၚေပါက္ေသာ မေနာကံ မေနာဒုစ႐ိုက္မ်ား ျဖစ္၏။ အဘိဇၥ်ာ, ဗ်ာပါဒ, မိစၧာဒိ႒ိ ဟူေသာ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဤဆူပြက္မႈ ပရိယု႒ာနကိေလသာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သမာဓိသိကၡာျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရ၏။

(၃) အႏုသယကိေလသာ

အကုသိုလ္ကိေလသာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္သို႔ မေရာက္မီ၊ ယင္းအကုသိုလ္ကိေလသာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ခြင့္ အေျခအေနသေဘာကို ဆိုလို၏။
ဤအႏုသယကိေလသာကို ပညာသိကၡာျဖင့္သာ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္၏။

ကိေလသာပယ္နည္း ၅-မ်ိဳး

(၁) တဒဂၤပဟာန္ = ကာမကုသိုလ္တရားစုျဖင့္ ျပဳဆဲခဏ၌ ပယ္ျခင္း။
(၂) ဝိကၡမ႓နပဟာန္ = မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္စုျဖင့္ နည္းပါးေအာင္ ျပဳျခင္း။
(၃) သမုေစၧဒပဟာန္ = မဂ္ကုသိုလ္စုျဖင့္ အျပတ္ပယ္ျခင္း။
(၄) ပဋိပႆဒၶိပဟာန္ = ဖုိလ္တရားစုျဖင့္ ၿငိမ္းေအးမႈ ျပဳျခင္း။
(၅) နိႆရဏပဟာန္ = ပရိနိဗၺာနဓာတ္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ ထြက္ေျမာက္သြားျခင္း။

ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၅-မ်ိဳး

(၁) တဒဂၤဝိမုတၱိ = ကာမကုသိုလ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ အခိုက္အတန္႔ လြတ္ေျမာက္ျခင္း။
(၂) ဝိကၡမ႓နဝိမုတၱိ = မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ျဖင့္ ဖယ္ခြာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း။
(၃) သမုေစၧဒဝိမုတၱိ = မဂ္ကုသိုလ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း။
(၄) ပဋိပႆဒၶိဝိမုတၱိ = ဖိုလ္စိတ္ျဖင့္ ေအးၿငိမ္း လြတ္ေျမာက္ျခင္း။
(၅) နိႆရဏဝိမုတၱိ = သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း။

+++++

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ တရား႐ႉမွတ္ၾကၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အဖို႔အစုတို႔ကို အားလံုးေသာ သတၱဝါတို႔အား အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Wednesday, January 12, 2011

Lokachantha Pagoda and Temple in the snow (12-Jan-2011)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁-၁၂ ရက္တို႔တြင္ နယူးေယာက္-နယူးဂ်ာစီတို႔၌ ႏွင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပန္ရာ နယူးဂ်ာစီမဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာရွိ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။႐ုပ္သာႏြမ္းေစ စိတ္မပန္းေစနဲ႔

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီအထိ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က မဟာသတိပ႒ာနသုတ္သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊ ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၆ နာရီအထိ အရွင္ဝဏၰိတက ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။

+++++

ေညာင္ေလးပင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “သတိပ႒ာန္အရသာ”မွ ‘ေဝဒနာ႐ႈနည္း’ႏွင့္ ‘စိတ္႐ႈနည္း’

ေဝဒနာ႐ႈနည္း

သုခ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖစ္ေသာအခါ “ငါသည္ သုခေဝဒနာကို ခံစား၏”ဟု သိေသာသူသည္ ‘သုခေဝဒနာႏုပႆီပုဂၢိဳလ္’ မည္၏။

ေမး။ ။ ဤသို႔ေသာ သိျခင္းမ်ိဳးကို ဘုရားတရား မၾကားဖူးေသာ သာသနာပ လူ႐ိုင္း, ႏို႔စို႔အ႐ြယ္သူငယ္, အပါယ္ေလးဘံုသားတို႔ပင္လွ်င္ သိႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ဤေဝဒနာႏုပႆီပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သိျခင္း အဘယ္သို႔ ထူးျခားသနည္းဟု ေမးဖြယ္ ရွိ၏။

ေျဖ။ ။ လူ႐ိုး, သူငယ္, အပါယ္သားတို႔သည္ “ငါ သုခခံစား၏”ဟု သိေသာ္လည္း သတၱဝါဟူေသာ အမွတ္သညာကို မစြန္႔မခြာမူ၍ သိၾက၏။ ကမၼ႒ာန္း မျဖစ္။ ေဝဒနာႏုပႆီပုဂၢိဳလ္ကား သတၱဝါဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြန္႔ခြာ၍ သိ၏။ ကမၼ႒ာန္း ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ထူးျခား၏။

သတၱဝါသညာ စြန္႔ခြာပံုကား - ေဝဒနာသည္သာလွ်င္ ခံစားလ်က္ ျဖစ္သည္ကို “ငါခံစားသည္”ဟူ၍ ေဝါဟာရစကား ေျပာဆိုျခင္းမွ်သာတည္း - ဟု သိရမည္။ ဤသို႔ သိလွ်င္ သတၱဝါသညာကို စြန္႔ခြာသည္ မည္၏။

ရွင္းဦးအံ့။

(၁) ဤေဝဒနာကို အဘယ္သူ ခံစားသနည္း။ ခံစားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ မရွိ။

(၂) ဤေဝဒနာကို အဘယ္သူ အစိုးတရ ပိုင္ဆိုင္သနည္း။ ပိုင္ဆိုင္သူ မရွိ၊ အစိုးရသူ မရွိ။

(၃) ဤေဝဒနာသည္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတို႔အလိုေၾကာင့္ ျဖစ္သေလာ။ မျဖစ္၊ ဝတၳဳအာ႐ုံေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဝဒနာသာလွ်င္ ခံစားလ်က္ ျဖစ္သည္ကို ငါခံစားသည္ ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ ခံစားေသာသူ မရွိ။
ဤသို႔ သတၱဝါ သညာကို စြန္႔ခြာ၍ သိမွသာလွ်င္ ကမၼ႒ာန္း ျဖစ္သည္။
သတၱဝါ သညာ မစြန္႔ႏိုင္လွ်င္ သိ႐ုံမွ်ျဖင့္ ကမၼ႒ာန္း မျဖစ္ေသး။

(ဒုကၡေဝဒနာကို ငါခံစား၏၊ အဒုကၡ မသုခ ေဝဒနာကို ငါခံစား၏ ဟု သိရာ၌လည္း ဤအတူ သတၱဝါ သညာ စြန္႔ခြာ၍ သိရမည္သာတည္း။)

ခံစားသူ မရွိပံု ဝတၳဳ

စိတၱလေတာင္၌ မေထရ္တစ္ပါး ေလနာႏွိပ္စက္၍ ၿငီးတြားစဥ္ ရဟန္းငယ္တစ္ပါးက “အရွင္ဘုရား ... အဘယ္ေနရာ နာပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

“ငါ့ရွင္ ... နာေသာေနရာ ျပစရာ သီးျခား မရွိ။ အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳလ်က္ ေဝဒနာသာလွ်င္ ခံစား၏”ဟု ေျဖလတ္ေသာ္ -

“ဤသို႔ သိလွ်င္ သည္းခံသင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

“ေကာင္းၿပီ၊ သည္းခံေတာ့မည္ ငါ့ရွင္”ဟု ဆိုလတ္ေသာ္ -

“သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းပါသည္ ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္၏။

မေထရ္သည္ မၿငီးမတြား သည္းခံလ်က္ ေနစဥ္ ေလသည္ ရင္ကို ခြဲ၏။ အူေခြသည္ အပသို႔ ထြက္၍ ေညာင္ေစာင္း၌ တည္၏။

“ငါ့ရွင္ ... ဤမွ်ေသာ သည္းခံျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီ မဟုတ္ေလာ”ဟု ဆိုလတ္ေသာ္ - ရဟန္းငယ္သည္ ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနေလ၏။

မေထရ္သည္ ဝီရိယ, သမာဓိ ညီမွ်ေအာင္ ယွဥ္ေစသျဖင့္ ပဋိသမ႓ိဒါပတၱ ရဟႏၲာျဖစ္၍ သမသီသီပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူ၏။

(ဤ၌ လြန္စြာ သည္းခံျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံျခင္းသည္ပင္ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယ မည္၏။ ဝီရိယရွိသေလာက္ သမာဓိကုိ ျဖစ္ေစျခင္း, သမာဓိရွိသေလာက္ ဝီရိယကို ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ညီမွ်ေအာင္ ယွဥ္ေစသည္ မည္၏။)

xxx

စိတ္႐ႈနည္း

မိမိသႏၲာန္၌ ရာဂရွိေသာ စိတ္ျဖစ္ေသာအခါ “ငါ၏ စိတ္သည္ ရာဂရွိ၏။ ငါ့အား ရာဂရွိေသာ စိတ္ျဖစ္၏”ဟု သိေသာသူသည္ စိတၱာႏုပႆီပုဂၢိဳလ္ မည္၏။
“ေရွး၌ မျဖစ္၊ ယခုမွ ျဖစ္ဆဲ”ဟု သိေသာ သူသည္လည္း စိတၱာႏုပႆီပုဂၢိဳလ္ မည္၏။

ဤသို႔ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈ၍ နာမ္ကို သိမ္းဆည္း၍လည္းေကာင္း၊ နာမ္႐ုပ္ကို သိမ္းဆည္း၍လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းရွာ၍လည္းေကာင္း၊ စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္ေစ၍လည္းေကာင္း ပြားမ်ားပံုနည္းတို႔ကို ေဝဒနာႏုပႆနာ၌ ဆိုၿပီးသည္ကို မွီး၍ သိအပ္ကုန္၏။
ႂကြင္းေသာ စိတ္႐ႈပံု, ဗဟိဒၶ႐ႈပံု, အဇၥ်တၱဗဟိဒၶ႐ႈပံုတို႔လည္း သိလြယ္ေသာ သေဘာ ရွိကုန္ၿပီ။

အားရွိဖြယ္

ဤစိတၱာႏုပႆနာနည္းကို သိေသာသူသည္ ထူးေသာ အရသာကို ရေလ၏။
မီးေသြးမည္းညစ္ကို ေ႐ႊ ေငြ စိန္ေက်ာက္ ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ အကုသိုလ္တရားညစ္ကို စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈျခင္းျဖင့္ အဖိုးတန္တရား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီ။

မိမိရင္ဝသို႔ ခ်ိန္လႊတ္ေသာ လက္နက္ ဦးခၽြန္ကို ေ႐ႊေျခနင္း ေ႐ႊရထား ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ အပါယ္သံသရာ၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္လတံ့ေသာ တရားဖ်င္း တရားညံ့တို႔ကို သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္း မဂၢင္ရထား တရားထူး တရားျမတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီ။

ဥယ်ာဥ္မႉးတို႔သည္ လင္းႏို႔ အညစ္အေၾကး ႐ြံဖြယ္ကို သစ္ပင္သန္ေအာင္ ဝဲေပးကုန္၏။ (ဝါ) ေျမစာေကၽြးကုန္၏။
အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ေလာဘ, ေဒါသ စေသာ အကုသိုလ္စိတ္ ႐ြံဖြယ္ကို စိတၱာႏုပႆနာ ဘာဝနာသန္ေအာင္ ဝဲေပးကုန္၏။ (ဝါ) အာ႐ုံစာ ေကၽြးကုန္၏။

ေရွးအခါ လယ္သမားတစ္ေယာက္ သူတပါး၏ ေရကို ခိုးေသာက္၏။
ထိုေနာက္ ဤေလာဘသည္ အေဖာ္ရလွ်င္ ငါ့ကို အပါယ္ခ်လတံ့ဟု စဥ္းစားမိ၍ -
“ဤေလာဘစိတ္သည္ ေရွး၌ မျဖစ္၊ ယခု ျဖစ္သည္၊ အၿမဲ မရွိ၊ အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱ”ဟု ဆင္ျခင္စဥ္ ပေစၥကေဗာဓိဉာဏ္ ရသတတ္။

ေလာဘေၾကာင့္ ၿပိတၱာ၊
ေဒါသ - ငရဲ၊
ေမာဟ - တိရစၧာန္၊
မာန - အမ်ိဳးယုတ္၊
ဣႆာ - အ႐ုပ္ဆိုး၊
မစၧရိယေၾကာင့္ အမြဲ ျဖစ္တတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိတၱာ, ငရဲ စသည္တို႔မွ လြတ္လိုေသာ သူသည္ ဤနည္းသိသည္မွ စ၍ ေလာဘ, ေဒါသ စသည္ ျဖစ္သမွ်ကို သတိရတိုင္း စိတၱာႏု ထက္သန္ေရး ဘာဝနာ ေျမစာေကၽြး၍ ဝဲေပးလိမ့္မည္ စင္းစင္းတည္း။

+++++

ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲကို အရွင္ဝဏၰိတက “႐ုပ္သာႏြမ္းေစ စိတ္မပန္းေစနဲ႔” ဒုကၡေဝဒနာတရားေတာ္ကို ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ လကၤာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။


ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “သလႅသုတ္တရားေတာ္” ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

ျခားနားခ်က္

ေဝဒနာမ်ား၊ ေတြ႕ခံစားလွ်င္
တရားအသိ၊ မျပည့္ဝသူ
ျပည့္ဝသူ၊ ထူးမူ ဘယ္သို႔နည္း။

တရားအသိ မျပည့္ဝသူ

တရားအသိ၊ မျပည့္ဝမူ
ထိုသည့္သူကား၊ ေတြ႕မူဆင္းရဲ
မ႐ႈဘဲမို႔၊ ကိုယ္လဲၫိႈးႏြမ္း
စိတ္ပင္ပန္း၊ ခ်မ္းသာ မရၿပီ။

ဆူးတစ္ေခ်ာင္းစူးလွ်င္၊ ေနာက္ဆူးထြင္၊ နာက်င္ ထပ္ဆင့္ပြား
ကိုယ္၌ဆင္းရဲ၊ မ႐ႈဘဲ၊ စိတ္ထဲ ပင္ပန္းျငား။
ကိုယ္လဲဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ဆင္းရဲ ထပ္ဆင့္ပြား။
ဆင္းရဲကိုသာ၊ မခံသာ၊ စိတ္မွာ လြန္ထိပါး။

စိတ္မွာခိုက္ထိ၊ ဆင္းရဲဘိ၊ ပဋိဃာႏုသယ ပြား။
ထိုဆင္းရဲမွ၊ လြတ္လိုလွ၍၊ ကာမခ်မ္းသာ၊ ေတာင့္တပါ၊ ရာဂါႏုသယ ပြား။
ထို‘ေဝ’ႏွစ္ဆစ္၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္သာယာ
ျပစ္နာဆာႏွင့္၊ လြတ္ရာစင္စစ္
ဉာဏ္မဆစ္၍၊ ဥေပက္ ေဝဒနာ
ျဖစ္ေပၚလာ၊ အဝိဇၨာႏုသယ ပြား။

ယင္းသို႔ျဖစ္ျငား၊ ထိုသူစားက
သံုးပါးေဝဒနာ၊ ခံစားရာ၌
ယွဥ္ကာကိေလ၊ ခံစားေပ၍
မ်ားေထြဒုကၡ၊ မလြတ္ရသည္
သုတကင္းသူ သေဘာတည္း။

တရားအသိ ျပည့္ဝသူ

တရားအသိ၊ ျပည့္ဝဘိမူ
ထိုသည့္သူကား၊ ေတြ႕မူဆင္းရဲ
႐ႈမွတ္ၿမဲ၍၊ စိတ္ထဲမပန္း
႐ုပ္သာႏြမ္း၊ ႐ႊင္လန္း ၾကည္ေတာ့သည္။

ဆူးတစ္ေခ်ာင္းစူးလွ်င္၊ ေနာက္မထြင္၊ နာက်င့္ ဆင့္မပြား။
ကိုယ္၌ဆင္းရဲ၊ ႐ႈမွတ္ၿမဲ၊ ဆင္းရဲ အသိပြား။
စိတ္မဆင္းရဲ၊ မထိဘဲမို႔
မစြဲႏုသယာ၊ ေဝဒနာ၏
ငါးျဖာျဖစ္ေသာ၊ ထိုသေဘာကို
နက္ေနာပိုင္ပိုင္၊ သိျမင္ႏိုင္၊ ၿမဲခိုင္ ဉာဏ္တိုးပြား။

ယင္းသို႔ျဖစ္ျငား၊ ထိုသူစားက
သံုးပါးေဝဒနာ၊ ခံစားရာ၌
ကင္းကြာကိေလ၊ ခံစားေပ၍
မ်ားေထြဒုကၡ၊ ကင္းလြတ္ရသည္၊ သုတရွိသူ သေဘာတည္း။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ တရား႐ႈမွတ္ၾကၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Thursday, January 6, 2011

ေအဘီဘီေအ ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပြဲ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပြဲကို က်င္းပ ျပဳလုပ္၏။

ဘုရားအမႉးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ၾကၿပီး၊ သံဃာေတာ္မ်ားက ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သၾကျခင္း၊ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီး ဦးအဘယာလကၤာရက ေရစက္ခ်အစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ က်င္းပၾက၏။

ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား မုန္႔ဟင္းခါး၊ ျမန္မာမုန္႔မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြး၏။

ပြဲေတာ္အလႉရွင္မွာ ဦးသိန္းဝင္း-ေဒၚစန္းစန္းေဌးႏွင့္ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဂေရ႕စ္ႏွင့္ အိန္ဂ်လာ မိသားစု ျဖစ္၏။

သစၥာပန္းမ်ား ပြင့္ေစျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ ပထမဦး ဓမၼသင္တန္းႏွင့္ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲကို ျပဳလုပ္ က်င္းပ၏။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီအထိ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ ကာယာႏုပႆနာ၊ ဓာတုမနသိကာရပိုင္းႏွင့္ နဝသိဝထိကပိုင္းတို႔ကို ပို႔ခ်ေပး၏။

ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာ တရားပြဲကို က်င္းပရာ အရွင္ပညာနႏၵက ‘သစၥာပန္းမ်ား ပြင့္ေစျခင္း’တရားေတာ္ကို ၂ နာရီခန္႔ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။တရားပြဲ မစမီ စကားလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေမတၱာထားသူ၊ ေဒါသပြားသူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေမတၱာအက်ိဳး၊ ေဒါသအျပစ္တို႔ကို ေရွးဦးစြာ ခံစားရပံုအေၾကာင္း ရွင္းျပ ေဟာေျပာ၏။

ထိုေနာက္ -

လူလည္းျဖစ္ခဲ၊ သက္ရွင္ခဲ၏
သက္လည္းရွင္ျပန္၊ လူျဖစ္ျပန္က
ေတြ႕ရန္ သာသနာ၊ ခက္ခဲျပန္၏
သာသနာလည္၊ ေတြ႕ခဲ့ျပန္က
ေတြ႕ခဲတရား၊ နာႏိုင္ျငား၏
နာကားနာေပ၊ သိခဲေပ၏
သိေပျပန္လည္း၊ က်င့္ႏိုင္ခဲသည္
ခက္ခဲ ဒုလႅဘပါတကား ... ဟူသည္ႏွင့္အညီ ရခဲ ၾကံဳခဲ အခြင့္ခါေကာင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကခိုက္ သံဃာေတာ္မ်ားက -

‘သိ’ ‘ပယ္’ ‘ဆိုက္’ ‘ပြား’၊ ေဟာစဥ္ထား၍ ၫႊန္ၾကား ျပသေနၾကသည့္အတိုင္း

‘ပြား’ ‘သိ’ ‘ပယ္’ ‘ဆိုက္’၊ က်င့္စဥ္လိုက္ ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ သစၥာပန္းမ်ား ဖူးပြင့္ ေဝဆာမည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကား၏။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ၅ မိနစ္ခန္႔ တရား႐ႈမွတ္ၾကၿပီး၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမ်ားသတၱ ေဝေနယ်တို႔အား အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။