Friday, June 25, 2010

႐ုပ္ ၂၈-ပါး

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အပတ္စဥ္ (၃၇) ႐ုပ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူၾကရ၏။
ဦးစြာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ႐ုပ္ ၂၈-ပါးအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးၿပီး၊ ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အသံသြင္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို နာယူ မွတ္သားၾကရ၏။

+++++႐ုပ္ ၂၈-ပါး


႐ုပ္ = မ်က္ျမင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာတရား


“ေအးတဲ့အခါ ႐ုပ္အစဥ္ကတစ္မ်ိဳး မေနဘူးလား၊ ပူတဲ့အခါက်ေတာ့ ႐ုပ္အစဥ္က တစ္မ်ိဳးေနတယ္။
ဆာတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး၊
ေရငတ္ေနတဲ့အခ်က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး၊
ပိုးေကာင္ေတြ အကိုက္ခံရတဲ့အခါ တစ္မ်ိဳး ေနတယ္။

အဲဒီလို ေရွ႕႐ုပ္အစဥ္နဲ႔ မတူတဲ့ ေနာက္႐ုပ္အစဥ္ျဖစ္တာ၊ အဲသလို ျဖစ္တာကိုပဲ ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔ ေခၚတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္ဆိုတာ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာတရားလို႔ မွတ္ရမယ္။”


“႐ုပ္ဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာတရားဆိုရင္ စိတ္ေကာ မေဖာက္ျပန္ဘူးလား၊ ေရွ႕စိတ္အစဥ္နဲ႔ မတူတဲ့ ေနာက္စိတ္အစဥ္ေတြ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဝီထိေတြ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒါေပမယ္လို႔ ဒီေနရာမွာ မ်က္ျမင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာက္ျပန္တာကို ဆိုလိုတယ္။ စိတ္က လူသိတာမွ မဟုတ္ပဲ။ တစ္ထိုင္ထဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာ ဘယ္သူသိၾကလဲ။ ႐ုပ္က်ေတာ့ သိတယ္။”


“သူမ်ားက ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဆာေလာင္ေနတယ္၊ ခ်မ္းေနတယ္၊ အိုက္ေနတယ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ထင္ရွားတဲ့ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္လို႔ ဒီလိုေခၚရတယ္။”


+++++


အဘိဓမၼာသေဘာအရ၊ အဘိဓမၼာသင္ၾကားခ်က္အရ ႐ုပ္ေပါင္း ၂၈-ပါး ရွိ၏။

ထို ႐ုပ္ ၂၈-ပါးကို အစုကေလးမ်ား ခြဲၿပီး ေလ့လာရ၏။


မဟာဘုတ္ ၄-ပါး


အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္၏။ ဓာတ္ႀကီး ၄-ပါးဟုလည္း ေခၚ၏။

ပထဝီဓာတ္’၊ ‘အာေပါဓာတ္’၊ ‘ေတေဇာဓာတ္’၊ ‘ဝါေယာဓာတ္’ဟု ပါဠိအစဥ္အတုိင္း မွတ္သားႏိုင္၏။


ပထဝီဓာတ္ = မာမႈ, ေပ်ာ့မႈ, ၾကမ္းတမ္းမႈ, ႏူးညံ့မႈ သေဘာ

အာေပါဓာတ္ = ယုိစီး ဖြဲ႕စည္းတတ္ေသာ သေဘာ

ေတေဇာဓာတ္ = ပူမႈ ေအးမႈ သေဘာ

ဝါေယာဓာတ္ = တြန္းကန္ ေထာက္ကန္တတ္ေသာ သေဘာ


ဤအေျခခံဓာတ္ႀကီး ၄-ပါးကို အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ က်န္႐ုပ္ ၂၄-ပါးကို ‘ဥပါဒါ႐ုပ္’ဟု ေခၚ၏။ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါး


‘ပသာဒ’ ဆိုသည္မွာ ၾကည္လင္ျခင္းကို ေခၚ၏။

(၁) စကၡဳပသာဒ = မ်က္စိအၾကည္
(၂) ေသာတပသာဒ = နားအၾကည္
(၃) ဃာနပသာဒ = ႏွာေခါင္းအၾကည္
(၄) ဇိဝွါပသာဒ = လွ်ာအၾကည္
(၅) ကာယပသာဒ = ကိုယ္အၾကည္ဝိသယ႐ုပ္ ၇-ပါး

‘ဝိသယ’ မွာ ‘အာ႐ုံ’ကို ေခၚ၏။

အာ႐ုံကို ပါဠိတြင္ ‘ဝိသယ’၊ ‘အာရမၼဏ’၊ ‘ေဂါစရ’ဟု သံုး၏။

(၁) ႐ူပါ႐ုံ = ျမင္ႏိုင္ေသာ ႐ုပ္ (႐ုပ္ ၂၈-ပါးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမင္ႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ ျဖစ္၏။)

(၂) သဒၵါ႐ုံ = ၾကားအပ္ေသာ ႐ုပ္

(၃) ဂႏၶာ႐ုံ = နံအပ္ေသာ ႐ုပ္

(၄) ရသာ႐ုံ = အရသာသိေသာ ႐ုပ္

ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ (ပထဝီေတေဇာဝါေယာ) = အေတြ႕အထိ

‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ’မွာ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ - မဟာဘုတ္ ၃-ပါး အေပါင္းကိုပင္ ေခၚ၏။ 

အဘိဓမၼာသေဘာအရ ‘အာေပါဓာတ္’ကို ေတြ႕ထိ၍ မရ။


“ေရကို လက္နဲ႔ႏိႈက္လိုက္လို႔ ေအးတာက ေတေဇာသြားေတြ႕တာ။ အာေပါရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈကို ထိလို႔ ေတြ႕လို႔ မရဘူးလို႔ ဒီလို ယူဆထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ ဒီ ၃-မ်ိဳးအေပါင္းကို ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံလို႔ ေခၚတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံဆိုတာ သီးျခား ရွိတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။ မဟာဘုတ္ ၃-ပါးအေပါင္းပဲ။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီ မဟာဘုတ္ ၃-ပါးအေပါင္းသည္ပင္လွ်င္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝိသယ႐ုပ္ ၇-ပါးလို႔ ေျပာရင္လည္း ဟုတ္တယ္။ ၄-ပါးလို႔ ေျပာရင္လည္း ဟုတ္တာပဲ။ ၅-ပါးလို႔ ေျပာရင္လည္း ဟုတ္တယ္။

အဲဒါ ေတာ္ေတာ္ၾကာက်ေတာ့ သတိေမ့ၿပီး ေပါင္းတာ ႏႈတ္တာေတြမွာ လြဲကုန္တတ္တယ္။ ဒါထည့္ေပါင္းၿပီး သခ်ၤာက မကိုက္ဘူး။ မႏုတ္မိလို႔ သခ်ၤာမကိုက္ဘူး စသည္ျဖင့္ အလြန္သတိထားရမယ္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံပါလာရင္ သတိထားရမယ္။”


ဝိသယ႐ုပ္ေတြကို ပသာဒ ၅-ပါးနဲ႔ စပ္ဟပ္လိုက္ရင္ -
 • ႐ူပါ႐ုံနဲ႔ စကၡဳပသာဒ
 • သဒၵါ႐ုံနဲ႔ ေသာတပသာဒ
 • ဂႏၶာ႐ုံနဲ႔ ဃာနပသာဒ
 • ရသာ႐ုံနဲ႔ ဇိဝွါပသာဒ
 • ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံနဲ႔ ကာယပသာဒ တို႔ တိုက္ဆိုင္တယ္။


ဘာဝ႐ုပ္ ၂-ပါး


ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္ = မိန္းမသေဘာျဖစ္ေသာ ႐ုပ္

ပုမၻာဝ႐ုပ္ = ေယာက်္ားသေဘာျဖစ္ေသာ ႐ုပ္


အဲဒီ ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္၊ ပုမၻာဝ႐ုပ္ဟာ တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံၿပီး တည္တယ္။ဟဒယ႐ုပ္

ႏွလံုးအိမ္အတြင္း ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးတစ္မ်ိဳး။ဇီဝိတ႐ုပ္

႐ုပ္တရားတို႔ မပုပ္သိုးေအာင္ မေဆြးေျမ့ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ သေဘာတရား (အသက္)။

(နာမ္တရားတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သေဘာတရားမွာ ‘နာမ္ဇီဝိတ’ ျဖစ္၏။)

ဇီဝိတ႐ုပ္သည္ သက္ရွိသတၱဝါသႏၲာန္မွာသာ ျဖစ္ႏိုင္၏။ ျပင္ပဗဟိဒၶမွာ မျဖစ္ႏိုင္။အာဟာရ႐ုပ္

စားေသာက္စရာထဲတြင္ ပါေသာ ၾသဇာဓာတ္။


ဤ “မဟာဘုတ္ ၄ + ပသာဒ ၅ + ဝိသယ ၄ + ဘာဝ ၂ + ဟဒယ + ဇီဝိတ + အာဟာရ” ႐ုပ္ ၁၈-ပါးတို႔ကို -
သဘာဝ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (တကယ့္သေဘာဟုတ္ေသာ ႐ုပ္)

သလကၡဏ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (သေဘာလကၡဏာရွိေသာ ႐ုပ္)

နိပၹႏၷ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတို႔က ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ႐ုပ္)

႐ူပ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (တကယ္ေဖာက္ျပန္ေသာ ႐ုပ္၊ ေလးနက္ေစလို၍ ႐ုပ္,႐ုပ္ ဟု ဆို၏။)

သမၼသန႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။ (အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေရး ၃-ပါး ဆင္ျခင္သံုး၍ ရေသာ ႐ုပ္)

ဤ႐ုပ္မ်ားမွာ ပရမတၳအားျဖင့္ တကယ္ ထင္ရွားရွိေသာ ႐ုပ္မ်ား ျဖစ္၏။အာကာသ႐ုပ္

ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ေနေသာ သေဘာ။ဝိညတ္႐ုပ္ ၂-ပါး

ဝိညတ္ (ဝိညတၱိ=ပါဠိ) = သိေစျခင္း

ကာယဝိညတ္ = ကုိယ္ျဖင့္ သိေစတတ္ေသာ သေဘာ

ဝစီဝိညတ္ = ႏႈတ္ျဖင့္ သိေစတတ္ေသာ သေဘာဝိကာရ႐ုပ္ ၅-ပါး

ဝိကာရ = ေဖာက္ျပန္ျခင္း (အေျခအေန အျခင္းအရာ တစ္မ်ိဳး)

ကာယႆလဟုတာ = ေပါ့ပါးသည့္သေဘာ

ကာယႆမုဒုတာ = ႏူးညံ့မႈသေဘာ

ကမၼညတာ = အမႈ၌ခန္႔ေသာသေဘာ

ကာယဝိညတ္ (ဝိညတ္႐ုပ္)

ဝစီဝိညတ္ (ဝိညတ္႐ုပ္)
လကၡဏ႐ုပ္ ၄-ပါး

အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ သေဘာတရား


ဥပစယ = ပထမျဖစ္ေသာ သေဘာ

သႏၲတိ = ပထမျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေသာအခိုက္အတန္႔ သေဘာ

ဇာတိ႐ုပ္တစ္ခုကိုပင္ အဘိဓမၼာ၌ ဥပစယ၊ သႏၲတိ ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးခြဲ ေဟာ၏။

ဇရတာ = အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသေဘာ

အနိစၥတာ = မၿမဲျခင္း ေသျခင္း သေဘာ


ျဖစ္ေသာအခိုက္အတန္႔မွာ ဥပစယႏွင့္ သႏၲတိ၊ ရင့္ေရာ္ေနေသာ အခိုက္အတန္႔မွာ ဇရတာ၊ ခ်ဳပ္သြားသည့္ အခိုက္အတန္႔မွာ အနိစၥတာ ဟူ၍ မွတ္သားေၾကာင္း၊ အမွတ္အသား သေဘာတရား ျဖစ္၍ လကၡဏ႐ုပ္ ၄-ပါးဟု ေခၚ၏။


ဤ “အာကာသ႐ုပ္ + ဝိညတ္႐ုပ္ ၂ + ဝိကာရ ၃ + လကၡဏ႐ုပ္ ၄” ႐ုပ္ ၁၀-ပါးတို႔ကို -

အသဘာဝ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။

အလကၡဏ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။

အနိပၹႏၷ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။

အ႐ူပ႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။

အသမၼသန႐ုပ္ဟုလည္း ေခၚ၏။+++++အဘိဓမၼာသင္တန္းၿပီးေသာ္ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲကို အရွင္စကၠိႏၵက “ေသေဘးကို ရင္ဆိုင္ဝံ့သူမ်ား” တရားေတာ္ ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳ၏။

တရားပြဲၿပီးလွ်င္ ၁၀-မိနစ္ခန္႔ တရား႐ႈမွတ္ၾကကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကပါသည္။


သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Monday, June 21, 2010

ကုသိုလ္ ... အမွ်

လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂-၁၃) ႏွစ္ရက္တာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ဘ႐ုတ္ကလင္ရွိ ေလာကခ်မ္းသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဝနဝါသီ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ တရားစခန္းသို႔ ကၽြန္မ သြားေရာက္ကာ တရားနာျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျဖစ္ပါသည္။

တရားစခန္း အစီအစဥ္မွာ မနက္ ၈-နာရီမွ စ၍ ည ၈-နာရီအထိ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္မမွာ သမီးငယ္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရသည့္အျပင္ ရထားစီးရခ်ိန္မွာလည္း တစ္နာရီခန္႔ၾကာသျဖင့္ မနက္ ၁၁ နာရီခြဲေက်ာ္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီေလာက္ခန္႔မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ေဟာေသာ တရားတို႔မွာ ခႏၶာအရွိကို ဉာဏ္အသိျဖင့္ ၾကည့္ရေသာ တရားမ်ား ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခႏၶာကို ၾကည့္ၿပီး ေဟာေသာ တရားမ်ားျဖစ္၍လည္းေကာင္း တရားနာေနစဥ္မွာပင္ ခႏၶာ၏ ေဖာက္ျပန္မႈ သေဘာတရားတို႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသား သိျမင္ ခံစားရပါသည္။

တရားထိုင္စဥ္မွာလည္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ သတိမလြတ္ေစရန္၊ ခႏၶာေပၚ ဉာဏ္ကပ္ထားရန္၊ ေဝဒနာေပၚေနပါက ေဝဒနာ၏ သေဘာကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရန္၊ ထိုေဝဒနာသေဘာ၏ ေျပာင္းလဲေနမႈ မၿမဲမႈကို သတိမလြတ္ဘဲ ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ႐ႈမွတ္ရန္၊ အသက္မွန္မွန္႐ႉရန္တို႔ကို ဆရာေတာ္က ေယာဂီမ်ားအတြက္ ေရွ႕မွ သတိေပးေနပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာထဲ ေတာင္ထဲတြင္ တစ္ပါးတည္း ေတာရေဆာက္တည္ၿပီး ဓူတင္ (၁၃)ပါးကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာက္တည္ ႀကိဳးစားက်င့္ၾကံခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ မူလကလည္း မိုးကုတ္ရိပ္သာ၊ မဟာစည္ရိပ္သာ၊ စြန္းလြန္းရိပ္သာ၊ လယ္တီရိပ္သာ၊ သဲအင္းဂူရိပ္သာ၊ ကသစ္ဝိုင္ရိပ္သာ၊ ဉာဏစာဂီရိပ္သာ၊ မိုးညႇင္းရိပ္သာ၊ ဖားေအာက္ရိပ္သာ၊ မူလမင္းကြန္းရိပ္သာ၊ မင္းရပ္ေခ်ာင္ဝိပႆနာရိပ္သာ စသည့္ ရိပ္သာတို႔တြင္လည္း အားထုတ္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ အက်င့္ထူး အက်င့္ျမတ္တို႔ ရွိေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၍လည္း ဆရာေတာ္၏ တရားအေတြ႕အၾကံဳ၊ ေတာေတာင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ သာမန္ပုဂိၢဳလ္တို႔ မျမင္ႏိုင္၊ မသိႏိုင္ေအာင္ ထူးျခားမ်ားျပား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုရားေဟာတရားတို႔ အလြန္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။

သာမန္ လူမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ၃၁-ဘံုသားတို႔၏ ျဖစ္တည္ေနမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းေနမႈမ်ားတို႔ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ဆရာေတာ္၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔သည္ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ထိုအပါယ္ဘံုသားတို႔၏ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ဒုကၡမ်ားကို သိရ ျမင္ရ၍လည္း ဒကာ ဒကာမအေပါင္းအား ထိုဘံုဘဝသို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွာ တစ္ခုတည္းေသာ ကယ္တင္ႏိုင္သည့္ ဝိပႆနာတရားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဟာေျပာ ျပသ၊ ၫႊန္ၾကားဆံုးမ၍ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရခဲလွစြာေသာ လူ႔ဘဝရခိုက္ မိမိကိုယ္မိမိ ကယ္တယ္ႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းျဖစ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေျပာ ျပသသြားေသာ မဂၢင္က်င့္စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားျပားလွစြာေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ ေသလြန္သည့္အခါ အထက္သို႔ မေရာက္ဘဲ ေအာက္သို႔ စုန္သြားသည္က မ်ားေလသည္။
အထူးသျဖင့္ သားစြဲ သမီးစြဲ ပစၥည္းဥစၥာစြဲ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခု စြဲလမ္းကာ ေသလြန္၍ မကၽြတ္မလြတ္ဘဲ ၿပိတၱာဘံု ေရာက္ရသူမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၿပိတၱာမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ အမွ်ေပးေဝသည္ကို ၾကားသိပါက သာဓုေခၚကာ ၿပိတၱာဘဝမွ ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္က ထိုအပါယ္ဘံုသားတို႔အေပၚ က႐ုဏာထား၍ ကၽြတ္လြတ္ေစျခင္းငွာ မွန္ကန္ေသာ နည္းျဖင့္ အမွ်ေဝတတ္ရန္၊ သာဓုေခၚတတ္ရန္ ဒကာ ဒကာမတို႔အား သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္၏ ရွင္းျပခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿပိတၱာမ်ားမွာ အမွ်ေပးသံၾကားလွ်င္ သာဓုေခၚၿပီး ကၽြတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားၿပိတၱာတို႔က အမွ်ေပးသံ မၾကားရေအာင္ နားကို အတင္းပိတ္ထား ခံရျခင္း၊ သာဓု မေခၚႏိုင္ရန္ ပါးစပ္အပိတ္ခံထားရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရ၏။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္က “ၾကားၾကားသမွ်”အျပင္ “ရွိရွိသမွ်”ဟူေသာ စာသားကိုပါ ထည့္ဆိုေစပါသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ ဒါန ေကာင္းမႈ၊ ပြားမ်ားအားထုတ္ထားေသာ သီလ ဘာဝနာ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း အာ႐ုံ စူးစိုက္ထားရပါမည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဘဝငါးရာက မိခင္ေတာ္စပ္သူ ၿပိတၱာမ၏ အမွ်ေဝရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသံကို ၾကားေသာ္ သပိတ္ဆြဲ၍ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူပါသည္။ ထိုမွ ရလာေသာ ဆြမ္းမ်ားကို ေတာထဲမွာ တရားအားထုတ္ေနေသာ သံဃာေတာ္ ၅-ပါးတို႔အား ခြဲ၍ လႉဒါန္းပါသည္။ ထိုဆြမ္းတို႔အျပင္ ဒကာတစ္ဦး လႉဒါန္းလိုက္ေသာ ပိတ္စတစ္စကိုလည္း သံဃာေတာ္ ၅-ပါးထဲမွ သက္ေတာ္အႀကီးဆံုး သံဃာအား လႉဒါန္းပါသည္။ ထိုသို႔ လႉဒါန္းၿပီးမွ ၿပိတၱာမ ရွိေသာ ေနရာသို႔ ျပန္လာၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒါနကုသိုလ္တို႔ကို ၿပိတၱာမအား ေျပာျပ၍ အမွ်ေပးပါသည္။

ၿပိတၱာမလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚအၿပီး ၿပိတၱာဘဝမွ ကၽြတ္လြတ္ကာ အထက္ဘံုသို႔ တက္လွမ္းသြားပါသည္။

ထိုသာဓကကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ အမွ်မေဝမီ အာ႐ုံယူစရာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အလုပ္ကို လုပ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနျဖင့္လည္း အမွ်မေဝမီ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ေကာင္းမႈတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အမွ်ေဝသည့္အခါမွာလည္းေကာင္း၊ သာဓုေခၚရာ၌လည္းေကာင္း၊ စိတ္က ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ စကားေျပာေနရင္း တန္းလန္းႏွင့္ အမွ်ေဝျခင္း၊ သာဓုေခၚျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ရွင္းျပပါသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိ႐ိုးဖလာ အမွ်ေဝျခင္း၊ သာဓုေခၚျခင္းသာ ျဖစ္၍ စြမ္းအား မရွိႏိုင္ပါ။

အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ ပထမအႀကိမ္ အမွ်ေဝပါက အထက္(ဘံုမ်ား)သို႔ စိတ္အာ႐ုံၫႊတ္ထားရပါမည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ အမွ်ေဝပါက ေအာက္သို႔ (အပါယ္ေလးဘံု) အာ႐ုံၫႊတ္ထားရပါမည္။
တတိယအႀကိမ္ အမွ်ေဝပါက မိမိ၏ ေရွ႕, ေနာက္, ဝဲယာရွိ အနႏၲ စၾကာဝဠာသို႔ အာ႐ုံျပဳထားရပါမည္။
အသံကိုလည္း ျဖည္းျဖည္းသာသာ ႐ြတ္ဆိုရပါမည္။
သာဓုေခၚရာ၌လည္း အလားတူ အာ႐ုံျပဳမႈ၊ ႐ြတ္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ဝိပႆနာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သူ၏ သႏၲာန္၌သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအားျဖင့္ ျပည့္စံုေနရကား အထက္သို႔ စိတ္ကို ၫႊတ္က ဘဝဂ္တိုင္ ေပါက္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္သို႔ စိတ္ကို ၫႊတ္က အဝီစိတိုင္ ေရာက္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာထဲ ေတာင္ထဲတြင္ တရားအားထုတ္ေနၾကေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားတို႔သည္ ၃၁-ဘံုသားတို႔အား ေမတၱာစြမ္းအား ေပးလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ရွင္းျပပါသည္။

ထိုအရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပို႔သေသာ ေမတၱာကိုလည္း အမွ်ေပးေဝရပါမည္။

ဆရာေတာ္ထံမွ နာယူမွတ္သားခဲ့ရေသာ အမွ်ေပးျခင္း၊ သာဓုေခၚျခင္း (စာသား)ကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အားလံုး ၾကားၾကားသမွ် ရွိရွိသမွ် ... ကုသိုလ္ အမွ် .. အမွ် .. အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ ...
အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတိုပ ပို႔သေသာ ေမတၱာႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ (ျပဳလုပ္) အားထုတ္ရေသာ ကုသိုလ္မွန္သမွ်တို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ (ေပးေဝပါကုန္၏)၊ သာဓု ... သာဓု ... သာဓု

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ စိတ္အာ႐ုံၫႊတ္မႈတို႔ျဖင့္ သံုးႀကိမ္ သံုးခါ ႐ြတ္ဆိုရပါမည္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ာ ႀကိဳးစား ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ထိုကုသိုလ္တို႔အား မွန္ကန္ေသာ နည္းျဖင့္ အမွ်ေပးေဝျခင္းျဖင့္ မကၽြတ္မလြတ္ရွိၾကကုန္ေသာ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ေတာ္စပ္ခဲ့ၾကရေသာ မိေဟာင္းဖေဟာင္း ေဆြမ်ိဳးေဟာင္းမ်ားအားလည္း ကယ္တင္ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အဆံုးအမ နည္းေပးလမ္းၫႊန္မႈအား ဓမၼဒါန ျပဳလိုက္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားအားလည္း ဤဓမၼဒါနျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကန္ေတာ့လိုက္ပါသည္ ... အရွင္ဘုရား။

စီစီခ်ိဳသန္း
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈-ရက္

Saturday, June 19, 2010

မရဏုပၸတၱိ - ေသျခင္းျဖစ္ပံု (၂)

ဘဝအကူး

‘ပဲ့တင္’ ‘ဆီမီး’၊ ‘တံဆိပ္နည္း’၊ သိပ္သည္း မွတ္ၾကေလ။

ဘဝေဟာင္းႏွင့္ ဘဝသစ္ ဆက္စပ္ရာတြင္ ဘဝေဟာင္းက ဘာတစ္ခုမွ ဘဝသစ္သို႔ ပါသြားသည္ မဟုတ္။
ဘဝသစ္မွာ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဘဝေဟာင္း၌ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ (သို႔မဟုတ္) ကံႏွင့္ မဆက္စပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သီးျခားလည္း မဟုတ္။

က်မ္းဂန္မ်ား၌ “န စ ေသာ၊ န စ အေညာ” = “သူလည္း မဟုတ္၊ တျခားသူလည္း မဟုတ္” ဟု သံုး၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ အသီး အျဖစ္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာႏိုင္၏။
မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳး၊ အပင္ေပါက္၊ အပင္ႀကီးျဖစ္၊ အသီးသီးရာ အသီးသည္ မ်ိဳးေစ့မဟုတ္။ ထိုမ်ိဳးေစ့မွတပါး တျခားမ်ိဳးေစ့၏ အသီးလည္း မဟုတ္ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ ရွင္းျပထား၏။

+++++

ပဋိသေႏၶအာ႐ုံ

ကာမာဝစရပဋိသေႏၶ

* အတိတ္ကံ ဓမၼာ႐ုံျဖစ္က မေနာဒြါရ၌ ထင္၏။
* ကမၼနိမိတ္မွာ အတိတ္လည္းျဖစ္ႏိုင္၊ ပစၥဳပၸန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အာ႐ုံ ၆-ပါး၌ ထင္၏။
* ဂတိနိမိတ္မွာ စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ မေနာဒြါရ၌ ထင္၏ဟု အစဥ္အလာ ဆရာသမားမ်ား ယူဆၾက၏။႐ူပါဝစရပဋိသေႏၶ

* ပညတ္ကမၼနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၏။အ႐ူပါဝစရပဋိသေႏၶ

* ပညတ္ သို႔မဟုတ္ မဟဂၢဳတ္အတိတ္ကမၼနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၏။အသညသတ္ဘံုမွာ ဇီဝိတနဝကကလာပ္ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ ျဖစ္၏။

+++++

စုတိေနာင္ ပဋိသေႏၶ

* အ႐ူပစုတိေနာင္ ေအာက္ ေအာက္ အ႐ူပၾကဥ္ေသာ အ႐ူပပဋိသေႏၶႏွင့္ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

* ႐ူပစုတိေနာင္ သဟိတ္ပဋိသေႏၶတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

* ကာမတိဟိတ္စုတိေနာင္ အလံုးစံုေသာ ပဋိသေႏၶတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

* ကာမအဟိတ္၊ ဒြိဟိတ္ေနာင္ ကာမပဋိသေႏၶတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

* အသညသတ္စုတိေနာင္ ကာမဒြိဟိတ္ တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

* ေဝဟပၹိဳလ္၊ အကနိ႒၊ ေနဝသညာနာသညာယတန ဘံုတို႔၌ တည္ေသာ ‘အရိယာပုဂၢိဳလ’တို႔သည္ တစ္ပါးေသာဘံုတို႔၌ မျဖစ္ၾက။

* သုဒြါဝါသဘံုသား အားလံုးသည္ တစ္ခါျဖစ္ၿပီးေသာ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ထပ္၍ မျဖစ္။

* ျဗဟၼာျပည္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘အရိယာ’တို႔သည္ ေအာက္ ေအာက္ဘံုတို႔၌ မျဖစ္ၾက။


+++++

“ကာမဘံု” (အပါယ္ ၄ + လူ + နတ္ ၆) စုတိေနာင္ ပဋိသေႏၶေႏွာင္းပံု

* ဒုဂၢတိအဟိတ္စုတိ ၁၊ သုဂတိအဟိတ္စုတိ ၁၊ ဒြိဟိတ္စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ ကာမပဋိသေႏၶ ၁၀ ေႏွာင္း၍ ကာမ ၁၁-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* စ်ာန္မရ တိဟိတ္ စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ ကာမပဋိသေႏၶ ၁၀ ေႏွာင္း၍ ကာမ ၁၁-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* စ်ာန္ရ တိဟိတ္ စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ မဟဂၢဳတ္ပဋိသေႏၶ ၉-ခုႏွင့္ ႐ုပ္ပဋိသေႏၶ ေႏွာင္း၍ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ့ဘံုၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု ၁၅-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* စ်ာန္မရ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၄-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* စ်ာန္ရ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ မဟဂၢဳတ္ပဋိသေႏၶ ၉-ခု ေႏွာင္း၍ သုဒၶါဝါသႏွင့္ အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု ၁၄-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၄-ခု ေနာင္၊ မဟဂၢဳတ္ပဋိသေႏၶ ၉-ခု ေႏွာင္း၍ အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု ၁၉-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။“႐ူပဘံု” စုတိေနာင္ ပဋိသေႏၶေႏွာင္းပံု

* ပထမစ်ာန္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ သဟိတ္ ပဋိသေႏၶ ၁၇-ခု ေႏွာင္း၍ အပါယ္, အသညသတ္, သုဒၶါဝါသ ၾကည္ေသာ ၂၁-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ပထမစ်ာန္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ မဟဂၢဳတ္ပဋိသေႏၶ ၉-ခု ေႏွာင္း၍ အသညသတ္, သုဒၶါဝါသၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာဘံု ၁၄-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ပထမစ်ာန္ အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ မဟဂၢဳတ္ပဋိသေႏၶ ၉-ခု ေႏွာင္း၍ အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု ၁၉-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ဒုတိယစ်ာန္ တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶ ၂-ခု ေနာင္၊ ပထမစ်ာန္ဝိပါက္ၾကဥ္ သဟိိတ္ ပဋိသေႏၶ ၁၆-ခု ေႏွာင္း၍ အပါယ္, ပထမစ်ာန္ဘံု, အသညသတ္, သုဒၶါဝါသ ၾကဥ္ေသာ ၁၈-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ဒုတိယစ်ာန္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၂-ခု ေနာင္၊ ပထမစ်ာန္ဝိပါက္ၾကဥ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ ပဋိသေႏၶ ၈-ခု ေနွာင္း၍ ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, ေဝဟပၹိဳလ္တိုင္ ျဗဟၼာ ၇-ဘံုႏွင့္ အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ဒုတိယစ်ာန္ အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၂-ခု ေနာင္၊ ပထမစ်ာန္ဝိပါက္ၾကည္ေသာ မဟဂၢဳတ္ ပဋိသေႏၶ ၈-ခု ေႏွာင္း၍ ပထမစ်ာန္ ၃-ဘံုႏွင့္ အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု ၁၆-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* တတိယစ်ာန္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပ, ဒု, တစ်ာန္ ဝိပါက္ၾကဥ္ သဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၁၄-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု၊ တစ်ာန္ ၃-ဘံု၊ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုႏွင့္ အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* တတိယစ်ာန္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပ, ဒု, တစ်ာန္ ဝိပါက္ၾကဥ္ မဟဂၢဳတ္ ပဋိသေႏၶ ၆-ခု ေႏွာင္း၍ တစ်ာန္ ၃-ဘံု၊ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုႏွင့္ အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* တတိယစ်ာန္ အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပ, ဒု, တစ်ာန္ ဝိပါက္ၾကဥ္ မဟဂၢဳတ္ ပဋိသေႏၶ ၆-ခု ေႏွာင္း၍ တစ်ာန္ ၃-ဘံု၊ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံု၊ သုဒၶါဝါသ ၅-ဘံုႏွင့္ အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ေဝဟပၹိဳလ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပ, ဒု, တ, စစ်ာန္ ဝိပါက္ၾကဥ္ သဟိတ္ ပဋိသေႏၶ ၁၃-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု၊ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုႏွင့္ အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ေဝဟပၹိဳလ္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပၪၥမစ်ာန္ဝိပါက္ ပဋိသေႏၶ ၁-ခု ေႏွာင္း၍ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံု၌ပင္ ျဖစ္၏။

* အသညသတ္ သုဂတိ ႐ုပ္ပဋိသေႏၶ စုတိေနာင္၊ မဟာဝိပါက္ ပဋိသေႏၶ ၈-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* သုဒၶါဝါသ ေအာက္ ၄-ဘံု အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ပၪၥမစ်ာန္ဝိပါက္ ပဋိသေႏၶ ၁-ခု ေႏွာင္း၍ အထက္ အထက္ေသာ သုဒၶါဝါသဘံုတို႔၌ ျဖစ္၏။

* အကနိ႒ဘံုေရာက္က ဧကန္ ရဟႏၲာျဖစ္ကာ ပရိနိဗၺာန္ စံရ၏“အ႐ူပဘံု” စုတိေနာင္ ပဋိသေႏၶေႏွာင္းပံု

* အာကာသာနၪၥာယတန တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၄-ခု, အ႐ူပပဋိသေႏၶ ၄-ခုအားျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ၈-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု, အ႐ူပ ၄-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* အာကာသာနၪၥာယတန ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ အ႐ူပပဋိသေႏၶ ၄-ခု ေႏွာင္း၍ အ႐ူပ ၄-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ဝိညာဏၪၥာယတန တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၄-ခု, အထက္အ႐ူပပဋိသေႏၶ ၃-ခုအားျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ၇-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု, အထက္အ႐ူပ ၃-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ဝိညာဏၪၥာယတန ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ အထက္အ႐ူပပဋိသေႏၶ ၃-ခု ေႏွာင္း၍ အထက္အ႐ူပ ၃-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* အာကႎၪၥညာယတန တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၄-ခု, အထက္အ႐ူပပဋိသေႏၶ ၂-ခုအားျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ၆-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု, အထက္အ႐ူပ ၂-ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* အာကႎၪၥညာယတန ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ အထက္အ႐ူပ ပဋိသေႏၶ ၂-ခု ေႏွာင္း၍ အထက္အ႐ူပ ၂-ဘံု၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ေနဝသညာနာသညာယတန တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ကာမတိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ၄-ခု, ေနဝသညာနာသညာယတန ပဋိသေႏၶ ၁-ခုအားျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ၅-ခု ေႏွာင္း၍ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံု, ေနဝသညာနာသညာယတနဘံုတို႔၌ ျဖစ္ႏိုင္၏။

* ေနဝသညာနာသညာယတန ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ တိဟိတ္ စုတိ ၁-ခု ေနာင္၊ ေနဝသညာနာသညာယတန ပဋိသေႏၶ ၁-ခု ေႏွာင္း၍ ေနဝသညာနာသညာယတနဘံု၌ပင္ ျဖစ္၏။


+++++

ဘဝင္ႏွင့္ စုတိ

ပဋိသေႏၶယူအပ္ၿပီးသူတို႔၏ သႏၲာန္၌
ပဋိသေႏၶစိတ္ခ်ဳပ္ျခင္း၏ အျခားမဲ့မွ အစျပဳ၍
ထိုပဋိသေႏၶစိတ္၏ အာ႐ုံကိုပင္ အာ႐ုံျပဳကာ
ထိုပဋိသေႏၶစိတ္သည္ပင္ စုတိစိတ္ျဖစ္သည္တိုင္ေအာင္
ဝီထိစိတ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း မရွိေသာ္
ဘဝင္၏ အျဖစ္ျဖင့္
ျမစ္ေရအယဥ္ကဲ့သို႔ မျပတ္ ျဖစ္၏။
ဘဝ၏ အဆံုး၌လည္း စုေတသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ စုတိစိတ္ျဖစ္၍ ခ်ဳပ္၏။

ထိုစုတိစိတ္မွ ေနာက္၌လည္း ရထားဘီးကဲ့သို႔ အစဥ္အတိုင္းသာလွ်င္ အဆက္ဆက္ လည္ကုန္လ်က္ ျဖစ္ကုန္၏။

ဤဘဝ၌ ‘ပဋိသေႏၶ’ ‘ဘဝင္’ ‘စုတိ’တို႔ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔
ထို႔အတူ ဘဝတပါး၌ တစ္ဖန္
ပဋိသေႏၶအစရွိေသာ ဤစိတ္အစဥ္သည္ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္၏။

+++++

သံသရာစက္ျပတ္ကိန္း

တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ရွိသူတို႔သည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး
သီလအက်င့္
ဓုတင္အက်င့္
သမာဓိအက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍
ဆိုအပ္ၿပီးေသာ ဝဋ္ျဖစ္ပံုကို
မၿမဲေသာတရားဟု ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာ သိကုန္ၿပီးလွ်င္
စုေတ ေ႐ြ႕ေလ်ာ ေသရျခင္းသေဘာ မရွိေသာ နိဗၺာန္ကို
မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္သိျမင္၍
တဏွာအေစး အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ေကာင္းစြာ ျဖတ္လ်က္
သခၤါရတို႔ ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္အေအးဓာတ္သို႔ ေရာက္ၾကကုန္လတၱံ႕။


+++++
စာကိုး
ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ “အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား”
ဦးေက်ာ္၏ “သၿဂႋဳဟ္သ႐ုပ္ အေျချပဳက်မ္း”
ဆုထူးပန္ဆရာဟန္၏ “ဆုထူးပန္ အဘိဓမၼာ”

Sunday, June 13, 2010

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ တရားစခန္း (ဇြန္လ ၁၂ -၁၃၊ ၂၀၁၀ ခု)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂-၁၃ ရက္မ်ား၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္၏ တရားစခန္း၌ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ စေနေန႔

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔

[Download]

[Download]

[Download]

[Download]တရားစခန္း ေယာဂီမ်ားSaturday, June 12, 2010

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္၏ တရားစခန္းႏွင့္ တရားပြဲ


ရန္ကုန္တိုင္း၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၏ ကမၼ႒ာနာစရိယ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္-
 • “ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း” (619 Bergen Street, Brooklyn, NY 11238) ၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂-၁၃ စေန-တနဂၤေႏြေန႔မ်ားဝယ္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီထိလည္းေကာင္း၊
 • “နႏၵသစၥာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာတရားရိပ္သာ” (2119 West 6th Street, Brooklyn, NY 11223) ၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄-၂၀ ရက္မ်ားဝယ္ (တနလၤာ-ေသာၾကာ = ညေန ၆ နာရီမွ ၈ နာရီ) ႏွင့္ (စေန-တနဂၤေႏြ = နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီ)ထိလည္းေကာင္း
 တရားစခန္းမ်ား၊ တရားပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ည ၇ နာရီမွ ၈ နာရီခြဲထိ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္မွ တရားစခန္းပြဲအႀကိဳ တရားပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရ၏။

Thursday, June 10, 2010

မရဏုပၸတၱိ - ေသျခင္းျဖစ္ပံု (၁)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားသင္တန္း သင္ခန္းစာ အပတ္စဥ္ (၃၅) ႏွင့္ (၃၆) - ေသျခင္းျဖစ္ပံုအေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာ သင္ယူၾကရသည္။

ယခုအပတ္တြင္လည္း ေရွးလာမည့္ အပတ္ ဇြန္ ၁၂-၁၃ စေန-တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္၏ တရားစခန္းႏွင့္ တရားပြဲမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ပတ္စာသင္ခန္းစာကို နာယူ မွတ္သားၾကရ၏။

+++++

ဗုဒၶဘာသာတြင္ လက္ခံထားေသာ ေသျခင္း (၄)မ်ိဳး ရွိ၏။

(၁) အသက္တမ္းကုန္၍ ေသျခင္း။
(၂) ကံစြမ္းကုန္၍ ေသျခင္း။
(၃) အသက္တမ္း၊ ကံစြမ္း ႏွစ္ပါးကုန္၍ ေသျခင္း။
(၄) ဥပေစၧဒကကံျဖင့္ ေသျခင္း။


အသက္တမ္းကို ‘မီးစာ’၊ ကံစြမ္းကို ‘ဆီ’၊ “ဆီမီး”ဥပမာျဖင့္ ပံုႏိႈင္းၾက၏။
မီးစာကုန္၍ မီးေသျခင္း၊ ဆီကုန္သျဖင့္ မီးေသျခင္း၊ မီးစာ, ဆီ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုန္သျဖင့္ မီးၿငိမ္းျခင္း၊ မီးစာ, ဆီ မကုန္ေသးေသာ္လည္း ေလျပင္္းတိုက္သျဖင့္ မီးၿငိမ္းျခင္း၊ တမင္ၿငိမ္းသတ္ျခင္း စသည္ ျဖစ္၏။

သက္တမ္းကုန္, ကံစြမ္းကုန္, အသက္တမ္း-ကံစြမ္းကုန္ ေသျခင္းမ်ိဳးကို အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ ေသၾကရသျဖင့္ ‘ကာလမရဏ’ဟု ေခၚ၏။
ဥပေစၧဒကကံျဖင့္ ေသျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေရနစ္ေသျခင္း, ကားတုိက္ေသျခင္း, အဆိပ္ေသာက္ေသျခင္းမ်ိဳးကို ‘အကာလမရဏ’ဟု ေခၚ၏။

သတၱဝါတို႔မွာ ဤေသျခင္း ၄-မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသၾကရ၏။

ထိုသို႔ ေသၾကေသာအခါ ေသခါနီး၌ ‘ကံ’၊ ‘ကမၼနိမိတ္’၊ ‘ဂတိနိမိတ္’ သံုးမ်ိဳးအနက္ တစ္ခုခု ေပၚ၏။

ကံ = ေနာက္ဘဝမွာ ပဋိသေႏၶအက်ိဳးေပးေတာ့မည့္ ေရွးတုန္းက ျပဳခဲ့ေသာ (မေသမီ ယခုဘဝတြင္ ျပဳခဲ့ေသာ ကံမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္၏) ကုသိုလ္ကံ, အကုသိုလ္ကံ။
ဤကံသည္ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ အာ႐ုံျဖစ္၍ မေနာဒြါရ၌ ထင္၏။

ကမၼနိမိတ္ = ကံျပဳစဥ္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါး။
“တိုက္႐ိုက္ၾကံဳရေသာ အာ႐ုံ” = ဥပလဒၶနိမိတ္ (ပါဠိ) (ဥပမာ - ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၌ ေက်ာင္း), “အျခံအရံျဖစ္ေသာ အာ႐ုံ”= ဥပကရဏနိမိတ္ (ပါဠိ) (ဥပမာ - ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၌ သကၤန္းအလႉ, ဆြမ္းအလႉ စသည္)တို႔ ထင္ေပၚတတ္၏။
အာ႐ုံေျခာက္ပါးလံုး၌ ျဖစ္၍ ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒြါရေျခာက္ပါး၌ ထင္၏။

ဂတိနိမိတ္ = အနာဂတ္ေရာက္ရမယ့္ဘဝ ေတြ႕ၾကံရလတံ့ေသာ အာ႐ုံ။
“တိုက္႐ိုက္ေရာက္မည့္ အရပ္၏ အာ႐ုံ” = ဥပလဘိတဗၺ (ပါဠိ) (ဥပမာ - အမိဝမ္းေရ၊ ငရဲဘံု), “ထိုေရာက္မည့္အရပ္တြင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမည့္ အရာမ်ား” = ဥပေဘာဂ (ပါဠိ) (ဥပမာ - လင္းတ၊ ေခြး၊ ငရဲမီး၊ ငရဲထိန္း၊ နတ္သား၊ နတ္သမီး)ေပၚတတ္၏။
အမ်ားအယူအဆအရ ႐ူပါ႐ုံျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ ႐ူပါ႐ုံျဖစ္လွ်င္ စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္မည္ ျဖစ္၏။ မေနာဒြါရျဖင့္ ယူအပ္ေၾကာင္းလည္း ဆုိ၏။

+++++

ေသခါနီး စိတ္အစဥ္

ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ အာ႐ုံေပၚၿပီး၊ အက်ိဳးေပးလတံ့ေသာ ကံအားေလ်ာ္စြာ
ကုသိုလ္ကံကအက်ိဳးေပးမည္ဆိုလွ်င္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္အစဥ္၊
အကုသိုလ္ကံက အက်ိဳးေပးမည္ဆိုလွ်င္ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္အစဥ္သည္ ေနာက္ေရာက္လတံ့ေသာ ဘဝသို႔ ၫႊတ္ကိုင္းေနသကဲ့သို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္တတ္၏။

ထိုသို႔ စိတ္အစဥ္ျဖစ္ေနစဥ္ -
“စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္အစဥ္”သည္ မေကာင္းသည္ကို သတိရ၍, အနီးေနပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေလာဘ ေဒါသစကားမ်ား ၾကားရ၍ “မေကာင္းေသာ စိတ္အစဥ္”အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္၏။
“မစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္အစဥ္”ျဖစ္ေနရာမွလည္း ေရွးက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈကို သတိရ၍, ပရိတ္တရားေတာ္နာၾကားရ၍, ရဟန္းသံဃာကို ဖူးေတြ႕ရ၍ “ေကာင္းေသာ စိတ္အစဥ္”သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္၏။

ေသာဏမေထရ္၏ဖခင္၊ ယခင္ မုဆိုးလုပ္လာခဲ့ၿပီး ႀကီးမွ ရဟန္းဝတ္သူမွာ ေသခါနီး ငရဲနိမိတ္ထင္၍ သားျဖစ္သူ ေသာဏမေထရ္က ဘုရားရင္ျပင္၌ ဘုရားပန္းမ်ား လႉဒါန္းေစသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္အစဥ္သို႔ ေျပာင္းကာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။

ေက်ာင္း, ဇရပ္, တန္ေဆာင္း, ေရတြင္း ေရကန္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ လႉဒါန္းခဲ့သူ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သူ အေသာကမင္းႀကီးမွာ ေသခါနီး ဖန္းခါးသီးတစ္ျခမ္းမွ်သာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးမသာမယာျဖစ္မႈေၾကာင့္ ေႁမြႀကီးျဖစ္ရၿပီး၊ သားေတာ္ မဟိႏၵမေထရ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလ မၾကာရွည္ဘဲ ကၽြတ္လြတ္သြားေၾကာင္း သိရ၏။

ကံအာ႐ုံထင္ပံု တစ္နည္းမွာ ကံကို အသစ္ျပဳေနရသကဲ့သို႔ မေနာဒြါရတြင္ ထင္လာျခင္း ျဖစ္၏။
ယခုပင္ အလႉကို ေပးလႉေနရသကဲ့သို႔၊ အကုသိုလ္ကံျဖစ္လွ်င္လွ်င္ ယခုပင္ သတ္ေန ျဖတ္ေနသကဲ့သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာတတ္၏။

ဤကဲ့သို႔ စိတ္အစဥ္မ်ားျဖစ္ အာ႐ုံမ်ားထင္ေပၚၿပီးေသာ္ ေသေသာ စုတိစိတ္ မရဏာသႏၷဝီထိ ျဖစ္၏။

စုတိစိတ္ = ပစၥဳပၸန္ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးစိတ္
စုတိ = ေလ်ာက်သြားသည္ ဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။

+++++

မရဏာသႏၷဝီထိ

မရဏာသႏၷဝီထိျဖစ္ၿပီး စုတိစိတ္က်သည္လည္း ရွိသည္။
မရဏာသႏၷဝီထိျဖစ္ၿပီး ဘဝင္စိတ္ျဖစ္ကာ၊ ၿပီးမွ စုတိစိတ္က်သည္လည္း ရွိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မရဏာသႏၷဝီထိ ၄-မ်ိဳး ရွိ၏။

(၁) ေဇာေနာင္ စုတိက်ေသာ ဝီထိ
(၂) ေဇာ ---> တဒါ႐ုံေနာင္ စုတိက်ေသာ ဝီထိ
(၃) ေဇာေနာင္ ဘဝင္ေနာင္ စုတိက်ေသာ ဝီထိ
(၄) ေဇာ ---> တဒါ႐ုံေနာင္ ဘဝင္ေနာင္ စုတိက်ေသာ ဝီထိ


စုတိစိတ္ ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ဘာမွ မျခားဘဲ ဘဝသစ္ ပဋိသေႏၶစိတ္ ျဖစ္သည္။
ပဋိသေႏၶစိတ္ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း ဘဝသစ္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ထိုပဋိသေႏၶစိတ္သည္ -
 • မရဏာသႏၷေဇာယူေသာ အာ႐ုံကိုပင္ အာ႐ုံျပဳသည္။
 • ကာမဘံု၊ ႐ူပဘံု၌ျဖစ္လွ်င္ မွီရာဝတၳဳ႐ုပ္ ရွိသည္။
 • အ႐ူပဘံု၌ ျဖစ္လွ်င္ မွီရာဝတၳဳ႐ုပ္ မရွိ။
 • အဝိဇၨာႏုသယ ျခံရံလ်က္ တဏွာႏုသယ အရင္းခံရွိေသာ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • ဖႆစေသာ သမၸယုတ္တရားတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ျဖစ္သည္။
 • သမၸယုတ္တရားတို႔၏ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
 • ဘဝတစ္ပါးကို စပ္ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ “ပဋိသေႏၶ” အမည္ရသည္။

+++++

ပဋိသေႏၶစိတ္၏ အာ႐ုံ

ကာမာဝစရပဋိသေႏၶ၏ အာ႐ုံသည္ -
 • မေနာဒြါရျဖင့္ ယူအပ္ေသာ အတိတ္ကံ ဓမၼာ႐ုံ၊
 • ေျခာက္ဒြါရျဖင့္ ယူအပ္ေသာ အတိတ္, ပစၥဳပၸန္ ကမၼနိမိတ္ အာ႐ုံ ၆-ပါး
 • မေနာဒြါရျဖင့္ ယူအပ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ ဂတိနိမိတ္ ႐ူပါ႐ုံ ျဖစ္သည္။

႐ူပါဝစရပဋိသေႏၶ၏ အာ႐ုံသည္ ပညတ္ကမၼနိမိတ္ ျဖစ္သည္။

အ႐ူပါဝစရပဋိသေႏၶ၏ အာ႐ုံသည္ ပညတ္ သို႔မဟုတ္ မဟဂၢဳတ္ (အတိတ္) ကမၼနိမိတ္ ျဖစ္သည္။

အသညသတ္ဘံု၌ကား ဇီဝိတနဝကကလာပ္သည္သာ ပဋိသေႏၶအျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ႐ုပ္ပဋိသေႏၶရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မည္ကုန္၏။

အ႐ူပါဝစရသတၱဝါတို႔ကား နာမ္ပဋိသေႏၶရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မည္ကုန္၏။

ႂကြင္းသတၱဝါ (ကာမ၊ ႐ူပ သတၱဝါ)တို႔ကား ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး ပဋိသေႏၶရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မည္ကုန္၏။

+++++

အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ အရင္းခံ

ပဋိသေႏၶစိတ္သည္ ဝိပါက္စိတ္ ျဖစ္၏။
ေနာက္ေနာက္က ျပဳခဲ့ေသာ ကံေၾကာင့္ ယခုဘဝတြင္ ပဋိသေႏၶ ဝိပါက္စိတ္ ျဖစ္၏။
ထိုကံသည္ အဝိဇၨာႏုသယျခံရံလ်က္ တဏွာႏုသယအရင္းခံရွိေသာ ကံ ျဖစ္၏။

အဝိဇၨာ = ေမာဟ
တဏွာ = ေလာဘ
အႏုသယ = ကိန္းသည္

‘အဝိဇၨာ’ႏွင့္ ‘တဏွာ’ - ႏွစ္ပါးတို႔ကို အရင္းခံၿပီး သတၱဝါမ်ား၌ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔ ျဖစ္ၾကရ၏။

အကုသိုလ္ကံက အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာကို အမွီျပဳ၍လည္း ျဖစ္၏။ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ၍လည္း ျဖစ္၏။

ကုသိုလ္ကံကမူ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာကို အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ၍ မျဖစ္။

အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ဝဋ္ျမစ္ျပတ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာတို႔မွာ ကုသိုလ္စိတ္အစား ႀကိယာစိတ္သာ ျဖစ္၏။

+++++

မရဏာသႏၷဝီထိ ျဖစ္ပံု

မရဏာသႏၷဝီထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ၏။
ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံက စကၡဳဒြါရ၌ ထင္၍ ျဖစ္ေသာ မရဏာသႏၷဝီထိပံုစံကုိ ျပရေသာ္ -

အတီတဘဝင္ ---> ဘဝဂၤစလန ---> ဘဝဂၤုပေစၧဒ ---> ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ---> စကၡဳဝိညာဏ္ ---> သမၸဋိစၧိဳင္း ---> သႏၲီရဏ ---> ဝုေ႒ာ --->  ေဇာ ---> ေဇာ ---> ေဇာ ---> ေဇာ ---> ေဇာ ---> စုတိ

မရဏာသႏၷေဇာမွာ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ၅-ႀကိမ္သာ ေစာ၏။

စုတိၿပီးေနာက္ စုတိ၏အျခားမဲ့၌ ပဋိသေႏၶစိတ္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္၏။ ထိုေနာက္ ဘဝင္ ၁၅-ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၁၆-ႀကိမ္ ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ---> ေဇာ ၇-ႀကိမ္ (ဘဝနိကႏၲိက) ---> ဘဝင္မ်ား ျဖစ္၏။

ပဋိသေႏၶ ---> ဘဝင္ ---> ဘဝင္ ---> ဘဝင္ ........ ဘဝင္ (၁၅, ၁၆) ---> မေနာဒြါရာဝဇၨန္း --->  ေဇာ ၇-ႀကိမ္ (ဘဝနိကႏၲိက) ---> ဘဝင္ ---> ဘဝင္

မရဏာသႏၷဝီထိ၌ ႐ုပ္သက္ (စိတၱကၡဏ ၁၇)ကို အတီတဘဝင္မွ စေရတြက္ေသာ္ စုတိတိုင္ေအာင္ စိတၱကၡဏ ၁၄-ခ်က္သာ ရွိေသး၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝသစ္၌ ပဋိသေႏၶႏွင့္ ဘဝင္ ၂-ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံ ရွိေနေသးသျဖင့္ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ဘဝင္ ၂-ႀကိမ္တို႔သည္ ထိုပစၥဳပၸန္အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၾကသည္။
ေနာက္ဘဝင္ႏွင့္တကြ ဘဝသစ္ဘဝင္အားလံုးႏွင့္ စုတိစိတ္တို႔မွာ လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ အတိတ္႐ူပါ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၾကသည္။


ဘဝတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကူး

ဘဝတစ္ခုတြင္ ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိတို႔သည္ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ တစ္ခုကို အာ႐ုံျပဳ၏။ ပဋိသေႏၶက ကံကို အာ႐ုံျပဳခဲ့လွ်င္ ဘဝင္, စုတိတို႔ကလည္း ၎ကံကိုပင္ အာ႐ုံျပဳ၏။

ဒုတိယဘဝ၏ ပဋိသေႏၶစိတ္မွာ ပထမဘဝ၏ မရဏာသႏၷေဇာယူေသာ အာ႐ုံကို ယူ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဘဝ၏ စုတိစိတ္ႏွင့္ ဒုတိယဘဝ၏ ပဋိသေႏၶစိတ္တို႔မွာ အာ႐ုံမတူ။

ဒုတိယဘဝ၏ ပဋိသေႏၶသည္ ယခင္ဘဝမ်ားက ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ရ၏။

ပထမဘဝ၏ စုတိက ျဖစ္ေစျခင္း မဟုတ္။ စုတိစိတ္မွာ ဝိပါက္စိတ္ျဖစ္ရာ ေနာက္ဘဝ ပဋိသေႏၶကို မျဖစ္ေစႏိုင္။
စုတိက ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ခြင့္ေပးျခင္း, ေနရာဖယ္ေပးျခင္းသေဘာသာ ျဖစ္၏။

ဤဘဝအကူး၌ ပထမဘဝတစ္ခု၏ စုတိႏွင့္ ဒုတိယဘဝ၏ ပဋိသေႏၶတို႔ အာ႐ုံမတူမႈ၊ စုတိက ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ခြင့္ေပးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍  မ်က္စိလည္ အယူအဆ မွားတတ္ၾက၏။

ဘဝတစ္ခုတြင္ ပဋိသေႏၶက ယူေသာ အာ႐ုံကို ဘဝင္၊ စုတိတို႔က ယူ၏။ ေနာက္ဒုတိယဘဝတစ္ခု၏ ပဋိသေႏၶစိတ္မွာ ပထမဘဝ၏ မရဏာသႏၷေဇာယူေသာ အာ႐ုံကို ယူၿပီး ဘဝင္၊ စုတိတို႔ကလည္း ထိုအာ႐ုံကိုပင္ ယူ၏။ တတိယဘဝ၏ ပဋိသေႏၶမွာ ဒုတိယဘဝ မရဏာသႏၷေဇာ၏ အာ႐ုံကို ယူ၏။ ကြင္းဆက္တစ္မ်ိဳးစီ သြား၏။

ဘဝသစ္တြင္ ပဋိသေႏၶစိတ္ေနာက္ ဘဝင္ ၁၅-ႀကိမ္ ၁၆-ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ မေနာဒြါရာဝဇၨန္း၊ ေဇာ ၇-ႀကိမ္ (ဘဝနိကႏၲိက)ျဖစ္၏။ သတၱဝါတို႔ ဘဝတစ္ခုကို တြယ္တာမႈေလာဘျဖင့္ အစျပဳၿပီး မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သျဖင့္ အစြဲအလန္းႀကီး သံသရာရွည္ၾကရ၏။

ဘဝတစ္ခု၏ စုတိႏွင့္ ေနာက္ဘဝ ပဋိသေႏၶ ဆက္စပ္ပံုကို ဝီထိပံုစံျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ိုး႐ိုး သာမန္ ေျပာဆို ရွင္းလင္းေသာ္ ပညတ္နယ္က စကားလံုးမ်ားကို မသံုးမျဖစ္ အသံုးျပဳရ၏။
ဒီဘဝ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္၍ ေနာက္ဘဝ နတ္ျဖစ္၊ ဒီဘဝ အကုသိုလ္ ျပဳလုပ္၍ ေနာက္ဘဝ ငရဲက် ... စသည္ ေျပာေသာ္ ဒီဘဝ သတၱဝါႀကီးက သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုက ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားသလို ထင္စရာ ျဖစ္၏။

ဝီထိစဥ္ကို ၾကည့္ေသာ္ စိတ္သည္ စိတၱကၡဏအတြင္း ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္၊ ႐ုပ္ကလည္း စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္အတြင္း ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္၊ ႐ုပ္နာမ္တို႔ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ခ်ဳပ္သြားေနၾကရာ သႆတအယူ၊ ဥေစၧဒအယူ အစြန္းလြတ္ေအာင္ ယူတတ္ၾကရ၏။

+++++

သႆတဒိ႒ိ ဥေစၧဒဒိ႒ိ ႏွစ္ရပ္သည္ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ၌ အတၱစြဲလမ္းမႈကို အရင္းခံ၍ ျဖစ္၏။

“ေရွးဘဝက အတၱျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ သို႔မဟုတ္ နာမ္သည္ပင္ ဘဝသစ္၌ ဆက္လက္ပါလာ၏”ဟု ယူလွ်င္ “သတၱဝါသည္ မျပတ္မစဲ ၿမဲ၏”ဟု ယူေသာ သႆတအယူဘက္သို႔ ပါဝင္၏။

“ေရွးဘဝက အတၱျဖစ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ဟူသမွ်ႏွင့္ လံုးဝ အဆက္အသြယ္ မရွိ ျပတ္၏”ဟု ယူလွ်င္ ဥေစၧဒအယူဘက္သို႔ သက္ဝင္ျပန္၏။

ထိုဒိ႒ိႏွစ္မ်ိဳးမွ ကင္းလြတ္ဖို႔ရာ “ေရွးဘဝက အေၾကာင္းႏွင့္လည္း မကင္းတတ္၊ တိုက္႐ိုက္ပါလာျခင္းလည္း မရွိ” ဟုသာ ယူရာ၏။

ဘဝသစ္၌ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္သည္ ဘဝေဟာင္းက ႐ုပ္နာမ္မ်ား တိုက္႐ိုက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာျခင္း မဟုတ္။
ဘဝေဟာင္းက အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း မကင္းႏိုင္။

ေတာင္အနီး၌ ဟစ္ေအာ္ေသာ အသံသည္ ေတာင္နံရံကို တိုက္ခိုက္မိေသာအခါ ‘ပဲ့တင္သံ’ ျပန္ထြက္လာသကဲ့သို႔တည္း။
ပဲ့တင္သံသည္ မူလေအာ္သံလည္း မဟုတ္။ မူလေအာ္သံႏွင့္ ကင္းလ်က္လည္း မျဖစ္ႏိုင္။

ထို႔အတူ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္သည္ ဘဝေဟာင္းက ႐ုပ္နာမ္အဆက္လည္း မဟုတ္၊ ဘဝေဟာင္းက အဝိဇၨာ တဏွာ သခၤါရ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း မကင္းႏိုင္။

ဆီမီးတစ္ခုမွ ဆီမီးကူးညႇိရာ၌ ဒုတိယမီးသည္ ပထမဆီမီး၏ အဆက္လည္း မဟုတ္၊ ပထမဆီမီးႏွင့္လည္း မကင္းႏိုင္ပံု၊
တံဆိပ္ႏွိပ္ရာ၌ တံဆိပ္ရာသည္ မူလတံဆိပ္၏ အဆက္လည္း မဟုတ္၊ မူလတံဆိပ္ႏွင့္လည္း မကင္းႏိုင္ပံုကို ဥပမာေဆာင္၍ ျပၾကသည္။

(သၿဂိဳဟ္ဘာသာဋီကာ၊ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ)

+++++

အဘိဓမၼာသင္တန္းၿပီးေသာ္ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ ေဘာ္လ္တီမိုး၊ အရွင္ေကလာသဝိဟာရမွ အရွင္ကစၥာယနက “ဒုကၡကင္းေဝး ခ်မ္းသာေရး”တရားေတာ္ကို သႏၲတိအမတ္ႀကီးအေၾကာင္း၊ ပဋာစာရီအေၾကာင္းမ်ား ထုတ္ေဆာင္ကာ ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။လကၤာမ်ား

စိတ္အညစ္အေၾကးကို ကင္းေစလို ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။
စိတ္အညစ္အေၾကးကို ကင္းေစလို သတိပ႒ာန္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။

ငိုေႂကြးမႈကို လြန္ေျမာက္လို ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။
ငိုေႂကြးမႈကို လြန္ေျမာက္လို သတိပ႒ာန္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။

ပူေဆြးမႈကို လြန္ေျမာက္လို ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။
ပူေဆြးမႈကို လြန္ေျမာက္လို သတိပ႒ာန္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။

ကိုယ္ဆင္းရဲမႈကို လြန္ေျမာက္လို ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။
ကိုယ္ဆင္းရဲမႈကို လြန္ေျမာက္လို သတိပ႒ာန္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။

စိတ္ဆင္းရဲမႈကို လြန္ေျမာက္လို ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။
စိတ္ဆင္းရဲမႈကို လြန္ေျမာက္လို သတိပ႒ာန္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ၁၅-မိနစ္ခန္႔ တရား႐ႈမွတ္ၾကၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Thursday, June 3, 2010

ဘုရား ... ဘုရား

မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့ ဘာသာနဲ႔ အျခားဘာသာမ်ားတြင္ အ႐ိုအေသေပး ကိုးကြယ္ေလ့ရွိတဲ့ အရာကို ျမန္မာတို႔ဘာသာစကားအရ “ဘုရား”လို႔ ေခၚၾကတယ္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ ‘ဘုရား’ ဆုိတဲ့အသံ၊ ‘ဘုရား’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ခပ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳၾကေတာ့ ‘ဘုရား’ဆိုတဲ့အသံ ၾကားလိုက္ရတဲ့အခါ အဲဒီ‘ဘုရား’ဟာ ဘာလဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ ေမးခ်င္စရာ ျဖစ္လာပံု ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အလႉပြဲတစ္ခုမွာ ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ စရဏတရား (၁၅)ပါးကို ေဟာၿပီးလို႔ ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေဝၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒကာေလးတစ္ေယာက္က “အျခားဘာသာေတြမွာ ဘုရားလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ God လို႔ နားလည္သြားပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔ဘာသာမွာ ‘ဘုရား’ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြက မ်ားလြန္းလို႔ ဒီမွာ ေမြးတဲ့ ကေလးေတြက ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးလာရင္ အေတာ္ရွင္းျပရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ‘ဘုရား’ဟာ ဘာလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ”လို႔ ေမးလာပါတယ္။

႐ုတ္တရက္ အေမးခံလိုက္ရေတာ့ ဒီေကာင္ ဘာေၾကာင္ၿပီး ငါ့ကို ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ေမးခြန္းကို ေမးရသလဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ ေနာက္ေတာက္ေတာက္ျဖစ္သြားတယ္။
ေနာက္မွ .. ေအးေလ .. သူသိခ်င္လို႔ ေမးမွေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့အေျဖ ေပးရမွာေပါ့ဟု စိတ္ကို ျပင္ကာ “ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘုရားဆိုတာ ဗုဒၶကို ေခၚတယ္။ ဗုဒၶ(ဘုရား)ဟာ လူသားျဖစ္ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စတဲ့ အညစ္အေၾကး(ကိေလသာ)ေတြ မရွိေတာ့လို႔ စင္ၾကယ္သူ၊ ျမင့္ျမတ္သူ၊ အသိဉာဏ္ ထက္ျမက္သူ၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူ၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္သူ ျဖစ္တယ္။
ဗုဒၶဟာ ဖန္ဆင္းရွင္(Creator or God) မဟုတ္ဘူး။
ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ လက္ေဝခံတပည့္ (messiah, prophet) မဟုတ္ဘူး။
ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္၊ တမန္ေတာ္၊ ကယ္တင္ရွင္လည္း မဟုတ္ဘူး။
သူ႕ရဲ႕အယူအဆ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးၿပီး၊ ရရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြကို သတၱိရွိရွိ ရဲရဲဝ့ံဝံ့နဲ႔ လူထုကို ခ်ျပရဲသူ ျဖစ္တယ္။
ဒါ .. ငါေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့အထက္က လူက ေျပာတာ၊ ငါ့အေဖက ေျပာတာလို႔ ကုိယ့္စကားကို သူမ်ားစကားျဖစ္ေအာင္ မေျပာဘူး။
ဒါကို ငါကိုယ္တိုင္သိလို႔ ေျပာတယ္။
ငါေျပာတာေတြကို မင္းတို႔ စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္တယ္။ က်င့္သံုးၾကည့္ႏိုင္တယ္။
က်င့္သံုးလို႔ မင္းတို႔အတြက္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ ဆက္ၿပီး က်င့္သံုးေပ့ါ။
ငါေျပာတာ နားမေထာင္လို႔၊ ငါခိုင္းတာ မလုပ္လို႔၊ ငါ့ကို ဆရာလို႔ မသတ္မွတ္လို႔ ငါက မင္းတို႔ကို အျပစ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။
အသိဉာဏ္ရွိမႈ၊ အက်င့္သိကၡေကာင္းမြန္မႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္႐ြက္မႈ စတဲ့ အရာေတြမွာ ဘယ္သူမွ ငါ့အထက္မွာ မရွိလို႔ ငါဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေဝခံ အေစအပါး တပည့္မဟုတ္လို႔ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ရင္ ငါ့အထက္က လူက မင္းတို႔ကို အျပစ္ေပး အေရးယူမယ္၊ ကယ္တင္မယ္လို႔ မေျပာဘူး။
ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ျပဳလုပ္သူပဲ ေကာင္းတာကို ရရွိမယ္။
မေကာင္းတာလုပ္ရင္ ျပဳလုပ္သူပဲ မေကာင္းတာကို ရရွိမယ္။
မင္းတို႔ မေကာင္းမႈလုပ္တာကို မင္းတို႔ကိုယ္စား ငါက ဝင္ခံေပးလို႔ မရဘူး။ မေပးႏိုင္ဘူး။
သားက်ဴးလြန္တဲ့ လူသတ္မႈစတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြရဲ႕ အျပစ္ဒဏ္ကို အေဖက ဝင္ခံေပးရင္ ရတယ္ဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ဥပေဒမွာမွ မရွိလို႔ မင္းလုပ္တဲ့အျပစ္ကို ငါဝင္ခံေပးမယ္လို႔ ယုတၱိမရွိတဲ့ စကားကို မေျပာဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဒါကေတာ့ ေကာင္းတဲ့အလုပ္၊ အက်ိဳးရွိတဲ့အလုပ္၊
ဒါကေတာ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္၊ အက်ိဳးမရွိတဲ့အလုပ္၊
ဒါကေတာ့ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္၊ မလုပ္သင့္တဲ့အလုပ္လို႔ ခြဲျခားေျပာျပႏိုင္တယ္လို႔ အမွန္အတိုင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာျပရဲသူ ျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒို႔က သူ႔ကို ဆရာတင္ၿပီး ဆရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ‘ဗုဒၶ ဘုရား’လို႔ ေခၚတာ။”

ေမး။     ။ မွန္ပါ။ ဒါကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါၿပီ။ တပည့္ေတာ္တို႔ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ‘ဘုရား .. ဘုရား’နဲ႔ ထည့္ထည့္ေျပာေနတာ၊ အဲဒီ ဘုရားကေကာ ဘာလဲ။

ေျဖ။     ။ အဲဒါကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းတဲ့ စကားလံုး တစ္လံုးပါ။

ေမး။     ။ အျခားဘာသာေတြမွာ ဘုရားလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ (God)လို႔ နားလည္သြားတာပဲ။ တပည့္ေတာ္တို႔က်မွ ‘ဘုရား’ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြက မ်ားလိုက္တာ။ ဒီမွာ ေမြးတဲ့ ကေလးေတြကို ဘုရားဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို အေတာ္ ရွင္းျပရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။

ေျဖ။    ။ေအး ... ခုေခတ္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ မင္းဆိုတဲ့ ဘုရင္မရွိလို႔ ေတာ္ေသးသကြ။ ဘုရင္ရွိရင္ ဘုရင္က ... ဟဲ့ အမတ္ႀကီး၊ ေမာင္မင္းလို႔ ေခၚလိုက္ရင္ မွန္လွပါဘုရားဆိုၿပီး သူနဲ႔ေျပာတိုင္း ဘုရား ... ဘုရား လို႔ ထည့္ေျပာရတာ ရွိေသးတယ္။

+++++

ေစတီ

ေမး။    ။ ဘုရားတည္တယ္၊ ဘုရားတည္တယ္ဆိုတာကေကာ ဘာပါလဲ။ ခု အခၽြန္အတက္ေတြနဲ႔ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ အေဆာက္အဦေတြဟာ ဘုရားေတြလား။

ေျဖ။    ။ ေအာ ... ခုမွပဲ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔ မင္းဘာေၾကာင့္ေမးတယ္ဆိုတာ ငါနားလည္သြားၿပီ။ ဘုရားဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာတာပဲ။
ေအး ... အဲဒီ အခၽြန္အတက္ေတြနဲ႔ ထုိးထိုးေထာင္ေထာင္ ေ႐ႊတေျပာင္ေျပာင္ အေဆာက္အဦကိုလည္း ဘုရားလို႔ အလြယ္တကူ ေခၚၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအေဆာက္အဦက ဗုဒၶ(ဘုရား) မဟုတ္ဘူး။
“ဘုရားေက်ာင္း” ဒါမွမဟုတ္ “ေစတီ”လို႔ ေခၚတယ္။
ေစတီဆိုတာ အ႐ိုအေသေပးထိုက္တဲ့ ေနရာဌာန၊ အေဆာက္အဦလို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္တယ္။
ျမန္မာေတြက အဲဒီ ေစတီေတြကို ဘုရားလို႔ အလြယ္တကူ ေခၚလိုက္တယ္။
ဥပမာ - ေ႐ႊတိဂံုဘုရားလို႔ အလြယ္တကူ ေျပာလိုက္ေပမယ့္ ေ႐ႊတိဂံုဟာ ဗုဒၶ(ဘုရား) မဟုတ္ဘူး။ ေစတီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ႊတိဂံုေစတီလို႔ ေျပာရင္ ပိုၿပီး ရွင္းသြားမယ္။

ေမး။     ။ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလို အေဆာက္အဦမ်ိဳး၊ ဥပမာ-ေ႐ႊတိဂံုလိုမ်ိဳးကို အ႐ိုအေသေပးရတာလဲ။ ရွိခိုးဦးခ်ရတာလဲ။ ဘုရားဖူးသြားတယ္ဆိုတာ အဲဒီလို အေဆာက္အဦေတြကို သြားေရာက္ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈတာလား။ အဲဒီ အေဆာက္အဦေတြကို ေ႐ႊေတြခ်ထားလို႔၊ ထီးဆိုတဲ့အရာမွာ စိန္ ေ႐ႊ စတဲ့ ရတနာေတြ တပ္ဆင္ထားလို႔ ဘုရားဆိုၿပီး ရွိခိုးဦးခ်ၾကတာလား။

ေျဖ။     ။ အဲဒီလို စိန,္ေ႐ႊစတဲ့ ရတနာေတြရွိေနလို႔ အ႐ိုအေသေပးတာ ရွိခုိးဦးခ်တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးကြ။ အဲဒီ အေဆာက္အဦထဲမွာ ဗုဒၶ(ဘုရား)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ဓာတ္ေတာ္ေတြ ထည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားလို႔ အ႐ိုအေသေပးတာ ရွိခုိးဦးခ်ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။     ။ ဓာတ္ေတာ္ဆိုတာကေကာ ဘာလဲ။

ေျဖ။     ။ ဓာတ္ေတာ္ဆိုတာ ဗုဒၶ(ဘုရား)ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို မီး႐ိႈ႕တဲ့အခါ အကုန္မေလာင္ဘဲ ႂကြင္းက်န္ေနရစ္ခဲ့တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းကို ေခၚတယ္။
ေစတီကို အ႐ိုအေသေပးတဲ့အခါ အဲဒါေတြကို အ႐ိုအေသေပးတဲ့ သေဘာပဲ။

အ႐ိုအေသေပးရတာက

ေမး။     ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒါေတြကို အ႐ိုအေသေပးရတာလဲ။ သက္မဲ့ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီပဲ။

ေျဖ။     ။ ေအး ... သက္မဲ့ပစၥည္းျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီ သက္မဲ့ပစၥည္းပိုင္ရွင္ကို ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့အေနနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးတဲ့အေနနဲ႔ တေလးတစား သိမ္းထားၿပီး အ႐ိုအေသေပးၾကတာပဲ။
ဥပမာ - မင္းရဲ႕ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိဘ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြကို အမွတ္တရ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး တန္ဖိုးထားၿပီး သိမ္းဆည္းထားတာ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ အဲဒီ ပစၥည္းေလးေတြကို ျမင္ရင္ ပစၥည္းပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မင္းရဲ႕ မိဘဘိုးဘြားေတြကို စိတ္ထဲ ျပန္ျမင္လာတယ္ မဟုတ္လား။
ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကို အမွတ္ရမယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ဆိုဆံုးမခ်က္ေတြကို သတိရၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္။ သူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္မယ္။
ဒီသေဘာမ်ိဳးပဲေပါ့။ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ႐ုပ္တုေတြကို အ႐ိုအေသေပးတာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။
ဥပမာ - မင္းမွာ အေမရွိတယ္။ အဲဒီအေမ ေသဆံုးသြားတဲ့အခါ အေမ့ဓာတ္ပံုကို တေနရာရာမွာ တ႐ိုတေသ သိမ္းထားတယ္။ အေမ မရွိေတာ့ေပမယ့္ အေမ့ဓာတ္ပံုကို ျမင္တိုင္း အေမကို သတိရမယ္။ အေမက ကိုယ့္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာေတြ ဆိုဆံုးမခဲ့တာေတြကို သတိရလိမ့္မယ္။
အေမမရွိေတာ့လို႔ အေမ့ဓာတ္ပံု ထားစရာလည္း မလိုပါဘူး၊ သတိရစရာလည္း မလိုပါဘူးဆိုရင္ေတာ့လည္း တမ်ိဳးေပါ့။
ဒါေပမယ့္ မင္းအလြန္ငယ္တုန္းက မင္းအေမေသသြားတယ္ဆိုရင္၊ ေနာက္ၿပီး ဓာတ္ပံုေလာက္မွ မက်န္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ မင္းအေမ ဘယ္လိုပံု ရွိတယ္၊ ျဖဴတယ္ မည္းတယ္ ရွည္တယ္ ပုတယ္ ပိန္တယ္ ဝတယ္ လွတယ္ မလွဘူးဆိုတာကို မင္း ဘယ္လိုမွ သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဘာမွ မရွိတဲ့ နံရံကို ၾကည့္ၿပီး အေမက ဘယ္လိုပံုလဲ ... အေဖက ဘယ္လိုပံုလဲ ဆိုတာ မွန္းဆေနရတာနဲ႔စာရင္ ဓာတ္ပံုရွိတဲ့အခါ ေအာ .. အေမဟာ ဒီလိုပံုပါလားလို႔ သိရေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္ထဲမွာ ရွင္းသြားတာေပ့ါ။ ဘာမွ မရွိတဲ့ နံရံႀကီးကို ၾကည့္ရင္ နံရံႀကီးပဲ ျမင္ရမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္လိုအရာလဲ၊ ဘယ္လိုပံုလဲလို႔ သိရေအာင္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုကို အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားေက်ာင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထားရွိၿပီး အ႐ုိအေသေပးၾကတာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ေျပာဦးမယ္။
အဲဒီ ႐ုပ္တုေတြဟာ ဗုဒၶ(ဘုရား) မဟုတ္ဘူးေနာ္။ နားမေဝးနဲ႔။ စိတ္႐ႈပ္မသြားနဲ႔။ အဲဒီ ႐ုပ္တုေတြဟာ ဘုရားရွင္ အသက္ထင္ရွားရွိတုန္းက ဘယ္လိုပံု ဘယ္လိုအေနအထားရွိတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ အ႐ုပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။
အဲဒါ ဗုဒၶရဲ႕ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ျဖစ္တယ္။
အေမ့ဓာတ္ပံုဟာ အေမမဟုတ္ေပမယ့္ အေမဘယ္လိုပံု ရွိတယ္ဆိုတာကို ျပတဲ့ အရာဝတၳဳလိုပဲေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာေတြအေနနဲ႔ ဗုဒၶရဲ႕႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကိုလည္း ဘုရားလို႔ ေခၚလိုက္တာပဲကြ။
ဒီေတာ့ ဘာသာျခားေတြက ဗုဒၶဘာသာမွာ အ႐ုပ္ကလည္း ဘုရား (God)၊ အုတ္ပံုကလည္း ဘုရား (God)၊ ဓာတ္ပံုကလည္း ဘုရား (God)၊ ဘုရားဆိုၿပီး ဘာေတြ ဦးခ် အ႐ိုအေသ ေပးေနတာလဲလို႔ ေဝဖန္ခ်င္ ေဝဖန္ၾကလိမ့္မယ္။
သူတို႔ေဝဖန္တာ မေဝဖန္တာထက္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ ဗုဒၶရဲ႕႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပံုပန္းခ်ီကား၊ ေစတီ (ဘုရားေက်ာင္း) ေတြကို အ႐ိုအေသေပးတဲ့အခါ ရွိခိုးဦးခ်တဲ့အခါမွာ ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ (ဣတိပိ ေသာ ဘဂဝါ အရဟံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ .....) ကိုးပါးကို စိတ္ထဲမွာ အာ႐ုံယူၿပီး မွန္းဆၿပီး အ႐ိုအေသေပးရမယ္၊ ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။
အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ပုဆိန္ေပါက္ ဦးခ် အ႐ိုအေသေပးတယ္ဆိုရင္ ဘာသာျခားေတြ ေဝဖန္ေျပာဆိုတာကို ဟုတ္တယ္လို႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးတာနဲ႔ အတူတူျဖစ္သြားမယ္။

ဘုရားပြဲနဲ႔ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္

ေမး။     ။ အရွင္ဘုရား ... ဘုရားပြဲက်င္းပမယ္လို႔ သိရတယ္။ ဘုရားပြဲဆိုတာ ဘာလဲ။

ေျဖ။     ။ ေဟ ... ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု လာျပန္ၿပီလား။

ေအး ... မင္းက သိခ်င္လို႔ ေမးတယ္၊ ငါက ေျဖတယ္။ ဒီအေမးအေျဖကို စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေအာင္ ေရးလိုက္တဲ့အခါ ဘာမဟုတ္တာေလးကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ခ႐ုခါးေတာင္းက်ိဳက္ ဖမ္းေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ေနဦးမယ္။ ထားပါေတာ့ ... မင္းသိခ်င္ေတာ့လည္း တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္နဲ႔ ေျဖရတာေပ့ါ။

ေအး ... ဘုရားပြဲဆိုတာ ဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူစုလူေဝးလုပ္တာကို ေခၚတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘုရားကို (ေစတီကို) အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေကာင္းမႈေတြ တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္တာပဲ။
ေစတီကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံဃာေတြကို ပင့္မယ္။ ႂကြလာမယ္။ လူေတြကို ဖိတ္မယ္။ လာၾကမယ္။ အဲဒီလို လာၾကၿပီး စုေဝးေရာက္ရွိၾကတဲ့အခါ ေစတီရင္ျပင္မွာ ဗုဒၶ(ဘုရားရွင္) ကို ေအာက္ေမ့ သတိရၿပီး သူ႕ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေတြ၊ အဆံုးအမေတြကို ႐ြတ္ဖတ္ၾကမယ္၊ ပူေဇာ္ၾကမယ္၊ အ႐ိုအေသေပးၾကမယ္။ ေစတနာအေလ်ာက္ သံဃာေတာ္ေတြကို လႉမယ္။ လူေတြကို အခမဲ့ ေကၽြးမယ္။ လာတဲ့လူေတြကလည္း ဘယ္သူမွ မတိုက္တြန္းရဘဲနဲ႔ ကိုယ္လႉခ်င္သေလာက္ လႉမယ္။ လုပ္အားေပးသူေတြကလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္။ တရားစကားေျပာမယ္၊ နားေထာင္ၾကမယ္။
ဒီအလုပ္ေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမို႔ ကုသိုလ္လို႔ ေခၚတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေစတီ(ဘုရား)ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကို လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ဆိုတဲ့ ကုသိုလ္ေတြ ရတာေပါ့။
ဒါ ေစတီ(ဘုရား)ပြဲ က်င္းပျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပဲ။

ေမး။     ။ အရွင္ဘုရား ... ဗမာျပည္မွာလို ေစတီ(ဘုရား)ပြဲမွာ ဇာတ္ပြဲ အၿငိမ့္ပြဲေတြ ထည့္ပါလား ဘုရား။ အနည္းဆံုး ကာရာအိုေကေလာက္ ထည့္ရင္ပဲ လူေတြ ေပ်ာ္ၾကမွာ။ ဘုရားပြဲလည္း ပုိစည္ကားမွာ။ ထည့္ခ်င္ရင္ တပည့္ေတာ္ စီစဥ္ေပးပါမယ္။

ေျဖ။     ။ မလုပ္ပါနဲ႔ ေမာင္ရင္ရာ။ မင္းေျပာသလို လူစည္မွာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဘုရားပြဲေတြမွာ ဇာတ္ပြဲ အၿငိမ့္ပြဲ ပါလာတာဟာ မင္းေျပာသလို လူအမ်ားလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အစဥ္အလာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားပံု ရသကြ။
ဘာသာေရး သာသနာေရး ကိစၥဆိုရင္၊ တရားပြဲ သက္သက္ဆိုရင္ လူ႔သဘာဝအရ သိပ္စိတ္မဝင္စားတတ္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားမ်ားလာေအာင္ အဆိုအကေတြ ထည့္ၾကတယ္ ထင္တယ္။
မင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါလား။ တရားရိပ္သာကို သြားရင္ တရားသံပဲ ၾကားရမယ္။ သီခ်င္းသံ မၾကားရဘူး။ ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ႀကီး။ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း သြားရင္ သီခ်င္းသံေတာ့ အနည္းဆံုး ၾကားရဦးမယ္။ ေဟာ ... ဆီနီေဂါဆိုတဲ့ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းက်ေတာ့ ဘင္ဂိုဆိုတဲ့ အပ်င္းေျပ ကစားစရာကိုပါ တြဲဖက္ေပးထားေသးတယ္။
ဒါ .. ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘာသာေရးသက္သက္ဆို လူမလာလို႔ လူလာေအာင္ဆိုၿပီး အေပ်ာ္အပါး အကစားေတြနဲ႔ ဆြယ္ရတာ။
အဲဒီလိုပဲ ဗုဒၶဘာသာ ေစတီပြဲ (ဘုရားပြဲ)ေတြမွာ လူအလာမ်ားေအာင္ စည္ကားေအာင္ဆိုၿပီး အၿငိမ့္ေတြ ဇာတ္ေတြ ထည့္က်င္းပၾကတယ္လို႔ ငါ ထင္တယ္။ ငါ ငယ္ငယ္တုန္းက ေစတီ(ဘုရား)ပြဲ သြားမယ္ဆို ေပ်ာ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶ(ဘုရား)အေပၚ စိတ္ေရာက္ရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ပါဘူး။ ေစတီပူေဇာ္ပြဲကို သြားၿပီး ဇာတ္ပြဲၾကည့္မယ္။ ေစ်းဝယ္မယ္။ မုန္႔စားမယ္။ ဒါပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ဒါေတြ လုပ္ၿပီး ျပန္ခဲ့တယ္။ ေစတီကို (ဘုရားကို) ပုဆိန္ေပါက္ ဦးခ်တာေလးေလာက္ေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါရဲ႕။ တခါတရံ ေစတီရင္ျပင္ေပၚေတာင္ မေရာက္ခဲ့ဘူး။ နည္းနည္း အ႐ြယ္ေရာက္လာလို႔ သတိထားမိတာကေတာ့ ေစတီပူေဇာ္ပြဲ (ဘုရားပြဲ)ေတြမွာ ေျခာက္ေကာင္ဂ်င္၊ ေလးေကာင္ဂ်င္၊ ေဘာလံုးပစ္ပြဲ စတဲ့ ေလာင္းကစားပြဲေတြပါ ပါလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရက္ဆိုင္ေတြပါ ပါလာတယ္။ ေနာက္ အေပ်ာ္မယား ေၾကးစားမယ္ ျပည့္တန္ဆာေတြလည္း ေစတီပြဲမွာ စီးပြားရွာဖို႔ ေရာက္လာတယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္။ ဒကာေလး ၾကားလိုက္မလား မသိဘူး။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပတဲ့ မင္းဘူးက ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားမွာ တစ္ခါက ဘာမွ အရိပ္အေရာင္ မျပဘဲ ေလႀကီးမိုးႀကီး က်ၿပီး ေရလႊမ္းသြားလို႔ လူေတြ အမ်ားႀကီး ေသတဲ့သတင္း။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီ ပတ္ဝန္းက်င္က တဲခိုခန္းေတြ ေစ်းဆိုင္ေတြ မီးေလာင္တဲ့သတင္း။ ဒီလိုျဖစ္တာဟာ အဲဒီေစတီပြဲေတြမွာ မေကာင္းမႈေတြ မ်ားလြန္းလို႔,လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဟုတ္,မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူး။ ဘုရားပြဲေတြမွာ ဒီလို ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနတာေတာ့ မေကာင္းဘူးကြ။ ငါ ဗမာျပည္ အလည္ျပန္ေရာက္တုန္းက ပုဂံကို ဘုရားဖူး (ေစတီေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္ဖို႔) သြားခဲ့တယ္။ အာနႏၵာေစတီပြဲ (အာနႏၵာဘုရားပြဲ) က်င္းပၿပီးစီးတာနဲ႔ ၾကံဳလို႔ ငါ အေတာ္ စိတ္ပ်က္သြားတယ္ကြ။

ေမး။     ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဘုရာ့။

ေျဖ။     ။ ဘာျဖစ္ရမလဲ ဒကာေလးရ။ ဘုရားေဘး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေစ်းဆိုင္ေတြက စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြ၊ ပြဲေတာ္လာသူေတြ မဆင္မျခင္ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ေသးကြက္ ေခ်း(ခ်ီး)ကြက္ အညစ္အေၾကးေတြက ေစတီေဘးပတ္လည္မွာ ျပည့္ႏွက္ေနလို႔ပဲကြ။ ေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ေစတီေတာ္ေရာက္ေအာင္ သိုင္းကြက္နင္းသြားခဲ့ရတယ္။

ေစတီပူေဇာ္ပြဲ (ဘုရားပြဲ) က်င္းပတဲ့အခါ ကုသိုလ္ရသူေတြ ရွိသလို အကုသိုလ္ရသူေတြလည္း ရွိတယ္ ဒကာေလးရ။ ကုသိုလ္ရသူေတြကေတာ့ ဘုရားပြဲကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သူ၊ အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ခ်က္ျပဳတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ေပးၾကသူ၊ တဲ စားပြဲ ကုလားထုိင္ တည္ခင္းေပးသူ၊ ကားရပ္နားဖို႔ စီစဥ္ေပးသူ၊ အမိႈက္စသည္ကို လိုက္လံ စုေဆာင္းၿပီး ေနရာတက် ထားသူ၊ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ လူေတြကို ေကၽြးေမြး လႉဒါန္းသူ စသူေတြေပါ့ကြာ။

ေမး။     ။ ဘယ္သူေတြက အကုသိုလ္ ယူသလဲ ဘုရာ့၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားသြားတာ ကုသိုလ္ပဲ ရမွာေပါ့။

ေျဖ။     ။ ေအး ... ကုသိုလ္ယူတတ္ရင္ ကုသိုလ္ရတာေပါ့။ အကုသိုလ္ယူသူေတြကေတာ့ ေစတနာ ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ အဆင္သင့္ စားေသာက္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို စားေသာက္ၿပီး၊ ကုိယ္ထည့္ယူ စားေသာက္ အသံုးျပဳတဲ့ တစ္ခါသံုး ပန္းကန္ ဇြန္း ခရင္း ေသာက္ေရခြက္ စကၠဴလက္သုတ္ပုဝါ စတာေတြကို အမိႈက္ပံုးထဲ ေရာက္ေအာင္ မထည့္ဘဲ သစ္ပင္ေျခရင္း စတဲ့ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား ထားခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ထားခဲ့သူေတြေပ့ါ။ တခါတရံ ဘုရားပြဲ ေက်ာင္းပြဲၿပီးရင္ ငါကိုယ္တိုင္ အမိႈက္လိုက္ေကာက္ရသကြ။

လုပ္အားေပးေတြအေနနဲ႔ ေစတနာအရ အပင္ပန္းခံ ေဝယ်ာဝစၥ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာကို အခေၾကးေငြယူၿပီး လုပ္ေနသူေတြလို႔ ထင္ၿပီး ဒီလိုလုပ္တာလား မသိဘူး။ ငါေတာ့ အံ့ၾသသကြ။ အေမရိကားေရာက္လာတဲ့ ဒို႔ျမန္မာအခ်ိဳ႕ အေတာ္ေလး စည္းမရွိ ကမ္းမရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာေတြက ဘယ္လို သန္႔ရွင္းေအာင္ ေနရမယ္၊ အမိႈက္ဘယ္လိုပစ္ရမယ္ဆိုတာကို မသိတာဟာ အျမင္မက်ယ္လို႔ ဆိုၿပီး နားလည္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တယ္။ အေမရိကားေရာက္လာတဲ့ ဒို႔ျမန္မာအခ်ိဳ႕ အမိႈက္ဘယ္လိုပစ္ရမယ္ဆိုတာကို မသိတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေနထုိင္တဲ့ အေလ့စ႐ိုက္ကို မျပင္တာ၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္ျမင့္ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာကို မသိတာဘဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
အေမရိကားမွာ ေနၾကသူေတြဆိုေတာ့ တခါတရံ McDonald's, KFC စတဲ့ Fast Food store ဆိုင္ေတြကို သြားၿပီး စားေသာက္ဖူးၾကမွာပါ။ အဲဒီအခါမွာ သူတို႔စားၿပီး စားႂကြင္းစားက်န္ အမိႈက္ေတြကို ထားခ်င္သလို ထားသြားရဲမယ္ မထင္ဘူး။ စားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမိႈက္ေတြကို အမိႈက္ပံုးထဲ ထည့္ေပးထားခဲ့ရမွာပါ။ စားတဲ့အခါ အသံုးျပဳတဲ့ ဗန္းကိုလည္း ေနရာတက် ျပန္ထားေပးခဲ့ရမွာပါ။
အဲ ... ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းကန္က်မွ ဒီလို ကိုယ့္အမိႈက္ အညစ္အေၾကးကို ကုိယ္တာဝန္ယူၿပီး မသန္႔ရွင္းခဲ့တာကို ဘယ္လိုေျပာရမယ္ မသိဘူး။ တကယ္သာ လာတဲ့သူတိုင္း ကိုယ့္အမိႈက္ကို ကိုယ္တာဝန္ယူၿပီး စနစ္တက် ပံုးထဲ ထည့္ခဲ့ရင္ လုပ္အားေပးသူေတြလည္း တာဝန္ေပါ့ၿပီး စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ သက္သက္သာသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာေပါ့။ ကိုယ္လည္းပဲ အကုသိုလ္မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ လာယူတာပဲလို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။

အျပင္ဘုရားက ရင္ထဲႂကြ

ေမး။     ။ အရွင္ဘုရား ... တခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္ေတြက “ရင္ထဲမွာ ဘုရားတည္ပါ”လို႔ ဆိုဆံုးမၾကတယ္။ ဘာကိုေျပာတာလဲ ဘုရား။

ေျဖ။     ။ “ရင္ထဲမွာ ဘုရားတည္ပါ”ဆိုတာ မင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုး (ရင္)ထဲမွာ ဗုဒၶ(ဘုရား)ရဲ႕ ဂုဏ္ကို သိရွိ ယံုၾကည္၊ ၾကည္ညိဳၿပီး ဘုရားအဆံုးအမအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္ဖို႔ ေျပာတာပါ။

ေမး။     ။ ဒီလိုဆို အျပင္မွာ ဘုရား(ေစတီ)တည္တာ မႀကိဳက္လို႔ ေျပာတာလား။

ေျဖ။     ။ ေအး ... ေစတီ မရွိေသးတဲ့ေနရာမွာ ေစတီတည္တာကိုေတာ့ အဲဒီဆရာေတာ္ေတြက ဘာမွ ေျပာလိုဟန္ မရွိဘူး ထင္တယ္။ ေစတီရွိၿပီးသား ေနရာေတြမွာ မလိုအပ္ဘဲ ေစတီေတြ ထပ္ထပ္ၿပီး တည္ေနတာကို သေဘာမက်လို႔ ေျပာတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္႐ြာမွာ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ ၾကည္ညိဳစဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ေစတီတစ္ဆူ ရွိတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ ေနရာကုန္ ခံၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘုရားတည္မယ့္အစား ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကို သိရွိ နားလည္ၿပီး က်င့္သံုးတာက ပိုၿပီး အေရးႀကီးတာကို ေျပာခ်င္လို႔ ျဖစ္မွာပါ။

ေစတီ မရွိေသးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေစတီတည္သင့္ပါတယ္။ အက်ိဳးရွိတန္သေလာက္လည္း အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာ - နယူးဂ်ာစီမွာ ေစတီတည္ထားေတာ့ ေစတီကို ျမင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာလာၾကည့္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ဗုဒၶဘာသာေတြျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕လည္း ေစတီကို မျမင္ဖူးလို႔ အထူးအဆန္း လုပ္ၿပီး လာၾကည့္သူေတြ ျဖစ္တယ္။

ဘုရားကို လာၾကည့္သူေတြ ဗဟုသုတရေစလိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတြေရွ႕မွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရးထိုးထားတယ္။ စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝင္႐ုပ္စံုကို ဓာတ္ပံုေရာ စာပါ ေက်ာက္ျပားမွာ ေရးသားၿပီး ေစတီပလႅင္ေဘးမွာ ကပ္ထားဖို႔ စိတ္ကူးေနတယ္။ ျဖစ္ မျဖစ္ေတာ့ မသိဘူး။

ဒီလို ေရးထိုးထားရင္ လာေရာက္ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔ ဗုဒၶရဲ႕ ျဖစ္ေတာ္စဥ္နဲ႔ ဆိုဆံုးမခ်က္ေတြကို ေလ့လာခြင့္ ရၾကမွာေပါ့။ ေလ့လာရင္း အသိတရားတစ္ခ်က္ ဝင္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘုရားတည္ရက်ိဳး နပ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ေစတီကို လာေရာက္ ၾကည့္သူေတြထဲက တခ်ိဳ႕တေလ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ ေစတီတည္တာဟာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။
တစ္ေန႔ စာတိုက္ပံုးထဲ စာသြားေကာက္ယူတုန္း ျဗဳန္းဆို ကားတစ္စီး ထိုးရပ္ၿပီး ဒါဘာလဲလို႔ ေစတီကို လက္ၫိႈးထိုး ေမးတယ္။
ဒါ ... ဗုဒၶဘာသာေစတီလို႔ ေျပာေတာ့ ေအာ ... ဒါ ဗုဒၶဘာသာေစတီလား .. ငါ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ သြားလည္တုန္းက ဒါမ်ိဳးေတြ႕ခဲ့ဖူးတယ္။ ငါ လာလည္လို႔ ရမလား ... စသည္ ေမးရင္းနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ မိတ္ဆက္ၿပီး ေက်ာင္းကို လာေနတဲ့ အေမရိကန္ဒကာတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူ႔အိမ္က ေက်ာင္းနဲ႔ သိပ္မေဝးေတာ့ ေက်ာင္းအတြက္ အကူအညီ အမ်ားႀကီး ရတယ္။ တေလာက ငါးရက္ၾကာ ဒုလႅဘရဟန္းဝတ္နဲ႔ ေနသြားေသးတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေတီ(ဘုရား)ကို ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းကို လာေရာက္ တရားအားထုတ္သူေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲက ဂ်ဴးဒကာႀကီးတစ္ေယာက္ဆို လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္က ထီ(သံုးသန္း)ေပါက္တာ ေဒၚလာတစ္ေသာင္း လႉတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း လႉေနတာ ခုဆို ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ရွိသြားၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္ေတြလည္း ဆက္လႉေနဦးမွာပဲ။ သူလည္း ဒုလႅဘရဟန္း ဝတ္ဖူးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဂ်ဴးဒကာႀကီးတစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္။ သူကေတာ့ ေက်ာင္းကို တစ္ပတ္တစ္ခါ လာတရားအားထုတ္ၿပီး လစဥ္ ေဒၚလာတစ္ရာ လႉတယ္။ သူလည္းပဲ ဒုလႅဘရဟန္း ဝတ္ဖူးတယ္။ ခုေတာ့ ဆံုးသြားပါၿပီ။ ကဲ ... ထားေတာ့။ ဒါေတြဟာ ေစတီ(ဘုရား) မရွိေသးတဲ့ ေနရာမွာ ေစတီ(ဘုရား) တည္ရျခင္း အက်ိဳးေတြေပါ့။

မွန္ပါ .. အရွင္ဘုရား။ အျပင္မွာ တည္တဲ့ ေစတီ(ဘုရား)ကေနတဆင့္ သူတို႔ရင္မွာ သာသနာ ၿငိတြယ္ေစတဲ့ သာသနာျပဳျခင္းပဲဆိုတာ တပည့္ေတာ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ပါၿပီ ဘုရား။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။


အရွင္ပညာသီဟ
ေမလ ၃၁၊ ၂၀၁၀